93 M 7<SJ '7i. iria kracht en w.enuideudlïeid. Hij zuiverde én veStigJe Üe taal, onttrok-de jaarboeken der geschiedenis van zijn land aan de duisternis waarin dezeive vergeten lagen, verspreidde den smaak der beoefenend? wijsbegeerte.,, en deed de scheepvaart groote vorderingen maken. Zijn tijdgenoot, Trediaköwski bragt veel toe om de vorming der Russische verzen te verbeteren; maar deze schrijver, van smaak en geest ontbloot, had geene andere verdienste, dan eene werkzame nijverheid, waarvan zijne landgenooten niet.lang de her innering behielden. Óp dat tijdstip stichtte Sumarakov) het Russische tooneel. De tijd, welke eindigt met alle zaken op derzelver plaats te stellen, heeft Sumarakov teruggeworpen op de plaats, welkeJiij bekleeden moet; zoolang hij leefde echter, door het hof en eenen weinig verlichten, adel aangebeden wordende, had hij zich geregtigd geacht oa den vader der Russische letter kunde met verachting en smaak te behandelen. Hij liet de taal even zoo barbaarsch als hij dezelve gevonden had. Zijne tooneelstuklten hebben noch oorspronkelijkheid, noch nationaal karakter; de stijl is opgeblazen en zonder sierlijkheid, en de intrigues duister, popovski voigde de sporen van Lomonos- sow; hij schreef met bevalligheid en zuiverheid, en gaf eene geachte verta. ling der werken van Pope. Op dat tijdstip werden er verscheidene Seminarien in Rusland gesticht, en in 1735 de Hoogeschool van Moscou. Het Gouvernement zocht alle vreem delingen van'uitstekende verdiensten tot zich te trekken; maar ondanks des- zelfs pogingen merken wij nog geene merkbare vorderingen in de beschaving op, en zien wij niet dat zich eenig buitengewoon vernuft, tot op de komst van Catharina, heefc vertoond. Deze zeldzame vrouw hield zich niettegen staande hare uitgebreide ondernemingen,-en haren lust tot ontzenuwende ver. maken, met de schoone kunsten en wetenschappen bezig, welke zij op eene doeltreffende wijze beschermde. Te gelijker tijd vertrouwde zij aan hsre Generaals missiën toe, waaraan de geregtigheid niet altijd deel had, ,en stichtte zij scholen en Akademien. De herinnering, vveike deze groote Vórstin heeft nagelaten is zoodanig, dat in weerwil der wispelturigheid en wreed he'dènwelke hare regering kenmerkten, men thans haren naam, in Rus land, niet dan met eerbied en toegenegenheid uitspreekt. Petevlijrisch dichter, vol vuur, bezong de overwinningen van Orion. Kheraskov), wilde te vergeefs de muse der epopea verbidden; hij kon hare'gunsten niet verkrijgen. Hoewel men fn ziin Wladimir en in zijne Russiade schilderachtige tafereelen en levendige beschrijvingen vindt, is de stijl zijner dichtstukken, over het algemeen, zwak, gemaakt en langwijlig. 'Kheraskov schreef te veel om goed te schrijven; hij beproefde zijne krachten in alle soorten van dichtkunst en slaagde in geene enkele. Van alle zijne voortbrengselen is hkatelei "Schastiya (de fortuin jagér) de minst gebrekkige. Men is aan den beminnenswaard!, gen en vrolijken Bogdanovicchla Dashénka (Psyché), eene der bevalligste dichterlijke vindingen, verschuldigd. Dezelve verkreeg, van hare geboorte af, de algemeene gunst, en had het geluk dezelve te behouden. De schijn bare onachtzaamheid in de zamenstelling van dit gedicht, en deszelfs gedu rige uitspattingen, gaven hetzelve iets aanlokkends, in een land alwaar zoo vele pedantisch strenge regelen den loop der versificatie verhinderen. De ge. makkelijkheid van stijl, gevoegd bij eene gezonde zedeleer, is