A°. 1S3S. LEYDSCUE IS* C 0 U R A N f k 9 FEBRUARIJ. VRIJDAG, v~*. i v v. ~$j V*r- W -L. i sEd V/X- NEDERLANDEN. Leyden den 8sten Februarij, Heden worde de dag van de stichting der Akadêmtê binnen deze 'stad pl eg tig gevierd. De plegtigheid heeft dezen morg*en een aan var g genomen met het houden eener redevoering-door den aftredenden Rector-Magnificus den Hoogleeraar P. J. Uylenbiioek, De tratribus Christians et Constantino HugenioArtis Dioptricae cult or i busy dat is: Over de verdiensten van de broeders Christiaan en Constanten Huijgensin het volmaken der Verrekijkers Heden avond zullen H. II. Studenten aan onderscheiden Hoogleeraren Serenades geven. Men meldt uit 's Gravenhage van den 7 Februarij: Zijne Maj. heeft op de adressen van onderscheiden bierbrouwers en azijn- 'fabrijxanten van Amsterdam en Rotterdam* ten aanzien van eéne verlenging van net branden van oud vaatwerk, het volgende besluit genomen: Art-, i. De bij ons besluit van den 5 Februarij 1837 {Staatsblad N°. 2), nader vastgestelde termijn voor het branden van het oude aanwezige vaat werk wordt, bij deze, ten laatste male op nieuw verlengd, en wel tot den isten Jul ij 1838. 2. Op zoodanige plaatsen, alwaar, tot op het tijdstip der invoering van het Nederlandsch.e vaatwerk, een afzonderlijke ijk van het oude vaatwerk mogt in werking gebleven zijn, zullen geene andere vacen met het merk OV mogen gebrand worden, dan dezulke welke reeds van den voormelden ijk voorzien zijn. 3. De bierbrouwers, azijnmakers enz. zullen uitgeuoodigd worden om, door openbare oproeping, te zorgen dat het bij de gebruikers nog berustend vaatwerk hun vóór het einde van den voorschreven termijn terug gezonden worde, om de branding te kunnen ondergaan. 4. Na 1 Julij 1838 zullen de ongebrande oude vaten tiiet meer tot vervoèr mogen gebruikt worden, ten ware dezelve op eenen bepaalden inhoud geijkt zijn, overeenkomstig art. 1 van ons besluit van i December 1836 {Staats* blad N°. 57). 5. De overtredingen, op de bepaling in art. 4 voorkottiendezullen wor den gestraft vo'gens de bestaande wetten en verordeningen. Dezer dagen-.heeft het Zijne Maj. behaagd tot lid der Natuurkundige Commissie in Nederlandsch Indië te benoemen den heer A. E. Forsten. Naar men verzeltert, zal het detachement krijgsvolk, hetwelk uit dit Rijk naar de Westkust van Delmina zal worden gezonden, door een Kapi tein gecommandeerd worden. Van Regeringswege zijn thans de het ren D. Men'tzInspecteur, ën M. G. BeyerinkHoofd-Ingenieur van den Waterstaatmitsgaders G. M. Roei genAdviseur in zaken van werktuigkunde, en G. Simons, Adviseur in wis kundige zaken* geóommitceerd tot het onderzoek der keus van de middelen, in geval van droogmaking en drooghouding van den Haarlemmermeer. In de buitengewone vergadering der Staten van Holland, den 6 dezer te Haarlem gehouden, is Jhr. .7. C. RHoorn van BurghHoofd-Iiispec teur van het Kadaster te 's Gravenhage* bij meerderheid, met 36 stemmen, tot lid van de Tweede Kamer der -Staten-Génerail verkozen, in plaats van het overleden lid Hoynck van Papendrecht Te Schoonhoven zal onder de zorgen van den heer S. Evan Nootén een zinnebeeldig plaatwerk het licht zien, voorstellende eene gedenkzuil ter nagedachtenis van wijle Hare Maj. de Koningin der Nederlanden. Van dit prachtig werk, hetwelk door de schilders Fontein en van Loon zal uit gegeven worden, ziin de inteekeningslijsten alom voorhanden. Wij meenen de aandacht onzer landgenooten op de uitgave van dit veelbelovende plaac- werk te mogen vestigen, hetwelk zoowel uit hooide var het onderwerp, als om'dë keurigheid der bewerking alle aanbeveling verdient. Te Zwammerdam heeft het aldaar bestaande Zanggezelschap den 4 Fe bruarij eene Cantate, ten voordeele der armen, uitgevoerd. De Predikant' Lobry deed bij die gelegenheid eene gepaste redevoering. Ruim 550 toe gang-billenen waren afgeleverd geworden. Te Groningen heeft de Tooneel-Societeit Utile et Dulcein eene voor stelling 440 voor de armen aldaar ontvangen; hetgeen met de voorgaande bijgedragen sommen een totaal van meer dan f 10,000 uitmaakti O O S T - I N D I E. Volgens berigten uit Batavia waren de