A0. 1838. LEYDSCHE èÈt m V ÖÜRA N Th MAANDAG, KENNISGEVING. ÉurgEmeester en Wethouders 'der Stad Lf.yden, in aanmerking nemende Üe groöfè behoefte aer Armen en Bedeelden in deze zeer gestrenge koude, vooral" bij gebrek fcith verdiensten, die daarvan het onafscheidbaar gevolg moet zijn, en dat de Armbezorgers dér verschillende Gezindheden binnen deze Stad, wier adninistratien uit 'de Stedelijke Kas zijngesubsidieerdmet de middelen, die zij hebben, niet in de mo gelijkheid zijn, in deze buitengewone omstandigheid op eene buitengewone wijzeter Verzachting van het lijden van zoo vele ongelukkigen te voorzienwaarom het alzoó tiïec overnodig zal geacht wördep, om dé Liefdadigheid der Ingezetenenwanneer dezelve door hööger bestel wordt op de proef gebrast, wederom in te roepen; Hebben besloten, om de Armbezorgers der Verschillende gezindheden binnen deze Stad, wier Arriien-Directien uit Stacfs Kas zijn gesubsidieerd, uit te noodigen van wel' hunne goede diensten te willen aanwéhden, ten einde er op Maandag, die zijn zal den 22 Januari) aanstaande, te beginnen des voormiddags ten 10 ure, eene al ge me ene en buitengewone Collecte plaats Iiebbevoor de Armen vaft voormelde Gezindhedenen waarvan de opbrengst, volgens vroegere voorbeelden, in evenredigheid tot durzelvcr getaltusschen de onderscheidene Armbesturen zal verdeeld worden. Burgemeester en Wethouders vleijen zichaat dit nieuwe offer den Ingezetenen dezer Stad niet meer dan zoo vele anderen zal kosten, en dat de heilige inspraak van pli,t en erkentenis'aaii God, dat wij, in ruimer omstandigneden geplaatst, in het ongelukkig lot onzer medemenscheti niet deelen, toe regelmaat van dcrzelver gifien zal strekken, 'ten einde daarmede hunne noodlijdende Natuurgenooten te kunnen bijstaan. Aldus ,gèdaan en gepubliceerd, bij' H. li. Burgemeester en Wethouders der Stad 'Leydeti, op den 18 Januarij 1IJ38. P. G. van 1.1.00 rn, Wethouder. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. PÖU WAARSCHUWING. Burgemeester en Wethouders dEr Stad Leyorn, in aanmerking nemende 'dat, uithoofde van het sterk stooken, her-veik, ten gevolge der strenge vorst, vrij "algemeen plaats heeft* de Scboorsteenen en; bjj/.midcriijj;'de t ians zon al ;e neen gebruikt wordende Kagchels, iuijiciigewpon be.iooren te worden gereinigd ten eyide de aanleiding tot nranttwelke daardoor zoiidc fciM'uen oiiisrhan'zóó v'cei mogelijk vo r te komen, r— ïioodigen bij dezen1 dé liigczecertèn du-kei* Stad uit; otn daartoe mede te werken, d/or hunne Scliooesicenen en Kagchclpijpenbehoorlijk en dikwijls, zoodanig luii ren gewoon te laten reinigen, als de vei'liglie.d voor ur.nid en den aard dcrzelve zal vereischen. Aldus gedaan en gepubliceerd, bij- li. 11. Burgemeester en Wethouders der Stad Ltjden, óp den 18 Januarij 1833. P. G. van Hoorn, Wethouder. Ter ordonnantie van dezelve, •P. A. du Pui. iff 'g; tWïïty TV NEDERLANDEN. Leyden den Sisten Januarij. Eergisteren is alhier op de gebruikelijke wijze gevierd getvdnien, de *4Jste verjaardag H. K. K. H. Mevrouw de Prinses van Oranje. Volgens eene naanwkeurige waarneming, is de vorst op de vlakte, 'daar dé stleeuw is weggewaaid, 2 voet in den grond. in onze vorige 'deelden wij de benoemingen doör Zijne Maj. mede, van de Presidenten der onderscheiden provinciale Kerkbesturen. Ziet hier het vervoig dier