vangen te gaan nemen. Deze zlek..overro~npeld ziende, verdedigde zich als -een wanhopige, greèp een paar pistolen en wilde dezelve tegen zijne aan vallers lossen, doch bij geluk weigerden dezelve. Nu poogde hij zich meester te maken van de yatagati van een der beambten en bezeerde zich zeiven de hand bij die poging. Na zicii lang verweerd te nebben, gaf hij zich toch eindelijk gevangen en werd hij in de gevangenis van het Consu laat gebragt. Mevfouw Mhrsille, die tot eene famielje van Boijarris behoort, hief luide klagten aan, op het zien gevangen nemen van haren echtgenoot, en door eenige bloedverwanten en vrienden verzeld, begaf zij zich naar den Vorst, om voldoening te smeken wegens het, door den Franschen Consul, schen den van haar domicilie. De Vorst zond onverwijld den Prefect van Policie Stourdza naar den Markies de Chateau Git at, om de weder in vrijheidstel ling van den heer MarsiHeeen genaturaliseerden Vallachijerte verlan gen, of wel hem de schorsing van alle betrekkingen met het Fransche Con sulaat te beteekenen. De Consul gaf ten antwoord, dat hij zijn gevangene als Franschman beschouwende, niet weder los zou laten. Den volgenden dag maakte men zich aan het Consulaat gereed tot het in beslag nemen van de papieren van den heer Mars: t/edie verzocht daarbij tegenwoordig te zijn, op zijn woord van eer beloovende zich daarna weder gevangen te zullen komen stellen; dit werd hem toegestaan; maar naauwe- lijks was men te zijnen huize gekomen, of de beambten van het Consulaat, die hem vergezelden, zagen zich eensklaps omringen door een vijfcig man, aangevoerd door eenen rooden Commissaris, den heer Kiskolesko, die hun op eenen hoogen toon afvroeg, wat zij in het huis van eene edele Wallachijsche vrouw kwamen uitrigten, en krachtens welk regt zij zich veroorloofden daar binnen te treden? De heer' Marsille had zich reeds het eerste gunstige öogenblik ten nutte gemaakt, om de vlngt te nemen naar zijne kamer, waar hij zich opsloot. Nu verscheen ook de Prefect van Policiedie officieel namens den Vorst kwam verklaren, dat Z. H. deze schending van domicilie niet zou dulden en dat dezelve aan de Franschen deed gelasten, zich te verwijderen. De zen. deling van het Consulaat bleef in naam des Konings den Franschman Marsille opelsschen, maar ontving eene formeele weigering; voor het geweld wijkende trok hij met zijne manschap af, doch onder protest tegen de handelwijze van het Wallachijsch Gouvernemenc. Van het voorgevallene onderrigt deed de Markies een soortgelijk protest, brak hij openlijk met het Gouvernement en heeft hij een omstandig rapport aan den Franschen Ambassadeur te Konstantinopel gezonden. RUSLAND. Odessa den 15 December. Eenige pestgevallen zijn in de laatste dagen wei weder voorgekomen, doch alleen in zulke huizen, welke reeds lang verdacht, en daarom afgesloten waren. Voor het overige is de gezondheids;, toestand in de stad zoowel als inde voorstad Moldowanka zoo bevredigend, dat men gisteren het militair cordon tusschen die voorstad en de stad heeft ingetrokken. Op bevel van den Gouverneur-Generaal, worden de huizen overal gezuiverd, en wordt alles aangewend, om den voortgang der ziekte te sluiten. Uit de omliggende kloosters zijn Russische Priesters herwaarts gekomen, om in het pesthospitaal den stervenden bijstand te verieenen. Daar de schouwburgen gesloten blijven, zoo hebben de Fransche acteurs deze stad verlaten. SPANJE. Berigten over Parijs var. der 7 January, Twaalf Carlistische bataljons zijn in den avond van den 26 December met 4 escadrons ruiterij in de rigting van de Encartaciones den Ebro overgetrok. ken. Het hoofd van deze expeditie is Merino. Een andere corps sterk 9 bataljons en 3 escadrons zal spoedig die rivier overtrekken; hetzelve is thans in de vallei van Mena. Hetzelve is naar Arragon bestemd en zal zich waarschijnlijk met Cabrera in gemeenschap stellen. Al de Navarresche en Baskische bataljons zijn de Fransche grenslinie van zeer nabij genaderd, zoodat het garnizoen der Christinos te Val Carlos op Fransch grondgebied geweken is. Uit Bavonne wordt van 3 Januarij gemeld, dat de Carlistische troepen, die den Ebró