moeten aanbieden, Plaats naast elkander eeneti advocaat, eenen militair, éencn letterkundigen. De middagmalen en ontbijten van on gehuwden hebben een groot voerdeel, dat der vrijheid. De overweldigingen der galanterie en de oneenïgheid tusschen echtelieden, brengen eenige koelheid in de maal tijden. De mannen kunnen de etiquette missen, hetgeen de dienst vereen voudigt en het vermaak vermeerdertzelfs bij de gala-maalcijden moeten al uwe pogingen tot vereenvoudiging worden aangewend. Spreek nimmer in uwe invitatie-brieven van dood-familiaarZoo uw maaltijd weinig betee- kent, zoek dan het ontbrekende door oplettendheid en eene geestige conver satie te vergoeden. Zoo hij goed is, laat hem zijne uitwerking doen. De voorbereidingen en verontschuldigingen kunnen droevige vergissingen te weeg brengen. De tooneelspeler Pope had eene uitnoodiging in deze bewoordingen ontvangen: „Kom, mijn oude vriend, kom met ons eten. Laat uwe gastro, „nomische gestrengheid niet te veel vorderen. Wij hebben u volstrekt niets „anders dan eenen zalm en eenen ossen-haas aan te bieden." Pope komt, vindt den ossen-haas en den zalm heerlijk, en weldra weigert zijne maag eenig verder voedsel. Maar ras verschijnt voor zijn verwonderd oog, een prachtig stuk wild, dat er zoo wel toebereid, zoo smakelijk uitzag, dat de verzadigde lekkerbek, tot deze nieuwe genieting trachte over te gaan; he laas! na eenige nnttelooze pogingen, moest hij vork en mes weder op de tafel nederleggenen riep hij met een vochtig oog tot zijnen gastheer uit: „Van eenen twintig jarigen vriend had ik zoo iets nooit verwacht!" Wees dus eenvoudig en openhartig mee uwe maaltijden even als in uw overig leven. Beloof niet dan hetgeen gij houden kunt, en leg geene lagen aan de maag van uwen gast. De gast is heilig. Bewaar bij eiken welgeordenden maaltijd eene verrassing voor uwe vrienden. Een weinig kwakzalverij is bij deze gelegenheden veroorloofd. Wees daar bij oorspronkelijk, en tracht wat nieuws uit te vinden. Men kan zich alzoo met weinig kostbare middelen eenen eervollen naam maken. Raadpleeg de kunstenaren, en tracht gebraden voor te dienen, wat anders gekookten gekookt aan te bieden, wat anders gebraden wordt. Alvorens voor zijn ge zantschap van Persie te vertrekken, deed Mr. Henry Ellis op zijne tafel eene prachtige gebradene tarbot dienen: eene ongehoorde zaak in de jaar boeken der kookkunst. De uitvinding was gelukkig, de lekkerbekken spre ken er nog over. De Kardinaal de Brienne trok veel partij van een pond boter aan het spit gebraden; een schotel, waarvan de schijnbare zeldzaamheid eer.e groote eenvoudigheid van middelen bedekte. Naar mate het por.d boter voor een zeer zacht vuur weeker werd, strooide men er specerijen, amandelen en fijn gemaakt' brood over, welke, aan deze vloeibaar wordende massa, vast- hejd gaven. Die zijn kleine hulpmiddelen, maar die veel waarde aan eenen maaltijd geven. Eene nieuwe soort van ijs op het dessert, een oorspronkelijk en wel uitgevonden geleij, zijn voldoende om eenen goeden naam te ma ken. Niets beters dan wanneer men eene of andere gemeene spijs verheft, door het gebruik dat men er van maakt. Wij hebben gelegenheden gezien, waarbij oud brood den roem van een gastmaal uitmaakte. Wat is er ge- nieèner dan genever? Wel nu, de heer Stephen Pricezeer bekend door zijne betrekkingen niet acteurs en actrices, heetc dezen volksdrank in eenen nectar veranderd. Schenk eene halve pint genever op eene citroen-schil, voeg er eenige.druppels citroen-stroop, een glas marasquin, een en een kwart pint water, en twee fle§schen ijswater bij. Nimmer heeft de Groote Heer héérlijkersörtfet dan deze likeur gedronken, welke de fijne lekker-, békken van Londen, onder den naam van Punch of Theodore Hookkennen. Dat uw maaitijd altijd in overeenstemming met het jaargetijde zij, vooral wat de groenten betreft. Alle, goede tafels moeten er eene kleine hoeveel heid, doch van verschillende soorten hebben; dezelve moeten altijd van uit. gtiochre kwaliteit en zeer eenvoudig toebereid zijn. Een ieder die maaltijden geeft, moet eene drukke correspondentie honden en vrienden hebben, die hem