leydscHe schouwburg. te rye stelling nemer. Op eens wérden-de eSfcortèn door meer dan ia Carlis- tische bataljons, benevens artillerie en cavalerie, aangetast; de escorte re- piiêerde zich op cie hoogtens van Gigano en Snntarella. De aanval der Car listen was hevig, en het gevecht duurde cot den nacht; als wanneer de Ge neraal der Christinos bevel tot eenen algemeene'n aanval gaf. Ten gevolge van dezen, werd ae vijand gedwongen, om al zijne stellingen re verlaten, met een aanzien ijk verlies van dooden en gekwetsten. De Christinos hebben een doode en eenige gekwetsten. De Canisten hebben den 7 januarij 'Spaansch-Cerdagnc in het noorden van Catalcnie voor de achtste maal sedert het aanvangen van den burger oorlog bezet. Naar men verzekert zou het Ministerie van Oorlog, voor hetwelk •■Eipartero bedankt heeft, aan den Generaal Calatara worden opgedragen. liet oprukken van Cabrera van Duero naar Cimbala, om Oma, die zich te Teruel bevindt, aan te vallen, heeft den Generaal San Miguel ge noodzaakt zi nen marsch op Ariza te schorsen, en den Colonel Abecca af te zenden, ten einde de divisie van Oraa te ondersteunen, die door eene viermaal sterkere rnagt bedreigd wordt. De escadrons van Lccm-el-Conde de voorhoede van Ullibarri uitmakendezijn den ^den tot op Ariza gerukt alwaar zij een detachement cavalerie, onder Basilio Garciageslagen heb. ben. Esparterote Miranda vernomen hebbende dat, de Infant Don Sebastian in Asturie gedrongen was, mee 11 bataljons, 2 escadrons en 2 veldstukken', heelt aan Fit min Iriarte bevel gegeven hem te gemoet te trekken, en aan den Generaal Latreom mee zijne divisie, te Villarcayo gecant'onneerds hem te ondersteunen. De Generaal van Halenwelke eene divisie te FriaS heefc vereenigd, zal tegen de troepen van den Infant oprukken, in geval Iriarte dezelve-niet moge ontmoeten, of het niet goed oordeelen, hen aan te tasten. DU1TSCHLAND, De Hanoyersche Zeitur.g berigc als stellig zeker, -dat de Bisschoppen-, Clemens^ Vrijheer von LcdeburBisschop van Paderborn, en Casper Maxi tniliaan Droste tot VischeringBisschop te Munster hünne verklaring', om trent den regel in de gemengde huwlijken te volgen, even als wijle de Bis schop van Trier, von Hommerhebben teruggekomen en daarvan aan den Paus en de Regering ce Berlijn kennis hebben gegeven. De Evangelische gemeente te Waldbroelwier kerk onlangs door het instorten van bet dak, onbruikbaar is geworden, heeft van de Roomsch- Katholijke Geestelijkheid dier plaats de vergunning erlangd, om hunne gods dienst gedurende een jaar in het Roomsch-Katholijke kerkgebouw te mo gen uitoefenen. Door den Landraad van het Zwitsersche Kanton Walliserlandis, of schoon mee eene geringe meerderheid, het sluiten van gemengde huwlij ken verboden. Naar men meldt, zou de ziekelijke toestand des Hertogs van Nassau in de laatste dagen verergerd zijn, en koesterde men gisteren avond deswegens groote bezorgdheid. De redacteur en eigenaar van het dagblad van Breslaude Baron von Vaerstheeft zich dezer -dagen naar het hoofdkwartier van Don Carlos bege ven. I-Iii heeft vroeger in Prtiïssische krijgsdienst gestaan, en is bekend als een bekwaam en dapper militair; weshalve hij, indien hij bij hét leger der Carlisten in dienst treedt, eene belangrijke aanwinst