a*. 1838. leydsche NV t: MAANDAG, NEDERLANDEN. 2 iste en 4 2de Luitenants. COURANT. 15 JANUARIJ. GRIEKENLAND Ley den den I4den Januarij. Naar men verneemt, heeft het Zijne Majesteit den Koning onlangs behaagd te benoemen, tot Directeur van het Postkantoor alhier, den heer kV. P. Kluit Juniortot aden Commies bij hetzelve, den heer IV. J. Francken tot 3den Commies, den heer B. DuUeman Hildebrandten tot Commies aan het Postkantoor te Alkmaar, den heer J. L. Heymericks. Het volgende is eene opgaaf van de in de tien laatste jaren binnen deze Stad geborenen en overledenen personen en aangegane huwlijken: Geboren. OverledenHuwlijken. ïn 1828 1323 925 253. 1829 1254 1351 242. 18301248 922 209. 1831 1130 985 178. 1832 1100 1347 246. 1833 1214 1225 299. 183413°6 1095 323. 1835 1311 Ï107 306. 18361343 930 341. I837 I419 I048 33Ö. 12,648 I0.935 2,723- Het voordeeligste jaar, wat de geboorten aangaat, is 1837, het minst voordeelige 1832. ïn het jaar 1830 zijh het minste menschen overleden, in 1832 het meeste. Het grootste getal huwlijken heeft in het jaar 1836 plaats gehad. De heeren Gebroeders Pourrat, uitgevers te Parys, hebben voleindigd een aardig Keepsake, voor nietiwejaarsgeschenk van 1838. De gravures in kopersnee van de stift der beroemdste graveurs van Frankrijk, kunnen waardiglijk opwegen tegen de schoonste Engelsche gravures; iedere afieve ring bevat een verhaal, voortgekomen uit de pen van de voornaamste schrij vers, en opdat het werk Zoo fraai mogelijk zij, besluit eene houtgravure iedere aflevering. Onder de schoone boeken, welke deze uitgevers hebben in het licht doen verschijnen, neemt dit boek den eersten rang in en des- zelfs prijs van 15 francs maakt het voor iedereen verkrijgbaar. (Zie verder onder de Advertentien.) Uit eene naanwkenrige opgave blijktdat het Nederlandsche leger, in December jl.telde 1 Veldmaarschalk, Z. K. H. de Prins van Oranje ;i Co. lonel-GeneraalZ. K. H, Prins Frederik der Nederlanden; 3 Generaals der infanterie Jhr. .7. IV. Jamsens, L. Graaf van Limburg Stirum, en D./l. Baron Chassè16 Luitenant-Generaals, als R. Baron FagelC. M. Cort-HeyU gers, H. Graaf de PerponcherF. .i. Graaf van der Goltz, H. Merkus, Baron de Koek0. Howen, J. Baron van Geen, H. F. MeijerJ. Baron van den Bosch, D. L. Vermaten, B. J. C. Baron Dibbets, Z. D. H. de Hertog van Saksen-kVeimarF. B. si. P. Baron van der Capellen, IV. Graaf van Reede M. J. de Man en Jhr. IV. F. van Goedecke40 Generaal-Majoors38 Colonels, aan wier hoofd zi'ch bevinden HH. KK. HH. de Erfprins van Oranje en Prins Alexander iet Nederlanden; 18 Luitenant-Colonels; 76 Majoors; 054 Kapiteins; 523 iste Luitenants; 387 2de Luitenanis, Het wapen der cavalerie telt 2 Generaal-Majoors (Jhr. kV. F. Bareel en IV. J. Baron van Balveren')-, 6 Colonels; 14 Luitenant-Colonels; 16 Majoors; 69 Ritinees ters; 80 iste Luitenanis; 45 2de Luitenants der zware cavalerie; en 34 2de Luitenants der ligte dragonders. (Hieronder zijn de officieren van het corps Koninglijke marechaussée niet begrepen, hetzelve telt 3 Majoors, 5 Kapi. •teins, 5 iste en 8 2de Luitenants). Het wapen der