vrouwen en kinderen, i,932,165 personen. De bevolking der steden..1 voor zoo veel de ingezetenen tot de middel- en lagere klasse behoorenbedfeeg, volgens de laatstelijk herziene tellidg4,175,869 personen. Daarvan wórden tot den handelstand 251.961 en tot de leden der gilden en handwerkslie den gerekend 2,773,416 zielen. De bevolking van het platte land bedroeg 44,826,588 zieien, waaronder 21,463,093 kroonboeren en 23,362,595 aan grondbezitters behoorende boeren. De rondzwervende volkstammen, zoo als de Kalmukken, Kirgisen en anderen Mohamtnedaansche horden in Kaukasie telden 507,697 zielen, en de bevolking van het geheele gebied aan de over zijde van den Katikasus bedroeg 1,378,297 personen. De bevolking van lïec Koningrijk Polen komt voor 4,188,222 zielen in rekening; die van het Groot- Vorstendom Finnlsnd voor 1.372,122 zielen; en die der aan de Russisch- Amerikaansche handelmaatschappij behoorende koloniën voer 60,963 zielen. Deze getalen maken bijeengëteld reeijs eene volksmenigte van 59,333,566 zielen uit. Daaronder zijn echter niet berekend: de bij de regelmatige troe pen-corpsen van het leger te lande en op de vloot dienende manschappen van ondergeschikten rang, de met onbepaald verlof", weggezondene krijgslie. den mee hunne vrouwen en kinderen, dc tusschewde' Zwarte en Kaspische zeeën, in de bergkloven van den Katikasus woonachtige, woesre volkstam. - men, wier aantal men op 1,445,000 zielen schattep kan, en eindelijk de .stammen der Kirgisen, die tussen de linie van Orenburg en van Siberie ge vestigd zijn, onder Russische leèitroerigheid staanen waarvan ae sterkte niet naauvvkeurig bepaald kan worden. Alles te zamen genomen, kan men alzoo de bevolking der Russische Monarchie op ver over de 62 millioen men- schen schatten. Ten overvloede wordt bij. dit berigt nog gevoegd, dat terwijl bij vroegere volkstellingen in R.usland alleen het mannelijk'geslacht in aanmerking kwamonder de opgegevene getalen de ingezetenen van beiderlei kunne begrepen zijn. ij,.... Uit Odessa wordt gemeld, dat a'.daar nog gedurig pest-voorvallen voor kwamen. Sedert 2 November, als wanneer die ziekte begonnen was, waren 79 personen aangetast, 41 overleden, 38 in behandeling en dus nog niet een genezen. De drie beschermende Mogendheden van de vrije stad Krakau hebben door de» Senaat dier stad laten bekendmaken, dat. de .Rijksdagdie sedert eenigen tijd niet was gehouden geworden, wederom in het laatst van dit jaar plaats zal hebben dezelve zal echter geene Overheidspersonen mogen ver kiezen. De leden van den Rijksdag zijn door den Senaat vermaand gewor den, om te toonen dat zij de toegestane weldaad weten te waardeeren door voorzigtig, te handelen en hec vertrouwen van de Mogendheden alzoo op nieuw te binnen. SPANJE. Berigten over Parijs van den 28 December. TelegraphïsChe Depeche. Bayonne, 27 December. Don Cartas heeft dén i.pd'en dézer 12 bataljons voetvolk en 200 paarden die voorde onderneming tegen Castilie bestemd zijn, geinspecteerd. Cabrera heeft zich den 2osten voor Saragossa vertoond, doch is den 22sten weder teruggetrokken. Espartero heeft zich in beweging gesteld naar den kant van Vittoria, om zich tegen den aanval te verzetten, waaraan zijne incartaciones bloot staan. Zurbano en Aspiroz hebben ieder 100 krijgsgevangenen gemaakt. De nieuw gekozen Madridsche Minister d'Otafia, heeft in de Cortes verklaard, dat hec doel van bes Ministerie is, den burgerkrijg te eindigen en onder het gezag der constitutie en de wetten alle spoor van tweedragt te doen verdwijnen. Eenige dagen geleden was het aan Carlistische