FRANKRIJK, "Bij de WedTANTHONY de KROP PER en ZOONte Leyden. vivblijUend bewijs, dat die redevoering slechts eene regtverivering is se- weest, waarna gevoegelijk meer verzoenlijke bemoeijingen konden aange. legd worden. Dezer dagen is in de Wurtetnbergsche Kamer van Afgevaardigden be- raadslaagd geworden over het burgerlijk strafwetboek en bijzonder over dat artikel, waarbij over de doodstraf wordt gehandeld. Onderscheiden leden bragten bedenkingen tegen de doodstraf in; mee 53 echter cegen 29 stemmen is bepaald geworden, dat die seraf zou gehandhaafd blijven. Daarna werden de beraadslagingen geopend over de wijze op welke dezelve zou worden uit gevoerd. Vele leden bragten bedenkingen in tegen liet gebruik der guillotine, in plaacs van het zwaard, meenende zij, dar de eerste wijze van onthoofding genoegzaam gebleken was de pijnlijkste straf te zijnnaardiendoor de groote snelheid, waarmede op die wijze het hoofd van den romp wordt afgeschei den, het gevoel in die beide deelen, en hoogstwaarschijnlijk ook het be wustzijn nog eenigen tijd bleef voortduren. Ook werd tegen de guillotine ingebragt het schroomelijke misbruik, dat in Frankrijk onder het schrikbe wind van dat werktuig gemaakt was, alsmede de omstandigheiddat hetzelve gebezigd was tot het plegen van een gruwelijlten Koningsmoord, welk een en anuer de publieke opinie uitermate tegen de guillotine ingenomen had. De meerderheid scheen zich echter te vereenigen inet degenen die betoog den, dat de onthoofding met het zwaard, als dikwerf onzeker en van de han digheid des scherpiegters afhankelijk, veel pijnlijker kon wezen, en dar-, zoo één Koning onder de guillotine gebloed hader veel meerder door het zwaard omgebragt waren; en er werd dus besloten, dat de guillotine in Wurteinberg zal ingevoerd worden. Even zoo begreep de groote meerder heid dat er geene redenen bestonden, oin van de gewoonte af te gaan,vol gens welkt;'alle strafoefening, en dus ook de onthoofding van een misdadiger, iu het openbaar plaats moest hebben. GROOT-BRITANNIE. Londen den 26 Januarij. Het Hoogerhuis heeft thans het voorstel, om de jaarwedde van de Hertogin van Kent tot 30,000 st. te verhoogen, aangenomen. De Grieksche nieuw benoemde Gezant, de Prins Stoutzo, in piaats van den lieer Tricoupi, naar Londen heengezonden, heeft zijne geloofsbrie. vén aan de Koningin overhandigd. Er is te Londen geen buitengewoon Gezant van den Aegyptischen Onder-Koning, zoo als gemeld is geworden, aangekomen, maar Edhem- PachaGeneraal der artillerie en Inspecteur in dienst van Mehemed-Alibe zoekt thans, met verlof van zijnen meester, Engeland, om zich in zijn vak te oefenen. Er heeft zich wederom iemand opgedaan, die voorgeeft van den hemel gezonden te zijn, 0111 Koningin Victoria te huwen, en als Koning Engeland te regeren. Dit is reeds de derde, die zich zulke gedachte in het hoofd heeft gehaald, en even als zijne beide voorgangers naar het krankzinnigen huis zal gezonden worden. Het Zendeling-Genootschap alhier heefc een schrijven rondgezonden-, volgens hetwelk de vervolging der Christen inboorlingen op Madagaskar voortduurde, en de bekeerde vrouwen alle aan den marteldood werden prijs gegeven. Dienvolgens heeft gezegd genootschap het houden van bijzondere gebeden voorgeschreven, Met de dagbladen