leydschè schouwburg. Wat He zuivere mUtcr.ire order betrefr, hiervan leeft F-ukrik er slrchts Vijf getild, wane men kan Ho orde der .'iei'ige ampouledoor l\lo-i- ingesteld en waartoe slechrs vier ridders behooden; noch die 'vhn 'de 'wilde' katirrg-e fteld door Karei Mat tel, noch de orde van het schip en de halve maan rioor den Heiligen Lodewyk in 1269 gesticht, welke slechts van korten duur Waren, niet mederekenen. In 1350 stelde Koning./»», de orde der Ster in. Haar devies was: Monstrant-regibm as tra viam\i). Het getal ridders, dac.ni.et bepaald was, zeVr vermeerderd zijnde, verviel deze orde en werd dezelve aan de policie-söldaten overgelaten, Om dezelve te vervangen, stelde Lodewyk XI de orde van St. Miehiei in. Volgens de Kronijk van Sie«'bert'verscheen 4>n 709, onder de regering van Childebert III, St. Mickiel in den droom, aan-'den Bisschop van A tranches, Aubert genaamd, een godvruchtig man, en beval hem, eene róts te doen bouwen, welke sedert Ment Saint Michielgenoemd werd. Telken male, zegt de overlevering, dat de vijanden van Frankrijk dezen berg genaderd zijn heefc men den Aartsengel stormen op zee zien verheffenvan daarliet devies der orde van St. Michiel Immensi tremor Oceani (2). De ridders van St. Michiel droegen een groot zwart zijden lint, waarvan een achcpuntig kruis hing, cp wiens schild de Aartsengel met den Draak waren voorgesteld. In 1578, stichtte Hendrik IIIter herinnering aan drie groote gebeurtenis sen, welke hem persoonlijk betroffen, en alle drie op Pinksteren voorgeval len waren, te weten: zijne geboorte, zijne verkiezing tot Koning van Polen en zijne troonsbestijging in 'Frankrijk de orde des Heiligen Geestn, welke slechts uit honderd ridders bestond. Het kruis van deze orde was van goud met acht geëmailleerde stralen, waarop zoo vele gouden paarlen en in het midden een Heilige Geesr. Dezelve werd op de linker heup gedragen aan eenen br.eeden blaanwen band. Alle ridders die m deze orde.waren oncvan gen, en geen ridder van St. Michiel waren, werden dit daags vóór hunne receptie;. zij namen daarom ook den titel aan van: ridders der Koning- lij ke orden. De groot dignitarissen van St. Michieldroegen bij de groote plegtighe* den zwarte fluweelen mantels, met goud en zilver geborduurd: op deze mantels was het kruis van den Heiligen Geest geborduurd. Daarover droegen zij den grooten halsband der orde geheel van goud: deze halsband, welke bun den dag hunner receptie gegeven werd, moest omstreeks twee honderd kroonen wegen, en kon noch verkocht noch verpand worden door de titula rissen; dezelve behoorde aan de orde, en keerde tot dezelve terug na den dood van hem, die denzelven had ontvangen. 