Het Journal d; Havre bet'at: Den 3 Januarij is te New-Órleatis een groote brand uitgebarstentvaardoojf meer dan 20 groote, met koopmansgoederen gevulde, gebouwen zijn in de 6 asch gelegd. Ondanks alle ijverige pogingen heeft men eerst des anderen daags den brand kunnen meester worden. De schade wordt door sommigen op 7 h 800,000 dollars, door anderen op ij h 2 millioen dollars, begroot. Vele menschenlevens zijn verloren gegaan. Men wist nog niet, hoe.de brand was ontstaan. Dit is de grootste brand, die sedert dien van New-York, op het einde van 1835, in de Vereenigde Staten heeft plaats gehad. Een dagblad behelst de volgende opgaven, nopens de zelfmoorden ih Onderscheiden landen in het jaar 1837: Frankrijk één zelfmoord op 24,740 inwoners. '.Prnissen 14,404 Oostenrijk 20,900 Rusland 49 [82 New-York 7-797 Boston 12,500 Baltimore 13,656 Philadelphia 15,875 Dr. Casper te Berlijn, die zijne aandacht bjjzonder op deze zaak bepaald heeft, geeft eene berekening van het getal zelfmoorden, hetwelk jaarlijks in 'de volgende steden plaats heeft: Koppenhagen één zelfmoord op 1,000 inwoners. Parijs 2.040 Hamburg 2,222 Berlijn 2,941 Londen 5,000 Eloerteld S.ooo De opgaven nopens de criminele Justitie in Frankrijk hebben, sedert 1827, jaarlijksche aiededeelingen gedaan, niet slechts van de zelfmoorden, maar ook van de sterfgevallen door-toeval en tweegevechten, welke ter kennis van de overleden zijn gekomen. Deze niededeeiingen stellen het gemiddeld getal overledenen door toeval op 4,834 en dat der zelfmoorden 00 1,808 jaar Inks. Derhalve heeft men bij eene bevolking van 32 millioen zielen 1 dood door toeval van 7000 inwoners en één zelfmoord van ongeveer 18,000. Het jaarlijks voorgekomen getai der tweegevechten is iets meer dan 300, doch men zal dit veilig hooger mogen rekenen. Het getal zelfmoorden, in het departement der Seine oégaan, is zeer aanzienlijk. MENGELINGEN. MILITAIRE ORDEN in FRANKRIJK'. (Vervolg en slot In April 1693 wilde Ledex'yk „W de diensten der dapperste officieren zij ner troepen oeioonen, en scme,p naaiom de o, tie van dtn Heiligen Lodeivyk. Om er 111 toegelaten te worden moest uien minstens tien jaren ais officier hebtien gediend, en de Roomsciie Godsdienst belijden. Het kruis werd somtijds ook aan officieren verleend, die de vereischte dienstjaren niet reiden, doen alleen wanneer zs Bij eene belegering of in eenen velesiag door eene of andere daad ongemunt hadden. Aan deze orde was een inkomen van 300,000 livres verbonden,' dat in pensioenen, van de hoogste graden af tot .aa.ti .de eenvoudige;.iéders w-erd.uitgekeerd, en zulks naar volgorde van re ceptie, en somwijlen naar goedvinden van t'en Koning. Het kruis, wie geëmailleerd met gouden randen, mee vier takken, welke aciu punten vorm den,; en midden 111 met het afbeeldsel van den Heiligen Lodewyk versierd, werd door de grootkruisen aan een breed rood lint ew aciarpe gedragendaar enboven was het kruis in goud op (ïuune kleeding geborduurd. De commandeurs droegen het kruis en sautoiren de ridders aan het knoops - gat van hunnen rok. Daar het kruis van den Heiligen Lfdewyk alleen aan officieren van de Roomsclie Godsdienst kon worden verleend, schiep Lodewyk XH, den ,10 Maart 1759, om de Protesiamsche officieren, die in Frankrijk dienden, schadeloos te stellen, eene orde van militaire verdiensten; dezelve hail ins gelijks hare grootkruisen, co'mmaiioeurs en ridders. Hei kruis, gelijk aan dat van den Heiligen Lodeuryk wat den vorm betreft, was geheel goud en werd aan een donker blaauw lint