'Wij hebben thans in de provijffcie 9,500 man, weflte sldiis zijn verdeè'id: te Consrantine 4,50e man, benevens 800 reeds tot een bataljon geformeerde maar nog niet gewapende Turken; te Medja-Ammar 1,200; te Guclipa'800 cn twee andere kampen 400; te Bona 1.000 en 800 in de hospitalen. Weldra zal eene expeditie vertrekken, om liet land te doorkruisen, tot aan Stona, een klein gehucht, gelegen aan den oever der zee, omstreeks ^mij len van Constantine. Wij 'hebb'eh tot'nog toe slechts zeer onnaauwkeurige berigceo omtrent -dat -gedeelte der provincie. RUSLAND. In berigten nit Petersburg, in Duitsche bladen overgenomen, meldt men-, dat er een huwelijk zou tot stand komen tusschen den Groocvorst T-oons- opvolger, en eene Prinses van iViecknenburg Strelicz. De onderhandelingen over dat hmvelijk waren goed afgeloopen en de uithuwelijking zou in den loop van dit jaar plaats hebben. Ook spreekt men, dat bij die gelegenheid de Keizer eene reis naar Dnitsch- land zou doen en dan eene bijeenkomst heDben met den Keizer van Oosten rijk en den Koning van Pruissen. De koude in Rusland is dezen winter zeer hevigde thermometer van ■Fahrenheitwisselt -af van 9—18 graden onder nul. Hec afgeorande paleis zal, volgens bevel van den Keizer wederom herbouwd worden. Te Konstantinopel was een gedeelte der binnenhaven met ijs bedekt en vroor het bij aanlioudenheid zeer sterk. P O R T U G A L. Behalve eene petitie, door de Hertogen van Palmella en Te-ceira^ den Marquis de Saldanha en den heer de Albuquerque aan het Congres inge.e- verdwaarbij deze hoofden der Chartisten verzoeken, ciai de ontworpen nieinve constitutie geene kracht van wet moge verkrijgen, voordat de natie, bij hoofdelijke stemming, haar gevoelen deswege zal hebben nicgebragt, was, volgens de brieven van Lissabon tot den 8scen dezer, aldaar niets van politiek belang voorgevallen. Het Congres zou eerlang eene bepaalde zit ting houden, om Don Pedro de Alcantaraden zoon der Koningin, tot erf genaam der Kroon te verklaren. ITALIË. Van de Italiaamche grenzen, lo Januarij. Volgens de laatste berigten uit Rome, zou liet den Prnissischen Gevolmagtigde nog niet gelukt zijn, in directe correspondentie met den Pauselijken Stoei te treden en men vreesde, dat hij onverrigter zake Rome weder zou moeten verlaten. Het scheen als of de persoon van den heer von Bunsen eene groote hindernis was, om eene bijlegging van .de betreurenswaardige oneenigheid bewerkstelligd te zien. Ook de Cardinaal Cappactnidie te voren in de grootste vertrouwelijkheid met von Bunsen stond, zou zich van hem terug trekken en hem angstig zoe ken te vermijden. Indien er een ander onderhandelaar van Berlijn naar Rome gezonden wierd, zoo zoude men elkander misschien beter verstaan, hoewel de spanning groot is, en weder bezwaarlijk zal gematigd worden. De lieer von Bunsen is, zoo ais bekend is, een ijverig Protestant, doch voor het overige een man van zoo liooge vorming, redelijkheid en karakter dat hij in zijn persoon, uitgezonderd de verwikkeling, in welke hij door de Bisschoppelijke oneenigheid gekomen is, ook van zijnen grootsten vijand geacht moet worden. Ondertusschen wordt uit Rome van den pden Januarij door de MgZei- iung, het volgende gemeld: De Paus heeft op den brief van het domkapittel te Keulen een breve uit gevaardigd, hetwelk, zegt men, in de waardigste