Yliemaml, <iie wegers deelneming 'aan eer, verboden Studenten genootschap veroordeeld is, za! cot eenig openbaar ambt, tot de geneeskundige "prrkcijk tot een Akademischen graad, tot de betrekking van privaat-docent aan eene Hoogeschoolof van huisonderwijzer worden toegelaten. Onder de bepalingen dezer wet zijn echter nee begrepen geregelde bijeen komsten van Studenten tot geoorloofde oogmerken, zoo als gezellige ver. maken, wetenschappelijke of ligchrams-oefeningen en dergelijke, mits zoo- danige bijeenkomsten niet door een geschreven reglement tot een genootschap met bescuurderenbeambten en wetten worde, In welk geval zij, zonder aanzien van het geoorloofde doel, onder de verbodene vereenigingen gerang schikt en als zoodanig gestrafc zullen worden. De Munch, Polis. Zeitung meldt uic Rome van den 26 Jannarijdat het Keltische vraagltuk aldaar nog in het geheel niet beslist was, en dat, wat men ook in Duiischland van den goeden voet tjtogt sprekenwaarop de za ken stonden, het desniettemin zeker was, dat de Pruissisché Gezant nog geen gehoor bij den paus had gehad; alsook dat het doordrijvend karakter van Gregorius XVI niet veel hoop gaf, dat hij van zijn eens opgevat voornemen sou terugkomen of zijne eens geuite woorden intrekken. GROOT-BRIT ANN IE. Londen den 4 Febmarij. In hec Lager Huis zijn den 2den inlichtingen aan het Ministerie gevraagd, over de zaken van Kanada en het verbranden van de stoomboot Caroline, aan de Vereenigde Scaten toebehoorende De Minister Russell heefc daarop geantwoord, dat de President der Vereenigde Staten M. van Buren aan Fox, Britsch Gezant te Washington eene nota had doen toekomen, waarin de President verklaarde, dat de Vereenigde Staten alle onzijdigheid in de Kanadasche zaken in liet oog hielden, ducli dat hij hec raadzaam had geoordeeld een corps soldaten aan de grenzen post te ia. ten vatten, om dergelijke daden, als het verbranden der Caroline voor te ko men; tevens had de Voorzitter te kennen gegeven, dat hij niec verantwoor delijk kon zijn voor de handelwijs der burgers van de Vereenigde Staten, in dien het grondgebied van het land en de eigendom der burgers andermaal door de Engelschen geschonden werd, Een bijzonder berigt uit Londen meldt, dat de Kanadasche opstande lingen, die op Navy Island post hadden gevat, dat eiland ontruimd hadden. F R A N K R IJ K. Parijs den 6 Febmarij. Naar men verzekert zoü de Koning de schade, welke zijne dochter, de Hertogin van Wurtemburg, bij den brand van haar paleis geleden heeft, en die op eene som van 800,000 fr. berekend worde, zelf vergoeden en reeds alle kostbaarheden, die te Parijs vervaardigd, doch bij den brand waren vernield, op nieuw laten bewerken. De Kamer van Afgevaardigden heeft in hare zitting van den 5den met 192 tegen 176 stemmen hec voorscel der Commissie aangenomen, om aan de weduwe van den Generaal Damrémonsvoor Constatitine gesneuveld, een jaargeld van 6000 fr. toe te leggen. De Ministers haddeD 10,000 voorgesteld. Onderscheiden sprekers hebben voor en tegen hec voorstel van het Ministerie het woord gevoerd. De Generaal Damrémons genoot niet elks achting, om- dat bij in 1814 een dergenen geweest is, die de capitulatie van Parijs heeft helpen onderteekenen, Zoo men weet is het over eenige jaren het plan der Regering geweest, om Parijs met kasteeien en sterkten te doen omringen, opdat bij ontstaan op roer de bevolking zou kunnen bedwongen worden. Hoewel dat plan, wegens de oppositie tegen hetzelve, toen niet is kunnen doorgaan, zoo moeten