A0. 1838': LEYDSCHE 1 ÜR A N VRIJDAG, NOTIFICATIE. NATIONALE MILITIE. 'Ligting van het Jaar 1838. Oproeping tot de Inschrijving. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, gezien hebbende art. 51., ga.» 53» 56» 57» 6° tot en ^er \vet van ^en Januarij 1817, alsmede art. 5 der wet, van den 27 April 1820; Brengen bij deze ter kennis van de Ingezetehen dezer Stad, alsmede van hen, die vroeger onder de Gemeenten OegstgeestLeyderdorp en Soetenyoude woonachtig zijn ge weest, doch, volgens de laatstelijk opgenomene grensscheiding, tot het gebied dezer Stad zijn overgegaan, dat de inschrijving voor de ligting der Nationale Militie, van dit laar, geschieden moet van de zoódanigen, welke geboren zijn in het jaar 1819. Dat alle Ingezetenen zonder onderscheid welke redehen tot vrijstelling van. den dienst zij ook zouden mogen hebben, en of zij zich tegenwoordig of afwezeud oFin Vrij-willigen Schutterlijken of Militairen dienst bevinden verpligt zijn zich te doen inschrijven, dat Ouders, Voogden of Bloedverwanten, in dezen, voor hunne naastbe'stnanden ot pupuien, mitsgaders Regenten van publieke Gestichten, voor de onder huil beheer suanden, de belangen moeten behartigendoor de bij de wet gevorderde opgave te doen en daarvoor Verantwoordelijk zijn. Dat onder de Ingezetenen ten dezen ook worden gerekend de vreemdelingencue tie zetel van hun'vefihogen df hun verblijf, in het Koningrijk komen vestigen; alzoo.zij even als de Inboorlingen, verpligt zijn mede te werken tot dc gemeenschappelijke verde diging van den Staat, welke hun veiligheid en bescherming verleent. En roepen dien ten gevolge op, alle de in de termen vallende Ingezetenen, om te com pareren in-een der vertrekken van het Raadhuis: Op Dingsdagde'fi 9 Januarij 1838, des voormiddags van 10 tot 1 uren 'de Bewoners van Wijk I en II, en die van b'ec buiten-territoir der Stad. Op Woensdagden 10 January 1838, des voormiddags van 10 tot 1 iiren> dé Bewoners van .Wijk III eft IV. Op Donderdagden 11 Januari; 1838, des voormiddags van 10 tot 1 uren, t dé Bewonbrs van Wijk V en VI. En op Vrijdag den 11 januarij 1838, des voor middags van 10 tot 1 uren, de Bewoners van Wijk VII en VIII. - Vermanende Burgemeester en- Wethouders voornoemd wel expresselijk de belangheb benden, zich, door getrouwelijk op te komen, vrij te waren tegen _de nadeelige gevol- welke uit nalatigheid in deze ouvermijdelyk zouden voortvloeijen, de boven op- gege'vene tijdsbepaling, in het oog te lioiidehen bij de inschrijving zich te voorzien van gen ftunne gehoor te-acte,- alsmede schriftelijk op te geven hunne woonplaats» en het wij k en..nummer hunner huizen; ten einde hierdoor voor te komen de onaangenaamheden welke voor dé ingeschrevenen volgen móeten uit eene verkeerde spelling van den naam of een abuis in dé opgave der woonplaats, waardoor dikwijls de ingeschrevenen te vel vet's worden gezocht bij oproepingen, welke voor hun wezenlijk belang gedaan worden. Zullende er, van heden af, ter Secretarie gevaceerd worden ter afgifte der geboorte-ac- tfcn, voor diegenen, welke binnen <dezc Stad zijn geboren, 's morgens van 10 tot 1 ure. Aldus gedaan en afgelezen^ bij H. LI. Burgemeester en Wethouders der Stad Leydenop den 2 fanuarij 1838. J. G. de Me y. Ter ordonnantie van dezelve, p. A. du Pui. NEDERLANDEN. Leyden den 4<leii Januarij. Het ongelukkige einde der zes menschen, welke onlangs te Amsterdam bij den brand in de Warmoesstraat