ruiters bijna gelukt den Infait Don Francisco en zijne gemalin even buiten Madrid op te ligten. Er waren te Cadik onlusten voorgevallen, omdat de Gouverneur de dadirs van vroegere onlusten had willen straffen, De rust schijnt echter her steld te zijn, hoewel de stad in staat van beleg verklaard is. DÜITSCHLAND. De volgende bekendmaking is door den Opper-Presidenc der Rhijnprovin- cienBodelsckwring afgekondigd Sedert eenige weken worden in deze provincie afschriften verspreid van een voorgewenden herderlijken brief des Aartsbisschops Vrijheer von Droste, welke begint met de woorden „Geliefde Diocesanen, getrouwe kinderen van de Roomsch „Katholijke Kerk." en eindigt met de woorden „Aldus geschreven op den dag mijner gevangenneming. (get.) „Clemens August, Aartsbisschop van Keulen Ofschoon dit stuk de onmiskenbaarste bewijzen van onechtheid in zich draagt, heb ik toch, nadat te Sittard, inBelgie, eene uitgave in druk daar. van verschenen en ook in deze provincie verspreid waseen afschrift daar van aan den heer Aartsbisschop doen voorleggen met verzoek, om te willen verklaren, of het bedoelde schrijven van hem afkomstig was. De hierop ontvangene, van den 21 December dezes jaars gedagteekende door den Aartsbisschop Vrijheer van Droste eigenhandig gescurevene verkla. ring behelst „dat hij er niet aan gedacht had eenen herderlijken brief van „dien inhoud uit te vaardigen, en derhalve het hem voorgelegde afschrift moest verklaren voor de kopie van een onecluen ten „onregte in zijnen naam nitgevaardigden jterderlijken brief." Ter voorkoming van verdere misleiding breng ik bij deze de vorenstaande verklaring ter openbare kennis, en beloof tevens aan dengeen, die dien bedrieger ontmaskert, welke gewaagd heeft door de uitgifte van dien brief den naam des Aartsbisschaps met kwade oogmerken te misbruiken, eene belooning van honderd rijksdaalders. De Commissie, die van den, Duitschen adel vertogen bij den Koning van Pruissen, ten aanzien van den Aartsbissohop van Keulen zou indienen, zon, zoo men meent, bij Z. M. niet toegelaten worden. Uit Keulen wordt gemeldt, dat de door het Domkapittel benoemde Domdeken, Dr. J. Hüsgenverklaard heeft, zich met liet persoonlijk beheer van het Aartsbisdom niet te kunnen belasten, zonder nadere magtiging van den Paus; alle stukken worden daarom door den Wij-Bisschop, Vrijheer von Bayer, geteekend. Het aantal der thans ingeschreven studenten aan de Akademie te Hei delberg bedraagt 11 meer dan in het vorige jaar, namelijk 468, onder welke zich niet minder dan 267 buitenlanders bevinden. De rivieren in Hanover zijn wegens de geweldige regens van half De cember zeer gezwollen, hebben beduidende schade aangerigt en de gemeen, schap eenige dagen gestremd. De Wezer was ook buiten zijne oevers ge. trede», zoodat men meende, dat de gemeenschap met Bremen zou afge. broken zijn. Het Hanoversch Regerings-blad meldt omtrent het voorgevallene te Göt- tingen het volgende: Ter bestrijding van alle verdere valsche en overdreven geruchten, die met opzigt tot eene te Göttingen vermeendelijk voorgevallen stoornis der open. bare orde zijn uitgestrooid, deelen wij de volgende, uit officieele opgaven ontleende, berigten aan onze lezers mede: Nadat door den Koning het ontslag der bekende zeven Hoogleeraren was vastgesteldnam het Gouvernement alle gepaste maatregelen van voorzorg om de rust en orde binnen de stad Göttingen te handhaven, welke nogtans, hoofdzakelijk wegens de ten duidelijkste gebleken loijale gezindheid van Göttingens Ingezetenen, noodeloos zijn bevonden. Ook van de zijde der