benoemingen: Tot SecretarissenVoor Gelderland, Dr. Donker CurtimPredi kant te Arnhem; Zuid-Holland C L. van den BroekPredikant te \s Graven, hage; Noord-HollandH. PVcüetnd, Predikant te Amsterdam; Zeeland, Dr. A. .7. Sntuck Hürgronje, Predikant te Middelburg; Utrecht, A. Franken Predikant te Utrecht; Vriesland, G. van derTuuk, Predikant te Berlikum ■Overijssel, J. S. IVor, Predikant te Zwolle; Groningen, ,7. I'. A. iVint- gens.Predikant te Groningen; Noord-Braband A. LubertiAugustin'Pre. idikant 'te 's HertogenboschDrenthe, Dr. G. benthem Rcddingius, Predi kant te Assen. Tot leden, en mitsdien tevens tot Praesides der klassikale besturen, waar voor zij verkozen zijn: Voor Gelderland: .7. Soilet, Predikant te Kuilenburg; Radermdcher Scho- rer, Predikant te Harderwijk; C. C. van Lidt de JeudeBurgemeester én Ouderling te Tiel. Voor Zuid-Holland: H. Oort, Predikant te Rotterdam; O. van Rooien Predikant te Dordrecht; Mr. 77. P. Hoog, lid der Staten van Holland en Ouderling te Dordrecht. Voor Noord-Holland: A. .7. BerkhoUt, Predikant te Zaandijk; .7. vjin Slogteren, Predik, te Hoorn; M. N. BeetsLector en Ouderling te Haarlem. Voor Zeeland; C. Meeitse, Predikbiu op den Hoek; Mr. H. A. van Tssel- stein, stedelijk ontvanger en Ouderling te Zierikzee. Voor Utrecht! L. MerensPredikant te Utrecht; Mr. S. .7. van Gettns, lid van den Raad en Ouderling te Utrecht. Voor Vriesland; IV. IVinsemius, Predikant te Tjerkwerd; .7. B. H. Riedel, Predikant te Kollum; J. Rodenhuis, Burgemeester en Ouderling te Harlmggn. Voor Overijssel! H. J. RomenyPredikant te Zwolle; Mr. IV. 77, Roijér Rijks-Advocaat en otid-Onderling te Zwolle. Voor Groningen: M. Corstius, Predikant te Beerta; J. J. Damsii, Pre dikant te Meden; Mr. 77. J. M. Modderman, Advocaat en Ouderling te Winschoten. Voor Noord-Braband: .7. van Hemden, Predikant te Hilvarenbeek; 77. A. Heymans, Predikant te Bndel; Mr. C. .7. van Heusden, President van de Regtbank en Ouderling te Breda. Voor Drenthe-: IV. Schellens, Predikant te OosterhesselenMr. G. Vos, lid van Gedeputeerde Staten en oud-Onderling te Assdb. Voor de Commissie tot de zaken der Waalscbe kerken: P. Mounier, Predikant te Rotterdam; D. D. Suchter, Ouderling te Am sterdam. Men meldt uit 's Gravenhage van den 20 Januarij: Zijne Maj. de Koning heeft wederom in deze week een bewijs gegeven van zijne alom bekende liefdadigheid, door, bij deze strenge konde eene aanzienlijke uitdeeling van brandstoffen aan vele hoogstbehoeftige huisgezin hen te schenken; zijnde dit edele voorbeeld reeds door onderscheidene aan zienlijke Ingezetenen dezer Residentie nagevolgd. De Opperkamerheer van Zijne Maj. den Koning heeft bekend gemaakt, dat het Hof, bij den aanwezigen rouw, tevens dien wegens het overlijden van Z. K. H. den Prins Maximiliaan van Saksen zal dragen. Heden morgen hebben zich HH. KK. HH. de Prins Alexander en Prinses Sophia naar Rotterdam begeven, tot bijwoning der ijsvermaken, welke tegenwoordig op de Maas plaats hebben. Tegen den tüd van het diner, t(jo HH. KK. HH. In de Residentie teruggekeerd. sa JANUARIJ. De Staats-Courant van lieden bevat liet Koningliik besluit van deti 28 December 1837, houdende nadere bepalingen omtrent den doortogc van landverhuizer.de personen. Daarbij wordt hoofdzakelijk bepaaid, dac al'è binnen dit Rijk gevestigde reeders, scheepsmakelaars