artillerie telt j Generaal Z. K. H. Prins Frederik der Ne derlanden, 1 Luitenant-Generaal C. B. Howen, 5 Geneiaal-Majoors, 7 Colo nels, 10 Luitenant-Colonels, \j Majoors, 57 Kapiteins, 28 2de Kapiteins, 140 iste en 132 2de Luitenants. Het corps ingenieurs telt 1 Luitenant-Generaal, 2 Generaal-Majoors, 4 Colonels, 6 Luitenant-Colonels, 8 Majoors, 29 iste Kapiteins, 13 2de ka. piteins, 35 tste Luitenants, 34 2de Luitenants. De militaire administratie is zamengesteld als volgt: 3 Intendanten, van het Departement van Oorlog van de iste klasse, 5 van de 2de klasse, 4 onder- Intendanten van de iste en 4 van de 2de klasse, 4 adjunct-Intendanten, 4 adspirant-.Intendantén23 Kapitein-Kwartiermeesters, 43 iste Luitenant- Kwartiërmeésrers en 48 2de Luitenant-Kwartiermeesters. Het wapen der infanterie in Oost-Indie telt 3 Colonels, 9 Luitenants-Co- lonels, 22 Majoors, 100 Kapiteins, 129 isre en 197 2de Luitenants. Boven dien Uit het inland: 3 Kapiteins en 3172de Luitenants. De cavalerie: 1 Co lonel, 3 Majoors, 9 Ritmeesters, 10 iste en 182de Luitenants. De artil. lerie: 1 Colonel-Directenr, 2 Luitenant-Colonels, 4 Majoors, 18 Kapiteins, 22 iste en 23 2de Luitenants. De genie en sappeurs: 1 Colonel-Directeur 1 Luitenant-Colonel1 Majoor, 9 Kapiteins, 9 iste en 11 2de Luitenants. De militaire administratie: 1 Colonel-lnspecteur en Chef. 1 Luitenant-Colö- nel, onder-Inspecteur der iste klasse, 2 Majoors, onder-Inspecteurs der 2de klasse, 4 kapiteins, adjnnct-onder-Inspecteurs der 2de en 7 2de Luite nants, adjunct-onder-Inspecteurs der 3de klasse, 3 Kapiteins-Kwartiermees ters, 7 iste Luitenant-Kwartiermeesters en 6 2de Luitenant-Kwartiermees ters. De militaire geneeskundige dienst: 2 Chefs, 4 dirigerende officieren van gezondheid der 2de klasse, t6 chirurgijn-Majoors50 chirurgijns der 2de en 68 van de 3de klasse, 3 apothekers der iste klasse, 6 der 2de klasse en 12 der 3de klasse. In West-Indie: de infanterie, 1 Generaal-Majoor, 1 Luitenant-Colonel, 1 Majoor, 2 Kapiteins-Kwartiermeesters, 1 iste en 1 2de Luitenant-Adju- dant, 2 Chirurgijn-Majoors, 6 Chirurgijns der 2de en 5 der 3de klasse, 5 Kapiteins, 6 tste Luitenants, 16 2de Luitenants. De artillerie: 1 Kapitein, De Opperbevelhebbers der Nederlandsche vestingen zijn: Breda, D. H. J'aron Chas'éNijmegen, 0. HiWen; Vlissingen, O. kV. Gobius-, Maastricht, B. .7. t. Baron Dibbits; Bergen-Op-ZoomF. B. rl. P. Baron v<7» der Ca pellen-, Grave, M. J. de Man's Hertogenbosch, L. .7. George; en Gorin- chern Uit een algemeen overzigt van de ontvangsten en uitgaven der Maat. schappij van Weldadigheid, over het dienstjaar 1836, bliikt, onder anderen, dat de ontvangsten hebben bedragen 2,315,820.24!