LEYDSGHE COURANT. !A fe s x r z - a A\ 1S24: MAANDAG a 40 o,#r "<§Êrl3L N\ 137; DEN 15 NOVEMBER. PUBLI fcATlE. Burgemeester em wethouders de» stad LEYDEN, bij mlslive vio Z. E. den Heete Staatsraad Gonvetnenr van Enid-Holland, In dito dén 28 October jl.No. sangefchreven zijnde. om Raten to forméren y«n de nunrwxrde der gebonwde eigen dommen, binnen deze Stad, over de Jaren 1810 tot 1819. ten einde rn dienen voor de taiitie der bant- waarde, ter revifie en tegeilng der grondbelasting; Roepen diensvolgena bi) dexen op en noodigen nit, •11e élgniers of hoorders van gebonwea binnen deze Stad, om de bonr-contracten van dezelve, ovet de jaren 1810 tot 1819, of over een gedeelte van dit tfld. vak loopende, in ie levereo Ier Secretarie dezer Stad, alwaar tor dit einde zal worden gnvacenrd van heden rot go met den :sen December ainftaande, dagelijks van e voormiddag! ten 10. tot 'tnimiddage ten 1 are, d« Zondigen uitgezonderd. En deer bet wezenlijk io bet belang der grondbezit ters Is, ótt de hout contracten, van bonne in die Jaren vetbnurd geweest zijnde pinden. Over te leggenalioo bet de bedoeling is der edmioiflruleom de ongelijk- beden vsn de tegenwoordige grondbelasting np de ge bouwde eigendommen te doen opbonden; vermanen Borgémeefler en Wetbonders voornoemd, een iegelijk dien bet tsogast, om door eene prompte inlevering vso de bedoeld* bant.contractenhun in de gelegenheid te Reilen aan de voorgemelde Raten de vereiachte vol ledigheid te gevrt, en daardoor voor tn komen de eventnele fchadedie nit verzuim of onwilligheid zonde knnnrn voortvloeien. ■Aldns gedaan en gepubliceerd bij H. H. Burgemeester en Wetbonders der Stad Leyden, op den 11. No vember 1824. J. G, D E M E Y. Ter ordonnantie van dezelve P- A. B o PUI. N O T I F I C A T i E. OPROEPING der VERLOFGANGERS VOOR O* NATIONALE MILITIE. OURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER STAD LEYDEN roepen bi) dezen op ingevolge eene aan- fchrijving van Z den Heer Staatsraad Gouverneur van Zuid-Hull andde verlofgangers van de rationale Mili- tie welke van hncoe korpleh zijn teruggekomen en die van de oajxts - exercitiën fijn verfchoónd gebleven om te compareren op de Plaats in het Gasthuis op de Aalmarkt ten einde, ingevolge Art. 181 der wet op de ratiöriile Militie van den 8. Januarij 1817, in verband eehracr Wet a-., 28 November 1818, door den Heer MliticCommis/aris te worden geïnfpecteerd, voorzien van de kleeding en kleine equipement-flukken welke zg van hun korps behouden hebben als mede van hunne livrets en ver- lofpasfen en zulks op Dingsdagden 16. November kanfiaandedes morgens ten negen uren. En geven Burgemeester en Wethouder* voornoemd, wijders bfl dezen kennis, dat, bij aldien zich thans in deze Stad ook Verlofgangers mogten bevindentot andere Gemeenten of Diflricten beboorendedeze almede gehouden zijnom ter voorfchr. plaatfe en tijd te comparerenmet vermaning aan alle verlofgangers van de nationale Militie, om naauwkeurig aan deze op roeping te voldoen, op ftfaffe van provoost-arrest, in gevolge Art. 183 der,Wet, bij aldien een der verlofgan gers, zich, zonder wettige redeoen, aan voormelde ibfpectie zal bebben onttrokfeeti. Aldus gedaan en gepubliceerd bfl H. H. Éurge- meester en Werbouders der Stad Leyden, op den 11. November 1834. J. G. DE M E Y, ïer ordoooantie van dezelve, P. A. DU