'Vervolg hierna.') (O L>' sterren vijzen den Koningen den weg. (2 j Sc. re ik van den onmeieljken Oceaan. ZEE-TIJDING. In Tessel binnengekomen J. Sipkcs, van Amerika, D. J. Bart, van Curasao en Port CabelloJansen, van Smyrna, A. van Dyk, van Bordeaux, J. Grey en J. Atltens, van Londen. Te 'lerscli. binnengekomen J. Manning en J. H. Finch, van Louden. Aangaande net scnip Emanuel, Lapt. J. Kielland, van Amsterdam naar Mandahl,' Christiaansaud Grim stad en Ostrisoer, bij Ciiristia..nsand binnen (bevorens 'gemeldis voluens nader berigt van CUristiaansand afgekeurd geworden. tiet schip het VertrouwenKapt. ii. D. Klatter, van Hartlepool naar Amsterdam, is, rfe'j 9 |an. 6 mijlen van Yarmouth gezonken, doch de geheele Equipagie door liet E11- gelscli visscher:/vaartuig Vènus gered en te Yarmouth aangeoragt. Het scnïp John unit ÖrtilieKapt. A. 11. van Wyk, van Bordeaux naar Amsterdam, is den 3 Dcc., en liet «.chip Mars, kapt. J. Metzoii, van Lissabon naar Viaardingeil den 4 Kebr. te Douvrcs biunengeloopen. Arrivemenren": Te-Triest Kapt. C. Siedenb'urg, van Rotterdam J.J. Kicrs.cn .te Messiii. F. Toos.buvgbeide van Amsterdam, J. Spanjersberg en P. iierck, van Rot terdam tc Genua B. "A. Potjer., vail Amsterdam, laatst van Ratnsgate. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 10. February 1838. Nederlanden. Werkel.Schuld 2lpCt. 53 a 53', Diio5 loijaioij Ultg.3 S Kans-Biljetren22ja 22* Amorc.Symiic.4j 94ia 94t Si 77ïa 781 Hand.-Maats. 4!- I77ia'7»f Nieuwe dito.. 4}-a Aandl.II.Spoorw. a Rotterd. Dico a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusi.and. Gb.//.&C°.I798 5pCc.!05 a 105 l8j| 5lo5jaio5j Ins. en Certif. 6a i8fs 597la 97» Gebl, 53! io'« 94s 78 1781 10 Sj 105 97 s 1 Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. a Aandeelen van ditoa Spanje. Nieuwe 1835 85 5pCt. 18 Ditoonbep.sc.. Dito passive Dito uitgesc Coupons 1 Nov... a ;a 6 a Oostenrijk. Obi. GollC°. 5 pCt. Certificaten.2J Neg. Metaliek 2* Idem5 1011 Dito in Lond5 Bank-Akcien.3 Napels. Certificaten.5 pCt. Dito in Napels. 5 Gebl, Si- De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag den 10. February 1838. Van 34 tot 3Ó 37 gulden. Gedurende de maand Januarij 1838 zijn binnen de Stad Leyden overleden, 152 Personen, als: 26 Mans, 33 Vrouwen. 51 Zoons efi 42 'Dochters. "lil dezelfde maand zijn aldaar geboren, 144 Kinderen, als: 77 Zoons en 67 Dochters, rfdti paar Tweelingen en 6 doodgeborenen. [Erratum. In het Kraamberigt van II. FANGMAN, geplaatst in ons vorig Nummer, staat W. Hoorduyn, lees \V. NOORDUYN.] DE NEDERLANDER. POSTWAGEN ONDERNEMING. N I EU IV E DIENSTEN. Op Donderdag den 15de!! dezer maand, en vervolgens dagelijkszal de Diensc dezer Onderneming, van 's Hage vertrekkende des morgens ten 6 ure 30 minuten, naar LeydenUtrechtArnhem, ZutphenGorcumBredaTil* burgBoschEindhovenenz. enz., ook onmiddellijk doorgaan naar Amers foortNi/kerk, HarderwijkElburgZwolleMeppelAssen, Groningenenz. enz., vice versa. De Ondernemers bevelen deze hunne Nieuwe"Diensten in de belangstelling van het geëerd Publiek, daar de Vrachtloonen zoo bil lijk mogelijk gesteld zijn, cegen vaste Tarieven, die ook des Winters geene verhoógingen ondergaan. Het Kantoor dezer Onderneming is te Leyden bij Mej. de Wed. van der AAR, in her Logement de Zonno de BreëtTestraat. Directeur de Heer M. M. PRAAG Utrecht, D? Ondernemers l Jebruarij 1838. J. van BEUSEKQM Evz. en Comp. Men R geinen der GevgToymee- J7)1 -Arms:: rnal- cn Vij de »e wederom dankbare melu-ng/van T\i.euikuilïBiMötdm ieder ii ƒ30, liii een der Hegemen ttrn behoeve bunncr Anncn ontvanëeu, benc\xïns. van ƒ3 vour het Minnei-insalsmede vrpi. 7. 