den dato, tot den interest van 3 pCr. jaarlijks per 100 sc., ten einde de. zelve aan de houders van Portugesche fondsen over te geven, ter vervan. ging der thans vervallen dividends; en tevens om te strekken ter inlossing van 768,000 st. 5 pCc. fondsen, verpand bij de heareri Rothsc/ii/d en Gold- tmith. Vervolgens werd ook voorgesteld 0111 alië 'uitstaande dringende Gou. vernements-schulden in een 5 pCt. fonds te converteeretialle andere pu blieke schuld, die tegenwoordig geen interest diaagt, zal in een 2J pCt. - fonds worden geconverteerd, Het daarop volgende ontwerp bestaat in de uit gifte van 1200 contos papiergeld, te betalen door de tabakpachters in 1840. De nog bestaande certificaten (ongeveer 300,000 St.), die aangenomen werden in voldoening van belastingen en tolregten, zullen, dertig dagen na de afkondiging der wet niet'meer als zoodanig worden aangenomen, maar ge. converteerd worden in exchequer bills, betaalbaar 12 maanden na dato. Laatste lijk stelt de.Minister van Financien voor, aan de houders van nog uitstaand oud papiergeld de keuze te laten hetzelve in 6 pCts. obligatien te convene, ren, met 1 pCt. meer voor een amortisatie-fonds. De bestuurders der bank te Lissabon zijn, zegt men, zeer te onvreden over de voorgestelde schik, 'kingen, en het was twijfelachtig of de ontwerpen door de Cortes zouden bekrachtigd worden. De Minister van Financien had echter verklaard, dat, indien niet zijne voorstellen aangenomen werden, hij zijn ontslag zonde nemen. Bijzondere brieven uit Portugal melden, dat er in de noordelijke pro vinciën bij de soldaten veel desertie naar de Chartisten plaats had. Er waren Chartistische depots opgerigt te Vigo, Lugo en Potite Vedru. Het geheele 18de regiment infanterie zou, zoo men zegt, met die partij gemeene zaak gemaakt hebben; zoodat men in Oporto groote vrees voor het hervatten der vijandelijkheden koesterde. SPANJE. Berigien over Parijs van den 31 December In het MadridsCh Handelsblad vindt men het tractaat, hetgeen tusschën Spanje en Mexico gesloten is. Zie hier van hetzelve een uittreksel 1°. H. M. de Koningin van Spanje erkent de Republiek Mexico als vrijen en onafhankelijken Staat, bestaande uit de landen en plaatsen, in der. zeiver grondwet vermeld. 2°. H. M. verleent eene algeheele amnestie. 30. De onderdanen van beide Regeringen behouden het volle regt om hunne billijke vorderingen te doen gelden, zonder dat de Autoriteiten daartegen, in eenig opzigt, de geringste moeijelijkheden mogen stellen. 40. De hooge contrac. terende partijen komen overeen, met allen mogelijken spoed een tractaatvan koophandel te ontwerpen en te sluiten tusschen de beide natiën, op weder, keerig billijke grondslagen. 50. Wederkeerig zullen de vlaggen van beide vol. ken dezelfde voorregten genietenais de meest begunstigde natie. 6°. Den onderdanen der beide Regeringen, in het land der andere verblijf houdende handelende of reizende, wordt wederkeerig volkomene veiligheid, beiden van persoon en goederen, gewaarborgd. Zij zullen vrij zijn van alle gedwon. gene lasten en diensten in het leger, alsmede van belastingen en gedwongene leeningen, welke door de inwoners des lands niet betaald worden. Zij zul. len in die lasten, welke ook de inwoners dragen, als ook de diensten, waar. toe deze verpligt zijn, en in de bescherming des Bestuurs in vrije uitoefe. ning hunner beroepen, steeds dezelfde behandeling genieten, als de inge. zetenen, onder voorbehoud van de opvolging der plaatselijke'wetten en in stellingen. 