uit Jamaika had Hr. Ms. schip Snake, Kapt. Mijne', den 2351011 November eene brik de Arragantugenomen, aan boord waarvan zich 330 Negers bevonden. Zij voerde Portugesche vlag, en was naar Ha- vahihali bestemd. De ongelukkige zwarten verkeerden in den betreurens- wirardigsteü'tbéètand. Den /den December, was door een ander, Britsch schip de 'È.'iza Beihtamede een slavenhandelaar, genomen, met 260 Negers aan bdor'd, Van welke naauweiijks een boven de 14 jaren was. Dit was de derde jifi'ydie in de laatste zes maanden in de West-Indjsche wateren gemaakt werd. Daaruit kan blijken hoe zeer de slavenhandel nog van de kust van Cuba en de golf van Mexilto gedreven wordt. Parijs den 28 Januarij. Het prachtvolle graf-gedenkteelren, hetwelk door eene nationale inschrijving op het kerkhof van den Père-Lachaise voor het stoffelijk overblijfsel van den voormaligen eersten Minister Casimir Périer wordt opgerigt, is thans voltooid. Hetzelve bestaat uit een standbeeld van brons van iets meer dan natuurlijke grootte, op een zeer hoog voetstuk van steen, tot welks versiering de beeldhouwkunst van alle hare schatten heeft gebruik gemaakt. De deur van het monument is aan de noordzijde aan de overige drie zijden ziet men in verheven werk, omringd door drie rijke orna. meuten, drie fraaije en smaakvol gedrapeerde vrouwelijke gestalten.de welspre kendheid, de geregtigheid en de standvastigheid. Op het socle van het stand beeld zeiven leest men het volgende opschrift: „Casimir Piriergeb. te Grenoble ten jare 1777, gtst. te Parijs, in het jaar 1832." Op de noorde- lijke zijde van het voetstuk leest men het volgende: De openbare dankbaarheid heeft dit gedenkteeken onder het bestuur van den bouwmeester Achilles Lecletc en van den beeldhouwer Leclerc en door de zorg der Commissarissen opgerigt MDCCCXXXVII." Aan de zuidzijde staat op het fries: „Casimir Pirierzevenmalen Afge. vaardigde, President van den Minister-Raad; hij verdedigde met welspre. kendheid en moed de orde en de vrijheid binnen-, den vrede en de waardig, beid buiten- 's lands." E11 lager, beneden het half verheven werk, leest men; De stad Parijs heeft, otn het aandenken van eenen a'.gemeenen rouw te heiligen, voor eeuwig den grond geschonken, waar een groot burger rust." Jn de Parijssche dagbladen tvordc medegedeeld, dat de tegenwoordige Spaansche Gezant bij het Hof van Parijs, tPEspeja, dezelfde Generaal is, die in 1812, onder den naam van Don Antonio de Aquila, van den heer Bardaji bevel omving, om den Hertog van Orleans, den tegentvoordigen Koning der Franschen, die toen zijne diensten aan den Spaanschen opstand kwam aanbie den, aan te honden en aan boord van het schip, waarmede hij geland was, rérugte voeren. De minzame wijze echterwaarop nu Louis Philips den Mar kies d'Espeja ontvangt, toont aan, dat hij de aan den Hertog van Orleans gedane beleedigingen weet te vergeten, De zittingen van de Kamer van Afgevaardigden zijn thans van geen belang. Aan de bevelhebbers van verschillende corpsen is eene algemeeue orde uitgevaardigd, waarbij zij aangemaand worden om alle tweegevechten zoo mogelijk te voorkomen en de schuldigen in handen van het geregt over te géven. Z E E - T IJ D I N G. In. Tessel niets gepasseerd. Het schip CarclewRapt. R. Sliugg, van Rotterdam naar