omgekomen zijn, doet eene mededeeling niet onnut rekenen van iemand, die zich met eigene oogen overtuigd heeft» dat.men te Milaan met het beste gevolg kleedingstukken en zakken van asbest aanwendt, om menschen uit brandende gebouwen te redden. De man, die op dergelijke togten uitgilt, kleedt zich in een asbest pak, waarvan de ran den over elkahder slaan, met een vizier van digt gevlochten koperdraad voor hèt gezigf: Hij neemt etnen zak van asbest op zijne schouders en begeeft £ich Zoo door de vlammen heen maar de plaats, waar zich nog een mensch laat hooren: dezen bergt hij in zijnen zak en met dien last beladen, keert hij van zijne vuurreis terug, Zonder dat hem iets deert. Bovengemelde hsbesc-kleedingsttikken en zakken zijn te Chiavenna in het Hotel Conradi te bekomen, voor den prijs van honderd gulden. Deze zaak, hoewel reeds in onderscheidene Tijdschriften vermeld, moge van eenigen invloed zijn, om Regering of Maatschappijen te noopen om dezelve nader te onderzoeken en in ons Vaderland over.te brengen, indien zij doelmatig moge bevonden worden. Men meldt uit 's Gravenhage van den 3den dezer: Door Zijne Maj. zijn benoemd tot Referendarissen bij het Kabinet des Konings, de Kamerheeren A. Baron Snouckacrt van Schouburg en E. Graaf van Bylandl. Blijkens berigt van de Administratie voor de Nationale Nijverheid, zal fle stoomsleepdienst op de Waal, gedurende het jaar 1838, voor zoo verre de vorst niet invalt, onafgebroken worden voortgezet op den tegenwoordigen voet en onder de voor dat jaar, in het gewijzigde en nader verkrijgbaar te stellen dienstreglem'eht omschreven voorwaarden; welke wijzigingen hoofd zakelijk daarin bestaan, dat de in art. 10 bedoelde stoomsleper, de in art. 2 et! 16 vermelde schepen, bij deszelfs afvaart aantreffende, alleen dan niet dezelve weder opwaaats zal stoomen, als het getal dier vaartuigen zoo grooc is, dat dezelve stoomsleper, bij de alsdan bestaande gelegenheid niet gevoe. gelijk meer kan opslepen, of ook ingeval men onderrigt is, dat er voor de volgende sleepreis, te Rotterdam of op tusschen-stations, geene schepen zijn ingeschreven, als zullende de sleepbooc in ieder ander geval zonder opont houd naar Gorcum of Rotterdam terugkeeren om, van daar af, de aange kondigde sleepreis te beginnen Art. 11 is ingetrokken en vervangen door 0e bepaling, dat aan de geabonneerde schippers voor het vooruitzeilen, eene doorgaande vermindering van 10 pCt. op de door dezelve te betalen sleep, loonen zal worden verleend. Art. 12 is aangevuld met de bepaling, dat de naar zee bestemde en Van daar terugkomende schepen, bij hunne vaart langs de Waal mede zullen worden op sleeptouw genomen tegen betaling eener verhooging van 10 pCt, op de bij het regiement bepaalde sleeploohen. De bij art. 13 omschreven aboniieraents-voorwadrden voor de Amsterdamsche Rijnschippers, is aangevuld met de voorwaarde, dat de aan de vaart langs het Zetlerik-kanaal en de Waal verbonden verminderingen op het sleeploon, telleen aan zoodanige schippers, beurten of vereenigingen zullen worden toe gestaan, welke 2ich bij het abonnement verbinden, om immer langs dien weg te komen. Voorts is de sluiting der abonnements-registers bepaald op den 15 Maart 1838; terwijl na dien tijd geene verdere abonnementen zullen wor den aangenomen; zullende daarna aan de geabonneerde schippers een bewijs van deelgeregtigdheid worden uitgereikt, op vertoon waarvan zij het genor. zullen hebben der overeenkomstig de voorwaarden van het reglement, toe gestane abonnements-verminderingen. Uit 's Hertogenbosch schrijft men van 1 Januarii: Op den 2<S December, is binnen de gemeente Loon-op-zandten huize van Cornells van Nootje, bouwman en tapper, op de Berinslaatsche Hoeve, wonende met zijneenigen zoon Johannes, oud 18 jaren» en zijn eenige doch. -T T®. 