It, Iiei Russisch Gouvernement Tula, te Belelf, is voorde genuiinvan Keizer Alexander, Elisabeth, een grafteeken opgerigc; deze Vorstin was in die stad gestorven. Uit Odessa zijn verontrustende berigten omtrent de pest ontvangen. In de voorsteden scheen de toestand der gezondheid wel beter te worden, maar in de stad zelve kwamen gedurig nieuwe gevallen voor. De Gouver neur-Generaal had de gezondheids-Commissie bijeengeroepen, ten einde de beste maatregelen te beramen om de besmetting te stuiten, en in die verga dering was besloten de geheele stad voor besmet te verklaren en haar af te sperren. Alle gemeenschap met het binnenland is dien ten gevolge afgebro ken en de stad door een dubbel cordon omringd. Ook van den kant van Oostenrijk zijn weder gestrengere maatregelen genomen, waardoor het han delsverkeer zeer veel lijdt, ofschoon de nuttigheid dier maatregelen niet te ontkennen is. Verscheiden smokkelaars, die met geweld of list de Oosten, rijksche grenzen wilden passeren, zijn dezer dagen door de Oostenrijksche grensjagers doodgeschoten. SPANJE. Berigten over Parijs van den 2 Januarij. DeCarlistische troepen, over welke het bevel aan Garcia is toevertrouwd, hebben den 25 December Llodio verlatenderzelver bestemming is om 111 het binnenste gedeelte des Koningrijks Don Carlos plannen uit te voeren; zij bestaan uit 7000 man voetvolk en 500 man ruiterij. Zes andere bataljons, die van Castiliebevinden zich in de nabijheid van Ordunawaar Don Carlos thans zijn hoofdkwartier gevestigd heeft. De tijding, dat Espartero naar Madrid vertrokken was, schijnt niet juist te zijn, daar men uit Guipuscoa van den cösten meidt, dat nij zijn hoofd kwartier te Vittoria of in de Encartaciones vestigen zou, om zich dadelijk tegen de Carlistische expeditie te kunnen verzetten. Er zijn 300,000 fr. re Logrono aangekomenom voor het Carlistische leger schoenen te koopen, waaraan het groot gebrek heefc. Van de grenzen van Spanje schrijfc men, van den 25 December: De Carlistische Chef Zariateguy is in de gevangenis in het fort van Eu. ttina. Men vreest, dar hij door den krijgsraad, die hem oordeelen moet en die alleen uit Castilianen bestaat, ter dood zal veroordeeld worden. De misdaden, van welke hij beschuldigd wordt, zijn hoofdzakelijk de volgende: i°. Te Segovia en te Ia Granja te zijn binnengerukt, niettegenstaande zijne instructïen; 2°. al te veel zachtheid gebruikt te hebben jegens de Christinos en de nationale garde van die twee steden en van de overige burgten en ste den, binnen welke hij gerukt is; veroorzakende alzoo aan de schatkist van Don Carlos het verlies van den losprijswelke gevorderd zou zijn geworden van die weerspannige onderdanen van Z. M.door de rijkste als gijzelaars voor de anderen gevangen te nemen; 30. eindelijk, ongehoorzaam te zijn geweest aan de bevelen, die hem gegeven waren, om den cerugtogt van hec Koninglijk hoofdkwartier te dekken, hetgeen hij onbedekt gelaten heeft, door den Ebro bij Salinillas over te trekken, voor dat de Pretendent dezen zelf den overtogt bij Cilla-Periata bewerkt had. De militaire Chefs van Navarre en van de provinciën zijn in openbaren oor log met de provinciale deputatien, dietegen allen regel, door Don Carlos be. noemd zijn. Uit Bayonne wordt van den 2/sten gemeld, dat het berigt., dat de nieu. we Carlistische expeditie den Ebro was overgetrokken, nog voorbarig is. Nog wordt