Aa. 1638. LEYDSCHE WOENSDAG, NEDERLANDEN. Leyden den 23ste» Januarij. De algemeene buitengewone Collecte, ingevolge de publicatie van den l8den dezer maand, ten behoeve der algemeene armen, op gisteren alhier •gehouden, heeft, na aftrek van eenige* geringe daarop gevallen kosten, zuiver opgebragt de aanzienlijke som van Zes Duizend Zes Honderd twee en twintig Guldenzes en zestig en een halve Centbenevens Aclu Wolle De kens, 75 kop Grutten, 300 kop Erwten, en 100 Brooden; welk een en ander dadelijk onder de gesubsidieerde Armbesturen, in evenredigheid van het getal der bedeelden, is verdeeld geworden. En brengen Burgermeester en Wethouders den edelmoedigen gevers daar voor bij deze hunnen welmeenenden dank toe; wenschende, dat deze blij ken hunner liefdadigheid strekken mogen ter gemoeikoiuing in het ongeluk kig lot van zoo vele onzer verarmde Stadgenoocenen dat deze zich van hunne zijde gedrongen gevoelen tot dankbaarheid aan den Gever alles goeds. Men kan ook dankbare melding maken van de ontvangsc van het bedrag van een uitgeloot Aandeel ad 50, in het renteloos voorschot, ten behoeve der Ooster Kerk; benevens het bedrag van het renteloos voorschot, ten be hoeve onzer armen, ook groot f 50; bene/ens nog eenig geld, ten behoeve van het Minnenluiis. Bovenstaande twee giften zijn alleen voor het (luiszit tenhuis en Geref. Diaconie-Armen alhier. Bovendien zijn nog door on. Verscheiden Ingezetenen dezer stad, behalve in klinkenden munt, vele bij drngen in dekens, Rleedjngscukkpn enz. gedaan. Ook Devinden er zich men- schenvriendeii in deze' stad, die reeds gedurende eenige weken belangrijke nitdeelingen in turf, aardappelen, dekens enz. gedaan hebben. Al het fa- brijkaadje van dekens van de minste soort is in deze stad, naar wij verne men, reeds gedebiteerd. Voor de ontvangen gelden zal uitgedeeld worden dagelijks boven de ge wone bedeelingen, welke bestaan in BroodTurf, IVarme Spijs en Stroo ook een verhooging van uitdeeling van Warme Spijs aan hun, .welke Kin deren hebben, benevens een extra Turfdeeling op heden Dingsdag en Vrij dag, aan alle de bedeelden, benevens tweemaal in de week 1400 kop. grutten. De gewone jaarlijksche collecte in de kerken voor hec Mmnenhuis alhier, heeft laatstleden Zondag de som van Vier Honderd zeven en tachtig Gulden drie cn tachtig Centen opgebragt. In 's Gravenhage is gisteren gecollecteerd 7,186 gulden. Men meldt uit 's Gravenhage van den 22 Januarij: Bij Zijner Majesteits beslui: van den 5 Januarij zijn benoemd tót leden der Evangelisch Luchersche Synode, ter vervulling der bestaande vacaturen met I Januarij 1838, de heeren: .7. Decker ZimmermanPredikant te LLrechc; Secundus, F. .7. Domela Niewenhuis Predikant te Utrecht; G. EckhartPre ciikant te Groningen; Secundus, S. GerritsPredikant te Deventer; .7 G. Onnente Utrecht; Secundus, .7. .7. L. Schroder Hoogleeraar te Utrecht; J. Nieuwenhuis, Hoogleeraar te Leiden; Secundus, .7. T. Siegelte Haarlem. Bij hetzellde besluit zijn wijders bij dezelve Synode benoemd: tot Presi. dent, de heer .7. Decker ZimmermanPredikant te Utrecht; tot vice-Presi dent, de heer J. G. ASande si Predikant te Haarlem: en tot Seeundus van 'Öen vice-Presidenr, de heer G. F. SartoriusPredikant te Amsterdams. Tot Nederl.indschen Consul te Tunis is benoemd de heer H. Nijssèn. Dezer dagen js van wege het stedelijk Bestuur, aan de Kamers van Nota-issen, de Officieren