kostbare verzendingen kunnen doen. Deze verre spijzen hebben altijd iets aantrekkelijks. Zie hier de slotsom onzer bedenkingen omtrent dit punt: Dek de tafel op eene eenvoudige wijze, disch warm op; dat de eetzaal gemakkelijk zij, de gasten niet talrijk, de spijzen uitmuntend; de keuken digt genoeg bij de eetzaal, om de dienst te begunstigen. Een goede maaltijd rust op geene andere gronden. ZEE-TIJDING. In Tessel binnengekomen IC. Sterk, van Riga. liet schip V AvantureKapt. J. Lams, met suiker, van Havana naar Rotterdam, is dén 3 Jan. \yegcns tegenwind te Ostcnde binncngeloopen. Het 'schip OcconomieKapt J. Paulsen, van Rotterdam naar Ostrisoerwas den 15 Dcc. en bet schip I. D. CarolineKapt. D. Christensen, van Amsterdam naar Ostrisoer, den 17 Dec. op de hoogte van Lyngöcr. De Schevepingsciie visscherspinken de Tiendaagsche VeldtogtStuurmanJ. den Duik Johanna Cornelia Stuurman Baas gij de Jonge Pieter Stuurman Baaszijn den 7 Jan. te Yarmouth binncngeloopen. Het schip de Koningin der NederlandenKapt. P. Sipkes, van Batavia naar Dordrecht, was den ]an. op de hoogte van Dungeness, hebbende de verschansingen enz. verloortn. Volgens een brief van Kapt. J. Baak, Ezn.voerende het schip d'Elminavan Am sterdam naar St. George d'Elmina, den 27 Dec. uit Tesscl naar zee gezeildin dato 4 fan., was hij toen in goeden staat zeilende op de hoogte van Wight. ArrivemeutënTe Marseille ICapc. J. F. Brouwer, van Rotterdamte Lissabon A Schelperoordvan Vlaardingen. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 13. Januarij 1838. Nederlanden. Werkel.Schuld25pCc. 53 Dico 5 loijaioi} Ulrg. a Kans-Biljetren22}^ 23 A mort.Syndic. 4} - 93^ 94 Hand.-iVI'aaté. 4^ 172 Nieuwe'Jtto4J-t Aandl.l i.SpoDrvv. Rotterd. Dito a Frankrijk. Inschr. Grb', 3 pCt. a Rusland., GbC°. 1708 5pCc. 105 a 105 a 53? aI73s a a - Ins. en Certif. 6 18J} 5 5i°5iaI K la 68j-a 681 9<S ia 97 Gebl. 53' ioij 23? 931, 1721 19P20 6 a 6\ I05 '°5 68. 9ój Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. a \andeelen van ditoa Spanje. Nieuwe 1835 £855pCt, Dito onbep. st. Dito passive.. Dito uicgest. Coupons 1 Nov Oostenrijk. Obl. Coll C°. s pCt. a Certificaten.2)a Neg. Metaliek 2J-57?a 57? Idem5 101 Jaioij Dito in Lond. 5 a 3ank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. ^9 8' «A 578 loii De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zatnrdai den 13. Januarij 1838. Van 2$ tot 31 ii 32 gulden. Door den Breeden Kerkerand dei'. Hervormde Gemeente tc Vlissingen is tot Predikant dier Gemeente-beroepen de We!-Eerw. fleer B. Fijnehuik 9-Predikant te Zwartsluis. LEYDSCÏTE SCHOUWBURG. Op Donderdag den 18 Januarij 1838. Door ongesteldheid van den Heer Stoopendaal, kan de aangekondigde Voorstelling geen' vooregang hebben, maar zal in plaats daarvan gegeven worden: K.fTHARINA HOWARD, KONINGIN van ENGELAND, of de TWEE SCHIJNDOODEN, Romantisch Tooneelspel, in 5 Bedrijven en 8 Tafereelei)door den Heer C. Alex, van Ray. Alexander Dumas vrij gevolgd, en voor het Nederlandsche Tooneel bewerkt met doelmatige be kortingen.) Versierd met al deszelfs Toestel, en geheel nieuwe Costumes. Nooit alhier vertoond. De handeling heeft plaats in Engeland, ten jare 1542. De gewone Pauze zal plaats hebben tusschen het Vierde en Vijfde Bedrijf. Uit hoofde der grootte van dit Tooneelspelkan geen Nastuk worden gegeven. HALVE LOTEN worden eerst na half Negen Ure afgegeven. (Dc Aanvang ten Zes Ure.) Ondertrouwd: Leyden, 12 Januarij 1838. Eenige Kennisgeving. J. J. FRANC KEN en W. A. HOOGENSTRAATEN. Heden beviel door God9 goedheid van eért ZOON, haar vijfde Kind. HELENA CATHARINA MAAS, geliefde Echtgenoote van Leiden, 8 Januarij 1838. P. O. van der CHIJS. Heden overleed, aan eene kortstondige ziekte, onze waarde Vader en Behuwd-Vader JACOBUS JOHANNES van den BERG, in den ou. derdom van 76 jaren en 4 maanden. Leiden, Uit aller Naam, 9 Januarij 1838. A. van den BERG. Heaen overleed, na een langdurig en zeer smartelijk lijden, mijne geliefde Echtgenoot GRIETJE TIJS, in den ouderdom van 52 jaren. Leyden, 10 Januarij 1838. J. MONTAGNE. Heden overleed alhier de Heer HUYBERT van ROMBURGH, in den ouderdom van 62 jaren, na