Port-Rush, is den igden januari] te Falmouth binnentcloopcii. Tc Hull lieert di!n 19 Januarij een aanvang gemaakt met laden het schip Neptunes Kant. C. H. Kraanstuiver |r.voor Amsterdam. Te St. Malo is aangekomen Kapt. P. Ponlain, van Rotterdam. ne Maatschappij der Ncdertandsche Letterkunde zal eene openbare Vergadering bonden 00 Vrijden, den 2 Fchruarij 1R38des avonds ten zeven ure, in de Stads- G'ehoorzaa'on de Rreedestvaat. De Voorlezing zal geschieden door den Heer Mr. S. I. R. RAU. Kaartjes van Toeaang zijn te bekomen bij den Boekhandelaar du Saar, op het JUpcttburg, te Leyden, PR IJS-COURANT DE» EFFECTEN. Amsterdam den 29. Januarij 1838. Nederlanden. Werkel. Schuld 2JpCt. 535a 53! Dico 5 101Jaioi Uitg. Kans-Biljetren.,.. Am0rt.Syndic.4l 3i 22 Ja 23 94 a 94ï 77 a 771 Hand.-Maats. 4-J-176J a 1771 Nieuwe dito4Ja AandLILSpoofw. a Rotterd. Dito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.tf.&C°.i798 5pCt.ro5 a 1 od- 813 5 105 J a 105j Ins. en Certif. 6<58?a 691, i8-ï| 59641 97 Gebl. 53 ij 101. 94 i 77, '77' 105 l05j 69 97 Pruissen. eldl. te Lond. 4 pCt. a Aandeelen van dito.. 112 aii2j Spanje, Nieuwe 1835 85 spCt. 19 ai9*- Ditoonbep.st...a Dito passive..,,.— 4ja 4J Dito ukgest.a— Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. ObI.G«//& C°. 5 pCt. a Certificaten.2}a Neg. Metaiiek 2J57|-a 58 Idem5 lolJai02j Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. 112J- I9i 4t 57 a 102 Mrett. Regenten der R. C. Armen en tVeezen, achten het van hunnen pligr, om nevens de dankbetuiging door de Edele Aclub'. Regering dezer Stadmede in hun nen naam gedaan, voor de aanzienlijke opbrengst der buitengewone Collecte, ten be hoeve der aigemeenc Armen, den -asten II. gehouden, 00k in het bijzonder hunne crkeiitlijkheid aan Leydens weldadige Ingezetenen te kennen te gevén, voor liet Aan- 'deeldat hunne hulpbehoevende Gcloofsgenootendaarin hebben genoten, en betuigen tevens hunnen opregten en bartelijlteu dank, aan die vele Menschenvrieridendie boven dien en door aanzienlijke bijdragen en door bijzondere verzorging van een aantal ouge- 'lukkigcn, zoo veel hebben toegebragt om de rampen van armoede en gebrek te leemgen. Met het srreeleud bewustzijn, dat op de meest doelmatige wijze, zoowel door het Aandeel in de gemelde Collecte, als door gezegde bijzondere Gifttn, in de behoefte van bedeelden en eene menigte nier-bedeelden is voorzien en nun beklagenswaardig lot merkelijk is verzacht en gelenigd, willen Regenten zich gaarne bij voortduring belasten met de ontvangst en uitreiking van liefdegaven, die tot dusdanig eiiide aan liun zullen wórden toevertrouwd. Leyden Namens Mr en Regenten voornoemd 28 Januarij 1838. G. H. 1|SSELSTEYN, President. b. P. van HEESL. S. Heden beviel zeer voorspoedig van een welgeschapen ZOON, M. E. SNEIJERS, hartelijk geliefde Echtgenoote van Leyden, 26 Januarij 1838. A. J. HUDEPOOL. Deze dient tot Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden, zoo binnen als buiten deze Stad. Leiden den 30 lanuarij 1838. Heden nacht verloste zeer voorspoe dig van eenen ZOON, M. J. van ES, geliefde Echtgenoot van J. J. de GELDER. Op den 23 Januarij 1838 is op den Huize VALKENBOSCHonder Loosduinen, in den ouderdom van 67 jaren, overleden dé Heer ARNOLD ADR IA AN BUYSKES, Vice-AdmiraalKommandeur