voor hetzelve zijn zal. Sommigen vermoeden echter, dat hij belast is met eene vertrouwelijke diplo matieke zending. In den afgeloopen zomer heefc hij bij de Prinses van Beiray te Salzburg, een bezoek afgelegd. Een Duicsch blad deelc mede, dat de Parijssche Geneesheer Buisson de watervrees (hondsdolheid) door dampbaden geneest en zulits aan zich zeiven beproefd heefc. Er was eenig speeksel van eene aan de wacervrees gestorvene vrouw aan een zweer zijner hand gekomen. Hij hield het was- scbcn voor toereikende; doch den pden dag brak plotselijk bij hem de vree- selijite ziekte uit. Hij wilde nu aan zijn leven een einde maken door zich in een dampbad te laten stikken, liet de hitte 111 hetzelve tot 167 graden Fahrenhstijgen, doch voelde zich plotselijk tot zijne even groote verbazing als vreugde weder geheel wel. Buisson is volkomen overtuigd, dat men de watervreesdoor een aantal Russische dampbaden en voortgezet zweten dei nachtskan genezen. F R A N K R IJ K. Parijs den 22 Januarij. De Marquis d'Espeja, van wien eerst gemeld was, dat luj in handen der Carlisten was gevallen en daarna, dat hij zich naar Guadalaxara had begeven, is als Spaansch Gezant te Parijs aangekomen. Hij moet den toestand van zijn land zeer ongunstig opgeven In den nacht van den ipden op den 20Sten dezer, heeft de thermo. meter van Fahrenh. te Parijs gestaan 2 en 3 graden onder nul. Zuik een graad van koude was daar sedert 1795 niet gevoeld. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amstcraam den 24. Januarij 1838. a S3? aioi j a 5-a 22? 94' 77 ;Jax76; a a Nederlanden. Werkel. Schuld 2 JpCt. 53 Dito 5 101 Uitg. Kans-Biljetten22 Am0rt.Syndic.4I - 93 3i 76 Hand.-Maats. 4J- 175 Nieuwe dito4J Aandl.II.Spoorw. Rotterd. Dito Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.A7.&C°.i798 5PC1.105 81053 i8J| 5iosjjaio5j Ins. en Certif. 668ja 69 1833 5961a 97 Gebl, 53rsc '01 i Oft 1 Z2j 94 77, 176! io5i 105 68; 97 Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCr. a \andeelen van-dito.. 112 aiisj Spanje. Nieuwe 1835 85 5pCt. 19 aipJ Ditoonbep.st...a— Dito passive4?ta 4} Dito uicgest5'Ja 6 Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obi. GollC°. 5 pCt. a Certificaten.2!-a Neg. Metaliek 2*-a Idem5 a Dito in Lond. 5 a Bank-Akcien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. 91 a 91 Dito in Napels. 5 a - Gebl. 112\ 4rjr 5s Z E E T I J D I N G. In Tessel binnengekomen T. E. Schneebeke, van Batavia. Bet schip de Vr.uw Zwaantje, Kapt. A. Rakker, met suiker, bindrotting enz. j van Rnrtcrdam naar Hamburg, is, volgens een brief van Norden van den 15 Jan. aldaar voor de haven mgevrozeneen gedeelte der lading was reeds gelost en men was bezig liet schip in te ijzen.. Het schip AhvinciKapt. H. F. Rieper, van Kiel naar het Nieuwe Diep, is den 29 Dec te Neve l-lellésuhd fiinnengeloopen. Het schip Prince LeopoldKapt. W. Dougull, van Huil naar Rotterdam^ is den 15 Jan. wegens het ijs te H ill uit zee terug gekomen. Het schip Maria Jacob aKapt. D. J. Bart, van Laguayra naar Amsterdam, is den jgden en de schepen Amp, Kapt. Lowe, van Montevideo naar Antwerpen, en Ippolite Kapt. Gassiglió, van Triest en Oepholonia naar Hamburg, den 15 Jan. te Douvres bin- ncn geloopcnbet laatste zwaar lek en met verlies van zeilen, anker en ketting, enz. Het schin de Koningin der NederlandenKapt. P. Sipkes, van Batavia naar Dordrecht, Is den igden en het schip Emma lind LouisaKapt. H. Haasloop, vail Rio di Janeiro war Hamburgden ió Jan. te Portsmouth binnengeloopen. De Tesselsche loodsboot N®. 