waren overgetrokken, door de Christinos aangevallen en ge slagen zouden zijn de ruiterij zou geheel vernietigd wezen. Hiervan is echter nog geene officiële tijding bekend gemaakt; door wien de Christinos werden aangevoerd, wordt niet berigt; men kan dus aan deze tijding niet dadelijk geloof hechten. Er worden te San-Sebastian scoombooten verwacht, om de afgedankte Ergelsche soldaten naar Engeland over te voeren. De ruiterij en artillerie echter zal in Spaansche dienst blijven; het Gouvernement van Spanje heeft genoegzame waarborgen voor de betaling der soldij gegeven. Men verneemtdat den 26 December een agent van den heer Roth. schild bij de Koningin-Regentes zou zijn toegelaten. De Spaansche Rege ring is er op bedacht om eene nieuwe leening met verschillende buitenland, sche bankiershuizen te sluiten, en, alhoewel de voorwaarden daarvan nog niet bekend zijn, zoo wil men echter, dat de heeren Bardaji en Ofalia dezelve, uit aanmerking van de tegenwoordige omstandigheden, waarin Spanje verkeert, als hoogst voordeelig beschouwen. De heeren Rothschild zouden zich in deze onderneming niet begeven hebben, dan, na zich de deelneming van -verschillende aanzienlijke huizen van Londen en Parijs verzekerd te hebben. DUITSCHLAND. De jongste handelsverdragen tusschen Hanover en Pruisscn, zijn zonder raadpleging der Stenden van eerstgenoemd land gesloten en openbaar ge maakt hetgeen aldaar vee! verwondering had veroorzaakt. Eene in de Atigsb. Allg. Zeilung opgenomen correspondentie uit Berlijn meldt, dat Z. M. de Koning van Pruissen reeds zijnen Gezant te Rome, ten gevolge van de allocutie van den Paus, bevolen had, alle diplomatieke ver- bindtenissen af te breken. De Curatoren van de Akademie te Leipzig hebben de aanschrijving onnangen, dat zij kunnen toelaten, dat de gebannen Göctinger Hoogleeraren zich tot het geven van privaat Akademisch onderwijs aan die Hoogeschool mogen aanmelden, en dac studenten van de Göctinger Akademie, die zich, van de vereischte getuigschriften voorzien, bij de Leipziger aangeven, aan genomen kunnen worden. Jn Denemarken zijn dezer dagen eenige veranderingen gemaakt in de .lijfstraffelijke regtsplegingwaarbij de laatsce overblijfselen der pijniging al- geschaft worden. GROOT-BRIT ANNIE. Londen den 6 Januarij. Gedurende het laatste vierendeeljaars, dat den 5den dezer geëindigd is, hebben de inkomsten des Rijks 213,173 st. meer bedragen, dan liet zelfde vierendeeljaars van 183S; doch de inkomsten van 1837 zijn. in het geheel 1,900,353 st. minder geweest, dan het die van het voorgaande. De acciinsen hebben de grootste verhindering opgeleverd. In 'de herberg de Kroon en het Anker, de vergaderplaats der Radica. len, heeft den 4t)en dezer wederom eene vergadering plaats gehad, waarin vooral li unie het woord over de1 zaken van Kanada gevoerd heeft. Allen die het woord hebben gevoerd, hebben riet geschroomd, om den opstand in Kanada eenig en alleen op rekening der Ministers te stellen, die in plaats van de billijke grieven dier kolonie, vooral ook met betrekking tot het regt der bevolking om hare eigenezaken te, beheeren, uit den weg te ruimen, die bevolking steeds meer hgdden verbitterd; en thans in dat land een heiiloozen burgeroorlog voerden.'riet verzoekschrift aan het Parlement, hetwelk in deze volksvergadering is goedgekeurd, strekt dan ook toe niets minder, dan om Kanada als kolonie van Engeland te laten varen. De heer Leader heeft gezegddac de Engelschendie voor de Zuid-Amerikanen tegen Spanje, voor de Bejgen tegen Nederlanden en voor de polen tegen Rusland partij hadden getrokken, door het voeren van den tegenwoordigen oorlog in Kanada, alle hunne vroegere beginselen verkrachtten. Colonel Thompson heeft een sterk gekleurd tafereel van de wreedheid, waar mede de Engelsche troepen den oorlog in Kanada voerden, opgehangen. Hij heeft gezegd, dat zij honderd opstandelingen, die in eene schuur eene schuilplaats hadden gezochc, door het in brand sceken daarvan hebben doen omkomen. Hec opmerkelijkste van deze geheele volksvergadering was mis. schien de daarbij door de voornaamste Radikalen aan den dag gelegde ver bittering tegen het bestaande Ministerie. FRANKR IJ K. Parijs den 7 Januarij. Door de Kamer der Pairs is het antwoord op de troonrede met 130 cegen 12 stemmen aangenomen. In het adres van antwoord door de Commissie voor de tweede Kamer opgemaakt, vindt men eene zinsnede, waarin de wensch tot conversie der schuld, waarv.au in de troonrede geen gewag wórdt gemaakt, wordt te ken. 