m is a". 1838. leydsche t o r a iv ti MAANDAG, NEDERLANDEN. 8 JANUARIJ. ft ft ft ft ft NOTIFICATIE tot Oprocrïng van Vrijwilligers voor den Dienst der NATIONALE MILITIE Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, gezien hebbende art. 3P '"der wet van den 8sten Januarij. 1817, N°._ 1., ^waarbij aan elke stad of plaats de vrijheid verleend vyordr, om derzelver contingent in de* Nationale Militie, geheel of gedeeltelijk, in Vrijwilligers te leveren; geven bij deze aan de belanghebbenden kennis, dat het 'daartoe bestemde Register, gedurende de maand januarij 1838, (except Zon- en Feest dagen), ter Secretary dezer Stad, van des morgéns ten tien. tot des namiddags ten een urenzal openleggenen noodigen mitsdien uit alle ongehuwde manspersonenwelke op 'den isten Januarij 1838 hun 19de jaar zijn ingetreden, en hun 30ste nog niet hebben vol- bragt; ten ware zij reeds in dienst der Nederlandsche Armee of Nationale Militie hadden gestaan, in welk geval zij ook tot den ouderdom van 35 jaren zulten worden toegelaten; de lengte hebbende van één 'el vijf palmen zeven duimen, voorzien van derzelver Doop- Cedul en een bewijs van goed gedrag en inwoning van ten minste 15 maanden binnen deze Stad, geteckend door een' Heer der Gebuurte, waarin zij woonachtig zijn, om zich, tot den dienst der voornoemde Nationale Militie, vrijwillig te verbinden, en daar toe in voormeld Register te doen inschrijven. Zullende aan hén worden uitgereikt een handgeld van dertig Guldens, zoodra zij tOt den dienst, door den Militie-Raad, zijn Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. -H. Burgemeester en Wethouders der Stad Leydéh, op den'28 December 1837. J. G. .de Met. Ter ördoniiantfe van dezëlve, P. A. du Pui. NOTIFICATIE. 'NATIONALE MILITIE Ligting van het Jaar 1838. Oproeping tot de Inschrijving. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, gezien hebbende art. 51, £2«.53* 56» 576° t(?t 68 en ^ét wèc van den 8 Jaóuarij 1817, alsmede art. 5 'dei* wet; van den 27 April 1820; Brengen bij deze tér kennis van de Ingezetenen dezer Stad, alsmede van hen, die vroeger tinder de. Gemeen ten OegstgeestLeydcrdorp en Soeterwoude woonachtig^ zijn ge weest, dochvolgens de laatstelijk opgenomene grensscheiding, tqt het gebied ^ezer Stad zijn overgegaan, dat de inschrijving, voor de ligting der Nationale Militievan dit Jaar, geschieden 'móet van de zoodanhfen', welke geb.oreh' zijn in het jaa* 1819. Dat alle Ingezetenen zonder ortdferschéidwelke redenen tot vrijstelling van den dienst zij ook Zouden mogen hebbenen of zij zich, tegenwoordig ofafwezend of in Vrij willigen Schutterlijken of-Militairen dienst bevinden, verpligt zijn zich te doen inschrijven, dat Ouders, Voogden of Bloedverwantenin 'dezenvoor hunne naastbestaanden of pupillen, mitsgaders Regenten van publieke Gestichten, voor de onder hun beheer staanden, dé belangen moeten behartigen, door de bij de wet gevorderde opgave te doen en daarvoor veranWóo'Melijk zijn. 1 Dat onder de Ingezetenen ten dezen ook worden, gerekend de vreemdelingen, die de zetel van hun vermogen of hun yerblijf, in het Koningrijk komen vestigen alzoo zij even als de Inboorlingen, verpligt zijn mede te werken tot dè gemeenschappelijke verde diging van den Staat, welke hun veiligheid en bescherming Verleent. En roepen dien ten gevolge op, alle de In de termen vallende Ingezetenen, om te com pareren in een der vertrekken van het Raadhuis"; Op Dingsdag, den-y- Januarij 1838 des yöbrmiddags- van 10 tot 1 urón\ de Bewoners van Wijk I en II, en die van