standplaatsen der aanwézige Predi kanten op Java de volgende: Te Batavia: N. Pluim Mentz, Predikant bij de Nederlandsche Hervormdé Gemeente; tevens waarnemende die in de Maleische taal; S. A.Buddingh, S. S. Til. Doctor en Predikant bij de Nederduitsche Gemeente; IV. R. vu» Hoëvell, S. S. Th. Doctor. Predikant voor de dienst in de Maleische taal, tevens die bij de Nederduitsche Gemeente waarnemende; allen belast met de dienst in de residentien der eerste groote afdeeling, zijnde Buitenzorg, Pre- anger-Regentschappen Cheribon Bantam en de adsisteni-residentien Kra- wang en Indramaijoe. Te Samarang: C. P. Lammen van. ToorenburgPredikant aldaar. Te Soerakarta: P. van LarenPredikant aldaar. Beide zijn belast met dé zorg voor de gemeenten in de residentien der tweede groote afdeeling. Te SoerabaiiaH. .7. RuempollPredikant aldaar, tevens belast met de zorg voor de gemeenten in de residentien der derde groote afdeeling. En buiten Java; Amboina, het overlijden van den Predikant T van de Beek, op 10 Januarij 1837, had de benoeming ten gevolge van den Predikant .7. A. Veekmans, en wegens de uitgebreidheid dezer gemeente en andere redenen is aan hem toegevoegd de Predikant II. H. Schijf. Padang: de Predikant .7. G. Hard'y, is ben-emd voor de gemeente te Ma kasser, op het eiland Celebes, en wordt vervangen door den Predikant.7.77. van Rossemdie, uit Nederland aangekomen, na een verblijf van eene maand te Batavia, met zijne echtgenoot de reis derwaarts heeft aanvaard. Te Makassar is de gemeente vakant door het vertrek van den Predikant Lammen van Toorenburg, naar Samarang. Intusschen ziet'de gemeente met verlangen uit naar de komst van den benoemden Predikano ,7. G. Hardy. Voorts berigt men uit Batavia, dat sedert de komst van den Predikant N. Pluim Mentz, daar onafgebroken iederen eersten dag der week is gepre dikt, waartoe, tijdens de Predikant D. Lenting deze gemeente alleen be diende, de gelegenheid niet aanwezig was, en dat het bijwonen van de openbare Eeredienst onder de militairen toenam en de zucht naar onderwijs in de Christelijke godsdienst aanwakkerde. Wijders meldt men van daar, dat ich op de stoomboot IVillcm I, welke schipbreuk geleden en op een der Litcipara's gestoten bad, ook bevonden heeft de Predikant .7. A. Veekmans., dte even als al de overige passagiers, den iaden Julij behouden te Anjboini. Was aangekomen, en op den 25scen daaraanvolgende zijne intrede als Piedi kant der Nederduitsche Hervormde Gemeente heeft gehouden. Een later berigt uit Batavia, van 3 Augustus 1837, behelst nog devoid gencte bijzonderheden: „Den t^den Julij 1. 1. is de Predikant .7. G. Hardy benoemd voor Macasser, van Padang hier aangekomen, met het voorneme om ten spoedigste naar de plaats zijner besremming te vertrekken. Den 23sten Mei I. I. is dé Predikant J. H. van Rossemte Padang aange komen, en heeft Zondag den pden Julij zijne irttrede gedaan. 'Op Woensdag den 2den Julij 1. I., hield de Predikant van Hoëvell alhier, zijne intrede als Leeraar der Maleische Gemeente. R S L A N D. Warschau den 28 Januarij. De armoede wegens de Strenge koude is al. hier ook zeer groot; er worden ondercusschen door het Gouvernement aa zienlijke sotntnen tot voorziening in den nood beschikbaar gesteld en erz: hier 3 verwarmde zalen ingerigt, óm hen te ontvangen, die zich in hut. woningen niet verwannen kunnen. De ijzergieterijen in Polen kodden thans 5000 trtenschen werkzaam, e,. worden zoodanig ujtgeb eid, dat in weinige jaren ïo.ooo man er werk t len vinden. De bergwerken zijn vooral in Sandomir, Krakau en Kalisc In 1833 leverden de noordelijke districten 66,433 cent. gegoten ijzer op, 1836 reetts 109,300 cent., en binnen eenige jaren zal men 288,000 cent. t komen. In 1833 verkreeg men 36,000 cent. aan geslagen ijzer, in 1836 re. 54,000 cent en in net vervolg zal men jaarlijks 150,000 centenaars bekom - In de westelijke bergwerken verkreeg men in 1833 11,000, in 1835 ree 51,000 en in 1840 hoopt men 150,000 cent. ijzer te bekomen. SPANJE. Berigten over Parijs van den 6 Februarij. TeLegraphische Depeches. Bayonne 2 Februarij. Op bet berigt van nieuwe aanslagen der Carlisten