gedragen. In het midden was de beeldtenis van den Heiligen Lodev/yk door eenen staanden degen vervangen met dit randschriftPro virtute bcllica C0# De omwenteling van 1791, de titels en waardigheden afschaffende, ver nietigde ook deze verschillende orden, die tijdens de restauratie weder ver schenen, om eindelijk iu de revolutie van 1830 verloren te gaan. Tntusschen stichtte Napoleon, onder den naam van Legion Htmneureene nieuwe orde, welke wij niet onder de militaire orden gerekend hebben, om dat haar stichter dezelve bestemde, om alle verdiensten, van weiken aard t ook te beloonen. Het Legioen van Eer bestond uit vijftien kohortenelke kohorte had eene .dotatie van tweemaal honderd duizend francs rente, welke verdeeld waren tusschen zeven groot-officieren tegen 5000 francs ieder, 20 commandeurs, ieder 2000 francs, 30 officieren, 1000 francs, en 350 ridders, die ieder 250 francs ontvingen. De groote decoratie van het legioen van eer bestaat in een rood lint, -dat van den regter schouder naar de linker zijde afhangt. Onder aan het lint hecht men het grootkruis van het legioen. De ster met tien stralen is .van zilver geborduurd en wordt op de linker zijde van den rok gedragen. De commandeurs dragen het gouden kruis en sautoir. De officieren en rid ders dragen het aan het knoopsgat van den rok; hetzelve is van goud voor de eersten en van zilver vobr de tweeden. Behalve deze dotatie, wilde Napoleon, die de zonen der ridders in dé militaire scholen deed opvoeden, ook voor hunne dochters zorgen. Ten dien einde stichtte hij den 29 Maart 1809, bij een decreet, de hutzen van Econen en St. Denis, alwaar 600 jonge meisjes de weldaden eener volledige opvoeding genoten. Deze edelmoedige bemoeijing breidde zich weldra uit, en werd volledig, door de opening van twee andere instellingen, bepaaldé- lijk voor de weesmeisjes van het Legioen van Eer bestemd. Men zal zich, na ait alles, niet meer verwonderen, over de geestver voering, welke eene orde te weeg bragt, die voor alle talenten en alle verdiensten verkrijgbaar was, en buitendien met zulke groote voordeelen gepaard ging. Er blijft om over van de Julij-decoratien te spréken. Het is een kruis met drie dubbele takken, zes stralen uinnakende, omringd met eenen eiken tak en overdekt met eene muurkroon. Na de revolutie van 1830 ingesteld zijnde, werd zij de belooning van hen, die zich door hunnen moed, gedu rende de drie dagen, verdienstelijk hadden gemaakt. Deze orde moet vatl lieverlede door den dood der gedecoreerden te niet gaan. OVER de JAGT bij de OUDEN. bhs voornemen is niet, alle middelen op te sommen, welke door de jagers der oudheid zijn uitgèvonden, om zich van hunne prooi meester te maken; -wij zullen alleen de belangrijkste aanduiden. ;i!ï ft) éelooniag van krijgsmansmoed. -i. Da vogels werden mee netten en mee lijm gevangen; de jagers doodden dezelve in de vlug'c met pijlen, even als wij mee geweren.; Men. weet met welke eene behendigheid de ouden, vourai dc Krecenters, den boog wisten te behandelen. Op' verscneidené gedenkstukken zi'ec me ft HéPkules op dez(e wijze de vogels van Styinphale doodendè. Me'u rigete ook de roofvogels op de jagc toe, even als in de middeleeuwen. De hazen werden loopende, mee pijlen, of door het toewerpen van eenen knodsgewijze gebogen stok, ItJ^uöa Ion of hazen-dooder genaamd, gedood. De bqschguden en herders worden dikwijls voorgesteld, in de eene hand met dit instrument gewapend en m de andere eenen haas houdende. l)e jagc op net groot wild bood meer moeijelijkheid'en gevaren aan. 