de onderschei, dende waarde der fabelen van Khemnitzar. Von IVisin gaf aan het Russische drama een nationaal karakter weder; hij vatte behendiglijk eenige der gebre ken zijner landgenooten op, en schilderde met vrije kleuren, de nietige, en bèla'gchelijke verwaandheid der laagste klasseii van den adel. Kapnist bragt in het blijspel geheel het bittere van het hekelschrift over; zijne ernstige Oden zijn edel en verheven, en zijne vlugge gedichten doen zich opmerken door hunne bevalligheid. De vertaling in prosa van Ossian door Kostro'v biedt een zeldzaam woorbeeld der talrijke hulpbronnen van de Russische taal aan. 'Die, welke hij van de acht eerste zangen der Ilias heefc gemaakt, hoewel niet even goed volgehoudenkan ecliter wegens de kracht en waardigheid van den stijl, genoemd worden, Kniajuin schreef treurspelen: zijne Dido, Zijn Vadim, gelijk tiiede enkele zijner klucht- en blijspelen zullen aan liet tooneel blijven. Derzhavin wérd in 1743 geboren. De buitensporige ioftuigingen, welke zijne landgenooten hem toezwaaijenkennen geene palen; hooren wij hiep. omtrent Bcstujcn: „Die onnavolgbare zanger, de roem van zijn land en van „zijne eentv, heeft zich tot eene hoogte verheven, welke voor hem nie. mand bereikt haden geen ander zal kunnen overschrijden. Dichter en wijsgeer tevens, wist hij de waarheid in hep oor der Koningen te doen ne derdalen. Deszelfs heilrijke invloed verlevendigt de ziel, vervoert het •^hart; I"j maakt zich van ons meester en boeit onze aandacht door de snelle „opvolging zijner gedachten, de -stoutheid zijner welsprekendheid en het grootsche zijner schilderingen. Zijn stijl is schitterend als het kleed der „natuur." Men ziet, door dit voorbeeld, hoever de overdrijving, welke den Oosterschen volken eigen is, de Russische letterkunde heeft besmet. Het is zeker, dat Derzhavin een dichter van den eersten rang is, en zijne Ode aan God, zijn IVaterval en zijne Félitza, behooren onwederiegbaar tot de beste stukken der Russische letterkunde-; zoo zij al niet de beste van allen zijn. Vrolijke en sierlijke schrijver, bleef Derzhavin, na de algemeene aandacht door de juistheid Zijner aanmerkingen te hebbe'n wakker gemaakt, niet ten achter, om door zijn voorbeeld te toonen, dat hij de gebreken wist te vermijden, welke hij bij de anderen had gelaakt, en de meening zij ner landgenooten schreef hem, van toen af aan, eenen verheven rang coe, welke hem nog niet heeft verlaten. De verzen van Dmitriev verwierven bij val in de kringen der groote wereld, alwaar zij veel bijbragten om de Rus sische taal daar meer eigen te maken. De fabelen, welke hij heeft zamen- gesteld, zijn met fijne en bijtende toepassingen doorzaaid, en het ontbreekt hun niet aan gemakkelijkheid in zijne liederen vindt men vrolijkheid en goed geschetste beelden. Op datzelfde tijdstip verliet Karamsin, zich van de opgeblazenheid welke zijne eerste werken kenmerkt, beterende, die belagchelijke gemaaktheid waartoe hij zich in zijne jeugd te gemakkelijk had laten overhalen. Men is hem eene Geschiedenis van Rusland verschuldigdwelke eens gezag zal ver. Krijgen. Jammer maar dat hij dezelve nie; in eenen meer philosophischen geest geschreven heeft, daar hij gedurig ais een Advokaat optreedt, die uit sluitend met de verdediging van zijn land belast is. Niettemin heeft hij door dit belangrijk werk veel bijgedragen tot opheldering van een bijna onbekend gedeelte der wereldgeschiedenis; en het spoedig debiet van verscheidene dnizende