Hfi'n Homtrui, schijnt aan de oevers van de Alpheus vervaardigd te zijn. Ilij gaf ooit Idyllen voor het volk uit. Glinka is welluidend, Davidow rijk ei krijgshaftig, Baratinsky los en bevallig, Milow snel en stortend. Riliew opende eene nieuwe baan aan de dichtkunst, waarin Niémcewicz, een der uitstekendste dichters van Po'en, grooten bijval door dcszelfs volkshymmen en historische balladen vond. De Russiscne schrijver, die voortaan nuttig aan zijn vaderland zal willen zijn, moet vöor'al voor het volk 'schrijven; hij moet trachten op de massa der natie te werken, want er is te veel egoïs mus, verwaandheid en trots onder de boogcre klassen, om ziCh met het on- derwijs der lagere klassen bezig te houden; maar zoo de rijke den arme niet wil naderen, raott men hem den armé naderbij brengen, en hij, die in deze edele onderneming zal slagen, wordt te gelijker tijd de weldoener der beide klassen, Ostolopolv heeft eene collectie geestige aliegorien uitge. geven; Rodsianka is de dichterlijke schilder van liet vreedzame leven. Mer. slakon en Raïtsch hebben uitmuntende vertalingen gegeven; de eerste van de Ars poëtica van Horaliusde tweede van de Eclogue en Georgica van VirgHitis. Tot zelfs de Russische vrouwen hebben het dichterlijk strijdperk betreden; wij zullen onder dezelve van Anna Bunin en Anna Volkow melding maken. De Val van Phaëton, van Anna Bunin, bevat een groot aantal schoonheden van verschillenden aard. De periodieke werken van Rusland bieden zeer bevallige producten aan, welke uit de vrouwelijke pen gevloeid zijn. Voor zeker kan men, wanneer men eene zoodanige verbetering in de verstande, lijke ontwikkeling van een volk ontwaart, zonder vrees veel goeds inde toekomst van hetzelve verwachten. Onder de proza-schrijvers mee'neh wij bijzonder Kachenowsky te moeten onderscheiden, die een groot aantal historische onderwerpen aan eene ge zonde oordeelkunde getoetst heeft. Groch, wiens werk over de Russische letterkunde, de beste leidraad is om zich aan de studie van hare schrijvers over te geven, heeft insgelijks belangrijke diensten aan zijne moedertaal be wezen. Hoewel Pool van geboorte, is Bulgaria de meest geachte staatkniv. dige schrijver onder de Russenen de meeste der artikelen uit de Peiers. burger couranten, welke waardig zijn geoordeeld in de Duitscbe, Fransche en Engelsche dagbladen overgenomen te worden, is men aan zijne pen ver schuldigd. Het verhaal der reis en gevangenzetting van Kapitein Golovin op Japan, is in het Duitsch vertaald. Gelijke eer zoude mede aan de reis naar Amerika van Svinjin moeten ce beurt vallen. De Slavische avonden van Naraejny, zijn des ce belangrijker ter lezing, daar men er verscheidene kost. bare fragmenten der oude nationale dichtkunst in aantreft. Menshenin heeft verscheidene belangrijke werken over de scheikunde uitgegeven. Wij kun. nen ook niet stilzwijgend de beschrijvende proeven van Jakovlewde Euro- fische brieven van Kurkhelbeckèren de recensien van Somowvoorbijgaan. De staathuishoudkunde heefc ook verscheidene tolken gehad. Wij willen hier niet spreken over Storch, wiens werkenhoewel ce Petersburg gedrukt, in het Duitsch, de moedertaal van den schrijver, zijn vervaatdigd gewor denmaar van Turgenew, wiens theorie op de taxen, hem verdienden lof heefc doen verwerven. De gebroeders Bestushew zijn belangwekkende rei- zigers' en uitmuntende beoordeelaars. Wij zullen hierbij deze eenvoudige opnoeming der beste Russische schrij vers, die, op welke wijze ook, hebben