70. Daar het Mexicaansche Bestuur vrijwillig al de schulden eii verpligtingen op deszelfs inkomsten, door het vroeger Spaansch Bestuur ge. contracteerdheeft erkend, en daarin de Republiek geene verbeurdverltla. ring van goederen, aan Spanjaarden behoorende, heeft plaats gehad, zoo doet H. M., zoo wel voor zich als hare opvolgers en de Republiek wederkee. rig, afstand van'alle vorderingen omtrent deze punten, en verklaren de beide contracterende partijen voortaan elkander vrij van alle verantwoordelijkheid omtrent dit onderwerp. Uit een berigt van Madrid van den 22Sten blijkt, dat de Generaal Espar terobenoemd tot Minister van Oorlog, uit Vittoria in de hoofdstad aan. gekomen is en dus, zoo men meent, zijn portefeuille aanvaarden zal. Van de Fransche grensplaats St.-Jean-de-Luz wordt medegedeeld, dat Don Carlos den 22Sten zijn hoofdkwartier van Amurio naar Orduna overge. bragt had, en dien dag de eerste Carlistische colonne, tot welke 1000 paar. den en 8 stukken behooren, had in oogenschouw genomen. Deze colonne staat onder het bevel van Garcia en is bestemd om in Castilie werkzaam te wezen. De Carlisten hebben den i3den bij Alcazar de St. Juan, in la Maucha, een convooi van 70 centenaars buskruid van de Christinos opgeligt. DÜ1TSCHLAND, Te Berlijn is eene inschrijving voor de verbannen en afgezette Göttinger Hoogleeraren geopend, welke reeds aanmerkelijke sommen bevatten moet. Die Hoogleeraren echter waren zeiven bemiddeld, zoodat men meende, dat zij de gelden niet zouden aannemen. Z. M. de Koning van Hanover heeft bij rescript van den 22 December ter kennis van de Göttingsche burgerij gebragt, dat de vacaturendie aan de Hoogeschool ontstaan waren, op zulk eene wijze zouden vervuld worden, dat de luister der Akademie er, zoo het kon, nog door vergroot zou worden. Koblents den 29 December. Bij den hevigen storm en snellen stroom der rivierenis gisteren avond op den Rhiju bij Neuwied eet) zeer beklaag, lijk voorval gebeurd. Na zes ure des avonds werd eene schuit, waarin on geveer 18 (andeien zeggen 24 en nog andereu zelfs 41) menschel zich be- vonden, die de terugkomst der gierbrug niét hadden willen afwachten, tegen een der kleinere schuitjes van de brug geworpen-, sloeg om en van al de aan boord zijnde personen zijn slechts 2 tónde»» gered. Een Duitsch blad behelst een vertoog over eene vereeniging van Roomsch. gezinden, die zich voor eenige jaren te Munster gevormd heeft en onder den naam van Sacrafamilia bekend was; tot dezelve behoorde de Aartsbis schop van Keulen en de meeste adelijken uit Westphalen. Dat blad meent, dat die vereeniging zoowel vroeger in de Belgische omwenteling, als ook thans in de zaak van den Aartsbisschop, en in het geheel op den loop der gebeurtenissen in deze eeuw veel invloed heeft uitgeoefend. GROOT-BRIT ANN IE. Londen den 30 December. Donderdag morgen is alhier een verschrikke lijke brand uitgebroken, en wél op Davis-werf in de Tooley-straat. Een groot aantal pakhuizen, welke, onder vele andere koopwaren, niet minder dan vijf duizend vaten terpentijn, twaalfhonderd vaten talk en een grooten voorraad van olie bevatten, zijn, benevens drie schepen, welke in den Theems nabij