16 cents, on nieuw d jor de Man.sdiap en van liet Dépóc der 5de A (heeling Jrifantcrie, in garnizoen alhier, ren behoeve der algemcene Armen bijeengebragt; na' ai- trék 'van f 10.' 95- cents uitgedeeld op hun verlangen aan bekende lie hoekige Vrouwen en Kinderen van. Militairen. Het gezamenlijk bedrag dezer Gelden, met de vroeger reeds vermelde, maakt dus, de vyeinig.e_Manscha.ppen van genoemd i)épót:i;i aanmerking genomen, de voor bun niet onaanzienlijke som van 30. '82 cents uit. Leyden, 12 February 1838. R. JESSE, President. H. POTfUM, Secretaris. Op Maandag den 12 February 1838. AB ALLINODE GROOTE BANDIET, beroemd Treurspelin Pros2, in 5 Bedrijven, naar het Hopgduitsch van Zschokke. Versierd met deszelfs Decoratiën, Costumes en verderen Tooneeimatigen Toestel. Op vereerend verzoek zal de Rol van Aballino, door den Heer Schouten vervuld wor den. - Na hetzelve: Het DORPS-PLEIDOOIof.de HERBERGIER- BURGEMEESTER Blijspel, met Zang 'Vaudevillein één Bedrijf,'naar het Franseh, door C. Alex, van Ray. HALVE LOTEN worden eerst na half Negen Ure afgegeven* CDe Aanvang ten Zes Ure.) Miine geliefde Echrgenoote L. A. E. RODBARD, verloste heden morgen vrij voorspoedig ,v^n een'' welgeschapen ZOON. Leyden, 7 Februarij 1838. D. P. van NOUHUYS. Wh Onisrgereekende betuigen langs dezen gebruikelijken weg, ook namens onze Kinderen en" Behuwd-Kinderenden welmeener.dstcn dank, aan alien, welke op verschillende wijzen, hunne deelneming hebben doen blijken in het verlies, ciac ons door het afsterven onzer gelieiue Dochter heeft 'getroffen. H. A. SCHMIER, A. A. SCHMIER, geb. van Wensen. Allen die iets-te vorderen hebben van, of schuldig zijn aan, ofte wel eenige Goederen onder zich hebben, behoorende tot den Boedel van den Meer HUYBERT van ROMBURGH, in leven Mr. Metselaar binnen deze Stad, worden bij deze ten vriendelijkste uitgenoodigddaarvan ten spoedigste opgave, betaling of aangifte te doen bij den Ondergeteekenden. Leiden den 10 Februarij 1838. J. de P E C K E R. Executeur Testamentair. L. B. Van OVEN, van 's Hage zal de eer hebben, zijn verblijf nog drie dagen re verlengen en zijne res terende GOEDEREN tot vermindeide Prijzen U1TVE11KÖ0PEN. Leyden12 Februarij 1838. Hoge woerdWijk 3 N°. 403. Men vraagt, binnen Leyden, tegen April of Mei aanstaande: Eens WINKELDOCHTER, genegen om in eene Grutters- ei) Kruideniers-Afaire werkzaam te zijnmet genot van Kost, Inwooning en een billijk Salaris. Iemand hierop reflecterende en van goede Getuigschriften voorzien, adres- sere zich 111 Persoon of met vragtvrije Brieven, onder letter X., bij dé Boekhandelaars J. J. TH Ij SS ENS en ZOONin de Maarsmansteeg te Leyden. Men biedt Te HUUR: Twee Royale ongemeubileerde BENEDEN KAMERS, voorzien van alle gemakken, op een der beste Scanden dezer Stad. Te bevragen bij C. A. GROEN, Mr. Timmerman in de Langesraat te Leyden. Er ivordt Te KOOI3 gevraagd, om tegen de maanden Mei of Au gustus te aanvaarden: Een HUIS, gelegen op een der levendigste Standen dezer Stad, en geschikt toe het uitoefenen eener IVinkel Affaire. Adreé onder Letter A. Z., bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK, op de