A#. 1838. y YDSCHE 17. OURANT, FEBRUARIJ. WOENSDAG» ^ssr&r Aas, «1 Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, maken bij deze bekend, dat ;bij Hun Ed. Ach tb. is ingekomen en aan den Ontvanger verzonden, het Rq-nier der GrondDelastmg over het jaar 1.838, voor deze Stad, door den Heer Staatsraad, Gou- verneur dezer Provincie., gp den 31 January jl. invorderbaar verklaard, en dat van he iden af de .termijn van drie maar,den ingaat, bannen weiken de reclames tegen dezelve behooren te zijn iiigedjenp. Ley denden 5 February 1838. J. G. DE Mey. Ter ordonnantie'van dezelve, P. A. du Pui. NEDERLANDEN. Leyden den öden Februarij. Men beeft ons het berigc doen toekomen, daf door .7. IVijtenburg, thans Particulier alhier, aan Zijne Maj. den Koning een rekest is gepresenteerd, om prolongatie van zijn vorig octrooi, .om de dienst van de Spanjaards- brug, onder Leyderdorp, bij Leyden, over het Haarlemmermeer, tot aan den Overtoom, bij Amsterdam, met feiie Stoomboot, die voor die dienst zeer geschikt en reeds aangekocht is, te .mogen uitoefenen. Men meldt uit 's Gravenhage van den 6 Februarij: Z. M. de .Koning heeft autorisatie verleend om uit aanmerking van het strenge winterseizoen, aan al de arbeiders van 's Rijks werven, gedurende de twee eersre 'maanden van dit jaar, het volle loon te doen behouden, hetwelk door hén des zomes genopten,wordt. De bekende liefdadigheid van H. K. K. H. Mevrouw de Prinses van 'Oranje heelt zich ook in dezer; nijpenden winter, in al hare volheid ver- 'toond. In het door de zorg van Hoogstdeze|ye in deze Residentie opge- rigte Willems-hospitaalWaarin 'H. K. K. H.'gedurende dit strenge* jaarge tijde, onderscheiden persopen heeft doen verplegenwien de edele Vorstin 'bij het verlaten van dit hospitaal., kleediifgsfukken en andere'ondersteuning, naar hunne behoeften, tjeeft. doen uitreiken; bij de verschillende inrigtingen .Van liefdadigheid'dezer Residentie; in de woning van den aritie', heeft men de liefdadige hand der Voistin ondervonden. Ook dat gedeelte der bevolking 'van Scheveningen", hetwelk thans, door deszelfs verpligte werkeloosheid in de diepste armoede verkeert, is edelmoedig door H. K. K, H. bijge staan geworden: onder andeien heeft Hoogstderzèlve op Haren geboortedag, den iS'lanuarij, aan meer dan honderd huisgezinnen van Scheveningen onder, stenning Van allen aard doen uitreiken. Talrijk zijn de Woningen «Sarde naam van H. K. K. ff. de prinses van Oranje het onderwerp der aangenaam ste en treffindstp zegeningen. Is. Dezer dagen heeft van Regeringswege het jicht gigzien de officiële uit gave van het nieuwe Nederiandsche Wetboek vah .Strafvorderinghetwelk spoedig doof de officiële uitgave van het Wetboek van Koophandel, alsmede der Transitojre wet, zal worden achtervolgd. Door Z. M. zijn onlangs benoemd lot leden der elassikale Besturen, en derzelver Secundi, m de provincie Zuid-Holland de heeren: Voor dc classis van 's Gravenhagetot lid, C. MolenkampPredikant te Delft; Secundus, .7. C. SeppPredikant ie Terheide; tot'lid, .7. Soli '■Predikant te 's Gravez'andeSecuntfus.G. van,Schelle, Predikant te Loos duinen; tot lid, Jhr. ',7. C. tl. van Hoorn van fcurghInspecteur van het Kadaster en Onderling te 's Gravenhage Secundus, Mr. .7. H. Hartevcld, Referendaris en Ouderling te 's Gravenhage. Voor de classis van Rotterdam: tot lid, J. Overman, Predikant te Schie- 'damSecundus, P. tV. van den Broek, Predikant te Rotterdam'; tot lid, A. Motemaker Cz.Predikant te Maassluis; Se.clindnsH. J. E. Burger houdt Predikant te Schiedam; tot lid, de heer .7 Moll Hzn.. Wethouder, en Ou, 'derling te Rotterdam; Secundus, B. van Staveren, Secretaris en Ouderling le Deifshaven. Voor de classis van Leiden: tot lid, G. B. van den Berg, Predikant te Oegstgeest; Secundus, G. .7. Pagenstecher van GroinPredikant teLisse;cot lid, .7. B. Moquette, Predikant te RijnsaterwoudeSecundus. van Schelle 'Predikant te Langeraar; tot lid, Professor .7. li. van der Palm, Oudetling te Leiden Secundus, Professor .7. Bake, Ouderling te Leiden. Voor de classis van Dordrecht: tot lid, B. C, van Deint!Predikant te Grooie Lindt Secundus, D. Dagevos, Predikant te Rijsoorttot lid, S. Knot tenbelt, Predikant te MijnsheerenlandSecundus, .7. C. Smeltzer, Predikant, te Klaaswaal; tot lid, P. C. Struik, Ouderling te