Studenten is geene eigenlijke stoornis der orde bedreven, maar wel heeft een voorval1 den ijdeti dezer, dar onder andere omstandigheden misschien .niet algeméén zonde zijn opgemerkt, aanleiding tot de valsbhe en overdre ven geruchten gegeven, welke in sommige dagbladen zijn vermeld geworden. De waarheid van liet geval is deze-. Op den 1 jden dezerde? morgens ruim route, verzamelden zich verscheiden .Studenten ,'ónrèèncn Professor een vivat te brengen hun oogmerk werd door een piket dragonders verijdeld. Ten 2 ure namiddags kwam, na den alloop van eenige collegiehwederom een groot aantal Studenten bijeen, zongen voor dé woningen van verscheiden Professoren een pereat, voor andéren een vivat en togen de Pauliherstraae in, aan wier einde zij eene patrouille dragonders ontmoetten. Toen nu docr deze, volgers hunnen pligt, de Studenten gelast werden uit; elkander to gaan, zwaaiden zij roet hunne mutsen en bespotteden de dragobders. Hier door zagen, zich deze laatsten genoodzaakt krachtdadiger jegens de Studenten te handelen: zij deelden dus sabelslagen uit, waarvan een, hoewel zonder gevaarlijke gevolgen te vertoonen, scherp moet ziin toégebragt. Spoedig daarna verzamelden zich ettelijke handerd Studenten op den Hein- berg, doch keerden aile, bij kleine gedeelten, zonder de rast in bet minst te storen, tegen 7 ure des avonds in de stad terug. Sedert dién tijd heersChc in de stad de diépste rust, die ook niet in het minst, bij gelegenheid van het inmiddels plaats gehad hebbende vertrek der ontslagen Professoren Dahl- m.mnGrimtn en Gervinus, is gestoord geworden. De Koning heeft eenen algemeenen Landdag uitgeschreven voor hei Vor* stendom Oosrvriesland en het Hatlingerland. GROOT-BRIT ANN IE. Londen den 26 December. Een jongeling, die laatstleden Zaterdag aan de Koningin, terwijl zij in het rijtuig zat, eenen brief wilde overhandigen, is, wegens de zonderlingheid van zijn gedrag, in hechtenis genomen. Laatstleden Woensdag hebben ook in Engeland, ten gevolge van do hevige regens-, zware overscroomingen plaats gehad. Bruggen en muren zijn weggeslagen en huizen daardoor bezweken. Van veie' kanten ontvangt rtieu treurige berigten. De militaire magt wordt in Ierland gedurig vermeerderd. Vier com- pagnien, welke uit Corfu waren teruggekeerd, hebben bevel ontvangen,onj naar Ierland te gaan. FRANKRIJK. Parijs dén 28 December. De kiezers van het eerste arrondissement te Toulouse hebben, ten getale van 230, een brief aan den heer'J. Lajptte geschreven, ten einde hem te verzoeken zich ais Candidaat voor Touloiise te willen stellenin geval de Maarschalk Clausel, welke voor die stad en voor Rhetel gekozen is, de laatste plaats wilde vertegenwoordigen. Zij"ver langen dat een man, die zich ip de omwenteling van 1830 zoo verdienstelijk gemaakt heelt, niet buiten de Kamer der Gedeputeerden gesloten blijve, en beloven dat zij billijker en erkentelijker zullen zijn dan de kiezers van Parijs. Men verzekert dat, zoo de heer Lajjitte dit aanbod aanneemt, hij met eene overgroote meerderheid, zoo al niet met eenparigheid van stemmen, benoemd zal worden. In de zitting van de Kamer van.Afgevaardigden van 27 December, is voor de zevende maal sedert de onwenteling, de heer Dupin met 213 té gen 135 stemmen tot Voorzitter verkozen. Ook de vice-Presidenten zyrt benoemd geworden. Den volgenden dag legde de Voorzitter in jaren zijn Voorzitterschap neder en aanvaarde Dupin zijne betrekking met eene redevoering, waarin hij zijne overtuiging uitdrukte, dat de Kamer behoudend zou wezen en tot hare leus handhaven én vasthouden zou nemen. De