(waaronder 500,000 aan verstrekkingen van het Gouvernement), en de uirgaven, daarentegen, 2»a68,J53.46, zoodat bet overschot beliep 47,266.78}, welke som ia vermeerderd men het op 1 Januarij 1836 bij den kassier der Maatschappij voorhanden soldo, ten bedrage van ƒ13,110.97, alsmede met het bediag van een, tot op de afsluiting van het dienstjaar, nu ter betaling aangeboden manJaat, 2/500; te zamen 60,879.75}, hetwelk moet worden afgetrok ken van het totaal op het, op ultimo December 1836 bij den kassier voor handen bediag, 2/64,295.30! de som van ƒ3.415.55 geeft, uitmakende het verschil tnsschen de novengedachte uitgaven, 2 ƒ.2,268,553.46 en het raon. tant der gecreëeide mandaten i 2.265,137.91. Uit de ontwikkeling der onderscheidene onderdeelen van deze verantwoording blijkt, dat het getal leden der Maatscuappij beeft bedragen, in 1834, 10041in 1835, 9761, en in 1836, 9610, zoodat het getal leden wederom met 150 is verminderd; dat onder dit voorlaatste getal nog begrepen zijn de militaire leden, sterk 1498, de leden der permanente Commissie 36, en eindelijk nog de leden te Batavia 658, Curapao 41 Eustatius9, Suriname 168, makende te zamen 2410, zoodat de overige leden binr.en Nederland ten getalle zijn van 7200. Men meldt uit 's Gravenhage van den 13 Januarij: Gisteren avond is Z. K. H. de Prins van Oranje van zijne reize naar Tilburg in deze Residentie teruggekeerd. Dezer dagen is in deze Residentie aangekomen de hoog-edel-gestrenge heer Mr. G. C. Hageman, die in Java de betrekking van President van het Hoog-Geregtshof en van het Hoog-Militair-Geregtshof heeft waargenomen, en in die betrekking door Mr. Chr. 3. Scholten van Oud-Haarlem is vervan. gen geworden. Ten einde den veenlieden het aanzuiveren van den accijns wegens den tnrf, waarvoor zij over 1837 en volgende jaren in rekening zijn of zullen worden aangeslagen, gemakkelijk te maken, heeft Zijne Maj. bepaald, dat hun zal woiden vergund, om, wanneer tijdens den gewonen aanpeil een te kort op hunne rekening, ten bedrage van meer dan één vierde van het slot hunner rekening, mogt worden bevondenj den accijns wegens dat te kort, zonder bijbetaling der één derde verhooging, te voldoen in drie gelijke ter. mijnen, namelijk telkens één derde vóór den isden der maanden Februarij, Maart en April, van het jaar volgende op dat waarover hunne rekening loopt; terwijl, wanneer zij in gebreken mogten blijven een of ander dier termijnen vóór of op den vervaldag te voldoen, door hen het beloop daarvan met bijbetaling van ééne vijfde verhooging. onverminderd de oplegging van het bedrag der op de peiling gevallen kosten, vóór ultimo April van dat jaar, overeenkomstig de wet, zal moeten worden voldaan. Uit Rotterdam meldt men van den 12 Januarij: Het ijs op de Maas voor deze stad heeft zich sedert gisteren gezet.' Van Nieuwerkerk op den IJssel schrijft men, dat het ijs op de Kleine of Noorder Plassen, tnsschen Rotterdam en Nieuwerkerk op den IJssel, zeer sterk en zonder open gaten of wakken ligt, en eene baan of schaatsenrijders- pad is geveegd van Rotterdam tot Nieuwerkerk, op de gemelde Plassen, beoosten welk dorp de passage op den Grooten of Zuidpias minder aange naam en meer gevaarlijk wordt, doen in de plaats waarvan het nieuwe ka baal van deh Xuidpias, van Nieuwerkerk tot Gouda, met goed succes wordt bereden. Uit Dordrecht meldt men van den 12 Januarij: De rivier voor deze stad is reeds Woensdag avond voor goed gaan vast. zitten, en sedert gisteren wordt dezelve over het ijs hier en daar reeds