liet buiten-territoir dér Stad. Op Woensdagden 10 Januarij 1838, des voormiddags van 10 tot 1 uren de Bewoners van Wijk III én IV. Vp 'Donderdag 1 den 11 Januarijf 1838des voormiddags van iö tot 1 'uren de Bewoners van Wijk V en VI. En op Vrijdag den iz Januarij 1838des voormiddags van 10 tot 1 uren de Bewoners, van Wijk Vil" en VIÏI. Vermanende Burgemeester en Wethouders voornoemd wel expressèlijk de belangheb benden, zich, door getrouwelijk op te komen, vrij te waren tegen dé nadeelige gevol gen, welke uit nalatigheid in deze onvermijdelijk zouden voortvloeijen, de boven op- gegevene tijdsbepaling in hét oóg te houden en bij de inschrijving zich te voorzien van hunne geboorte-acte, alsmede schriftelijk op te geven hunne woonplaats, en het wijk 'en nummer hunner huizen; ten einde hierdoor voor te komen de onaangenaamheden, welke voor de ingeschrevenen volgen moeten uit eene verkeerde spelling van den naam 'of een abuis in de opgave der woonplaatswaardoor dikwijl^ de ingeschrevenen te ver geefs worden gezocht bij oproepingen, welke vopr hun wezenlijk belang gedaan worden. •Zullende er, van heden af, ter Secretarie gevaceerd worden ter afgifte der geboorte-ac- 'te-n, voor diegenen, welke binnen deze Stad zijn geboren, 's morgens van 10 tot 1 ure. Aldus gedaan en afgelezen, bij H. H. Burgemeester en Wethouders der Stad Leydenop den 2 January 1838. J. G. de M e y. Ter ordonnantie van dezelve, P. A.. du Pui. Leyden den 7den Januarij; Het getal der binnen deze Stad geboren Kinderen, van den isten Januarij tot den 31 sten December 1837, is als volgt: ■Januarij February Maart April Mei Junij Julij Augustus September October November December Zoons. Dochters. te Zamen: 7' 62 133 66 67 133 54 59 »3 61 <53 124 56 56 112 45 56 101 59 61 120 60 62 122 69 54 123 61 47 I08 49 54 I°3 74 53 12 7 725 694 1419 Waaronder 14 paar Tweeling- en één Drieling-Geboorte. Het getal der Huwelijken, in dit jaar gesloten, is: Tusschen Jongelingen en Jongedoehters 261 Paren. Weduwen13 Weauwenaars Jongedoehters 39 Weduwen21 y, gedivoceerden Man en Jongedochcer 2 Het getal der Overledenen is: Januarij February Klaart April Mei Junij Julij Augustus September October November December Mans. Vrouwen. 1 Zoons. ]Dochters. te zames. 24 23 24 22 93 33 39 34 29 135 25 31 35 28 119 20 35 27 11 93 15 24 20 21 80 19 30 13. 17 79 19 15 2 6 14 74 14 12 22 25 73 J7 19 24 20 80 17 14 16 19 66 17 15 18 15 65 22 14 35 20 91 242 271 294 241 1048 Boven het getal der Overledenen zijn ingeschreven 49 doodgeboren Zoons en 42 Dochters. 'Ouderdom der Overledenen. Mannelijk. Vrouwelijk. TotaAl 186 131 317 van 1 tot 10 89 99 188 3i 17 48 o co o c* 42 25 <57 3° 3° 60 29 25 54 33 34 67 46 45 91 99 7° 99 8° 99 36 74 110 o. o\ 0 co ft 12 25 37 ft 9° l°° 2 7 9 1 536 512 1048 Het getal der Geborenen is Overledenen Huwelijken meerder dan minder in 1836 76. 118. 5- Ééne Echtscheiding. 336 Paren. In het afgelobpen jaar 1837 zijn in 's Gravenhage en derzelver omstreken geboren 2223 kinderen, waarvan 1127 van hec mannelijke en 1096 van het vrouwelijke geslacht, zijnde 121 meer dan in het jaar 1836, toen het getal 2052 beliep. Onder het getal geborenen is begrepen één vondeling, 27 pa ren tweelingen, 123 onechte zonen en 135 onechte dochters; gehuwd zijn 592 paren, zijnde 18 meer dan in het jaar 1836, toen het getal 574 bedroeg; overleden zijn 1651 personen, waarvan 796 van het mannelijke en 855 van het vrouwelijk geslacht, waaronder 32 elders overleden, doch in 's Graven hage gedomicilieerd geweest zijnde; over het geheel 