bijgebragt om de verlichting van het Westelijk Europain het grootste en magcigsce Rijk der wereld over te brengen, bepalen. Deze opnoeming zal waarschijnlijk wat droog zijn voor. gekomen, maar ons bestek gedoogde niet in grootere omschrijving ce treden, en alle die opgenoemd zijn, waren schrijvers van min of meer uitstekende verdienstendie men dus niet stilzwijgend kon voorbijgaan. Opmerkenswaar dig voorzeker is het, zoo vele goede beginselen van beschaving aan te tref fen, in een land dat nog kor: geleden in de afschuwelijkste barbaarschheid gedompeld was. Ondanks de baijonetten, welke het overdekken, vormt er zich eene publieke opinie, welke dagelijks aangroeit: nog eenigen tijd, en hare werking op den loop van her Gouvernement zal zich mogelijk doen ge voelen, Wij zullen eindigen met den Russischen schrijver ce laten spreken; die ons een gedeelte der voorgaande aanmerkingen heefc verschaft: „Troos ten wij ons, zegt hij; de algemeene smaak (hij zoude opinie gezegd hebben zoo hij gedurfd had) maakt dagelijks vorderingen, gelijk aan eenen vloed, welke in den boezem der aarde verborgen is, en gedurig werkt om er uit te komen. Het nieuwe geslacht begint de bekoorlijkheid en kracht der nationale taal te gevoelen. In stilte geschiedt de ongevoelige werking van den tijd. De nevels, welke het veld onzer letterkunde bedekken, zullen nog wel, gedurende eenige jaren, de jonge plant, welke groeit en zich verheft, aan ons oog kunnen verbergen; maar binnen kort zal zij bioeijen, en de toekomst belooft ons de rijkste en aanzienlijkste oogsten. DE KUNST OM MAALTIJDEN TE GEVEN. Het ernstigste en geestigste der Engelsche tijdschriftenthe Quarterly Review, heefc niet gevreesd, in een van deszelfs laatste nummers, meer dan vijftig bladzijden aan de stichting eener goede gastronomische theorie te wijden. Het extract, dar wij onzen lezers hieronder aanbieden, is de kern van dit stuk, dat zich door eene gelukkige vereenigiög van vertnake. lijke anecdocen en voorschriften van goeden smaak onderscheidt. „Houdt goede tafel en draagt zorg voor de vrouwen!" Dit waren de eenige instructien van Buonaparte aan deszelfs Gezant de Pradt. Hij, die goede tafel houdt en zorg voor de vrouwen draagt zal nimmer vallen. Wij kennen eenen achterlijken, ouden, versieten diplomaat, die door een ieder wordt uitgelagchende diners houden hem alleen staande. Het welslagen der hervorming bestaat slechts in gastronomische overwinnin gen. Hec zijn de maaltijden van Lord Sefton en Lord Holland, welke inder. daad de hervormende beweging hebben doen voorwaarts gaan. De soirées van den Hertog van Sussex en van Lord Landsdown hebben de radicale overwinning bevestigd. Bij den Hertog van Sussex zag men den Prins de Talleyrand met Lord Brougham spreken, rerwijl een der broeders van Buona parte tegen dezelfde sofa leunende, naar hen luisterde. Het diner is eene magt. De wetenschapde rijkdom en de staatkunde hebben er in deze laatste tijden een belangrijk iecs van gemaakt. Niets was schooner dan die vereenigingen bij den heer Babbage. De schoonste en verinaardsce vrouwen der hoofdstad waren daarbij tegenwoordig. Verbeeld u wat de staatkundige of letterkundige avonturier nndden in die feeënrijk moet doen. De maag voldaan en vreedzaamde oogen door den aanblik der schoonste vormen be koord, door welsprekende blikken vervoerd; gelukkig van een deel ui: te inaken van eenen zoo schitterenden kring; tory, zoo het gezelschap cory ge zind is, whig, zoo hij zich bij whigs