5 JANUARI], ter Maria, oud 16 jaren, eene verschrikkelijke rfiisdaad gepleegd. Terwijl die landbouwer zich ten 7 ure des morgens met zijn zoon naar de Kaats, heuvel ter kerk had begeven, van tvaar zij ten half liegen ure terugkeerden schijnen boosdoeners in het huis gedrongen te zijn, niet welk doel is tot dus verre onbekend, althans vonden zij de huisdeur open, de lamp bran dende en de dochter voor over op eenen emmer, alwaar zij de aardappelen, die zij bezig was geweest, te schillen, wii.de.indoen. Aanvankelijk dachten vader en zoon, dat zij sliep; doch toen de broeder haar wilde opnemen ontwaarde men dadelijk dat zij, ten gevolge eener vreessejijke wonde aan de keel met een snijdend werktuig coegebragt, was overleden. De aardap. peieti die zij had willen schillen, lagen nevens haar op den grond, terwijl man in het schenkkasje een half glas jenever vond. Tot dusverre heeft men aan de voetstappen vermeend te bespeuren, dat, na liet vertrek vail Cornells van Nooije en zijn zoon, twee personen in huis zijn geweest. Men meldt uit Breda, van den 2 Januarij: Heden morgen, omstreeks 4 ure, ontstond, eenige minuten buiten het naburig dorp Chaam, in den graanmolen, toebehoorende aan A. van Gorcum bewoond wordende door de Boer, een hevige brand, waardoor de molen, in weerwil van alle aangebragce blnschmiddelenin korten tijd, door de viam totaal verteerd werd. Men meldt uit Leeuwarden van den isten Januarij.: Op gisteren zijn alhier ouder geleide van drie officieren en 72 onder-offi. eieren en militairen, aangekomen 127 criminele gevangenen, komende van Gouda, ten einde alhier in het huis van reclusie en tuchtiging te worden opgenomen. Zoo men verneemt, zullen op morgen, onder bedekking van hetzelfde detachement militairen, 99 criminele vrouwelijke gevangenen naar de gevan. genis te Gouda worden overgebragr. -Van het eiland Schokland wordt van den 29 December gemeld: Als eene merkwaardige bijzonderheid verdient vermelding, dat alhier eene vrouw voor de derde reis is bevallen van een kind met zes vingers aan elke hand; geen dezer kinderen is in leven. Te Maastricht wordt sterk aan de vestingwerken gearbeid, inzonderheid met oogmerk om het verdedigings-stelsel der Stad met dat van het St. Pie- tersfort in verband te brengen. Men vreesde, dat de uitvoering van dat plan, hetwelk reeds van 1815 dagteekent, de gansche vernieling der Sr. Pieters voorstad noodwendig zou maken. Reeds waren eenige slopingen begonnen. Te Zwolle zijn gedurende het jaar 1837 geboren 559kinderen, te weten: 266 jongens en 293 meisjes; overleden 363 personen, te weten: 162 van liet mannelijk en 201 van hec vrouwelijk geslacht; gehuwd 140 pareu, terwijl er étfne echtscheiding heeft plaats gehad. Te 's Hertogenbosch zijn geboren 822 kinderen, waaronder 423 jongens en 394 meisjes; overleden 652 personen, als 355 van hec mannelijk en 297 van het vrouwelijk geslachtgehuwd 200 paren. In 1837 zijn in de Maas en Goeree ingekomen 1791, en uitgezeild i3l6 schepen, behalve de vischhoekersjagers, haringbuizen en schepen, die van