eene ongesteldheid van eenige dagen. Leyden, Uit aller Naam 12 Januarij 1838. J, J. COLIN. De BRIEF onder het Postmerk Leyden, is den ioden laatstleden aan het daarop gesteld Adres wel ontvangen, waarvoor den onbe. kenden liefdadigen Zender bij deze de hartelijkste dank wordt betuigt, Een PLAATSVERVANGER, van voldoende Papieren voorzien, en genegen om mee een Loteling te contracteeren, wordt verzocht, met preciese opgave der geldelijke Betaling, te verdeelen in de vijf dienstjaren, zijnen Naam en Adres op te geven bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK, te Leyden, onder letter Z. O. Brieven Franco. GEBROEDERS STRAUSSuit Aken, Hof-Gczigtkundigen van Z. K. H. Print Karel van Ptuissen, berigten het geëerde Publiek, dat zij uiterlijk nog tot Woens dag den I7den dezer alhier te spreken of te ontbieden zijn in het Logement de Zon, op de Breedestraat, en verzoeken al de. genen, welke nog van hunne voortreffe lijke WOLLASTONSCHE OOGENGLA. ZEN gebruik willen maken, zich vóór den bepaalden tijd van vertrek in boven- (W genoemd Logement te adresseren. Bij hun sfeghp.-lfai zijn nog te bekomen BRILLEN voor bij. zienden en zwakke Gezigten; alsmede zeer gemakkelijke BRILLEN voor Dames, en BRILLEN voor personen, die des avonds bij lamplicht veel schrijven, zonder de 00- gen te vermoeijen; deze Brillen conserveren en versterken de zwakke Ge zigten, zoodat men later weder gemakkelijk zonder Bril lezen en schrijven kan; ook nog ZAK-MIKROSKOPEN, in Koper gewerkt, die de kleins voorwerpen honderdmalen vergrooten, 4 3 Gulden het Stuk. Men presenteert UIT de HAND te KOOP: Het van ouds bekende AMSTERDAMSCHE en GOUDASCHE VEERHUIS, staande en gelegen op het Utrechtsche Veer binnen Leyden, waarin de Logementshouders-Afaire sedert onheugelijke jaren is uitgeoefend en met het beste succes wordt ge continueerd.Te bevragen bij den Eigenaar, in hetzelve Huis woonachtig. Men is van meening om op Zaturdag den 27 Januarij 1838, des avonds ten 6 ure, in de Herberg Rome, te Warmond, in het openbaar te Veilen en Verkoopen: N°. 1. Eene Partij extra goed WEI- of HOOI LAND, en eene Strook HOUTLAND, gelegen in den Kogjes- of Ttiinder- Polder, onder Warmond, op den Kadastralen Legger bekend in Sectie A, N°. 88 en 89, en volgens denzelven groot 1 Bunder, 36 Roeden en 40 El len; alsmede nog ter breedte van dit Perceel en tot in het midden van de Sloot een gedeelte van N°. 93, zijnde dit Partij onverhuurd, of, indien de Kooper zulks verkiest, verhuurd tot Kersmis 1839, voor 62 's jaars. N°. 2. Eene Partij extra goed WEI- of HOOILAND, gelegen als voren, in twee Stukken, op den Kadastralen Legger bekend in Sectie A, N°. 94, en volgens denzeiven groot 2 Bunders, 25 Roeden en 30 Ellen; alsmede nog ter lengte van dit Perceel en tot in het midden van de Sloot een ge deelte van N°. 93; dit Perceel is mede onverhuurd, of, indien de Kooper zulks verkiest, verhuurd lot Kersmis 1839, voor f 113 's jaars. N°. 3. En eene Partij LAND, beplant met welwassend Hakhout, gelegen in den Hoogeweidsche Polder, onder Warmond, nabij het Warmonder Hekop den Kadastralen Legger bekend in Sectie D, N°. 374, en volgens denzelve» groot 1 Bunder, 24 Roeden en 50 Ellen. Alles breeder bij Bilictten omschreven en zijn inmiddels nadere Informa. tién te bekomen ten Kantore van den Notaris KONING, te Warmond. POURRAT FRËRES, Edit, 4 Paris, et chez les principauX Libraires de la Belgique, etc. etc. PARIS, I L L U S T A T I O N S. Joli Keepsake pour 1838. 25 Gravures en taille douce, 25 Nouvelles, piéces de vers, etc. 25 Gravures sur Bois. Prix de l'Ouvrage complét, 15 fr. LES SAINTS EVANGI. LES ou la vle de jésus-christ, suivis de la morale Chrétienne, par M. de Genoude. 2 beaux Volumes, avec encadreinents Lettres, ornées de 24 Gravures, Ptix de l'Ouvrage complét, 22 fr. LA SAINTE BIBLE. (Ancien et Nouveau Testament.) Pubiiée sous les auspices du clergé de France. Traduction nouvelle par M. de Genoude, 3 forts Volumes, petit in 4°, 4 2 colonnes, ornées de 400 Vignettes dans les textes. Prix de l'Ouvrage complét, 20 fr. Bij de Wed. ANTHONY de KLOP PER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4