exemplaren van een zoo kostbaar en uitgebreid werk, is een zeker bewijs der verstandelijke vorderingen van het Russische vollt; ook verdient dit werk, wat den stijl betrefc, allen lof. De Khersonida van Bohrovis .hoewel er eene te zware Oostersche kleur in heerschc, eene krachtige schildering, welke eene reeks van welgekozen tafereelen aanbiedt. Vosiokov bragt éenfge veranderingen in de Slavische prosodie aan. Kaiserov, vertaler van Sterne, en Martinov, gaven vertalingen der voornaamste Grieltsche, Romeinsche enhe- rieudaagsche dichters uit. De hekeldichten van Gortshakov en de parodien van Marirtrokken bijzonder de aandacht tot zich. Een zanger van Siberië, de blinde Eros, begiftigde het publiek met een deel vrolijke dichtstukken, Is. mailovdie door de Russen hun Fenix genoemd wordt, is in de schilderin- gen van het gemeene leven volkomen geslaagd. Benitsky schreef eenige stuk ken waarin men krachtige en oorspronkelijke denkbeelden opmerkt; deze dichter stierf in 1809, 29 jaren oud zijnde, op den oogenblik toen hij de levendigste bewondering verwekte. Wij moeten niet vergeten melding te ma ken van de uitmuntende geschriften, welke Shishkov voor kinderen heeft ver vaardigd deze schrijver heeft een zeer levendig deel aan de discussien geno men die zich in Rusland betreffende de taal verhievenen hij heeft een groot licht over deze stof verspreid in zijn O Star om i Novom Slogie (over den ouden en nieuwen stijl.) De tooneelstuklten van SudovshchikovKriu- kovskien Qssrov, hebben bijval gehad, maar de Pozharsky van den tweeden wordt door eé'ne ihonigte historische dwalingen ontsierd. De laatste, die her meest door zijne landgenooten wordt bewonderd, wist groote hulpbronnen uit het zesvoeiig vers te trekken. Zijn Edipus wordt geacht, maar zijn Dons. koy biedt meer belangwekkends voor den vreemdeling aan het Russisch ka rakter wordt er naar waarheid in afgeschilderdhoewel men zoude kunnen wenschen dat de held van het stuk natuurlijker ware voorgesteld geworden. (Vervolg en slot hierna. Z E E - T IJ D I N G. I11 Tcsscl binnengekomen A. Maskaranhayvan Fara, K. B. Tippema,vauNieuwiand Op het strand van Tcrsch. is op den 25 Dec. aangespoeld een plankje', waarop oiec vergulde letters in een zwarten grond staat uitgehouden Fcnncginr.en om welk Haam. bordje een groene rand geschilderd was. De schepen Alike BoonKapt. li. A. Poijer, van Amsterdam naar Genua, en Antoi nette MariaKapt. J. J. Cramer, van Amsterdam naar Marseille, zijn den 22 Dcc. te Ramsgate wegens tegenwind binnengcloopeii. Het scnip Hilleginr. tPilkensKapt. y. de foilghvan St. Martin op liet Eiland ltlié naar Dordrecht, laatst Van St. Mary, op Scilly is den 22 Dcc. te Douvres biniieiigelooiiëii. Arnvenienten: Te Havana Kapt. P. C.arst, van Amsterdam; te New-York Sip- kes Feyhcs Zn., van Amsterdam, laatst van Philadelphia; te Liverpool 11 I U'ever van Dordrecht. J' 'RRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 30. December 1837. Nederlanden. Werkel. Schuld 2|pCt. 5258 52! Dito 5 roojaioi Uitg. a Kans-Biljetten....... 22}^ 2*2® An10rc.Syndic.4i pjia 94 '3i ?6J>'7«' Hand.-Maacs. 4J 171A a 711 NTeuwe dito.Ai 1— a Aan'dl.H.Spoorw. a Rotcerd. Dito a Frankrijk. In'schr. Grb. 3 pCt. 79 a 79J- Rusland. Gb.tf.