PUI. DUITSCHLAND. FRANKFORT deo 9 November. Behalve» benige heiigtro vin het eiland Sijra Is den Archipel, via dee 8 October wegeea de wederztjdfebe kitjgsverrigtiogee ib dien omtrek, en waarin ooder inderee gezegd wordt dek dé tutkfche Groot- Admit..1 eindelijk met weinig toem bp bet pnot terng is gekoffleovan waar bfi ï(Jnen ï-ftnft béeft rodereomeë leest men io een brief ven Mirfeille vae Set) se diet maand bet volgende: ta Offcboee wö eng geeee officieel* rapporten wegens den tebetles nilflaf der zee-gevtckten welke «ebter. voleena van half Angelina io dee Archipel zijn Voor. gevallen, bebheo omvangenweten wfl echter dat tot hu eind» vso September den oitflag zeer voordeelig »P0I de Grieken geweest Ie, In weerwil der ecnzienltjke door hue geledere verliezen. Mierde Tnrkfcb'e ee EfUptitcbe vloten hebben zwxrdet verlies ondergaan en hnnne talrijke fregsiten en korvetten, wxrvne vet- frheide van 40 Rekken, hebben weinig tegen de ligte gewapepdn Griekiche vneitnigtn nltgerigt. Dit betui gen zelf» de brieven door de frtekni In den Levant ge. fchreven die gewoonlijk op de Grieken geheten *£n, vermin bonne bandel beliegen fedett deo opftaad dier natie hnitengemeen Ijjdeo en z(J zulke groom zaken el» voorheen niet meer kennen doen. Htgdél blieven W U 41 - Od a» w M -d W e* •2 S 2 uit den Levant, melden eenp&rifiljjk dat de Grieken vol komen hue doel in deo tegeowoordigen veldrogt hebbea bereikt, vis welke het afhing om het beftaao eo de onafhankelijk té verzekeren van hnnnen nieuwen (laat welke te gelijk van Konftantinopole» ea Alesao- drie bedreigd werd. Want offebooo de veldtogtoog otic geëindigd is hebben de Grieken eveowel znlk ee« ovtrmigt op Zee verkregen, dat noch de Egyptifcbe, noch de Turkfehe Vloot niet meer gevaarlek voor hes zullen kannen zijn. Zij kannen noch afzonderlijk noch vereeoipd, geene landing meer op eeoig punt van het griekfebe vasteland of op een in (Har van vèrdedigïsg gefield, eiland doen. Er bevinden zich op de kost van klein Azie geene troepen meer, en het Egyptisch leger heeft zooveel door ziekte en todere toevallen geleden» dat men bet niet meer tot eene landing kan bezigen. Ibrahim - Picha beeft zich genoodzaakt gezien, om alla de aan hem overgeblevene transport-va artaiganmet troe- ptn geladen naar Boadrum te zenden* waar de foldaten aan land gezet ztjo om van hunne vermoe^eoififea nittirusten.** n Ia die brieven fpreekt men nog niet van de terug* togt der Egtyptifcbe Oorlogfcbepes naar Alexaodrle. Mea verzekert integendeeldat een groot getal dier fchepenwelke veel geleden hebben gedeeltelijk naar Rhodes en gedeeltelik naar Sonda gezeild -zijn om te repareren, eo dat de. andere zich in de nabijheid der turkfehe Vloot bevonden, Men zegt, danism tel. Gi braltar dood of gevagrlijk gekwetst is, doch daar van wordt in die biieveo mede «een |ewi| femsakt." GRÖQT-BRITTA.NNIE. LONDEN den 9 'November. Sedert eeeige dagen heeft ZiJee Mijt. eee liften xnvil ven Jicht gekregen welke betn weitfchijeeljjk beletten zal om not deze weck van Windfor berwaards te kerne». Gister Is de nieuwe LordMajot van Londen, de Alder man Girrat. met de gebruikelijke plegtigbedeo in zjjoe faoctien gtlnttilleerd. Vin Deblin wordt gemelddat de verjaardag van de iisatfcg v«a KGDiBf meten itl.cr ditmaal zonder eenige openbare blijken van partygeest gevierd ia. Ec