uitdrukkingen opgesteld is, en waarin de besehuldiging, welke gemelde brief tegen den Aartsbisschop bevat, wordt afgewezen. De Paus geeft ten opzigce van den uitslag der gansche zaait zijn vertrouwen op de gezindheid en de bekende regtlievend- heid van den Koning van Pruissen te kennen. Naar men hoopt zal dit breve alsmede de brief des domkapittels ter zijner tijd openbaar gemaakt worden. Hier loopt in alle gezelschappen nog steeds het gesprek over de aangele. genheden van Keulen, waardoor de Spaansche verwikkelingen voor het oogenblik naar den achtergrond geschoven zijn. Uit Berlijn wordt over hetzelfde onderwerp van den i iden het volgende geschreven: De laatste, hier gisteren uit Rome ingekomen berigten luiden veel be. moedigender, dan die, welke wij uit de Ztiid-Duitsche dagbladen ontvangen. Uit Rome wordt door eene achtbare hand van den e8sten geschreven, dat de Paus na verder onderzoek in de aangelegenheden der kerk in de Pruissi. sclie Rhiir-provincien menige verandering gemaakt, en een groot deel van de over dezelve gedane uitspraken op eene te vreden stellende wijze gewij. zigd heeft, als ook, dat hij zijne verklaringen omtrent de opheffing van het Concordaat tusschen Pruisschen en Rome veel te onbedachc had uitgespro ken. Het gerucht van de terugroeping van den geheimen Gezantschapsraad Dr. von Bunsen schijnt zich te bevestigen; doch daarvan was reeds bet ge sprek vóór de voorvallen te Keulen gebeurd; want toen reeds zeide men dat bij eenen anderen werkkring zou erlangen en daarom binnen kort uit Rome teruggeroepen worden. D U I T S C II L A N D. Berlijn den 18 januarij. In onze hoofdstad worden groote toebereidselen gemaakt voor de 25jaiige viering van den 3den Februarij, op welken dag onze Koning, in hec gevaarvolle jaar 1813, zijne getrouwe onderflanen te wapen riep om het benaauwde vaderland uit des vijands magt te verlossen. Men zegt, dat reeds meer dan 300 personen, die den vrijheids-oorlog als vrijwilliger hebben medegemaakt, tot deze feestviering hunne namen hebben geteekenden thans dezen roemrijken dag in eenen vrolijken kring willen doorbrengen. Koblents den 9 Januarij. Heden ten 12 ure verspreidde zich hier plot- selillt het gerucht, dat men den Vicaris alhier wilde in hechtenis nemen waardoor de geheele stad in opschudding kwamen eene ontelbare menschen- menigte naar ziineop de Leerstraat gelegene, woning trok. Het door fanatismus opgeruide volk bezette de geheele Leerstraat en hec woonhuis vail den geestelijke in- en uitwendig. Ongeacht alle zijne vermaningen en voorstellingen wegens de valscbheid van het gerucht, bleef de volkshoop in ziine dreigende houding, waartoe nog omstreeks 4 ure namiddags eenige dnizende landlieden uit den omtrek te zamen schooiden. Strafbare bedrei gingen werden geuit, en nu en dan kwam het ook tusschen Katholijken en Protestanten tot bloedige vechterijen. Vermits de volksmassa volstrekt niet wilde uiteen gaan, begaven zich heden avond ten lialf 9 ure de Pastoor, een Kapellaan en een lid van den stedelijken Raad tot den Vicaris en bragten hem in de pastorij, alwaar hij den nacht doorbragt. De volksmenigte trok mede derwaarts en staat bij het sluiten van mijnen brief, ten half elf ure des nachts, bij eene snijdende koude, nog in eene dreigende houding. De buitengewone Stenden zijn te Stuctgard den löden