ech. ter die vestingwerken beschouwd worden als wezenlijk te bestaan, daar on derscheiden officieren als bevelhebbers van dezelve zijn aangesteld en als zoodanig tractement genieten. Uit Bone wordt van 15 Jannarij gemeld, dat de weg van die plaats naar Constatume nog steeds onveilig bleef, doch dat de markt in laatstge. noemde stad goed Werd voorzien. Ook de omtrek van Algiers werd meer en meer opveilig; twee Duitschers, die zich op eenen afstand van de stad als landbouwers hadden nedergezet, zijn vermoord geworden. ZEE-TIJDING. Iu Teasel niets gepasseerd. Van Aberdeen wordt van den 27 Jamiarij gemeld, dat het dien week aldaar lievig had gestormd, waardoor op die kust vermoedelijk verscheiden schepen waren verongelukt; zijnde.eene groote-partij Meinclsche en Noordschc planken, als ook eene menigte wrak hout aldaar aangespoeld, waaronder twee gedeelte van een Hollandsch gebouwd schip. Het schip Carl Gustav, Kapt. P. E. Ysbcrg, van Smirna en Samos naar Amsterdam, is den 31 January, en het sqnip FrithiofKapt. H. J. Beutzon, van Cephalonia naar Antwerpen, den eersten February te Douvrcs binnengeioopenbeide liggen quarantaine; het eerste heeft bij het binnenkomen tegen het steenen hoofd gestooten. De Tesselsche loodsboot ie 3 Gebroedersschipper Kuiper, te Douvres binnen, is den ay lan. vandaar naar zee gezeild. Volgens een' brief van Kapt. J. J. Rcmkes, voerende het schip Maria, van Batavia mar Amsterdam, in dato Portsmouth den eersten Febr.was hij, na gedurende 23 dasen met O., wind en stormweer in het Kanaal gekruist te hebben, den 31 |an. in goeden staat aldaar binnengeioopen. De kof Anna Siberi'tna, Kapt. J. H. Ugen, met ijzer, van Newport naar Rotterdam, is den eersten Febr. mede te Cowes binnengeioopen. Het schip the RegentKapt. J. H. Nordloh, van Surinamen naar Rotterdam, is den JI |an. 'te Plymouth binnengeioopen. Het schip CerclewKapt. R. Shugg, van Rotterdam naar Dublin of Port Rush, te Falmoutsh binnen, heeft den 29 Jan. deszelfs reis vervolgd. Het schip Asia, Kapt. A. Rietschievan Batavia naar Middelburg, was den 31 Jan. op de hoogte van Penzance. De schepen de HoopKapt. D. Guyt, cn Zorg en VlytKapt. J. R. Berghuis, beide van Liverpool naar Rotterdam, zijn den 22 Jan. te St. Mary, op Scllly binnengeioopen. Het schip HannahKapt. Booth, van Palermo naar Rotterdam, is den 13 Jan. ge praaid op 48° 30' N. breedte, 10° 15' \V. lengte. He schip Olivier van NoordKapt. G. de Jong, van Amsterdam naar Batavia, als- mede nog twee schepen het eene toonendc de vlag van hec Collegie Zecinanslioop tnct N°. 316; zijnde die van Kapt. C. \V. Flens, voerende het schip de Vrienden, mede van Amsterdam 'naar Batavia, cn het andere toonende dezelfde vlag niet N®. 336zijnde die die van Kapt. H. B. Ezenkvoerende het schip Mercuriusvan Middelburg naar Bata via, ziin den 11 Oct. ill Straat Sanda gezien door Kapt. P. Thompson, voerende het sc ip Dumfries, van Batavia, te Plymouth kinnen. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 7. Februarij 1838. Nederlanden. Werk el. SchuldeJpCc. 53'a 53', Dicu Ukg. 5 loljaioi; toi Kans-Biljetten22^ 23 Amorc.Sytidic. 4} 94^ 95 3i 78"a 78J Hand.-Maats. 4J I78ja'79ï Nieuwe dito4Ja Aandl.H.Spoorw. —ra Roccerd. Dito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.f/.&C°.I798 5pCr,io5 aiosj- 18Ï® 5105ja 105j Ins. en Certif. <5 69 a 69J t8jj 597ja 98* Gebi.| 53e IOIfs 5 S 22! 94" 78ii «79a| io 5? I°5? «95! 