en kargadoors, die zTch met liet vervoer d'er landverhuizers mogcen willen belaster, daarvan bel ooren kennis te geven aan eene door het Bestuur hunner woonplaats te beroemen Commissie, vergezeld van eene opgaaf van hec getal der landver huizers; van eene akte, waarbii zij zich verpllgten voor de goede ontvangst', dourtogt, huisvesting, verpleging, proviandering en spoedige inscheping def lamiverluiizers te zorgen; van het bewijs, riïu zij vooizien zijn van tte 1100- dige gelden of kredieten, opdat, ingeval van zeerampen, hunne verzorging niet tot laste van den lande kome; en eindelijk van eene akte, iiouden'dè doorloi pende verbindtenis tot eventuele 'oplegging, ten behoeve van het Rijk, Van zoo veel maal 150, als liet getal land verhuizers bedraagt. Voor de scheepsruimte zal worden tot grondslag genomen, vier personen per elke vijf lasten, kinderen beneden 15 jaren, twee voor een volwassen persoon rek'e. nende. De reeders enz. zullen insg lijks moeten zorgen, dac de landverhui* zers van behoorüike paspoorten zijn voorzien. Door Zijne Exc. den Minister van Justitie, als door Ziine Majesteit bij voortduring beiast niet de waarneming der fiïnctien van eeiscen Residenc van het Hoog-Geregtshof; is bevolen, uit krachte van de wet, dat de assises in de pruvincie Holland, Zuider-kwartiervoor het eerste vierénneeljaars van .den jare 1838, zullen geopend worden binnen deze Residentie, op Maandag den 19 Februarij eerstkomende, des moigens ten tien ure, op den voet, be paald bij de artikelen 16, I7eni8 der publicatie van den 11 December 1813. En zijn benoemd, om dezelve te presideren, de heer Mr. E. R. van Nes van MeerkerkRaad in bovengemeld Hoog-Geregtshof, en tot verdere Reg. ters, de heeren en Mrs: .7. II. HuygensM. .7. Rauw.7. A. Brand en IV, II. Hofstedealle lianen in liet Hoog-Geregtshof voornoemd. Dun <*7Sten dezer zal door liet Departement van Marine eene alge- meene aanbesteding plaats hebben van onderscheidene ten dienste van de Mat ine te Rotterdam en te Hellevoetsiuis, gedurende hec jaar 1838, be- noodigde goederen en behoeften. Door,den Directeur Generaal van Oorlog zal, op den 3den Februa ri), aan de minst inschrijvenden, de leverancié worden aanbesteed vaii benoodigdheden, ten dienste van 's Rijks magazijn van geneesmiddelen alhier; Dezen morgen stonden hier Sommige Thermometers op nul, volgens de schaal van Fahrenheit. Uit Schevenirgen meldt nieii, dat de Èngelsclie paketBoot van Woens dag, den i7Cien dezer, nog niet in hec gezigc van dar dorp was. Zoo ver hec oog reiken kan, was hec zeestrand aldaar mee ijsschocsen bedekt. Di.n 18 Januarij, des morgens een 8 ure, teeketidé de Thermometer van Fahrenheit te Ams.erdam, 3* graad, en des namiddags ten 1 ure, 9* graad. Den 19 Januarij, des morgens ten 8 lire, grafld onder nul; ten "10 ure, één graad boven nul; ten 11 ure en 'Hes namiddags ten 1 ure, 4J graad. Den 20 Januanji des morgens ten 8 ure, 4 gradenten 11 ure 10"graden, en des namiddags ten i ure, 15 graden. V< Igens aahieekeningen, in Vriesland gemaakt, heefc de Thermometer Van Fahrenheit tusschen de jaren ^3i er« 1837 niec lager dan 16 graden ge staan. In 1830 teekende dezelve eenmaal 2in 1825? één graad. De felste koude were thans te Leeuwarden den i5den dezer, des morgens ten 8 ure opgemerkt, toen de Thermometer van Fahrenheit op één