H E N E D G, 0 4. OU RAN 3 JANUAR1J, NOORWEGEN. T U R IC Y E. PORTUGAL. E Y Dat ..zetel v. diging van >i E11 roe peii jfteÏI j vv ïe»™c?l iiunne g 'ei ril» nu velk'c cf een a ..ccfs wt Zullend* sen* voor d. heden -•ter welke binnei Aldus gedaan *ei; iLcyden, op den c. Jai ICATIE. IE MILITIE. - Oproeping tot de Inschrijving. Stad Leyden, gezien hebbende art. 51 wet van den 8 January 1817, alsmede art. igezetenen dezer Stad, alsmede van hen, die „eyderdorp en Soeterwoude woonachtig^ zijn ge- enomene grensscheiding, tot het gebied dezer voor de Hgting 'der Nationale Militie, van dit welke geboren zijn in het jaar 1819. v/elke redenen tot vrijstelling van den dienst ich tegenwoordig of afwezpnd of in Vrij will gen enverpligt zijn zich ie doen inschrijven dat lezen, voor hunne naastbesiaanden. of pupillen, htén', voor de onder hun beheer staanden de Je wet gevorderde opgave te doen en daarvoor ook worden gerekend de vreemdelingen, die de in het Koningrijk komen vestigenalzoo zij .éde te werken tot de 'gemeenschappelijke verde- - id en bescherming verleent. in de termen vallende Ingezetenen0111 te com- -adluiis: •3, des y oor middags van 10 tot 1 uren van Wijk I en II, uiten-territoir der Stad. '?jodes voormiddags van io tot 1 uren an Wijk III en IV. >38, des voormiddags van 10 tot 1 uren /an Wijk V en VI. £8, des voormiddags jan 10 tot 1 uren n Wijk VII en VIII. rs voornoemd wel expresselijk de belangheb- omenvrij te waren tegen de nadeclige gevol- ■mijdelijk zouden voonvloeijcn, de boven op en en bij de inschrijving zich te voorzien van i; op te geven hunne woonplaats, en het wijk ierdoor voor te komen de onaangenaamheden", - sten uit eeiie verkeerde spelling van den naam waardoor dikwijls de ingeschrevenen te ver- elke voor hun wezenlijk belang gedaan worden. ie gevaceerd worden ter afgifte der geboorte-ac- ,tad zijn geboren, 's morgens van 10 tot 1 ure. ?i; H. H. Burgemeester én "Wethouders der Stad •u38. J. G. d e M e v. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. du Pui. X.-£/-.jpV Igt W- 'SE .LANDEN. Jen aden Januirij'. January 18;,8 in fu«i ..ügehïéescer eu Sec re f lom on Huijgens tot 3 R. van der iVaxfoi ,-egers.berg, Kou ei tót Bargei r ér en D. C. KMjto: Bu:\ - tot Burgemeester der ge der tt Lel ce treden der beide Katwijken en het Zand, Mr. /meester en Secretaris der gemeente Rid. )t Burgemeester en Secretaris der gemeen, rgschenhoek, A. F. L. Bichon van Jfssel- taris der gemeente Nieuwerkerk aan ,den er der gemeente Schoondijke, A. de Hul- ite Kruiningen, L. IVestdorptot Burge. Mr. D. Fratifois; tot Burgemeester der 1 en tot Secretaris der gemeente Leksmoi.d nrgemeester der gemeente Ooltgensplaat, ,1, van f ös.oi ti?/:me er en Secretaris der gemeente Voorhouc, E. tor per der gemeente Biervliet, Mattheuj Ver- ■neentè Herwen en Aerdt, H. Verwoei f, tot smeer c. a., L. C. van den Oudendijk; tot ee, JVolfert van den Berge; tot Burgemees- 1. Klop; tot Burgemeester der gemeente Burgemeester en Sec'retaris der gemeente •ijMecima; tot Burgemeester der gemeente der gemeente Wildervank, Mr. II. J. En- tente Leerbroek, C. Bodde; tot Secretaris neente Lo )ond c. M. van Fa piano1.-:, tot Burgemeester <J. Burgemeester der gemeente Burgeme.Re- rV gemeente 1 ter der gemeente Znlllchem KralInrC'UR. II. van Some jïitw-Beijetiand, Mr. J.F. Sloten P.J.Schuijt; tot Sec tot Secreta !Js gttlkens. der <.V j -,-ttMt igbroek, J. A. van Ilattem; tot Secretaris der 0 leuzen, C. IV. van Dedemtot Secretaris J ei inre, J. E. Hartkamp; tot Secretaris der «efcït '.erts; tot Secretaris der gemeente Dïep'en. Se'crecaris der gemeente stad Hardenberg, emeente HellendoórnT. E. j. Schaepman; tot "iec.it. OmmenA. Sandberg Jz.; tot Secretaris ilr. O. Z. van Sandick; tot Secretaris der 'e St. Germain; tot Secretaris der gemeente eg; en tot Secretaris der gemeenten Graf- !ewaal van Stoetwegen. ires, in het zuiden van Frankrijk, 50 jaren Nees von Esenbeck, Hoogleeraar in de Na- 5onndie vroeger onder den Hoogleeraar t van Inspecteur van den Botanischen tuin tieuwe inrigting van dien Hortus, toen de. rooten omvang verkregen had, zeer ver- ige van den isten January" tntie aangekomen Baron Mortier, Envoyé- aotenciaris van Frankrijk aan bet Nederland, n intrek genomen ten huize van den heer Fransche Zaakgelastigde aan ons Ho£, de itelijk deze Hofstad verlaten heeft, schijnt t. 22 December jl., Staatsblad N'. 