uit die plaats gemeld, dat de geldverlegenheid van Don Carlos zoo groot was, dat hij bevolen had de bosschen der in beslag geno men bezittingen te kappen en het hout, dat niet dadelijk verkocht werd, tot houtskool te brandenhiermede moet voldaan worden aan het laatstelijk in Frankrijk gesloten contract. ITALIË. Tusschen 'het Kabinet der Tuilerien en de Napelsche Regering heerschte eenige koelte. Bij het binnenloopen der haven, wordt in eenen bijzonde ren brief geschrevenzou een Fransch fregat de gewone salutschocen niet gedaan hebben. Uit Napels meldt men van 12 December: Het is het stelsel van onze Regering, alles wat slechts eenigzins met de staatsaangelegenheden in verband staat, ook de minstbeduidende omstandig- hed 117-00 lang als mogelijk geheim te houden. Een noodzakelijk gevolg daarvan is, da't het volk zelfs aan de bespottelijkste geruchten geloof slaat, en dat op die wijze veel meer onrust der gemoederen veroorzaakc wordt, dan wanneer de Regering alles bekend maakte. Zoo weet men nu sedert eene week, dat de Generaal del Carretto uit Sicilië teruggekeerd is, zon der dat het bekend is, of hij den post van Minister van Policie ai dan niet wederom aanvaarden zal. Even zoo heeft men nog niets vernomen omtrent den indruk, dien de jongste besluiten over het Bestuur van Sicilië en de verschijning van den nieuwen Gouverneur op de bewoners van dat eiland, onder welke nog altijd eene groore gisting schijnt te heerschen, gemaakt hebben. Dat de Regering omtrenc Sicilië nog niet gerust is, blijkt ook daaruit, dat tot hiertoe geene andere schepen tusschen de Napelsche en Siciliaan- sche havens mogen varen, dan Koninglijke stoombooten, waardoor het ver keer tusschen de beide landen zeer belemmerd wordt. Nog meldt men vandaardatde cholera er op nieuw uitgebroken zou zijn. De Belgische Graaf Vilain VIIII heeft den ipden aan den Koning van Napels, bij welken hij voorgesteld was, zijne geloofsbrieven als buitenge woon Belgisch Gezant overhandigd. Thans leveren, schrijft men uit Napels van 20 December, de Vesuvius en de omliggende bergen het schoon en zeldzaam schouwspel op, dat hunne ktuinen dik met sneeuw bedekt zijn. DUITSCHLAND. Ziet hier de artikelen, welke de Pruissische Regering aan de Roomsch- Katholijke geestelijkheid ter naleving had voorgeschreven: Art 1. De lijdelijke tegenwoordigheid van den Katholijken Priester bij het sluiten van een gemengd huwelijk, krachtens breve van Pi us yin ge oorloofd te streng zijnde, moet beperkt worden rot het geval, waarin de Katholiike partij betuigt dit huwelijk te sluiten, uit stellige verachting der godsdienst; in alle andere gevallen moet de daadwerkelijke inzegening, de plegtige inzegening plaats grijpen. Art. 2. In het huwelijks-onderzoek, moet de Katholijke Priester geene navrage doen, in welke godsdienst de kinderen zullen worden opgevoed: die punt moetende onverschillig blijven, zoowel met opzigt tot de ze- genspreking. Art. 3. In het sacrament der oorbiecht, is het den Priester verboden, de Katholijke partij te verpligten, de kinderen in zijne godsdienst op te voe den, of hem, bij weigering otn zich daartoe te verbinden, de absolutie te ontzeggen. Art. 4. De zegenspreking over de Katholijke vrouw, na het kraambed, mag in geen geval geweigerd worden. De Pruissische Gezant aan her hof van Belgie, Graaf von Galen, is plotseling cernggeroepen. Men verspreidt, dat hij