Rotterdam. Dordrecht, Schiedam enz. laiigs de Zeetivvsche stroomen zijn ingekomen of uitgezeild, of die binnen door langs de Wadden, van Hamburg, Bremen enz. zijn gearriveerd of derwaarts vertrokken. In 1836 waren er ingekomen 1707 en in 1S37 1791, dus in 1837 meerder ingekomen 84 schepen. In 1836 waren er uitgezeild 1692 en in 1837 1816, dus in 1837 meerder uitgezeild 124 schepen. In hec afgeioopen jaar 1837 zijn te Schiedam uit zee aangekomen 135 schepen, waaronder 29 met hout, kolen, traan enz., en 97 met granen, van Liebau, Riga, Arensburg, Greifswald en Straalsund, waarmede, als mede met 18 schepen van Keulen, Mannheim, Mainz en andere aan den Rijn gelegen plaatsen, en verder van binnen 'slands, zijn aangevoerd 21,338 lasten rogge en gerst, zijnde 2565 lasten nieerder dan in 1836. Van Maassluis ziin gedurende hec jaar 1S37 uitgezeild 305 en binnenge. komen 3 koopvaardij-schepenbehalve de haring- en visschepen. Uic Dordrecht zijn in 1837 naar zee gezeild 305 schepen, en aldaar aan gekomen 256 schepen, welke aatigebragt hebben 20,647 'asten. In 1S36 waren van daar minder naar zee gezeild 32, minder uic zee aangekomen 5 schepeti, en werden 202 lasten minder aatigebragt. In het afgeioopen jaar zijn te Ostende (Belgie) uit zee biiiuengeko. men, 549 zeeschepen, te zamen metende 67,193 tonnen, waarvan 224 onder Belgische, 125 onder Engelscbe98 onder Nooriveegsche40 onder Ilano- versche27 onder Fransche en 14 onder Pruissische vlag. I11 het jaar 1836 bedroeg het aantal der te Ostende binnengekomen zeeschepen 529, metende 59,924 tonnen, waarvan 214 onder Belgische136 onder Engelsche, 72 onder Hanoversch'e49 onder Noorweesche20 onder Fransche en 9 onder Pruis, sische vlag. GRIEKENLAND Het Bestuur van de stad Athene heeft een fraai bewerkt gouden beker aari den Koning van Beijeren gezonden, tot bewijs van erkentenis voor hec deel, hetwelk Z. M. aan de onrigting van een hospitaal te Athene, heeft gehad. Het opschrifc is: aan den Koning Bodewijk van Beijeren, het volk van Athene, tot besvijs van erkentenis. Men weet, dac Z. M. aan dat hospitaal 63,000 drach ma's f^een drachma is 25 kr.) heeft voorgeschotenen daarenboven 2000 drach ma heefc geschonken, om in de eerste behoefte van die weldadige inrigting te voorzien. Het volgende is eene officiële opgaaf van de bevolking van Griekenland: Mannen 17,556, vrouwen 18,105, mannelijke kinderen beneden de 18 ja- ren 153,308, vrouwelijke 153,456, ongehuwde jongelingen en meisjes van 18 tot 25 jaren 43,946, getal der huisgezinnen 162,533, Grieken toe andere gemeenten behoorende 12,186, Grieken in geene die gemeenten ingeschreven zijn, 12,186, vreemden 2360, landbouwers 83,109, herders 22,956, am. bachtslieden 19,519, groothandelaren 526, kleinhandelaren 8678, andere in» dnscrie drijvéndén 11,559, groote grondeigenaars 3270, kleine grondeigenaars 34,764, soldaten 4604, zeelieden 11,693, burgerlijke beambten 1706, on derwijzers 449, schrijvers 23, advocaten 25$), artseii 244, priesters 3212, tot arbeid onbekwame behoeftigen 5410, scholieren 21,399, mannen die lezen eti schrijven kunnen 37,346; gezamenlijk getal der inwoners 742,471. RUSLAND. De Keizer heefc bij eene ukase doen bekend maken, dac hec kruisten van oorlogschepen op de oostkusc der Zwarte zee ten doel heefc, 0111 te verhin deren dat Turksche vaartuigen geheimen onderstand aan deCircassiers verleunen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1