71), is het deelhebbers in de te Middelburg gevestigde n vee-verzekering, aan Hoogstdenzelve ge- mitsdien aan hun een nader uitstel verleend egaan den 8 November 1837, voor de plaat- .1 zes en vijftig aandeeien in deze maatschap, c J Je zijde der deelhebbers, om, 11a afloop van tijdvak- i iratie nader verslag deswege in te zendén; geneent Kampei' borst er - Der oud. over! tuurkundig Brvgnuins alhier bek! zelve zij', dionsre'iik Men melfl Eergisteret selmuiden, H. A. December is te ien do heer T. wetenschappen .O'i- !- 2d, en zich, bii 1 tegenwoordigei emaakt heeft. it 's Grav< .1 deze Re Extraort tuari-t sc'ie ritf; ri. Scheyp', n Minister-? five beefe z de Stallen, lieer Casrttier "erfierdie alhier nier tt zuilen rug':/ Bij Koningiijk besluit v. naartoe naUif s de gezsrtven! Ned landsche maat-cha: #«ar. verzoek, ingewilligd, voor den tijd v JlBi Oat blijvende voorts de verdere bepalingen van Zijner Majs. besluit van 8 No. vember 1835, Staatsblad N°. 29), houdende bekrachtiging van deze maat. schappij en goedkeuring van de daarvoor vastgestelde statuten, gehandhaafd en van volle kracht en waarde. Terwiil men, van de eene zijde-, verneemt, dat.de gedane aanvrage-, tot verkrijging van concessie tot het-aatifeggen van een spoorweg tnsschen Haarlem en Rotterdam in beraad wordt gehoudenverzekert men thans van den anderen kant, dat, tijdens het houden der zittingen, door de Commissie belast geweest met het onderzoek der vraag, in hoe verre het aanleggen vati een ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Arnhem voor ons Rijk al dan niet nuttig en noodzakelijk waredoor eenige Rotterdamsche leden dier Commis sie een voorstel zou zijn gedaan, om, door de daarsteliing van bespoedigde vervoermiddelen van Amsterdam naar Vreeswijk en voorts van daar met stoom, booten naar Arnhem, als het ware de behoefte aan zoodanigen spoorweg te doen vervallen; naar men.wil heeft de meerderheid der Commissie geenszins die meening beaamd en zich veel met het gevoelen door velen voorgestaan nopens de noodzakelijkheid tot het aanleggen van zoodanigen weg vereenigd. Ten gevolge hiervan heeft de vereischte en gevorderd wordende peiling en opmeting plaats gehad, en houdt men zich thans bij de Administratie van de Nationale Nijverheid met de schatting der kosten bezig, opdat de Regering in staat zij, overeenkomstig de daarvan gedane toezegging, in het begin der voorjaars-zitting aan de Kamers een wets-ontwerp deswege aan te bieden. Uit Amsterdam meldt men van den isten Januarij: Nadht er gisteren middag een weinig beteekenende brand in de Reestraat had plaats gehad, is er ook des avonds, omstreeks half twaalf ure, in een winkelhuis, in de \frijde Kapelsteeg, in de Warmoesstraat, brand ontstaan veroorzaakt door het inwerpen van een voetzoeker; eene enkele brandspuit is evenwel voldoende geweest om denzelven spoedig te blusschen. Uit Utrecht meldt men van den 28 December: Gisteren avond werd in de Lnthèrsche. kerk gedachtenis gevierd van het vijftigjarig bestaan van de afdeeling der maatschappij: Tot Nut van het Al gemeen, hier ter stede. De heer bestuurder Mr. J. C. Voorduin hield daar toe voor eene groote menigte van toehoorders, zoo uit de leden der afdee ling, ais uit Coramissien van onderscheidene Staats- en Stads-Collegien en eene aanzienlijke vrouwenschaar, eene