van Justitie en den Direcceur der Registratie, als mede aan de hoofd- en verdere ambtenaren bij dat vak, te kennen gegeven dat, ter wegneming van de klagcen, welke schijnen te ontstaan nopens de kosten die de overschrijving van de eXpeditien van acien van veiling en toewijzing van vaste goederen,- voor de belanghebbenden veroorzaakt., be paaldelijk in die gevallen, dat onderscheidene percelen verkocht, en niet adh een en denzelfden persoon toegewezen zijn, of dat sommige percee'en niet verkocht, maar opgehouden zijn, de gewestelijke .overheid het niet ondienstig acht, ook naar aanleiding eener aanschrijving van Zijne Exc. den Minister van Fmantien, van 2 December 1837: i°. Aan de betrokken ambte naren en wel in het bijzonder aan de hoofd-ambtenaren, te herinneren het voorsenrift vervat in de 50. alinea van 28 der instructe, volgens hetwelk partijen behooren te worden opmerkzaam gemaakt, dat het in hun ibelsqg is, om, ter besparing van onnoodige kosten, algemeene expeditien van de be doelde aeten te doen overschrijven20. de genoemde ambtenaren te kennen te geve'n, dat in de gevallen, dat sommige perceelen niet verkocht maar op gehouden zijn, de overschrijving kan plaats hebben van eene expeditie, waaruit gesloten is al datgene, wat uitsluitend betrekking heeft tot de niet verkochte percéelen. Het is het gewestelijke Bestuur ook noodzakelijk toe geschenen, dat de belanghebbenden, bij iedere gelegenheid, daarvan worden onderrigtten einde alle verdere klagcen, nopens dit onderwerp, voor hec vervolg worden vermeden. Ook is dezer dagen aan de Officieren bij de Regtbanken, aan de plaat selijke Besturen en aan den Directeur en verdere ambtanaren der registratie, re kennen gegeven, dat bij de naziening der registers en bijlagen van den ^burgerlijken stand gebleken is, dat art. 5 van hec besluit van 20 Prainal, 11de jaar, volgens hetwelk de daarbij bedoelde huwelijks-dispensatien ter griffie der Regtbanken moeten worden geregistreerd, bij de aangewezene griffien der Regtbanken in dit gewest niet worde opgevolgd, zelfs bij sommige geheel uit het oog verloren wordt. Zijne Exc. de Minister van Jusicie, hier omtrent geraadpleegd zijnde, heeft het voor twijfelachtig gehouden, of het voorgeschrevene bij gezegd 5de art. van het bewusc irrêté zoo volstrekt nood zakelijk of wettig kon worden geacht, om, nadat men hier te lande gedu rende zes en twintig jaren die voorschriften niet heeft in acht genomen, en terwijl eene nieuwe wetgeving ophanden is, nu eerst (niettegenstaande de zelve in onbruik en als hec ware vergeten geraakt zijn) daaraan de hand te honden\ en de nakoming daarvan te bevelen of te doen plaats hebben, aan gezien de zaak, uit een financieel oogpunt beschouwd, niet van dat belang 'geoordeeld wordt, om, tegen gezegd gevoelen, op de naleving dier voor schriften te blijven aandringenzijn bovengemelde Besturen en ambtenaren, voor zoo veel noodig, naar luid der resolutie van Zijne Ëxc. den Minister van Financien, van 13 December 1837, gemagtigd, om daarin te berusten. Blijkens het thans uitgekomen Roomsth Katholijk Jaarboek voor 1838, is de Raad van den Paus, of hec Heilig Collegievolgens de buHe van Paus SixtusV, van 1586, zamengesteld uit 70 Kardinalen, verdeeld in drie ran gen, te weten: 6 Kardinalen-Bisschoppen, 50 Kardinalen-Priesters en 14 Kar- •dinalen-Diakenen. Er zijn thans 5 in petto benoemde Kardinalen en 11 