26 meer dan in het jaar 1836, toen het getal 1625 bedroeg. Het getal der geborenen heeft met 572 dat der overledenen alzoo overtroffen. Voorts blijkt het uit een over- zigt van de jaren 18 iö tot 1837, dat het getal der geborenen dat van dé overledenen, in de gemelde twee en twintig jaren, met 8978 heeft overtroffen. Te Rotterdam zijn in het jaar 1837 overleden 2610 personen, ais: 572 mannen, 606 vrouwen en 1432 kinderen; geboren 2984 kinderen, als: 1524 jongens en 14Ó0 meisjes; gehuwd waren 664 paren; 4 echtscheidingen had den plaats gehad. In 1836 beliep het getal der overledenen 2380, dat der geborenen 3034, en dat der gehuwden 717 paren. Te Dordrecht zijn in het jaar 1837 geboren 842 kinderen, als: 417 van het mannelijk en 425 van het vrouwelijk geslacht; overleden 320 van hec mannelijk en 328 van het vrouwelijk geslacht, te zamen 648 personen; ge. hnvvd 208 paren, 2 echtscheidingen, in 1836 waren geboren 798 en over. leden 707 personen, hadden er 204 huwelijken en 1 echtscheiding plaats. Gedurende den jar'e 1837 zijn te Amsterdam geboren 3666 zonen en 3583 dochters, te zamen 7249 kinderen; overleden 8094 personen; gehuwd 1962 paren en echtscheidingen 10 paren. In het jaar 1837 ziin te Haarlem geboren 398 zoons, 389 dochters, te zamen 787 kinderen, waaronder 11 paren tweelingen en één drieling. Over leden zijn 332 personen van het mannelijke geslacht, 344 van het vrouwe, lijkete zamen 676. Gehuwd 197 paren. In hetzelfde jaar zijn te Hoorn geboren 143 zoons, 134 dochters, te za. men 277 kinderen. Overleden 161 personen van het mannelijke, en 119 van het vrouwelijke geslacht, te zamen 280, waaronder niet begrepen zijn 12 doodgeborenen. Gehuwd '67 paren. Echtscheiding 1. Te Zaandam geboren 200 zoons, 206 dochters, te zamen 415 kinderen. Overleden 15! personen van het mannelijke, en 168 van het vrouwelijke geslacht, te zamen 319, waaronder begrepen zijn 12, welke elders zijn overleden. Gehuwd 123 paren, Echtscheiding i. Te Groningen zijn in het jaar 1837 geboren 1028, overleden 829 perso. nen, en 269 paren gehuwd. Het volgende is eene opnoeming van Vorstelijke personen, die in hec afgeloopen jaar 1837 overleden zijn: IVillcm IK, Koning van Engeland; Gustaaf IK, gewezen Koning van Zweden; Frederica Louisa PKilhelmitiaKoningin der Nederlanden. De Aartshertog van Oostenrijk, Alexander-, de Hertogin-Weduwe van Sak- fen-Meiningende Hertogen van Beijeren. IVillem en Pius; de Groot-Her. tog van Mecklenburg Schwerin-, de Hertog van MecklenburgStrelitzKarei; de Landgraaf van Hesse Ruppenlieim, Frederikde Prins van Hesse Philips, thai, Ferdinandde Prinses van Schwartzburg Sondershauzcn en onderschei, den andere hoofden van Duitsche Vorstendommen. De Hertogin van St. Leu, voorheen Koningin van Holland. De Keizer van Ava; de Koning van Oude, en de neef van den Keizer van China, Sing-Sing Enattg. Men meldt uit 's Gravenhage van den 6den Januarij: Bij Koninglijk besluit van 25 December 1837, 'Staatsblad N°. 80), is de onlangs te Amsterdam opgerigte naamiooze maatschappijonder de benaming van de tweede associatie ter zee-assurantie, bekrachtigd, en de deswege tusschen de deelgenooten aangegane akte van overeenkomst goedgekeurd; Uit deze akte, welke op den 8 December 1837, ten overstaan van den te Amsterdam residerenden Notaris D. C. Santhagers en getuigen verleden is} blijkt, dat de maatschappij is aangegaan voor den tijd van 10 jaren, eind}; gcude oen laacsteu December 1848; dat hec doel zich uitsluitend tot verze»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1