'Dat viel men hetzelve te voet of te paard aan, en doodde het met pijlen en la.i sen; dan weder bediende men zich van netten. Deze netten waren van. oij zonder fijn vlas vervaardigd, en tevens zoo sterk, dat de wildste dieren de zelve niet konden scheuren. Plinius zegt er zulke fijne gezien te hebben', dat een geheel net door eenen ring kon worden getrokken, en dat een man er genoeg van droeg om een geheel bosch te omringen. Deze netten werden rondom.beperkte ruimten gespannen en waren- do-.-r drie mannen bewaard, de eene midden in, de oeide antieren dan de uv e uitersten. Van afstand tot afstand waren diepe zakken gemaakt, ilej^dic, door de jagers en de honden gejaagd Wordenue, aan de net en komende nep langs deze soort van muur om er eenen, uitgang ie vinden. Aan eenen. der zakken gekomen zijnde, wierp het zich daarin en de oppassers trokken aan een touw waardoor de netcen digt werden gehaald, en riet beest gevangen was. De bewoners der oevers van den Eupiiraat bedienden zich van bijna ge lijke netten om leeuwen ce vangen. Mannen te voet en te paard, hielden in de linker hand een schild en in cie regter eene ontscokene fakkelen door liepen de plaatsen', welke men dacht, dat tot schuilhoeken voor het dier konden dienen. Zoodra men het ontdekte, zette de voetgangers en ruiters het beest na, dat, door het slaan .op de schilden en het licht der fakkels ver schrikt, vlugtce zonder zich t,e verdédigen en zich in de netten wierp. Deze zeilde volken maakten eene veel gevaarlijker jagt op de leeuwen. Vier mannen wapenden zich met een breed schild en eenen helmwelke geheel hun hoofd, uitgezonderd mond en oogenbedekte, en bekleedden zich liet gansche ligcbaam met schapenvellen. Aldus toegerust, zochten zij de dieren op, en trokken dezelve door het geklap hunner 2weepen tot zich. Weldra viel de leeuw op de onversaagde jagers aanwierp een hunner op den grond en dreigde hem te verscheuren, zoo niet een ander jager het dier met groot geschreeuw aanviel. Hetzelve liet zijne eerste prooi los, en viel achrereenvolgenu de vier jagers aan, tot dat het, door deszelfs vruchtelooze aanvallen en de slagen zijner vijanden vermoeid, zien zonoer wederstand liec kecenen. Men ving nog de leeuwen levend op eene andere manier. Men groef eenen diepen kuil in het midden was eene verhevenheid waarop een lam of jong geitje werd vastgehecht. Men droeg zorg om den kuil met eene heg'te om ringen, ten einde liet gezigc van den afgrond voor den leeuw tè verbergen. Het drer door het geschreeuw van xieszells prooi aangelokt, kwam voor de heg, en zocht ér eenen doortogr welke hij niet vindende over de neming sprong en in den kuil viel. De jagers lieten er, om den leeuw levend te vangen, eene kooi in nederdalen, waarin een stuk vleesch was, de leeuw wierp er zich in 'én verioor alzoo zijne vrijheid. De jagt o,p wilde dieren móet bij de ouden met bijzonder goed gevolg be oefend zjjri geworden, daar de Keizers er een zoo groot aantal van in hec circus hadden. Probus verzamelde er b. v. te gelijker tijd 1000 struisvogel, 1000 herten, 1000 wilde zwijnen, 1000 dassen, 1000 hinden en 1000 wilde rammen. Op eenen anderen dag zag men er 200leeuwen, 100 leeuwinnen 100 luipaarden en 300 beeren. Vóór Probus. had Commodus in het circus eene groote hoeveelheid wilde dieren verzameld, en op eene hoogte geplaatst zijnde had hij met zijne pijlen 100 leeuwen en eene groote menigte andere dieren doorboord, zonder dat een derzelve miste Rhinocerossenolifanten enz. hadden de behendigheid van den Romeinschen