Gorincbem; Secundus, C. Gi/tay, Ouderling te Dordrecht. Voor de classis van Gouda: tot lid, Indewey, Predikant te Leerdam; Se cundus, .7. P. GreebePredikant te Schoonrewoerd tot lid .7. .7, IV. Die. montPredikant te Haastrecht; Secundus, BronPredikant te Gouderak; tot lid, G. .7. ten Br'ummtlerNotaris en Oudeiling te Gouda; Secundus, IV. H. Kolf, lid van den Raad en 'Ouderling té Gouda. Voor de classis van Brielle: tot lid, D. van LeeusVen, Predikant te,Nieuw Hellevoet; Secundus, A. Brunner, Predikant te Piershiltot lid, .7. .7. van IValsen, Predikant te Zwartewaal; Secundus, Dr. N. van der Tuuk Adrians, Predikant te Drielletot lid, B. KleijnWethouder en Ouderling te Brielle; S' cundus, Mr. A. E. Huysman, Regter ter Instructie en Ouder ling te Brielle. Uit Arnhem schrijft men van den 4<ien, dat men toen druk bezig was, om de iandswerken aan de Nederiandsche bovenrivieren door opjtisiingèn als anderzibs te versterken en in het geheel in het verzorgen der meest geëxponeerde pinten te voorzien. Óveral waren 's Ri.iks waterlteeringen in goeden staat- Alleen heeft men in deh zuider-Lingedijk, nabij Heuitelum, eenige verzakkingen opgemerkt. Op den 30 januarij 1. I. iste Leeuwarden in den ouderdom van bijna 68 jaren overleden de hoog edel gestrenge heer Henricus Marcellus Duycker in leven Luitenant-Colonei en Plaatselijke Commahdant dier stad. Den 30 Jammij is, in dén ouderdom van ruim 84 jaren, op den huize tVarmelo, bij Diepenheim, overleden de hoog-wel-geboreo heer FloruslVil- tem Baron Stoel tot ÏVarmelo, lid der Ridderschap van Overijssel, Land- Commandeur der Ridderlijke puitsche orde, Balju van Utrecht en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dezer dagen is in den ouderdom van bijkans 75 jaren te Mecheien 'overleden de heer B. J. Holvoet. Hij was in 1815 lid der Commissie, die door Z. M. benoemd werd tot het ontwerpen van de grondwet voor het Ko- liingrijk der Nederlanden. Vervolgens werd hij tot Staatsraad, daarna tot Gouverneur van Westvlaanderen en eindelijk tot Gouverneur van Noord-Bra band aangesteld, welke üaatste betrekking wegens ziekte niet meer kun. nende vervullen, hij tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal be noemd werd. Amerika. De bengren uit New-York ontvrngen ioopen tor den p Januarij. Ket Is sloor dezelve bekend geworden, dat de opstandelingen uit Kanadadie zich te Navy-Isiand ten geiale van 1000 man vereenigd hadden, nog niet door de Engelsche troepen waren aangegrepen. Het verbranden van de stoomboot Caroline, aan de Vereenigde Staten tóe. belioorende en op het grondgebied dier Staten liggende, en het vermoorden op dezelve van bijna alle zich aan boord bevindende personen, ten getale van 20, onder welke de kajuit-jongen van 12 jaren, door Engelsche troepen, had in de Vereenigde Staten veel opschudding te weeg gebragt en er waren verscheiden volksvergaderingen bijeengekomen, waarin bepaald was gewor den dat, aan Engeland de oorlog moest verklaard worden. Ondertiisscben heet, de President der Vereenigde Staten, M. van Buren, eene proclamatie aan het volk uitgevaardigd, waarin hij hetzelve alle gemeenschap rnyt de Kanadasche opstandelingen verbiedt, op straffe bij de wet'bépaaiddólt heeft hij eene mededeeling aan den Senaat en Kamer van Afgevaardigden gedaan waaarin hij openlegt, dat het voorgevallene met de Caroline aan de kansen van den oorlog te wijten was,daar door dezelve de opstandelingen van leeftogt en wapenen, op eene ongeoorloofde wijze, door burgers van de Vereenigde Staten voorzien waren. Men meende, dat er spoedig een Congres zou gé- h'ouden worden, om over het een en ander leuter te beraadslagen. A F R I K A. De Avondbode bevat wederom een berigt'uit 's Gravenhage "over den op- Wand van inboorlingen i'ii de Nederiandsche etablissementen op de Goudkust. Het is het volgende: Men schrijft ons uit 's Gravenhage, van den 4 dezer, dat nadere berigten het. yroeger door ons medegedeelde, betreffende liet gebeurde op de west. kust van Afrika en het ongelukkige gevecht aldaar met de Hantasche Ne gers, vodtomen bevestigen. Er zullen voortshonderd vijftig man, voorde dienst onzer Oos't-Indisc.he bezittingen Destemd, met liet noodige krijgsmate- riëelnaar. St. George del Mina worden overgevoerd., om, 11a zich met de tróepen aldaar vereenigd te hebben, naar Hauta op te