Breedestraat te Leyden. UIT de HAND te KOOP: Een welonderhouden BURGERHUIS, op een der fatsoenelijkstë en levendigste Standen binnen de S:ad Leiden, zijnde tevens bijzonder geschikt voor den Handel. Nader Informatie te bekomen bii den Boekhandelaar P. ENGELS aihier. A. ENGESMET, zal Verkoopen voor de Pastorie, te Nóordwijk- Binnenten overstaan van een daanoe bevoegd"Beambte, op D( hd'ei'dag den 15 Februarij 1838, een zeer nette en zindelijke INBOfeDEL, bestaan de in onderscheiden Ledikanten, 12 zeer fraaije Maghonijilóuten Stoelen en 2 Armstoelen met Zwart Paardenharen Zittingen, een Maghonijhouten Kana pe, en Stoelen met onderscheidene Trijpte Zittingen, een Nooter.boomen houten Kabinet, een fraaije Maghonijhouten Consol met Marmer Blad en Spiegel, een Chiffonni3ireeen Eecenstafel met 9 Inlegbladen, ronde, Pe- i rant-, Speel- en Schuif-Tafelseen Bureau, Turf- en Hout-Ki tjes, eefi Gladmangel, een staande Horologie, slaat heel en halfuur voluit, twee zeer accuraat loopende Barometers, Spiegels in vergulde lijsten, Prenren in lijs ten met Glazen, Franseh Porselein en Roomgekleurd Aardewerk, fijn geslepen Kristal en Glaswerk, zwaar Kóper, Tin en Ijzerwerk, waaronder een zeer fraaije vierkanten Pedestal-Kagchelkeurig fijn Damast en ander Tafelgoed en Bedlinnen, zoo goed als nieuw, Schotsche en Inlandsche Vloer- kleeden, Karpetten en Gordijnen, zeer goed gevulde Bedden, Paardeharen Matrassen, Katoene en Wolle Dekens, en voorts al wac tot een deftigen Inboedel behoort. Alles nagelaten door Wijlen den Wel-Eerw. Heer G. J. STRENGERS, in leven R. C Pastoorte Noord wijk voornoemd. Alles Diugsdag en Woensdag, den 13 en 14 Februarij 1838, voor een ieder te zien. PUBLIEKE VERKOOPING. Op Zaturdag den 3den Maart 1838, des avonds ten zes ure, zal men in het Heer en-Logement aan den Burg binnen Leyden, ingevolge bekomen Regterlijke Autorisatiepubliek doen Veilen en Verkoopen: N°. 1. Een groot, hecht, scerk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, waarin drie Be neden- en vijf Boven-Kamers, meest allen Behangen en met Stookplaatsen voorzien, groote Kelderkeuken met Pomp voor Regen- eii Putwater, Bin. nenplaats. Droogzolder, en verdere Commoditeiten; staande en gelegen bin nen de Stad Leyden, aan de Westzijde vati het Rapenburg, omtrent de voorste Doelensteeg, met een Uitgang door eche gemeene Poort in dezelve Steeg, Wijk 1 N°. 248; bij het Kadaster bekend op Sectie F N°. 298. -j En N°. 2. Een PAKHUISjE, staande en gelegen als voren, aan de Noord, zijde van de voorste Doelensteeg, Wijk i N°. 248 rood; bij het Kadaster bekend op Sectie F N°. 300; welke Percelen zullen kunnen worden bezig- tigd op den dag der Verkoöping, des voormiddags van" 16 tot 12, en des namiddags van 2 tot 4 uren. Zijnde inmiddels nadere Informatie re bekomen ten Kantore van den No. taris A. ZUURDEEG, te Leyden voornoemd. Bij de Boekhandelaars L. HERDtNGfï ZOON, te Leyden, is heden van de Pers gekomen en bij de voornaamste Boekhan delaars in Oud-Nederland verkrijgbaar tresreld: MIJNE GEDACHTEN bij hf.t LEZEN der EENIGE WOORDElU over de DOODSTRAF, a i< Cents. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4