genoemde werf lagen, eene prooi der vlammen geworden. Het bedrag der schade, voor zoover de gebouwen en goederen verzekerd waren, bedraagt vele duizende st.doch het is nog niet mogelijk het geheel be. loop daarvan te kunnen berekenen. F R A N K R IJ K. Parijs den 3! December. Voor eenige dagen hebben er bewegingen van troepen naar de Oostelijke grenzen des Rijks plaats gehad. Men bragt de- 'zelve in verband met eenige beweging van Pruissische troepen in de Rhijn- provinciën. Het Journal des Déhats maakt ook van die oorlogstoerustingen melding en zegt, dat dezelve met de zaken van Luxemburg in verband staan; daar Frankrijk nimmer zal dulden dat de minste aanranding tegen Belgie plaats hebbe. Vervolgens bevat dat blad nog het volgende: Zie hier eenige nadere bijzonderheden over het vormen vaneen observatie, corps van omstreeks 30,000 man aan onze noordoostelijke grenzen. Het be. vel tot vertrek aan de regimenten van allerlei wapendie daartoe moeten behooren, is eergisteren vau hec Ministerie van Oorlog aan de Luitenant- Generaals, die over de militaire divisien bevel voere heeft daaromtrent het diepste geheim bewaard, om men van de bevelhebbers der corpsen, uie niet aan deel nemen. De algemeene staf zal te Metz worde in het vooruitzigt van deze troepen-beweging, dat aan d Ac'tarddie onlangs met het bevelhebtierschap der was bekleed, den lastjwas versterkt, om zich zonder te begeven. De gisteren aan de officieren van allerlei rang, die zi bevinden, gegevene order, om zich bij den algemet vet voegen, had hec doel, om aan de officieren, di regimenten behooren, voor te schrijven van binnen Parijs te verlaten en zich bij die regimenten te gaan van vier regimenten ligce ruiterij, die tot het observ hooren, en wij bezitten de zekerheid, dat de officier kurassiers, onverschillig waar hun regiment zich tha kortst mogelijke tijdsverloop, zich bij deze hunne corp Het materieel der artillerie zal uit 100 stukken t spreekt ook van eene vrij sterke ligting van mansch voltallig te maken. Men verzekerde gisteren avond, dat deze verscl aanvrage van een crediet van 15 millioen noodzakelij! Men verspreidde ook nog, dat üe Hertog van Orl expeditie op zich zou nemen. De Moniteur bevat 0 ging nog niets. Den 3ostén is te Parijs een Nederlandsch Colon- peches voor het hof'alhier van de Nederlandsche Reg deze depeches op de zaken van Luxemburg betrekk: Eindelijk bevat het Journal des Débats van hed er een renbode van Berlijn bij den Minister van Bui aangekomen, een eigenhandigen brief van den Ko Zijne Ma'j. overbrengende, in welken hij zegt, dat"1 lijn, ten aanzien van de Belgische zaken, zal treklo schil, dac er mee Holland plaats heeft, zal bijleggi zijn er renboden vertrokken, om de bevelen, hede herroepen. Z E E - T IJ D I N G. In Tessel binnengekomen D. J. Dreves, van Rio di Janaii namen, K. A. Bakker, van New-Castle. Uitgezeild W. Cummingsnaar Londen, Luit. ter zee, C I11 het Vlic'cn Tersch. niets gepasseerd. Het Fransch schip V Aimalle LucetteKapt. E. F. Faist Rotterdam, is, volgens een brief van Jersey van den 22 De zonken en het volk vermoedelijk daarb'ij verdronken. Te New-York lag den 29 Nov. in lading het schip de 3 l voor Amsterdam. Te Buenos waren den 23 Sept. nog bezig met laden de Kapt. Thorp en HannahKapt. Burrell, beide voor Rotte ArrivementenTe Havana Kapt. f. P. Carst, van