waa geene poging gedaan om bet Rtndbeeld v.n den Koning te omkrenfen eo niets gefchied wat den Kirho- ijjken tot ergernis koode zjjs. Voorbeen gif bet vieren van dezen feestdig btjea aanleiding tot. oproerigheden. Men verneemt dit de Geaetael Tntoer zich binnen tien dagen met zQne familie eo zQeen Generaal -Rif. naat Sierra Leone zal iufchepeo ,-eo bJJ zijne aankomst te Kxp Cou,tvootRelleo van vrede nam de AahilantlJ- ae* doeo zal. welke'men niet twQfelt dat zuilen wor de* aangenomen, dewijl die natie thans den oorlog moe. de moet zijn. Indien de Koning der Athantijnen in eene febikkiog wil treden, is de Generaal Tnrnet be. lest om bem eeaigé gefebenkeo aau t» biedenzoo als •eaeo draagbaren zetel, een veihemeitc.-eoz. In de NewYotkfcbe couraoiée vin de» 17 October Vledt men wederom eenige Zuid - Amerlkaauiche betig. ten, op wier ecbibeid evenwel niet' vetl fe'-rekenen-ls daar zij zlcb telves dikwétf tegen fpreken. Nu bebel- zeu zij koofdzekeltJk, dat Bollvat' vu TrnXlllo opge. broken wie, om de koninksgetleaen afa te taaien, ea dat Canteracdie te Pnco Rood, dxrbp oxr JuJt, in Opper.Pern, was getrokken Cn er zich vérfchanic bad, waarnlt Bolivar bem evenwel verjaagd zonde heb ben na te Lima bet betteillon ven Z0II1, twee etkt- droos ruiterij en de gnerillx gelalen te bebben. Dxr. op wx Cantersc met niet meerder dsn 6000 man nant binnen 'elands gevlngt. en weid door Bolivtrs troepen nagezet. Vele ktijesgevsugeo en dxrooder vier fpain. febe kolonels eo tenige andere oflicieiee Watcn naar Fa- oina opgezonden. Het netigfte poet vin bultenHndfché ftsatkuoda met hetwelk onze dagbladen zich bezig bonden, it de kwestie ovtr het al of niet onttulmen vsn Spsrje door de frenfehen, Zö meenea dst er zeker in dst Rijk iets behoort gedssn te Worden, oaf eeóe verandering ten goede te bewerken, m«ar dit, assr bun oordeel, de bedoelde maarregel geea plaats kso hebben, zooder Spanje tan de grootfle wtnorde bloot re (lellen, Heden 1^ tr péene Beurs gehouden eo gister waren de 3 pCrs. gereduc. 95 eo I vierde; de gecoof. 96 en I schtde de Actieo v»n de Bsok 231 en I vierde. De Wjnfel op Atnflerdam 13 en a, en op Zigt li eo 9; op Rotterdam ia ea 3. COei vervolg op de Iknt van dtxt Biaai,') - •u a ra 3 Z O o a jQ N I'S I I a i> s— O .2 a a -a a o Ti o w O - Q "O Si.» - 1 o S- «*a tei S 5» üfi T> Q> s s o B e, O <U O e> 8 <i c S <u r=. o. at? M ■a su O O O -w- M -a X> -O 8 2 5 s et <o w ae t M 1 •tw *a e ns - ie S, - S - - o n je fa ~o - S z - - N S e •SM* m 0 -S a Ok aj 2 a V S* t>s *a M o n a u - - f V SU o tl M o TI O n en *T3 «o N m a u g 2 O - e c «a J3 S°U m si 2 i a 2» f> 2 at w -SS _-«=•= ö~- B - "O 1 S jj o a m o ti rjj M u o u n h w -O W .2 raw TJ s V «J «ra a t; V 1* 5 «j u - u O o o «J «1 K ra *2 o, o S z ra- Si, Q O Z2 Jf s 5? 2 Qe - B O o. tx s 41 u a* mX '*$Z cO m e 2 z o - 2 r> e O" ra ca QC .Z o 1 c ■D TD O m Ot 3 H 5 c TT Q a ^3 k. O ta. z - j= W 8 «2 - 5 cs 5 S - - JA - U O .5 - ■o «1 r. c u •- -c a <w a, -O O. S20 o Z M <u «j t> J SSi Jd e 9 fe u o b •r t» v v» w e» w SS o 43 o» •2sg-=S5,5y u 2 z w Q Z ct Cd Q cd Z Z - H o tj ,3 V S 1— a >j 0 o O g J. a u. "Si -S 9 eo - 5 - K 5 O ers V Q ra -S - ""S 51 f e ra - i dSZ -s 0» T3 t o - D «j «S3 X C3 jz -a 's JSt- 0 ft Si ltd S-Bt ■s 8 A O ai g/J Ivra - S o s s s 8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1