vacante Hoedenhetgeen, met de vermelde, te zamen 70 uitmaakt. De Kardinalen- Eissqhoppen hebben elk een bisdom in de nabijheid van Rome, waardoor den u*am dragen van ondtrsteedstke Bisschoppen {Episcopi suburhioariijj 44 JANUARIJ. De Kardineiep-Rriesfers en dè Ka rd'naJen-Dia kenen hebben ieder eene kerk van Rrjine toe titel. De nu regende Paus is GregtiïnsXP7Mattra Capel/un geboren te Belluuo, den 13 September 1765, tot Kardinaal verheven den 21 Maart 1821tot Paus verkoren den 2 Febriiarij 1831gekroond den 6 Fe brnarii daaraanvolgende. Onder de werkelijk in functie zijnde Kardinalen telt men 45 geboren in tralie of op de omliggenoe eilanden, 4 Franschen2 Span. jaarden en 2 Dunsche'rs. De Hollaudsche missie of zending is zamengesteld uit zeven Aartspriester domuien, als; dat van Holland en Zeeland, van Utrecht, van Gelderland', dan Vrieslandvan Salland en Drenthe, van Ttvcmhe en van "Groningen. De Paus bestuurt de Hollandsche zending door tusschenkomst van den Hoog- Eerwaarden heer /Tntonius /intonnriecivice-ShperiorKamerheer-honorair van den Pans, Kanunnik, Zaakgelastigde van den H. Stoel bij Z. M. den Koning der Nederlanden. De provincie Noord-Biaband benevens het gedeelte van Gelderland en Zeeland, beide niet onder het geestelijk besrnur der Hol. landsche zending begrepen, benooren tot i°. het bisdom van Gent, 20. dat van 's Hertogenbosch 30. het oud bisdom van Roermond, 4°. dat van Ant. werpen, 5°. dat van Luik, en 6'. het tegenwoordig bisdom van Luik. Uit Scheveningen wordt van den 2isten het volgend gemeld: De zee is, zoo ver men zien kan, met ijs bedekt. Heden morgen zijn er twee Kngelsche stoombooten voor den wal gekomen, met de brievenma. ten en eenige passagiers. Onmiddellijk is eene der stoombooten weder ver trokken, met de brievenmaal en een groot aantal reizigers, waaronder er zijn, die over land van Hamburg herwaarts zijn gekomen; de andere stoom boot blijft voor den wa' liggen, om op eene latere brievenmaal te wachten; Vier vischsloepen van Middelharnis en twee hoekers van Vlaardingen zijn ook heden morgen voor den ival gekomen, daar er geene mogelijkheid bestaat, oin in de zeegaten binnen te loopen. Een vaartuig van Vlissingen-, naar hier met oesters bestemd, is in het ijs bezet geraakc; twee matrozen zijn handen en voeten bevroren, en het vaartuig zal weg zijn; de lading is evenwel mee groote moeite gelost. Men verneemt verder, dat, zoo de vorst blijft aanhouden, er borer; kaas enz. van hier naar Frankrijk en Engeland zullen verzonden worden. Uit Utrecht meldt men van den 20 Januarij: Het is aan vele onzer ingezetenen niet onbekend, welke zorg door de Stedelijke Regering wordt gebradentot uitbreiding der staosscholen van Tee- kenL en bouwkunde, en welke pogingen zij steeds aanwendt, om daarvan voor de Maatschappij nuttige leden aan te kweeken: die zorg is dan dit jaar ook wederom niet onbeloond gebleven, daar in iedere klasse van gemelde scholen elk kweek el ing heeft gewedijverd tot behaling der uitgeloofde eer bewijzen. De uitreiking dier eerbewijzen heeft den ijden dezer ten stad. hui'e. in tegenwoordigheid van aanzienlijke daartoe genoodigde personen, plaa s gehad. Van St. Anna-Paroèhie (provincie Vriesland), meldt men van den 16 Januarij het navolgende: Schipper Jentje Schuitemamet zijne turfsclmit alhier liggende, waren drie ziinei kinderen, een zoon van 13, een meisje van 9 en nog een van 