3 en de Hel voetstere loodsboot N°. 8 zijn 'den 14U1U, en het schip EdelirtaKapt. Pascol, van Rig di Jana'fró^ den 28 Jan. te Cowcs binnen» geloopenhet laatste om order, zou vermoedelijk Tiadr Antwerpen "verzeilen. Hét- schip de VriendschapKapt. W. H. de' Bóer, van Batavia, Sourabaya Passa- rouflhg en Tylatjap naar Amsterdam, is tien 12 jan te Dartmouth binnengeloopen., Het schip MariaKapt. Suit, van Swansea'naar Rotterdam, is den 15 Jan. wegens tegenwind te Fowey binnengeloopen. De schepen Alina ElizabethKapt. E. G. Boekhout, van Livorno jiaar Amsterdam, is voor den -16 Jan. te Scilly binnengeloopen. liét schip AsiaKapt. A. Riérscliie~van -Sour'aWya e'n BatvaSh na» ^liddelbürgis den 27 N'ö'v. -gepraaid op 40 Z. breedte'19'' YV. lengte. 175ste RONINGLÏJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Trekking der Derde /Klasse. 5de'"Lijst." N°s. 12322, 19142 en 814, ieder-Wn prijs vkn j rooo. 6de -- 'NV 601 een prijs van 1000. N°. 8738 een premie van-f 2000. staande Commissarissen der Leydsche Muzijkschool geven kennis, dat met February aah' Nieuwe Leerlingen zullen worden aangenomen bij den Ondergeteekenden. F. J, DOZY. Directeuren der IVaarborg-Maatschappij voor de Nationale Militie ik Zuid-Holland, gevestigd te 's Gravenhage, brengen ter k^nnisse der be langhebbenden: -i9. Dat de Rekening en Verantwoording övêf bet jaar, gè'emdigd ultimo November 1837 door de Commissie van ToezTgt is goédg'eké'ufd, eii gecfurende vee< tien dagèiïte. Begifirïeft (net* den 29 Januarij aanstaande, ties morgéns vafi 10 rót 12 urénter 'vfsfe 'zal liggen, têhi Éanioré van l' den Heer Tresoriïr Mr. F. H. C. DrIeLing-,' op' fie't Böite'fiFóL,'.N^'.55» 2®. Dar, door de Commissie van Toèzigt,' óp' nieiiw 'tdt ulijecidur 15 verkozen de aftredende Directe"ur Mr. P.' C. Scöóo'n&veld. 3°. Dat de deelnemihg in «gehielde Möatschappfl, vóór'Loreiing-eu van 1838 geopend blijft tot den dag voorafgaande die, op welke de to ting voor iedeie Gemeente is bepaald. 40. Dat de primitieve Inleg voor evengemelde Klasse, is bepaald op de som van Zeven Honderd Guldens. Het Reglement is ft 30 Cents verkrijgbaar bij den Boekhandelaar A. van HOOGSTRATEN Jr. Directeuren voornoemd 's Gravenhage', 'C L A N T, 23 Januarij 1838. FABER van RIEMSDIJK. SCHOONEVELD. Op Maandag den 29 Januarij 1838. MOEDERLIEFDE en HELDENMOED, 'op oe GEVANGENIS op 'het SLOT 's GRAVENSTEEN, te ANTWERPEN, Oorspronkelijk, Ge schiedkundig, VaderlandsCh Tooneekpel, in 3 Bedrijven, door den Heer A. Ruysch, Eene Bijdrage ten Voordeelen van een op 'te rigten Standbeeld van Nederland's grootsten Zeeheld, den Admiraal Michiel Adriaansz. de Ruiter, j Versierd mét geheel deszelts Tooneelmatigen Toestel, Coscumen en verder groot Spectakel. Nooit alhier vertoond. De Handeling heeft plaats, ten maande Mei 1573; het Eerste en Tlveede Bedrijf speelt op het Slot 's Gravensteen, te Antwerpenhet Detde in het. Dorp Austruweel, in de nabijheid dier Stad gelegen. Uit hoofde der grootte Van dit Tooneelspel, kan geenNastuk worden gegeven; De gewone Pauze zal plaats hebben tusschen de Tweede en Derde Bedrijven. HALVE LOTEN worden eèrst na half Negen Ure afgegeven. if De Aanvang 'ten Zes Ure.