97' Pruissen. - Geidl. te Lond. 4pCr. a \andeelen van dito.. a Spanje. Nieuwe 1835 85 spCt. 18 jai8 J Dito onbep. st.a Dito passivea Dito uitgesta [Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Ob!.G«//& C°. 5 pCt. a .Certificaten.2 ja [Neg. Metaliek2ja Idem5 loi^atoaj Ditó in Lond. 5 - a Bank-Akcien.3 a Napels. [Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 92}a 93 j Gobi. 173ste KONÏNGÏ.ÏJKE NEDERLANDSCIir. LOTERIJ. Trebling der Vierde Klasse. 5de Lijst. N®. 4960 een prijs van f 2500. N®. 20418, 59341, 13570, 2*104 cn 0353, ieder een prijs van 1000. 6de N°. 2584 een prijs van 1000. N°. 10043 een premie van f 2000. Aan de. Deelhebbers in de Lcydsche Spaarbank wordt bekend gemaakt, dat door Commissarissen zal worden gevaceerd, tot Bijschrijving en Uitbetaling der IN TRESSEN, tot den isten January 1S38 ingeslotenop Maandag den 12, 19 cn'2.6 Februarij aan staande van des yoonmddagi elf tot des namiddags ten één uur, A, L111 RECHT LEZ\VYNPenningmeester» 93 LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Maandag den 12 Februari] 1838. ABALLINO, DE GROOTE BANDIET, beroemd Treurspel, in Prosa, in 5 Bedrijven, naar hec Hoogduitsch van Zschokke. Versierd met deszelfs Decoratiën, Costumes en verderen Tooneelmatigen Toestel. Op vereerend verzoek zal de Rol van Aballino, door den Heer Schouten vervuld wor den. Na hetzelve; Het DORPS-PLEIDOOI, of de HERBERGIER BURGEMEESTER, Blijspel, met Zang 'Vaudevillein één Bedrijf, naar het Fransch, door C. Alex, van Ray. HALVE LOTEN worden eerst na half Negen Ure afgegeven. {De Aanvang ten Zes Ure.) Mijne geliefde Huisvrouw W. HOORDUYN, beviel heden van eene doode DOCHTER. Leyden, 6 Febmarij 1838. H. FANG M A N. Mijne geliefde Echtgenoote L. A. E. RODBARD, verloste hedeft morgen vrij voorspoedig van een' welgeschapen ZOON. Leyden, 7 Februarij 1838. D. P. van NOUHUYS. Heden overleed, 11a een langdurig lijden, onze geliefde Dochter MARIA CATHARINA CHARLOTTA, in den jeugdigen ouderdom iau bijna 25 jaar. Levden, H. A. SCHMIER, 2 Februarij 1838. A. A. SCHMIER, geb. van Wensen. Dienende deze tot algemeene Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden,, zoo binnen als buiten deze Stad. Voor de veelvuldige, zoowel mondelinge ais schriftelijke bewijzen, van deelneming, ons gegeven, bij het overlijden van onzen waarden Vader,. Behuwd- en Grootvader, betuigen wij door deze onzen weimenenden dank,, wenschende, dat een ieder bij dusdanige gelegenheid, niet minder belang stelling van Vrienden zal ondervinden. Levden, II. S. COEBERGH, 6 Februarij 1838. Uit aller Naam. Die genen, welke iets te vorderen hebben, of verschuldigd zijn,- aan de Nalatenschap van Wijlen den Heer J. J. van den BERG, in leven Ledekant en Kamerbehangergewoond hebbende op de Papegrachc te Ley- den, overleden den 9 Januarij jl., gelieven daarvan opgave of betaling te doen vóór den 1 sten Maart 1838 aan den Ondergeteekende. Leyden-, Februarij 1838, A. van den BERG. Op de Apothekersdiik. AANBESTEDING. Pastoor en Kerkelijke Commissie van ae R. C. Gemeente, genaamd DE ZON, op de Haarlemerstraat te Leyden, zijn voornemens, onder nadere goedkeu ring, op Maandag den 2Östen Februarij 1838, des voormiddags ten 12 ure, op den Burg te Leyden, ten overstaan van den Notaris A. ZUURDEEG, resideerende te Leyden, in hec openbaar Aantebesteden: Hec Bouwen vaü een geheel Nieuw KERKGEBOUW mee TOREN, volgens daarvan gemaakt Bestek en Teekemngen, welke Teekeningen gedurende 12 dagen vóór de Aanbesteding zuilen kunnen bezigtigd worden in de Pastorie van de voorzeide Gemeente. Het Bestek iigc ter lezing: te Leyden, in de voornaamste Koffijlmiz.en en op den Burg; te 's Hage, in het Zuid-Hollandsche Koffijhuiste Delft, bij van der Spek, aan de Kechelpoorcte Rotterdam, in de Romeinte Dordrecht, bij Bodier, in Bellevue; te Haarlem, bij Peters, in de Ha.'