dezer door den Minister van Binnenlandsche Zaken geopend. GROOT-BRITANNIE. Londen den 19 Januarij. Den ióden, den dag op welken de beide Par- lemems-Huizen wederom vergaderen zonden, zijn de Kanadasche zaken in het Lagei-Huis dadelijk ter sprake gebrag. De Minister Russell heeft de staatkunde opengelegd die liet Bestuur in die zaken zou velgen. Lord Durham is daarop tot Opperbevelhebber van alle Engelsche bezittingen op het vaste land van Noord-Amerika benoemd. Er is ook besloten tot het aanbieden van een adres aan de Koningin, waarin hec leedwezen der vergadering over de oproerige bewegingen in Kanada werd uitgedrukt. Der, xSdén is soortgelijk gdres in bet ÜIoogeri-.Huis goedgekeurd, Er zuilen 10,000 man troepen naar Ranadn gezonden worden. F R A N K R IJ K. Parijs der 21 Januarij. De Koning heefr een beve! gegeven om uit zijne bijzondere kas eene som van 12,000 fr. te nemen, ten einde in de behoef, ten der armen te voorzien -de Koningin en ue Prinses Adelaide hebben ieder 3000 fr, bijgedragen. De Hertogyan Qi'leans heeft er eene sotii van 6000 fr. bijgevoegd. ■PRIJS-COUR Amsteraam Neder landen. Werkel.Schuld 2}pCt. 43 Dito 5 101 Uitg. Kans-Biljetren.22. Amort.Syndic. 4 93: Hand.-Maats. 3t 4T Nieuwe dito4J- Aandl.H.Spoorw. - a Rotterd. Dito a Frankrijk. Ir.schr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.//.&C'0.i798 5pCt.io< aioK? i8« 5losjaiosj Ins. en Certif. 668ja 68} IHJJ 5pója 97J a 53r aioii ,a 22; ia 941 !a 77 "77 ANT den 2: GebJ. 53 loii 94, 76 76; '°5i •OS 68,' 97 der EFFECTEN. 2. Januarij 1838. Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. a Aandeelen van dito., nijaiia Spanje. Nieuwe 1835 85 JpCt. 19 ai9j Ditoonbep.st.a Dito passive4ja 4} Dito uitgest5)a 6 Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obi.Ce//C°. s pCt. a Certificaten.2j -a Neg. Metaliek 2} 57}a 57J Idem5 101 Jaioi Dito in Lond, 5 a Bank-Akcien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gcbl. 4* Sl 57 iV int' 173ste KONINGLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Trekking der Derde Klasse, istc Lijst. N°. 144.36 een premie" van f 1000. N°. 11610 een prijs van 2506. N°. 7149 een prijs van f 1500. N°. 21654 en 12981, ieder een prijs valt 1000. 2de N°. 1896 een prijs van ƒ1500. N°. 6727 en 4563, ieder een prijs van 1000. 3de N°. 1521 een prijs van 25,000. N°. 2967 en 10642, ieder een prijs vaii f 1000. 4de N°. 19076 een prijs van f 10,000. Ten Kantore van N. NATHANS te Leyden is heden getrokken, in de 3de Klasse der 173ste Kon. Ned. Loterij de Kapitale Prijs van VIJF en TWINTIG DUIZEND GULDEN, op N°. 1521, Devies: Ik speel deze reijs, naar een HoogePrijs; benevens deszeifs Premie, k 500, op N°. 1407} alsmede op N°. 1896 1,500 en N°. 1835 ƒ1000. Leïden, 23 Januarij 1838. Leyden den 19 Januarij 1838. Heden beviel voorspoedig mijtl waarde Echtgenoot, C. H. van MUNSTER, van eene welgeschapene DOCHTER, zijnde het dertiende Kind onzer gelukkige Echt. P. L. SMULDERS. Strekkende deze tot Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden. Mijne geliefde Echtgenoote P. E. THYSSENS, ceviel heden voof. spoedig van eene welgeschapene DOCHTER. Leyden. 