te voet gepasseerd, ofschoon daartoe nog weinig de toegang gebaand en het pad aangewezen is. Zelfs heef: men aan het veer op Zwijndrecht in het ijs een slop weten te maken en tot nog toe open te houden, waardoor ipen met schietschouwen nog overvaart, en heden voormiddag ten elf ure is al. daar zoo ook overgezet Z, K. H. de Prins van Oranje, komende uit het hoofdkwartier te Tilburg en gaande naar 's Gravenhage. In den nacht van Woensdag op Donderdag heeft zich het Ijs op de Lek bij Vreeswijk mede vastgezet. Aan de Hoogeschool te Utrecht bevinden zich 551 Studenten; van deze studeren in de Letteren 138, in de Natuurkunde 51, in de Godge. leerdheid 135, in de Regten 182, in de Geneeskunde 99. Van dezelve moeten echter 14 worden afgetrokken, die wel aan de Akademie te Utrecht ingeschreven zijn, doch aan een Athenaeum studeren. Uit Assen meldt men van den 3den Januarij: Gisteren is alhier doorgereisd de Graaf van Heyden, Colonel-Adjudant van Zijne Maj. den Keizer van Rusland en oudste zoon van onzen landgenooc tden Russischen Admiraal, Gouverneur van Reval. De Graaf heeft, na des- zelfs zending bij Zijne Maj. den Koning te hebben volbragt, ons gewest en de voormalige verblijfplaats van zijnen vader met een bezoek vereerd, en, na een verblijf van eenige dagen op den huize Laarwoud ie Zuidlaren, des zelfs terugreize over Berlijn naar Petersburg aangenomen. (Genoemde Graaf heeft, op zijne doorreize door Groningen, ook aldaar vertoefd, en onder andere een bezoek afgelegd bij den hooggeleerden heer S. Stratingh, ten einde deszelfs electro-magnetische toestellen te bezien.) In de Middelburgsche Courant leest men: Het getal schepen, welke gedurende het jongstverloopen jaar de reede van Vlissingen zijn gepasseerd, en alzoo de Schelde zijn op- en afgevaren, of binnen door de andere vaarwaters zijn op- en afgestevend, uit en naar zee, heeft bedragen 1.459 binnengekomene en 1,267 uitgezeildeonder welk getal geene beurtschepen, visschers of andere kleine vaartuigen gerekend zijn. I11 1836 waren binnengekomen 1,336 en uitgezeild 1,348 zeeschepen. Te Vere zijn iii 1837 ingeklaard 50 schepen, en daarmede aangevoerd 9,871 tonnen koopmanschappen, en uitgeklaard 41, meest met baliast, in. houdende 10.756 tonnen scheepsruimte. Voor Edam zijn in het jaar 1837 gearriveerd 163 schepen, waarvan 42 in het groot Noord-Hollandsche Kanaal bij Pnrmerend gelost werden. Te Goes zijn in 1837 geboren 220 kinderen, te weten: m jongens en 109 meisjes; overleden 203 personen, als: 88 van het mannelijke en 115 van het vrouwelijke geslacht; gehuwd 52 paren; gescheiden één paar. In Griekenland schijnen zich ernstige gebeurtenissen voorre bereiden, volgens de jongste brieven, die van den 18 December zijn, heerscht er eene sterke gisting over het gansche land en is dezelve reeds in Atbenen en in onderséheideh andere steden tot volksbewegingen overgeslagen. Dit heeft aanleiding gegeven tot talrijke arrestatien, die de gemoederen nog verder verbitterd hebben. De kreet leve de Constitutie is er aan den orde van den dag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1