-be Maante Amsterdam, bij Helms, in hec Noord-liollandsche Kojjijhuiste Gorinchem, by van Alphen, in de Hooiwagente Hardinxveld, in de D'rie Snoeken; te Sliedrecbt, bij C. Stolk, in de Roskam; te Nymegen, bij Hol. terman, in de Rotterdamsché Postwagen; te Utrecht, in de Nieuwe Bak, en te 's Hertogenbosch, bij IV. Reggers, op de Pensmarkt. Het gedrukt Bestek is te verkrijgen bij de Boekhandelaars J. J. TI1HJS- SENS en ZOON, te Leyden, voor de prijs van 1. Zullende gedurende vier dagen voor de-Aanbesteding de noodige aant#il. zingen en inlichtingen ter plaatse gegeven worden. Er worde eene bekwame KEUKENMEID van de Protestants che Godsdienst gevhaagd, in deze Stad, tegen aanstaande Mei. At ires bij den Boekhandelaar du SAAR. Te KOOP of Te HUUR, om met t°. Mei 1838 te kunnen worden aanvaard: Een Kapitaal HEEREN-HUIS, op eene der aanzienlijkste Grach ten te Leyden, houdende 13 h 15 zoo behangen als onbehangen Kaniert en Vertrekken, waaronder een groote Zaal, ruime Keuken, Kelder, gro-ote Zolders, Tuin, Koetshuis en Stalling voor zes Paarden, Koetsiers-Woning, enz. Adres Franco, bij den Notaris J. B. van GENT, te Leyden voor.ad.- VERKOOPING in de Stads Bank van Leening te Leyden, op Dintjs- dag den 13 Februarij 1838des voormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horologiën, als van Wol len, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, be leend in de maaud October 1836. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van 10, tot des na*.-- middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. Men is van meening om op Dingsdag den 20 Februarij 1838, de.s voormiddags ten 11 ure, in de Herberg Rome, te Warmond, in het open baar, op REGTERLJJKE AUTHOR/SATIEte Veilen en Verknopen: N°. 1. Eene hechte, sterke en weldoortimmerde BOUWMANSWONINC! met Koeijen- en Paardenstalling, Kelder, Kaarnmolen, Schuur, Hooibeig en verdere Getimmertenmitsgaders onderscheidene Partijen extra goed cn weltoegemaakc WEI- of HOOILAND, alsmede eenig HOUTLAND; alles staande en gelegen in de Heilegats- of Jan Korgen-Polder, onder Warmond; groot, volgens het Kadaster, 11 Bunders, 42 Roeden en 23 Ellen; gelijk ook nog twee Partijen extra goed en welroegemaakt WEI- of HOOILANfD, gelegen in genoemde Polder, onder Sassenheim; groot, volgéns liet Kadas ter, 3 Bunders. 77 Roeden en 50 Ellen; en nog de HELFT in een F'ar- tijije BOSCHLAND, gelegen aan den Kogjes-Polder, onder Warmond; in het geheel, volgens het Kadaster, groot 9 Roeden en 60 Ellen. N°. 2. Twee Partijen extra goed en weltoegemaakc WEI- of HOOI LAND, gelegen in genoemde Heilegats- of Jan Korgen-Polder, onder lias- sënheim; groot 4 Bunders, 15 Roeuen en 50 Eilen. N°.3. Twee Partijen extra goed ert weltoegemaakt WEI-of HOOILAND, gelegen als de laatst vorige Perceelen; groot 3 Bunders en 56 Roeden. N°. 4. En laatstelijk eene Partij extra goed en weltoegeniaakt WEI- of HOOILAND, en een Stukje BOSCHLAND, gelegen onder Warmond, op Taljerel; groot, volgens het Kadaster, 1 Bunder, 92 Roeden en 60 Elten. Zijnde alles onverhuurd en breeder bij Billetcen omschreven, kunnende inmiddels nadere Informatien worden bekomen ten Kantore van den Notaris KONING, te Warmond. By de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te LeydenT" l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2