redevoering, waarin hij de maatschap, pij: tot Nut vau het Algemeen voorstelde als eene liefdadige instelling, vooral in de dagen, die Wij beleven, onze hoogste belangstelling ovcrwaardig. De re. devoering werd afgewisseld met gezangen, vervaardigd door de verdienste lijke PetronellaMoens, aangeheven door kweekelingen van de zangschool, en onder de leiding van den toonkunstenaar Kujferath, van orgelmuzijk vergezeld. Uit de provincie Zeeland wordt van den 29 December gemeld: De matrozen der 3de klasse bü Rijks Marine, Pieter Jacobus Pyl en Jan Hendrik Driemeter, beiden geboren te Amsterdam, bij vonnis van deft Zee-Krijgsraad, aan boord van Zr. Ms. wachtschip Eurydice, liggende in het dok te Viissing-en, dato b October jl., veroordeeld tot de straf des doods 'met den kogel, wegens hec zich met de daad verzetten tegen de bevelen van en het aangrijpen van hunne meerderen in rang; welk vonnis door het Hoog. Militair Geregtshof, bij sencentie van den 22sten daaraanvolgende is gerap porteerd; zoo bleef dezen ongelnkkigen niets over dan de genade van den besten der Vorsten in te roepen. Door een waardig Bedienaar van het Heilig Evangelie werden beide jonge metischen godsdienstig voorbereid om de dood» straf te ondergaan, die op hunne overtreding moest volgen, en de eeuwig, beid met Christelijk vertrouwen in te treden; toen het Z. M. behaagdehen te begenadigen en het vonnis des doods te veranderen in driemaal vandcraq valien, strengelijk laarzen en twee jaar detentie, welk grootèlijk verzacht vonnis beide zeelieden eerstdaags zullen ondergaan. Uit Christiana wordt in een berigt van 15 December een verslag gegevep Van de schade, die de storm van 11 October aldaar aan wouden, bruggen cn gebouwen te weeg heeft gebragt. Dezelve was over het algemeen zeer groot, doch het verlies aan rendipr'mos was niet te vergoeden; 10,000 voer, het geheel bedrag van de oogst 'van dat mos, hetwelk hec voornaamste voe. der aan de rendieren verschaft, welke dieren reene groote bezitting der land. liëdèn uitmaakt, Was verloren gegaan. De hooi- en scroobouw was in den zomer van voorleden jaar schraal uitgevallen. ZWEDEN. Uit Üpsala wordt van den 13 December gemeld, dat er bij menschenge. heugen geen herfst beleefd was, zoo als de tegenwoordige. De winter van het zuiden, schreef men, was in de plaats van dien van het noorden gekomen. De stand van de temperatuur was voortdurend zoo hoog geweest, dat som mige boomen reeds knop begonnen te schieten. Het had, hoewel het weer zeer zacht was, wéinig geregend. In de hooggelegen straten van de stad Upsala was het zoo droog als des zomers. Bij een besluit van den 6den December, heeft de Sultan den eereman. tel, diejonder den naam van Ilerwanibekend is, afgeschaft, en voor dezelve Zal voortaan een rok gedragen worden, naar den nieuwscen smaak vervaardigd. Bijzondere brieven wilden verzekering hebben, dat, op aanhouden van den Engelschen Gezant, Lord Ponsonby, de Sultan Prins Leopold van Saksen Koburg als Koning der Belgen had erkend, en binnen kort een Belgisch Ge- zantschap te Konstantinopgl verwacht werd. De berigten nit Persie waren voor de zaak van den Scbah zeer vol. doende. Zijn léger zou groote vorderingèh maken en weidra bezit van Herat nemen. De Onderkoning van Aegypte gedraagt zich, sedert eenigen tijd, zeer gestreng tegen de Fransche en Engelsche onderdanen in zijn gebied, ten ge,, volge waarvan dé Consuls dier beide Mogendheden hem ernstige bedrei gende nota's hebben doen toekomen. Lissabon den 20 December. De berigten van deze dagteekening melden, dat de Minister van Financien aan de Cortes verscheiden ontwerpen 0111 geld te verkrijgen, voorgelegd bad. Het voornaamste was het.uitschrijven, .eener le,e;- niiig tén bedrage van één millioen st. in schatkistbons, betaalbaar 12 maan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1