} Mijne geliefde Eclitgenoote P. E. THYSSENS, beviel heden voor. spoedig van eene welgeschapene DOCHTER. Leyden, 22 Januarij 1838. J. A. B O S. Deze dient tot Kennisgeving aan Famielie, Vrienden en Bekenden, zoo binnen als buiten deze Stad. Heden overleed te Amsterdam, na een langdurig lijden, onze har telijke geliefde Zuster en Behuwd-Zuster ANNA MARIA IVILHELMINA BARKEY, in den ouderdom van 28 jaren. Leyden, Vit Hller Naam 24 Januarij 1838. A. B. BARKEY Nz. Heden overleed, tot groote smart van mij. en mijne verdere Betrek kingen, mijn geliefde Zoon WILLEM STORTENBEKER, in leven We. duwenaar van Mejufvrouw Sara Maria Delfos, aan de gevolgen vah eene ongesteldheid van Slechts weinige dagen, in den ouderdom vah 54jaren. Leyden, ANTJË KALKOVEN, 25 Januarij 1838. Wed. Wm. Stortenbeker Sr. Ik Ondergeteekende, ANNA MARIA df. BIRAGUE; geboren Boode, verklaar formeel, dat de Heer Ridder de Birague, mijn Echtgenoot, vah wien ik sedert 8 jaren gescheiden ben, van mij noch eenige Handteekenihg, noch Volmagtnoch Autorisatie heeft, welke zouden kunnen strekken, om eenige Aden of andere Bewijzenbetreffende het Huwlijk van mijne M oeder, Mej. Roseboom, met mijnen Vader, den Heer Boode, te reclameren; Daarenboven verklaar ik alle Notarissen voor deze Stukken verantwoer. delijk, die dezelve aan den Heer Ridder de Birague zouden toevertrouwen; zonder te dien opzigte door mij eene iiitdriikkelijke Autorisatie ontvangen te hebben; Parys, deft 21 December 1837. ANNA MARIA He BIRAGUE* Geb. Boode. Ter uitbreiding eener gevestigde goed winstgevende Zaak, van welkii men gaarne al de voordeelen wenschte te trekken, die dezelve kan oplever ren. wordt te dien einde gevraagd: Eene Som van VIJF EN TWINTIG HONDERD GULDEN, op zeer aannemelijke voorwaarden. Geheel vol. doende inlichtingen zullen vooraf worden medegedeeld; doch alléén op per soonlijke, of schriftelijk, behoorliik geteekende aanvragen, onder letter X, bij de Boekhandelaren J J, THIJSSENS en ZOON, te Leyden. Men vraagt een VELLENBLOTERgenoegzame kunde en ge schiktheid hebbende, tot Meesterknechttegen zeer ruim lóón, bij voldoende Getuigenissen. Adres, in Persoon of schriftelijkonder Letter D, bij den Boekverkooper CORNELIS ARRENBERG, op de Noord-Blaak, te Rotterdam. RABAIS RÉEL faE 10 80 DU CENT. GRANDE et NOUVELLE COLLECTION de LTVRES FRANQAIS, ANGLAIS, ITALIENS et AUTRËS. PAPIERS de POSTE VÊLINS de tons Formats et de routes Couleurs SCHRIJFPAPIER doré sur tranches, de Deuil de 2. 50 i 12 fl., par ramé de 48 fe«files de chaque format. TRÉS BONNES PLUMES Mérallfqnes, CRAYONS, COUTEAUX CANIFS, RAZORS Anglais, BRIQUETS Phosphorfques, etc. etc., déi balles ponr trés peu de lours, in het Logement de Post in de Star, te Lev- den, par F. CANONGETTE, Libraire d'Amsrerdam. Le Magasin sera ouvert h M. M. les Amateurs de 9 henres du matin, h 8 heures du soir, et les personnes connnes pourront avoir k l'Inspection k leur domicile, tout ce qu'elles désirent acheter. Bij de Wed. ANTHONY de KLOP PER en ZOON, te LeydenT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2