der Militaire ÏVillcm't* order, Ridder van de Order van den Nederlandse/ten Leeuw. Heden stierf ons Dochtertje MARGAREÏhA, de jongste van de Tweelingen, ons op den 20 December 1. i. geboren. Leiden, C. W. H. van KAATHOVEN, 28. Jannarij 1838. D. A. E. van KAATHOVEN, Eenige Kennisgeving. geb. Pompe. Ónze waarde Vader, Behuwd- en Grootvader, HENDRIK COE- BERGH, overleed heden in den ouderdom van acht en zeventig jaren; ba een smartvol lijden van bijna twaalf maanden. Leyden, H. S. COEBERGH, den 30 J-nuarij 1838. Vit aller Naam. Deze dient tot bijzondere en algcmcene Kennisgeving. Mogt ik mij den 22st,en jl. verheugen over de gelukkige bevalling mijner geliefde Echtgenoote P. E. THJJSSENS, thans ben ik in de treu- rige verpligttng te berigten, dat zij, die mij zoo dierbaar en de trouwe verzorgster onzer vier Kinderen was, bezweek, in den ouderdom van ruim 39 jaren. Met onderling goedvinden 2a! door dé Kinderen geen rouw wor den aangenomen. Leyden, 30 Januarij 1838. J. A. BOS. Deze dient tot algeïneene Kennisgeving. Voor de menigvuldige blijken van deelneming aan mij en mijne Betrekkingen bewezen, bij het overlijden van mijn geliefden Zoon W. STOR TENBEKER Wz.betuig ik bij deze, ook uit hunnen Naam, den hartei lijksten dank aan alle onze Naastbestaanden, Vrienden en Bekenden. Leyden, A. KALKOVEN, 31 Januarij 1838. Wed. W. Stortenbeker Sr. RABAIS EXTRAORDINAIRE de iö k 80 DU CENT. GRAND ASSORTIMENT DE LIVRES Franpais, Anglais, A!iemands. It aliens, et autres. PAPIERS Velins de tous genres, PLUMES Métalliques, BRIQUETS Phosphoriques, Crayons, Canifs, Razoirs Anglais, etc. etc., déballéi in het Logement de Vost in de Starte Leyden, par F. CANONGETTE. IURISPRUDENCE dont on distribue ie Catalogue spécial avec prix. MÉDÉCINE, SCIENCES, etc., dom Ie détail kerait trop long et i trés bon marché. NIEUW NEDERD.-FRANSCH en FRANSCH-NEDERD. KLASSISCH WO ORDENBOEK door Giruzet, 2 mouije Deelen, van 1656 pag. 12 fr. net 3.30. Voir ie Nouveau Catalogue des Livres. MAGNIFIQUES EDITIONS ILLUSTó'ÉES. format grand 8" de, DON QUICHOTTE, 2 vol., 15 fl.; MOLIÈRE, 2 vol., 15 fl. GILBLAS, 1 vol., 7.50; PAUL et VIRGINE, 1 vol., 19.50. LA StE BIBLE, 3 vol.,. 10,50; LaVATËR, 10 vol., 48 fl. Et. grand notpbre de beaux Onvrages, qti'on ne peut-détailter, Men verlangt tegen 1°. Mei aanstaanJe of eerder: Een bekwaam BEDIENDE, in de Stads Apotheek, te Leyden. Iemand hiertoe inclireerer.de, ver.voege zich liefst in Persoon of met vrachtvrije Brieven, met bijvoeging van Getuigschriften, aan gem. Apotheek. Op Woersdng den zevenden F.ehruarii 1838. des voormiddags ten tien ure, OPENBARE VERKOOPING krachtens RECTERLJ/KE AUTHÓ RISATIE, ten Sterfhuize van Cornelia Swaenenburg, in leven Huisvrouw van Ioannes Langeveld, te llillegom, van onderscheidene MEUBILAIRE GOEDEREN, bestaande in Kasten, Tafels, Stoelen, Prenten in Lijsten, een Frissche Klok, Bedden met hun ToebehoorenDekens, Bedlinnen' Vrouwen-Kleederen, Koper-, Tm-, Blik- en Ijzerwerk; voorts van Vare en andere Koejjen, een Paard, Schapen, Biggen, 'diverse Bouw- en Tuin gereedschappen, en hetgeen meerder te voorschijn zal worden gebragt. Alles daags te voren, van des voormiddags ten tien ure tot des namiddag^ ten twee ure te zien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2