Herkules beproefd. Struisvogels trokken hem, snel ais den bliksem, voorbij; hij deed hun het hoofd vallen, met pijlen wier punten halvèmaansgéwijzè toeliepen. Öp feestmaaltijden vermaakte mén de gasten met eene zeldzame j*agt. Mén bragt een geheel wild z.wijn op de tafel, waaruit, bij het opensnijden, eene menigte vogels van allerlei aard te voorschijn kwamen, dié in' de' zaal rond vliegende weder werden gevangen. GESCHIEDENIS van een SCHIP* De vreemdelingen, die Cherburg_ bezoeken verzuimen niet, bij het door- loopen van de militaire haven, om zich voor een onmetelijk geraamte op te houden, da: op de grootste w'eff'öp stapel scadt'. Deze berg. van' stukken h.out is de Friedlandenorme driedekker welke sedert zéven en twintig jaren,"jn aanbou w is. Dit schip dat mogelijk nooit te water zal. worden gela.enis een geuenkteeiten der staatkundige om wen telingen, welkt? sedert den aanvang dezer eeuw Frankrijk geceisterd hebben. Dt Friedliïnd werd in 1810 op stapel gezet. Men heette dit schip Fried lard, naar den gfootén veldslag, welke den vrede van Tilsilc Lot gevolg had,. Den 20 iviaart 1811 kwam de Koning van Rome, ter wereld, en bet schip Fricdland veranderde deszelfs naam voor dien van den erfgenaam der Keizer lijke kroon.- De afstand van Fontainebl'eaü de Bourbons weder op den troon geplaatst hebbende, krabde men den Napoleonfischen naam van het schip~af, en men schreef PL flexible op de plaats waar le Hoi de Rome had gestaan. De Keizer verliet het eiland Elba en landde te-Cannes; fInflexible werd herdoopt en verkreeg weder den naam van Roi de Rome. Na den slag van Waterloo, kwam de tweede restauratie van Lodewyk XFJII: de Roi de Rome verdween óp nieiA'en de zoo'sfechr geregtvaardigde naam van PInflexible werd voor de tweedemaal op het achtersteven van den kolos sus ingeschreven. Vijfjaren later gaf het kind van den ongelukkigen Herog de Berry zijnen naam aan het schip; Plnflexible reeds door zoo vele doopen geslingerd, ont ving er nog eenen en werd le Due de Bordeaux geheeten. Éindelijk had de opstand van 1830 den oiuiereu rak der Bourbons van het Fransche grondgebied gebannen;' hec schip veianrierde voor de zevendemaal van benaming, deszelfs eerste naam van Friedland werd aan den driedekker hergeven. De, Ft:iedland.hee\t 220 voeten lengte, 52 voeten breedte en 48 voeten diepte. Deze kolossus is voor 126 vuurmonden, geboord, te weten 32. zes en dertig ponders, 30 vier en twintig ponders, 30 twaalf ponders en ver schillende kleinere stukken. Deszelfs groote mast heeft 120 voeten lengte en 9 of 10 voeten omtrek, dezelve weegt 40,000 pond. Z E E - T IJ D I N G. In Tessel. niets binnengekomen. In het gat ten anker O. Hansens, van Bordeaux. Het schip Lisette CarolineKapt. T. M. Gnoddemet wijn, van Bordcnüx naar Am sterdam, is, volgens een brief van Petten, van den 15 Fcbr. dien dag aldaar :estra>id, doch hèt" volk,geredeen zwaar anker was dadelijk, door een daartoe aangenomen Boin- schip met volk, uitnehragt, om zoo mogelijk het schip af en 111 Tessel binnen te brengen. De kof Mar\a JohannaKapt. D. van der Valk, van Messina naar Vlaardiogcn, is den trdcii, en liet 'schip .CarplusKapt. B. Röt^ers, van Bordeaux naar Antwerpen, den 12 Febr. \\ve eiiS tegenwind te Ramsrrate binnenveloopen. De 'schepen' NashuaKapt. Pollard, van Mobile naar Amsterdam, en Hendrika Rltét» beth, l>apt.; A. Riedykvan Smyrna naar Rotterdam, waren den 11 Fcbr. op-deboDgce van Douvres. Te Surinamen is aangekomen Kapt. J. D. Diets, van Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3