6 rjaren oud, in het vooronder, als naar gewoonte, des avonds naar kooi ge. gaan. Deze kinderen hadden in den vooravond, om zich te verwarmen, eenig vuur in eenen pot bij zich gehad, en liet blijkt, dat hetzelve niet ge heel uitgedoofd was, toen het luik gesloten werd, tijdens die kinderen ter ruste gingen. Des morgens vond de vader de beide oudsten levenloos, en ondanks alle aangewende middelen, heeft geene redding plaats gehad, zijnde dus door kolendamp gestikt. Het jongste heeft zijn behoud te danken ge had doordien hec des nachts wakker wordende, van de kooi gaande, be wusteloos is gevallen met het hoofii tegen een gat tot afloop van het tva. ter, en hoewel gevuld zijnde, echter zoo veel lucht heet'; doorgelaten, 0111 dit kind in der. bezwijmden toestand te kunnen redden. Dit ongeluk ge schiedde, terwijl de moeder daags te voren bevallen was, en in het kraam bed in het achcers e van het schip vertoefde. Op 1 Januarij van dit jaar bedroeg de bevolking van Belgie 4,262,600 zielen, dus toegenomen niet 76 647. In 1836 waren 144 214. geboorten 101,434 sterfgevallen, 31.441 jniweliiken en 15 echtscheidingen. Brussel eelt thans ongeveer 103,400* inwoners. Te Gent is eéne kerk, de St. Step'tanm kerk genoemd, afgebrand. Dit ongeluk is veroorzaakt., doordien in een der kleine woningen, die aan de kerk gebouwd zijn, brand is ontstaan. Nadere berigten echter melden, dat de brand ontstaan is in de fabfijk van den heer Paridant van der IVaerdenwelke toe het klooster en de kerk der Augustijnen vergeslagen is. Beide gebouwen zijn door de vlam veitêerd. AFRIKA. Het volgende wordt over Parijs omtrent den toestand van Constantine gemeld: De markten worden weder druk bezocht en de landbewoners begeven zich in menigte derwaarts; op dezelve vindt men een overvloed van ijzer, wol, honig, was, paarden, hoornvee en granen. Het leger van Ichtnet bestaat niet meer; de Bey is genoodzaakt zich op vier dagreizen afsiands van Constantine te verschuilen. Vóór het beleg bedroeg de bevolking tier stad 45 i 50,000 zielen; toen wij haar bezetteden was dezelve tot op'io.ooó verminderden thans bedraagt gij ten minste 30,000. De stad telt 1,700 huizen, de bolwerken zijn hersteld en van 40 vuurmonden voorzien. De inwoners zijn koel en stil; intusschen toonen zij ons genegen te gijn. Daar zij geenszins de nomadischen zucht van die 'westelijke provinciën be zitten', zoo zijn zij ligt aan ééne plaats te bogijen: zii zijn aan het verblijf in hunne velden zeer gehecht, beminnen den koophandel en schijnen des te gemakkelijker onze -heerschappij te verdragen, naar zij zeer begeerig zijn naar ons geld, en hetzelve gaarne ontvangen; zij schijnen de voordeelen van ons beheer te begrijpen: hnnne betrekkingen met de Christenen stuiten hurt niet. Men heeft mij verzekerd, dat wij ons alhier zonder oorlog of sterk garnizoen zonden kunnen handhaven. Eer .zes maanden ten einde zijn en indien onze zaken goed bestuurd wor. den, zal Constantine uit de bronnen, welke aldaar kunnen geopend worden, haar garnizoen kunnen hecalen, en den Franschen koophandel belangrijke voor deelen aanbieden; maar ten dien einde moet zich Pariis wel wachten, aan gaande inlaridsche zaken, insiructien derwaarts te zenden, waarvan men niét mag afwijken; de Gouverneur moet eene volstrekte magt bezitten: zonder dat is de kolonisatie onmogelijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1