Arnste kes Feykcs Z11.van Amsterdam'laatst van Philadelphia'; Harwich J. Crackuellbeide van Rotterdamte Nyborg H. Svcndborg; te Koppenhagen J. Jurgensenvan Amsterdam T. Dillwitz, van Dordrecht, H. H. Gerloff en H. H. Nien PRIJS-COURANT der EFFEt. Amsterdam den r. January 1- ;;e.. im1cn. o gen voor tcj ko- ■C' beweging moeien :;cve>!i,ven het is i) Luitenant -Generaal orde militaire divide litstel O; zijnen pose 'r iner verlof Parijs en staf der divisie u-v e n de aangewezens zier en twintig uien Mei; spreek: ie-corps moeien - *f ticii regimenten bevindt, biuuen hec 1110e.en vervoegen, ich' bestaan, lvlen pen, om de corpscr maatrege ie soutien maken. het bevel ov^r dis die troepenfr-be've ie d:c: ;.;i met de Men zege,, dat eq hebben, c Irerigt, nat Uisdsche Zaken w'jfs van Pruissen s*it aitijvi mee hem ééne en dat hij het ver~ -• Dadelijk, daarop :Oigen ;egeven, lvi coc, van Suri* - v Duinkerken. ifis-Ayrtc cuosterrou ee- Sipkes Izii. tm ■York J. S> Nederlanden. Werkel. Schuld2|pCc. 52^ 53J Dico 5 loo^aioii Uicg. ff a i Kans-Biljetten225a 23 Amort.Syndic. 4I93Ja 94 3j 76b 77 Hand.-Maats. 4}syi\oiyu\ Nieuwe dico. .4Ja Aandl.H.Spoorw. a Rotterd, Dito a Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. 79 Ja 79J Rusland. Gb.tf.&C°.i798 5pCt.ioS aiosj 18If 5 losjaiojj Ins. en Certif. 6665a 66f 183i 59ó'a 97 Gebi. 53s TJ» 22! 931 761 '7*1 79\ i°Sl 105J 661 9<5J Geldl. te Lor.. 4pCr. - a Aaudeelen van dico.uojaill f Spanje. Nieuwe 183.-; Ditoonbe, a- Dito pass"'- e -a- Dito uit! a- Coupons t O-OS'IEAi I Ob\.Goll tk - a Certificaten Neg. Metalio.': Idem Dito in Lo> Bank-Aktit 3 Certificacer Dito in Na ÏPELf. 5 pCt. a 5 7 4A De Oiidergeteckende wil zich gaarne belasten t: welke zijne geëerde Stadgenooten zouden willen afzond Jongelingen, de Gebroeders JACOT, die in deii noodlott' te Amsterdam, hunne Moeder en drie Zusters en hunne gel' Leyden, 30 December 1837. tvangsr Liefdegiften, oor.de dn: r gelukkige ue noesstraa^ ve.Ttrcn hebben. B L r A U \V. terniarki N°. ic. Na eene gelukkige Eclnverbindtenis va vijf c dertig jaren, overleed heden, tot diepe droefheid va onze Kisdrrtr, mijne hartelijk geliefde Vrouw. Rotterdam, s Januarij 1838. I. TC - L.*o C.-. B E R G S TV'\ 411-;e Leydón. ""D -i LOOP. '.ai. .T'o f - rV- •- wordt gecontinueerd d Leyden; temen 3 etzel Huis gevei De Ondergeteekende geeft door dezen te kc uren, hij itrgoe.» 'is met Les te geven op de PIANO. Verzoekende een .et ers casst recommandatie. c. van Haarlemmerstraat, Door verandering van Woonplaats, is I Een Kapitaal WINKELHUIS en ERVE, waarin Affaire met goed succes is uitgeoefend en al staande op eene der volkrijkste Standen binnen 1 des begeerende een gedeelte der Kooppenninget rigd blijven. Nader te bevragen bij den Not de Garenmarkt te Leyden. UIT de HAND te KOOP: Een hecht, HUIS, staande in den Dorpe van Soeter groote Zolders en eene groote Kelder, b trekken, zeer geschikt voor velerhande bij P. J. van NIEROP. HOUTVERKOOPING aan den Huize v den 8 Januarii 1838, des voormiddags ten 10 u EIKEN- en ESSEN-HAKHOUT, alsmede een kunnende gemakkelijk te water en te land wordi- op cfk en weldoortimmerd udc, voo: zien vau twee Zes Bened«n-Ver- ires. Te bevragen 'aimond, op Jiaand'.g l'arnj 7ws.tr DENKEN BOOMENs Bij dc Wed, ANTHONY de KLOPPER /OOIv k

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2