bevindt, behoort hij zich zeiven niet meer. Zoo hij geene partij heeft, wordt hij door een zooedel gezelschap en vooral door eenen zoo luisterrijken maaltijd uit zijne onzekerheid getrok ken. Men stelt hem aan de vermaarde mannen, die zich daar bevinden, voor. De voorkomendheid van den heer des huizes is volmaaktde beleefd, lieid der gasten medesleepend. Men laat zich door den stroom wegvoeren, men verbindt zich zonder het te willen. Op deze wijze worden dagelijks de groote aanwinsten voor beide partijen gedaan. Een goede maaitijd kan onverdragelijk zijn de keur van spijzen is niet her eenige punt, waarop zij, die dezen grooten staatkundigen hefboom ver langen te gebruiken, moeten letten. Vóór alles worde er een minzaam en openhartig onthaal vereischt. Het is deze gulhartigheid welke vooral aan genaam is: men vergeet de forels en zalmen, maar nimmer een hartelijk woord of eenen grimlach. Een eerste regel, welke op alle landen en alle tijdstippen toepasselijk is, is dat onder geen voorwendsel hoegenaamd ook, noch de gastheer, noch de gasten onder den maaltijd mogen gestoord worden. Wacht u wei, terwijl de spijsverterings-organen hunne edetë' tS'ïfc rerrigten dèzeive te storen. Beschouw den maaltijd als een rustpunt >n den levensreis, als een oasis in de woestijn der meuscheiijke kwellingen. Sluit dus uwe deur, s uit de- zelve goed. Tot tweeden algemeenen regel verlangen wij, dat de gastheer zoo veel mogelijk alle hoofdsche vormen verbanne, dat ieder op zijn gemak zij. De gast komt u geene ceremonien vragen, hij wil vóór alles goed eten, zonder stoornis noch verveling. {Vervolg hierna.') ■Z E E - T IJ D 1 N G. In Tesscl binnengekomen E. P. Carst, van Havana, h. van Veen, van Bordeaux, J. Manningvn'n Londen. In liet Vlie en Terseli. niets gepasseerd. Kapt. P. C. Zorgdrager, van Suriname», in Tessel binnen, heeft den'as Nov. op p5 24' N. breedte, fio° 33' \V. lengte, van Greenwich, vol water drijvende gezien cure - mastelooze brik of schuuner, zonder volk, met een sinallcn witten gang en witte lijsteft oin den spiegelen hebbende de boegspriet nog liggende. lier schip ie VriendschapKapt. j. Kwakkelstcinvan Viaardillgen naar Lissabon, was den 30 Dec. op dc hoogte van Noord-Voorland. Het schip Ulysses, Kapt. H. Gailvan Rotterdam naar Baltimore, was den 31 Dec. op de hoogte van Ramsgate. ArrivementcnTe Havana Kapt. K. Weiger, van Harlingen; te Triest H. S. Hove ling, en te Lissabon u. Zwanenburg, beide van Amsterdam; te Havre J. Audebest, en tt Gravesend J. Blobc G. Broek en R. Major, alle van Rotterdam, J. Manning eh S. 11. Finch, van Harlingen; ce Stockton F. CoultmanR. Watson, J. Cook en j. Graham van Rotterdam. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsteraam den 6, Januarij 1838. Nederlanden. Werkel. Schuld 2 JpCc. 52'a 53} Dito 5 - ioiJaioi| Uitg. a Kans-Biljetten22^a 22J Amorc.Syndic. 4}93ja 94 3'a Hand.-Maats. 4}- 171 ai711 Nieuwe dito4^99^ Aandl.H.Spoorw. - a Rotcerd, Dito -120 a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.#.&C°.l798 5pCt.io4{aio5} l8f| s 105 a 105 J Ins. en Certif. 6 - a I8|l s— 96 a 96} Gebl 53x6 10116 93 4 I7IJ I°5 I°5ï 96 rs Pruissen. Gefdi. rè Lond.^pCi. a Aandeelen van dito.. a Spanje. Nieuwe 1835 £85SpCt. I9|a20 Ditoonbep.st...19 a 19J- Dito passive4ja 5 Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl. G<iW& C°. 5 pCt. a Certificaten.2Ï a Neg. Metaliek2j— a Idem......5 ioojaiói Dito in Lond. 3 a Bank-Akcien.3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Geil. '9,k 4Ï De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag den 6. Januarij 1838. Van 27 tot 31 k 32 gulden. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Maandag den 8sten Januarij 1838: DE VURIGE KAMER, of het GEREGTSHÖF voor GIFMENGERS te PARTS, Groot Geschiedkundig Toóneehpcl, in 8 Tafereelen, naar hec Fransch (ia Chambre Ardente) van Mélesville en Bayard, door IV. Greeven. Versierd met deszelfs fraaije Decoraciën, Costumes naar den aard des tijds, waarin de Geschiedenis voorvalt, en verder groot en uitgebreid Spectakels Met doelmatige verkortingen. Om de grootheid van deze Voorstelling zal meh niets nageven. De gewone Pauze zal zijn tusschen hec Zesde en Zevende TafereéL HALVE LOTEN 'wórden eerst na "half Negen Uré afgegeven. {De Aanvang ten Zes Uren.) Na eené gelukkige Echtverbindtenis van meer dan vijf en dertig jaren, overleed heden, tot diepe droefheid van mij en onze Kinderen, mijne hartelijk geliefde Vrouw. Rotterdam, i Januarij 1838. II. TOLLENS C.z. De Ondergeteekende maakt zijnen geëerden Begunstigers bij dezen bekend, dat zijne FABRIEK is verplaatst, op de Breedestraat, bij het Stadhuis, Wijk 4 N°. 221. Leyden, 4 Januarij 1838. J. HOEFFTKE, Heelkundige Mechanicus van Z. K. H. Prins FrEderik der Nederlanden en Instrument maker der Hoogeschool te Leiden. SCHELE HOOFDPIJN en DOOFHEID. In onderscheidene Parijssche dagbladen leest men: „De Heeren Apostoly „rue Thevenot, N°. 12; Drouil/y, rue de Charonne, N°.32; Meinzer, Mu ziekmeester, rue du Caulvaire, N°. 7; Viullevoye, Directeur der Schilder- Academie te Luik; de Postmeester te Hamburg; Vieurille, te Treux; PoussinNotaris te Senoches; de jonge Gamier, Kweekeling op de School „des Chartes te Dijon; Martin, Regeer in de Regcbank van St. Qnentin; „allen aangetast door zware schele Hoofdpijn ofDoofheid zijn geheel gene- „zen onder de behandeling van den Doctor MÈNE MAURICEte Parys." Zijne in het Fransch geschreven Brochure, 2de en 3de uitgaaf, bevat Zijne uitvindingenom zich zeiven te genezen. De Prijs is 1 fr. 50 c. (75 cents) behalve 15 c. voor het porto. Adres Franco, bij den Heer MASSIGNAC, Kalverstraac, N". 165. Talrijke proeven, berigten van de Geleerden en der Akademien, Koninglijke Brevetten en Ordonnantiën geven de zekerheid,, dat de SIROOP vi» JOHNSON haftkloppingen, jiijn voor het hart en alle soorten van hoest en verkoud heid, die het hart aandoen en op de waterlozing werken, genetst.; rerwijl dezelve de prikkelbaarheid der zenuwen leenigt, (Zie ons Nommer van den 8 December 1837). Te verkrijgen: te Leyden, bij den Heer J. F. ZuurConfiseur; te 's Gravenhkge, bij Mouton en Zonen, Encrepositaires te Breda, bij van der Goor bes g; te Rotterdam, bij Losel Vorstmance Utrecht, bij Reuterte 's Hertogenbosch bij IVelsch; en te Dordrechtbij van Goudoever. Op Woensdag den 10 Januarij 1838 zal aan h/.c Verkoophuis op de Hooigracht, te Leyden, worden Verkocht: Eenige MEUBILAIRE en an. dere GOEDEREN; alsmede Een ROEISCHUITJEmet zijnToebehooren. Alles daags te voren te zien. Het Schuitje zal jn den Nieuwen Rijn bij de Hooigracht liggen. - Bij den Boekhandelaar C. C. van der HgOEK, te Leyden, wordt Heden uitgegeven: Het VEERTIENDE VERVOLG op de Catalogus zij ner LEES-BIBLIOTHEEK, inhoudende: de i'yliet vorig Jaar belangrijkste uicgekomene Hollandsche en Fransche Letterkundige Werken, bestaano'e deze Bibliotheek thans uic Acht Duizend HoKlandsche, Fransche, Duitscbe en Engelsche Werken. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4