22 Januarij 1838. J. A. B o S. Deze dient tot Kennisgeving aan Famieiie, Vrienden en Bekenden, zoo binnen als buiten deze Scad. Ik Ondergeceekende, ANNA MARIA de BIRAGUE, geboren Boode, verklaar formeel, dat de Heer Ridder de Birague, mijn Echtgenoot, van wien ik sedert 8 jaren gescheiden ben, van mij noch eenige Handteekening noch Volmagt, noch Autorisatie heeft, welke zouden kunnen strekken, om eenige Aden of andere Bewijzenbetreffende het Huwlijk van mijne Moeder, Mej. Roseboom, met mijnen Vader, den Heer Boode, te reclameren. Daarenboven verklaar ik alle Notarissen voor deze Stukken verantwoor. delijk, die dezelve aan den Heer Ridder de Birague zouden toevertrouwen, zonder te dien opzigte door mij eene uitdrukkelijke Autorisatie ontvangen te hebben. Parys, den 21 December 1837. ANNA MARIA de BIRAGUE, Geb. Boodi. Men is van meening om op Zaturdag den 27 januarij 1838, des avonds ten 6 ure, in de Herberg Rome, te Warmond, in het openbaar te Veilen en Verkoopen: N°. I. Eene Partij extra goed WEI- of HOOI. LAND en eene Strook HOUTLAND, gelegen in den Kogjes- of Tuinder- Polder, onder Warmond, op den Kadastralen Legger bekend in Sectie A, N°. 88 en 89, en volgens denzeiven groot 1 Bunder, 36 Roeden en 40 El len; alsmede nog ter breedte van dit Perceel en. tot in het midden van de Sloot een gedeelte van N°. 93, zijnde dit Partij onverhutirrlof, indien de Kooper zulks verkiest, verhuurd tot Kersmis 1839, voor f 6a '1 jaars. N°. a. Eene Partij extra goed WEI- of HOOILAND, gelegen als voren, in twee Stukken, op den Kadastralen Legger hekend in Sectie A, N°. 94, en volgens denzeiven groot a Bunders, 25 Roeden en 30 Ellen; slsméue nog ter lengte van dit Perceel en tot in het midden van de Sloot een ge deelte van N°. 93; dit Perceel is mede onverhuurd, of, indien de Kooper zulks verkiest, verhuurd tot Kersmis 1839, voor 113 's jaars. N°. 3. En eene Partij LAND, beplant met welwassend Hakhout, gelegen in den Hoogewetdsche Polder, onder Warmord, nabij het Warmonder-Hekop dei» Kadastralen Legger bekend in Sectie D. N". 374, en volgens denzeiven groot 1 Bunder, 24 Roeden en 50 Ellen. Alles breeder bij Billetten omschreven en zijn inmiddels nadere Informa tion te bekomen ten Kantore van den Notaris KONING, te Warmond. Bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK te Leyden, is dezer dagen uitgekomen: I. Het 2de Deel 2de Stuk van W. H. de VRIESE, PLANTENKUNDE. ivoor APOTHEKERS en ARTSEN; met nog een Stuk zal dit be. langriik Werk compleet zijn. II. Het 4de Stuk van GEIGER, HANDBOEK der ARTZENIJBEREHX KUNDE, waarmede het iste Deel compleet is, zullende het 5de Stuk zoo spoedig mogelijk ter Persse gelegd worden. Hl. J. GEEL, ONDERZOEK en FANTASIE, in klein Octavo, k ƒ2.40. IV. Bij bovengemelde is ter Persse, om zoo spoedig mogelijk te worden uitgegeven: Eene HERDRUK van de dezer dagen te. Parijs uitgeko. mene SERMONS de A. COCQUEREL, in welke Bundel voorkomen die Leerredenen, welke Zijn Wel-Eerw. gedurende zijn Eds. laatste verblijf in Holland heeft uitgesproken. V. Op den 29 Januarij en volgende dagen zal door genoemden Boekhan delaar Verkocht worden: Eene Verzameling van BOEK- en PLAAT WERKEN, in onderscheidene Vakken van Wetenschap; een SIM- PLICIE KASTJE en ANATOMISEER-TAFELPLATEN. POR- TRETTEN, TEEKENINGEN en PRENTWERKEN; gedeeltelijk nagelaten door Wijlen den Wel-Ed. Heer Mr. J. C. KNEPPELHOUT. Zijnde de Catalogus verkrijgbaar. By de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON» te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2