tegen den zin zijner Re. gering met de Belgische geestelijkheid heulde. De Spaansche Graaf de Silva, die thans voor Don Carlos in Duirsch. land reist, wordt gezegd het huwlijk van Don Carlos met de Prinses van Beira bij procuratie te zullen sluiten. Het ongeluk bij Neuwied voorgevallen, zie ons vorig Nommer, is ge- heel en al bezijde de waarheid opgegeven. In de schuit, die omgeslagen is, bevonden zich slechts 2 menschendie beiden gered zijn. Uit Frankfort schrijft men, dat het berigt, dat de Domdeken Hii'gen, te Keulen, geweigerd zou hebben, het bestuur van het Aartsbisdom Keulen op zich te nemen, van allen grond ontbloot is, F R A N K R ij K. Parïjs den 2 Januarij. Alhier maakt thans veel opg2ng een nieuw treur* spel van den bekenden schrijver Alexander Dumashetwelk den titel van Caligula draagt. Door het publiek is hetzelve, vooral om deszelfs prachtige decoratien en costumen, zeer toegejuicht, doch deskundigen oordeelen, dat hetzelve weinig kunstwaarde bezit. Hubert heeft den 3osten December voor den Regter van Instructie een •nieuw verhoor ondergaan, hetwelk van 12 tot 4 ure geduurd heeft. De in structie is thans afgeloopen, en de akte van beschuldiging zal spoedig op* gesteld worden. Bijna al de personen, die betrokken waren in het regtsgeding van Hubert zijn losgelaten, op een na, den heer Lept oust. Hubert zelf, die volstandig blijft ontkennenzou dus alleen in het proces gewikkeld worden. De speelhuizen zijn met den laatsten klokslag van 31 December door de Policie gesloten geworden. Er hadden zich dien avond een groot getal spelers in die huizen bevonden, en de opbrengst van die huizen aan hec Gou vernement was in de laatste maand veel grooter geweest, dan in de vorige 6 maanden. Vele vreemdelingen waren overgekomen, om nog voor hec laatst die verderfelijke woningen te bezoeken. 7, E E - T IJ D I N G. In Tessel binnengekomen S. Holeman, van Londen; terug uit zee B. D ray er, naar Batavia; Kapt. P. HakkepollerAlicia Frederikanaar de kust van Africa den 27 Lec, 18 j7, gemeld als van hier uitgezeild, is abusief, daar zoodanig scnip bier nier kek end is.' Door den loodsschuit N°. 2schipper G. Grich is Kykduin Q, ten N. 2 mijlen van zich hebbende gepraaid Kapt. K. 13. Duveerd, Maria Frederikanaar Suri namenaan welks boord alles wel was. Met schip FaedreneslandetKapt. A. P. Ljungquist, van Stokholm naar Amsterdam, is den 2 Dcc. te Lyngoer binnengcloopen. Het schip Care CewKapt. R. Shugg, van Rotterdam naar Dublin of Port Rush, i$ den 22 Dcc te Douvres binnengeloopen. Het schip Kolonel KpopmanKapt. A. L. van der Valk, van Rotterdam naar Batavia, is den 18 Nov. gepraaid op 120 N. breedte, 240 W. lengte. Het schip Bellona Kapt. R. Rolufs, van Rotterdam naar Batavia, is den 26 Sept. gepraaid op 420 N. breedte190 W. lengte. Te New-York lagen den 6 Dcc. in lading de schepen de 3 VriendenKapt. J. Sipkcs Fzn.voor Amsterdam en MinervaKapt. J. H. Knoll, voor Hamburg. Het te Baltimore t*huis behoorend schip William PennKapt.R.PuIlau is den 18 Sept. te Buenos-Ayres, bevracht, om eene lading voor Cowes en vermoedelijk Rotterdam in te nemen. Het Fransch schip AchilleKapt. Béleard, zou in het laatst van Nov. van Buenos- Ayres naar Amsterdam vertrekken, ArrivementenTe New-Orleans Kapt. J. E. Hoogerhuizen en J. B. Lindsayvan Amsterdamte Alexandria C. J. Boiinvan New-York om eene lading voor Amsterdam in te nemen. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 3. Januarij 1838. Nederlanden. Gebl. Pruissen. Gebl# Werkel. Schuld 2 JpCt. Dico 5 Uitg. Kans-Biljetten Am0rt.Syndic.4i 3Ï Hand.-Maats. 4*- Nieuwe dito4J- 52?a 53 101 aioi-J a 22Ja 23 93 la 93 T I7I?ai72ï 99s» Aandi.H.Spoorw. a Rotterd. Dito Iï7^an8£ Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. 79^ 79I Rusland. Gb.HMC.i79S 5pCt.io4|aio5j 181| 5105P105I Ins. en Certif. 666 a 66i «8|| 59Ö|a 961 101A 93| 174 118 79rs l°Sl IQ51 66 9ö| Geldl. te Lond. 4pCt. a - Aandeelen van ditoa - Spanje. Nieuwe 1835 £855 pCt. I9|ai9| Ditoonbep.st...a Dito passivea Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl. Goll C". s pCt. a Certificaten.aia Neg. Metaliekaia Idem5'loo|aiot| Dito in Lond. 5 a Bank-Akcien.3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. a Dito in Napels. 5 a I9ir LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Maandag den 8sten Januarij 1838: DE VURIGE KAMER, of iiet GEREGTSHOF voor GIFMENGERS. te PARTS, Groot Geschiedkundig Tooneelspelin 8 Tafereelen, naar hee Fransch {La Chambre Ardentej van MélesviUc en Bayard, door IV. Greeven, Versierd met deszelfs fiaaije Decoratien, Costumes naar den aard des tijds, waarin de Geschiedenis voorvalt, en verder groot en uitgebreid Spectakel. Met doelmatige verkortingen. Om de grootheid van deze Voorstelling zal inen niets nageven. De gewone Panze zal zijn tusschen het Zesde en Zevende Tafereel. HALVE LOTEN worden eerst na half Negen Ure afgegeven. {De Aanvang ten Zes Uren.) Na eene gelukkige Echtverbindtenis van meer dan vijf en dertig jaren, overleed heden, tot diepe droefheid van mij en onze Kinderen, mijne hartelijk geliefde Vrouw. Rotterdam, i Januarij 1838. H. TOLLENS C.z. Ter Betaling der COUPONS van CERTIFICATEN, 2J perCent» Werkelijke Schuld, gedomicilieerd op het Administratie-Kantoorgevestigd te Leyden, en verschenen primo Januarij 1838, zal worden gevaceerd ter gewone dagen en uren, op den Ouden Rijn, bij de Hooglandsche Kerk. steeg, Wijk VI N°. 144. Ten Kantore van LEZWYN EIGEMAN, op het Rapenburg, Wijk I N°. 240, te Leyden, wordt gevaceerd des Dingsdags, Woensdags, en Donderdags, van 9 tot 11 ure, ter Betaling van alle de COUPONS, verschenen primo Januarij 1838, van de 2J perCents CERTIFICATEN der volgende Administratie-Kantorenals van: De Heeren KETWICH VOOMBERGH en de Wed. W. BORSKI. A. K. en P. K. van HARPEN en PLUVM BACKER: S. en d. SAPORTAS van MAARSEVEEN le JOLLEj en BUYS KERKHOVEN, en de Wed. H. F. TJEENK, C: s. LEES HIER. In een fatsoenlijk Huisgezin te Leyden, van hetwelke het Hoofd zich' sedert eenige jaren op het vak van Onderwijs heefc toegelegd, worden TWEE of DRIE JONGELIEDEN, onder billijke voorwaarden, ter In: woning gevraagd, om hen tot de Akaderaische Studiei. op te leiden. Ouders of Voogden hierop achtnemende, gelieven zich met gefrankeerdê Brieven, onder de letters K. Z., te adresseren aan den Boekhandelaar Dr du SAAR, op het Rapenburg te Leyden. A. F. KOONING is gelogeerd bij J. L.'Schoufoer, Logementhouder,- in de Mandenmakerssteeg, Wijk 4 N°. 116, te Leyden. en uitgepa.kt voof slechts drie dagen, met eene schoone Partij SAKSISCHE CANARIE-VO'. GELS, zingende zoowel bij avond als bij dag. Recommandeert zich irf de gunst van het geëerde Publiek dezer Stad. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, ie Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2