tegen Balmaceda, heel Espartero zich den 27Sten II. te Vtllarcayo met den Generaal Latre vereenig en op dat punt 16 bataljons verzameld. Van den anderen kant heeft Basi. zich eten 25sten in Siera Alcaraz, met Talada in gemeenschap gesteld; voeren te zanten bevel over 6 a 7000 man. Esperez, die Cuenfa verlaten heeft, en de Generaal Sam, hebben zie den 2Ósten bij Ullibarri gevoègd, terwijl de Géneraal O'Donnell den 31st: weder binnen zijtle stellingen van Hernani getrokken is. Bayonne, 3 Februarij. Espartero heeft de Carlisten voor Balmaceda aangetast en naar Oran terug gedreven, van waar hij ben den 31 Januarjj, niettegenstaande eens versterking van 4 bataljons, beeft verjaagd. De Carlisten hebben honderc: man aan dooden, en daaronder hun aanvoerder, den Marquis van Robeda verloren. Bayonne 3 Februarij. De Örigadier Leon, den 28sten te Pampeluna aangekomen, heeft op wee een bataljon Carlisten verrast, hetwelke veel volk en 40 gevangenen ver ioren heeft. Hij heeft de Carlisten nogmaals den 3isten te Echarry aange vallen en geslagen; ten welke gevolge zij zich in de streken van Ulzatna hebben vereenigd en de valleiien op de grenzen ontruimd. Er hebben openbare vreugdebedrijven te Bilbao plaats gehad, wegens de opheffing van het beleg voor Balmaceda. Bayonne den 4 Februarij De iucerpellatien den 2Ösren in de Cortes begonnen zijn geëindigd gewo den door eene gemotiveerde dagorder ten guhste der Ministers, geStetin door 130 tegen 125 stemmen. Van de grenzen van Navarré wordt van 28 Januarij het volgende ge schreven: Vroeger héb ik gemeld, dat er te Estelia eene woning voor Don Carlos in gereedheid gebragt wierd. De oplettendheid en zorg, die men vöor het be hoorltjk in orde brengen der vertrekken daarvan droeg. Schenen weinig met de gewoonten van Don Carlo's té stroken, die zich zëlvénal wat naar Weelde geliii.t weigert. Thans hébben wij dan ook de zekerheid verworven, dat de te Estelia gereed gemaakt wordende woning voor aanzienlijke vreemde staats lieden bestemd is, die; met volmagt van onderscheidene Mogendheden, in genoemde stad zullen bijeenkomen, om over het geschil tussChen de Ko ningin en den Pretendent te onderhandelen. De aankoopen van het meublement voor het bedoélde gebouw zijn te Bayonne gedaan, en wel op zulk eenen voet, dat de vreemde Zaakgelastigden daarin uitmuntend zullen gehuisvest zijn. DUITSCHLAND. Te Berlijn is in de vorige maand eene nieuwe wet uitgevaardigd tegen de genootschappen van Studentén aan de Rruissische Hoogescholenin dezelve komen de volgende bepalingen voor: Alle genootschappen van Studenten, onder wat naam ook, zijn verboden.. De straf der overtreding van dit verbod bestaat voor de stichters en be stuurders van een genootschap, in het concilium abeundi of relegatie; voor de overige leden in opsluiting in den Akademischen kerker. De geendie met het conilium abeundi of relegatie gestraft is, kan slechts met toestem tning van het Ministerie voor het openbaar onderwijs, wederom aan een-* ljoogeschool toegelaten worden, echter met dan nk verloop van resp. ze.-, maanden of een jaar, en in geen geval aan dezelfde Hoogeschool, van was hij weggezonden is. Gemelde straf gaat voorts gepaard me: het verlies var beurzen of stipendieri en van den vrijdom van coliegie-gfeldenOok dan wan neer hij tot voortzetting zijner studiën weder wordt toegelaten. Deze straffen warden verhoogd i wanneer de genootschappen aan httrr-e led^n verpligcingen opleggen, die nog na den afloop der studiën voortdur wanneer de genootschappen met soortgelijke vereertigingen op andere birine of bnitenlandsche -Hoogescholen in verband staanwanneer de leden ónf eede de vervulling der aangegane verpligtingen of onvoorwaardelijke geho zaamheid aan de bestuurders beloven; wanneer zij, om hunne oogmerken verbergen, valsche statuten voorwenden, in alle welke gevallen gevan: nisstraf wordt uitgesproken voor een tijd van negen maanden tot 10 jare- Bestaat'het doel eener vereeniging in eene reeds op zich zelve, als o\ - treding of misdaad strafbare handeling, dan is de algemeénd strafwet toepassing.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1