graad scond. Uit Rotterdam méldt men van den 19 Januarij: Het ijs op de Maas was heden in het algemeen 23b IVederlandsChe dui men (9 Rijnlandsche duimen) sterk en langs de Boompjens 24 Nederland, sche duimen (9J Rijnlandsche.) Heden teekende aihier de Tlfvlritfometer van Fahrenheitdes ochtends ten 8 ure, 2 graden onder nul; ten half 9 ure één graad ouder hul, en ten half 10 ure, 2 graden boven nul. Uit Dordrecht meldt men van den 19 Januarij Het ijs op de rivier, voor deze scad, is, volgens de meting van heden, voor den Rietdijk 24, voor het Melkpoorcje 24, voor het Groothoofd 20, en voor de Harmonie benedenwaarts 21 Nederlandsche duimen clik. Met de meest mogelijke veiligheid k~n hec dus in alle rigtingën met wagens gepas seerd worden, en werkelijk ziet men aan de veeren er op die wijze veel vuldig gebtuik van maken, cervvijlook reeds sinds e enige dsgen, zoowel voor. deze stad als in de N"ord en tot vbbf Rotterdamer zich allerlei ijs vermaak op vertoont, waaronder zich ditmaal vooral de liefhebberij van zeilen met ijsschuir.je'sdoet Opmerken, schijnende de gelegenheid van ijs en wind daarvoor, zoo langs de/e stad als in de Noord cor aan Krimpen, zeet gunstig te zijn,, en worde'de niet zelden de afstand van hier naar Krim pen, een kleine twee uren bedragende, door dezelve in 10 minuten afgelegd. Alles van hier naar beneden langs de Maas tot den B iel, ook de Kil, en geheel liet Beigsche veld achter dit eiland tot aan de Lage Zwaluw, ligt digt; maar van laatstgemeld punt benedenwaarts is tot heden het wel vol ijs, maar die nog drijvende, en daardoor de overtogt van den Moerdijk nrar Willemsdorp uiterst hioeijelijk. Deze moeijelijkheid is het, waardoor nog lieden de Fransche pose hier eerst heden voormiddag ten u ure is aangeko men; men was reeds dezen nacht ten half vier ure met de brievenmaal var! den Moerdijk afgestoken, maar kon toen, na lang sukkelen, niec o\ erko- men* en moest, wegens den hev.géh ijsgang, in de noodhaven terugwijk., en er het aanbreken van den dag afwachten, waarna hét mogelijk orsLhoon met vcoi moeijelijkheid én lang worstelen. lWr der Sederc Woensdag vertrekt van het Groothoofd alhier, onder' ten hn'f stoombootschippers tusschen deze stad en Rotterdam, des nv tén dienstv 8 ure, eene slee met een paard over hec ijs naar Rocteoiree^s v,ef ur* van passagiers en goederen, én is hier in den -"*'mU terug. idr gemeld: Uit Utrecht wordt van den iP JMpuar11 ec vo fec de viering van dén Mogt onze Ilooge-chool zicw gordings verheugen en xqauuirkunde ■riaardap- wnnmn r>.. ctrrrit MntlP.ofessor in thans vernemen wij Amsterdam aan eene ivjugi UU£C UOOgCCIlOOl zick 'v"i uiii£» vciuciifccii verjaardag, waarop bi. Gerrit MollP.ofessor in alhier, vóór 25 jaren het Hoogleeraarsambc aanv?^^e' thans vernemen wij met smart., dac zijn hooggeleerde gisteren riior" zenuvvzinkingkoorts is overleden, in den ouder>,n van 54 iareP» ren ",lize van den Advokaac van Hallbij wien hi) nv de vacantie gelogeerd was. Hoogst treurig is die herige voor ofize fjoojschool> de ontslapene een harer grootste sieraden was, en iQg *-el tot haren luister zon hebben kunnen bijdragen. Hij had niet all^n ee,e inlandsche, maar ook eene bbl- rdheid verwor e". AÜ was geboren te Amsterdam, den tenlandsche vermaardheid verwor4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1