Aartsbisschop van Parijs heefc aan de Pastoors eene circulaire ge zonden betrekkelijk de redevoering van den Paus in de zaak van den Keu! schen Bisschop gehouden; hij prijst daarin de gevoelens van den Paus zeer en zijne billijkheid jegens den verongelijkten Bisschop, zoo hij meent, en eindigt aldus: „Gij, zoowel als de geestelijkheid vat) het kerspél en'al de getrouwe Katholij'k'en z-ttllen dus deze aanspraak beschouwen als een nieuw hérinne- ringsteeken van de Pauselijke waakzaamheid en wijsheid; en gij-zult daarin eene nieuwe drangreden vinden, om u te versterken in het vertrouwen, hetwelk dezelve ons steeds moeten inboezemen." MENGELINGEN. BLIK op RUSLAND, deszelfs MILITAIRE KOLONIËN en LETTERKUNDE. (Vervolg. Zie N°. 148 dezer Courant, van den 11 December 1837.) De jaarboeken van Nestorhet oudste der historie-werkenwelke deze natie bezit, zijn klaarblijkelijk de vruchten van eenen bekwamen en Torscheh geest. De stijl is eenvoudig, zonder gemaaktheid, maar opgevuld met oude Slavische uitdrukkingen. In de kronijken va» Pskow en Novógorod verlie zen zich een groot aantal belangwekkende verhalen en zeer pathetische pas. sages, in eene menigte drooge omschrijvingen. Deze boeken, en het wet. boek dat de Scandinavische Vorsten daarstelden, zijn al wat er voor de ge schiedschrijvers over is, om hen in den doolhof der eerste geschiedenis van Rusland te leiden. Onder de namen van dichters, die niet geheel in de vergetelheid zijn ge raakt, bestaat er een (wel is waar, is het slechts een naam), waarvoor de Russen een heiligen eerbied hebben. Boyan, de Nachtegaal (Solovei), vermaard in de overleveringen als de zanger, die de oude krijgshelden van Rusland aanvuurde, hij, wiens toover-accoorden wonderen van dapperheid, deden geboren worden, leeft nog in de gedachte zijner landgenooten, maar geen enkele toon vbn zijne lier is aan het tegenwoordig geslacht overgebragt. Men vindt in een fragment zonder naam, de oorlogszang des veidtogts van Sgor. in de twaalfde eeuw weder. Deze zang in rijmlooze vefzenin een dialect van Zuid-Rusland geschreven, biedt, onder duistere fabelen, een wondervol geheel van heldenmoed aan. Gedurende de drie volgende eeuwen is er eene ledige ruimte, en tot op het tijdperk van Peter den Groote, is het eenige noemenswaardige stuk, de slag-zang van den Don, eene leven, dige beschrijving, zonder die smakelooze versieringen, welke men in de meeste werken van dien tijd vindt. Peter I, een der zeldzaamste mannen, die immer geleefd hebben, had eenen verbazenden invloed op zijne eeuw. Elke tak der kunsten en weten schappen werd in zijn land, onder zijne leiding en werkzame bescherming, geboren. De volkswelsprekendheid zelve vond eenen tolk in Thtophanes die.aan de Russen de kunst leerde om de gedachte mee den rijkdom der uit drukkingen te versieren. Hoewel zijne voordrage niet vrij is van taalfouten, ontbreekt het hem echter niet aan redeneerkunde, noch aan kracht. Kante mir voerde in de versificatie, de kunstmatige en eentoonige zamenstelling van het Fransche vers in: zijn stijl is hard en afgestooten, maar hij had de eer den weg te banen voor een dier merkwaardige verschijnselen, welke de Voorzienigheid tot onderwijs en verbetering der thenschen bestemt. Lomonossosv was de zoon van eenen armen zeeman. De lezing van het Oude- Testanient had op zijnen geest eenen diepen indruk gemaakt; hij bragt in zijne taal de verhevene schoonheden over, welke op elke bladzijde van den Bijbel voorkomen, en verrijkte dezelve alzoo met niéuwe beginselen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3