&C°.i798 5pCt.104^105; l8|| 5105 aios» Ins. en Certif, 6 66 a 661 i8|J 5965a 97 Gebl. icij 22 79\ i°4ï i°5l 66J 96! Pruissen, Geldl. te Lord. 4 pCt. a - Aandeelen Van dito.. a - Spanje. Nieuwe 1835 £855pCt. iplbip» Dicoonbep.se....a Dito passivea— Dito uitgest-2— j^a 6{ Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obi. Goll C. 5 pCt. a Certificateh.'2Ia Neg. Metaliek 2ja Idem'5 loajaioi J Dito in Bond. 5 -a Bank-Akcien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. ,5 a Gebl, '9hV '6 •- 101 De Prijs van de BOTER aan de Wa'Ag binnen Leyden. Zdturdag den 30 December 1837. Van 26 tot '29 gulden. 173ste KONINGRIJKE NEDERLANDSCIIE LOTERIJ. Trekking der Eerste Klasse. 5de Lijst. N°. 13273 eei1 pr\js van f 20,000. N°. 17006 een prijs van f 21500, N°. 3809 een prijs van 1000. 6de N°. 17963, 11810 en 3167, ieder een prijs van 1000. N°. 4159 cai premie van 2000. K. J. J. WE IJ ER, van 's Gravenhageen 'H. C. S. E. van TROTSENBUÜtG. De Ondergeteekcnde wil zich gaarne belasten ter ontvangst der Liefdegiften, AvelUe zijne geëerde Stadgenooten zouden willen afzonderen voor den ongeliHcki"eil Jongeling PETRUS JACOT, die in den noodlottigen brand in de Warinoesstraac° te Amsterdamzijne Moeder en drie Zusters en zijne geheele Bezitting heeft verloren. Leyden, 30 December 1837. P. b L A A u w. Botermarkt N°. 19. Gecrouwd'; Leiden, 'dén 29 December f837. Algemeene Kennisgeving. u Heden is voorspoedig van eene DOCHTER vëriosc A. C. VER. DUIJN, geliefde Echtgenoot van J. T I C H L E R Jr., Leyden dén 29 December 1837. Predikant. Deze dient tot algemeene Kennisgeving, ook aan Vrienden en Bekenden, Heden overleed oaze geliefde Zoon en Broeder, dé Heer G. RIVEAUX, in den ouderdom van ruim Jo jafen. Leyden, M. CARPENTIEft., den 29 December 1837. 'Wed. C. G. Riveaux. A. van BEMMELÈN, N. van BEMMELEN, geb. Riveaux. In den bloei 'zijns levens, overleed te Amsterdamin den nacht van den 28 December, in den ouderdom van 20 jaren, mijn eenig geliefde Zoon J. M. LIVELOÓ EIGEMAN. In dezen rampvollën nacht werd hij mede het treurig offer der verschrikkelijke uitwerkselen van den brand. God, vertrouw ik, zal het smarcelijk zielsverdriet van mij én zijne Zuster macigïn. Leyden, C. BR E BAART, 30 December 1837. Wed. Eigeman, laatst Wed. Dellebarre. Door de diep bedroevende omstandigheden worden Familie en Vrienden verzócht, deze algemeene als bijzondere Kennisgeving aan te merken. De Ondergeteekende -op heden de AFFAIRES in EFFECTEN lm FONDSEN van den Heer WILLEM POTTUM alhier hebbende .overge nomen, beveelt zich in de gunst dergenen, welke hem met hun vertrou wen zullen gelieven te vereeren, en berigt bij dezen, dat zijn Kantoor zal gehouden worden op de Haarlemmerstraatbij deHartebrug, Wijkó N". 289, Leyden den isten Januari) k838. A. L. REIMERINGER. HOUTVERKOOPING op CRONESTEIN, aan Lammen onder Soe- -terwoude; op Donderdag den 4 Januarii 1838, 's voormiddags te den ure, van eene groote Partij extra zwaar BRAND- en. WERKHOUT, ESSEN en ELZEN, gehakc of gerooid, bij Bonnen, en op dag tot 1 Junij 1838. HOUTVERKOOPING op OUD-POELGEEST, onder Oegstgeest, op Donderdag den 4 Januarij 1838, des voormiddags ten 10 ure, van eene groote Partij ESSEN- en ELZEN-HAKHOUT, en eenige SPARREN BOOMEN; kunnende alles zeer gemakkelijk te water en te land worden vervoerd. VERKOOPING in de Stads Bank van Leening te Leyden, op Dings- dag den 16 Januarij 1838, des voormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horologiën, als van WoJ. len, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, be leend in de maand September 1836. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van 10, tot des na. middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4