'nen gegeven. Uit Rijssel schrijft men van den 6 Januarij: Naar het schijnt is het tegenbevel om een leger-corps te formeren niet algemêen uitgevaardigd; want gisteren is alhier een regiment cavallerie (hec 2de regiment curassiers) en een bataljon artillerie aangekomen; de man schappen van het laatstgenoemde zijn in de voorsteden gecantonneerdde overige troepen bevinden zich in de kazernen. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 8. Januarij 1838. Nederlanden. Werkel. Schuld2jpCt. 52®a 53 Dito 5 ioojaioij Uitg. re a e Kans-Biljetten22ja 221 Am0rt.Syndic.4i93la 93I 3ï 76b 76\ Hand.-Maats. 4I 171 ai72 Nieuwe dito.4J99|a Aandl.H.Spoorw. I22|ai23j Rotterd. Dito ii8|aii9^ Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.A/.&C°.i798 5pCt.io4jaio5 i8J| 5 io43faio5j Ins. en Certif. 666\a 66| 18Ü 596J Gebl. 5ïfe ioij si TTs 22ts 93tï 7«H 171 123 119 104» J°S 66 h 96 Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCc. a Aandeelen van dito.. a Spanje. Nieuwe 1835 £855pCt. ig\oo,o\ Dicoonbep.sc...a Dito passive4^ 4! Dito uitgesca Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. ObI.Ce//C°. 5 pCt. a Certiftcacen.aia Neg. Metaliek 2ja Idem5 ióojaioij Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebf. 20 4ir 173ste K.ONINGLÏJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Trekking der Tweede Klasse. isté Lyst. N°. 13028 een premie van f-iooo. N°. 21993 een prijs van ƒ20,000# N°. 18011, 12052 en 3352, ieder een prijs van iooö. 2de N°. 1835 een prijs van f 1000. 3de N°. 16217 een prijs van f 7500. *N°. 10019 een pry's van f 2500* N°. 2170 een prijs van 1000. 4de N°. 17970 een prijs van 1000. Ten behoeve der Gebroeders JACOT ontvangen: Van de Gebuurte N°. 22, uit 'hare Gebuurte-Kas 25. oer. 3i het Leesgezelschap, ten zinspreuk voerende: Nut en Vit spanning, een Coupon Wérkelijke Schuld, N°. 48092. - 12. 37}. Vier Kinderen- 3. 50. den Wel-Edelen Hèer M."5* °o» diverse Menschenvrienden- 9. 21. f 55- 08 den Heer N. N. T'T in de rgyte Kon. Ned. Loterij, zijnde N°. 24874, doorgefourneerd. De Ondergeteekende betuigt bij dezen zijnen dank voor gemelde oiigelukkigen, voor de Liefdegaven bij heinten hunnen behoeve ontvangenen neemt deze gelegen- heid te baatom hen verders aan edele Menschenvrienden aan te bevelen. Leyden den 8 Januarij 1838. P. B L A A U W. Heden beviel door Gods goedheid van een ZOON, haar vijfde Kind, HELENA CATHARINA MAAS, geliefde Echtgenoote van Leiden, 8 Januarij 1838. P. O. van der CHÏJS. Voor de blijken van deelneming ons betoond, bij het overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder, den Heer G. RIVEAUX, betuigen wij bij dezen, onzen hartelijken dank. JVT. CARPENTI ER Leyden, Januarij 1838-. Wed. C. G. Riveaux. F. A. van BEMMELEN, N. van BEMMELEN, G'eb. Riveaux. De Ondergeteekende zich alhier gevestigd hebbende tot het geven van ONDERWIJS op de PlANO-FORTEheeft de eer zich b'jj deze als zoodanig aan te bevelen. 'C. van den BERGH. Haarlemmerstraat, over de Donkersteeg, te Leyden, teri huize van H. J. van Doorenmaalen, Mr. Timmerman. J. BUSÉ, op de Vischmarkt te Leyden, heeft aangekregen: Een extra gröote Partij Versche gespeende TEXELSCHE OESTERS if 1, en ZEEUWSCHE k f 1.20 de 100 Stuks. T11 een fatsoenlijk Huisgezin te Leyden, wordt verlangd: EENE WERKMEID, welke tevens geschikt is, om met Kinderen-om te gaan, en voorzien met goede Getuigschriften. Zich te adresseren, met Franco- Brieven, onder de ietcer M., bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK te Leyden. De GEBROEDERS van CLEEF, in 's Cravenhage, geven uit: Het JAARBOEKJE van ZUID-HOLLAND voor 1838. Hetzelve kan niet in Commissie gezonden, maar moet voor Rekening ontboden worden. 1 4 Bij de Wed. ANTHONY de KLOP PER en ZOONte Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2