rukken, en,den vij. and tot onderwerping te brengen. Verder vernemen wij ook, dat bij deze treurige, gebeurtenis, de militaire Commandant Maase en de Assistent Cremer zijn omgekomen; terwijl nog gesneuveld zijn, de Commandeur ad interim Tonneboeijerde boekhouder Smulders, de Adjudant Hötingh, de Chirurgijn- Majoor Prins en de schoolmeester Pette. Ren ÉngelsCii blad bevat hierover nog het volgende: 1 Bii gelegenheid van de tijding der vermoording van een groot gedeelte der Euröpesche bevolking door de Negers die bij Cape "Coast Ca'stle tót opstand waren gekomen, had men ernstige bezorgdheid opgevat, aangaande onze handelsbetrekkingen inet. Afrika. De bijzonderheden zijn overdreven geweest, radar het bedroeft ons te berigten, dat wij eenen brief hebben ontvangen, die de hoofdzaak van den opstand bevestigt, en dat, vermits in onze bezittingen op uie kust zeer wel dergelijke voorvallen kunnen plaais hebben, het bureau der kolonieh haastig maatregelen behoorde te nemen voor de veiligheid der volkspianters. De brieven ioopen tot 16 November; daaruit- schijnt te blijken, dat het gevecht bij Elmipa, op het Hoilanascho grondgebied, digt aan de grenzen van onze vestiging heeft plaats gehad. De heer Tonneboeijerde Hollandse he Gouverneur van Elmina, bene«e: i zes officieren, veertien blanke soldaten, zes-ig werklieden en veertien Ja vaansche reertuen zijn insgelijks als de slagtoffers van de wreedheid dier barbaren gevallen. Deze daad van wreedheid is gepleegd, ten gevolge vart sints lang tusschen de blanken en de inboorlingen gerezen moeijeliikbedeti ■en het opleggen yener boete van 40 oneen sipfgond welke door den vori. gen Hollandsclien Gouverneur aan den tusschen Axim en Saccondee Woon. achtigen Chef van Ahanta was opgèlegd. SPANJE. Berigten over Parijs van den 4 Februarij, Telegrapiiische Dei'eche. Bayonnè, 31 Januarij, De beweging van Basflio van den ipden, ha'd eëtiiglijk ten doel om "éere convooi te onderscheppen. Hij is in de provincie Tnjedo teruggekomen en den 24sten was hij in de omstreken van Temblequè, de gemeenschapinsscliên Ullibarri en Ttfnaoafsnlidènde. De Generaal, O'Domiel is drie dagen met de Catlisten van Guipiiscoa slaags geweest om Usnrhel aan de Orio te bemagtl- gen, over welke hij eene brug leggen wil. Den aBsten is hij genoemde plaars meester geworden en heeft artillerie derwaarts gezonden, Espartero was tien 22sten nog te Logrono. Zavala, die den i8den aan de waadplaats van St. Martin wits teruggeslagen geworden, heeft sedert geene niéuwe poging beproefd.' Uit Madrid werd berigt, 'dat er oneenigheden tusschen den. Genejaal Espartero en het Kabinet eer Ministers ontstaan was. Beiden hadden over eikaniter geklaagd; de eerste, dat er geen genoegzaam geld voor heileger werd overgemaakt, de anderen, dat er niets door het leger werd'tiitgevoerd, Uit San-Sebastian wordt gemeld, dat de Generaal O'Donnell met de jtrijgsmagtwaarover hij .beschikken kon bij Guetaria de Carlisten heeft aan gevallen, vooral met het doel.om uit Olorio en andere plaatsen belastingen te hebben en levensmiddelen te verzamelènais öok om de Carlisten te noodzaken meer krijgsvolk in die streken bij een te houden en dus het beleg voor B.alm^ceda te moeten opbreken. Het Madridsche Regeringsblad van 24 Jannarij behelst eene vrij zonder lingè dagorder vah den Cliristinbs-Generaal Èsptrteroin hetzelve worden aan «ie officieren en manschappen alle hazardspelen ten strengste verboden; alleen wordt hun het schaak-, .dajn- en. dominospel toegestaan; de personen, die de krijgslieden tot het spei zullen verleiden, zullen met 8 jaren galeistraf gestraft worden; Uit Madrid berigt nfëïi.no" van dezelfde dagteelt'ening: De afzetting van Generaal Ullibarri wordt hier algemeeh goedgekeurd. Zilne zorgeloosheid en onbekwaamheid zijn duidelijk genoeg gebleken, djSar liet hem niet is mogen geluklten, om een enkel man van de benden van Basilio Garcia magcig ie" wordeii. Zijn opvolger, de Brigadier Pardhta,zal de iegerafdeéling van Ullibarri te Daymiel en Puerto Lapiche, aan den grooien weg van Toledo naar liet zuiden, vinden, terwijl Basilio needs toe in het -hart van Estramaduri heeft kunnen doordringen. De strijdkrachten van dien Cariistischen bevelhebber, door de benden der partijgangers jarri

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1