LEYDSCHE COURANT. ri :SU II a T> 50 - Z a fi to i -/O f>"< V*v.< A*. 1824. V R IJ D A G O O S T - I N D I E. 1 Vervolg tan batavia dea 10 juofj. Bs- balVe de reeds gemelde zijo, in demand Mei, oog gedaan de volgende benoemingen: Civiel DepartementTot Directrice van het icftituut voor de opvoeding vao jonge Jufvrouwen tc Batavia, Méjufvrouw G, Severyo; tot Secondanten bö gemeld inftitour, de jufvrouwen A. G.W. de Bruin en J-C. M. van Coevenhoven, Schutterij te SotsrabatJa tot iften Jiiit., de ade luit. H. C. Cramer, in plaats van den iften luir, Barbier, honorabel ootflageo; tot 2deo luit.de fergeant - majoor J. C. voo Tbnreohout. Koloniale Marine. Tot buitengewoon kadet, W. F. G. L. van Maaceo, Militair DepartementPlaatfelïjke ftaf tot plaats majoor io het kampement Wcltevrede ec Rijswijk, de kapt. vao de 18de afd. nationale inf., A. H. Kroegmao. Bij de 18de afdeeling nationale infanterie, tot kapt. de fite luit» R.J.leClerc, van de afdeelingtot ifte luits. de ade luits. T. L. de Wit en L. van Meijer van de afdeeling; tot 2<lé o luit., de adjudant onder - officier C. Mootioordcvan de afdeeling. Bi] de 19de afdeeling nationale infanterie, ade Bataillon, tot iften luit., de 3de luit. J. vao Appeltero, vin het 4de bat. der sfd.; tot aden luit. de adjudant onder - officier J. F. de Kerk vïd bet 3de hst.en de fergeant M. Scboch van bet 3de bat. der afdeeling. 3de Bataillon, tot officier van dekleediogdeifteluit. j.C.Louwaars, van het ade bat. der afdeelingtót 2fiè luits., de 2de luirs. J.C. Heyl van bet bat.A. J. vod Bi hl van het 4de bar. eoD. Swart, van bet ade bat. der afd.tot 3de loirs, de fergeant-majoor C: Siekesl et» de kadet fergeant J.F. van Helden van bet bat. 4de Bataillon, tot 3de luitenaers de adjudant order-officier G. Heydeman van bet iRe bat., eo de ferg. tra j. P. J. Distrée van bet 4de bat. der afd. Bi) de softe afdeeling nationale infanterie, eerde bat., tot k«pt^. de ifte luiteaots. E. Rbule van Liliendernvanher bat., en H. Louis, van bet 3de bat. der 19de afd.; tot Iften lnit. de ade luit. F. W. Navel van bet bat.; to> ode loitcants de adjudaotooder-officier J. C. Bolfius en de fergeant P. A. D. Decamps van het bataillon. _ade Bttaillontot lAe luit. de ade luit. J. C. Banff, van bet bat.; tot odes luit. de adjadant onder-officier A. van Aken, van het bar. 3de Bataillon, tot Kapteins de iüe luir. G. van Doornum, van hit ade bat. der aid., en de ifte luit. W- Tbemmea vao de 18de afd. ritiocale infanterie- BQ het algemeen werf-depóttot ifte loit. de 2de luit. W. van Waardeoburg vaD gen. depót; tot ade luit. de adjudant onder.officier T. A. Scbcorbuscb, en de fergcaci-majoor N. Lands, van bet algemeen werf depót; tot provifloneeleo militairen- kernmindant in bet Baorimfche, de kapitein vao bet bar. pionnier» j. Kirchmajjer. FerplaatfingenBjj de 19de afdeeling nationale in- f ar. ter ie, ade bataillon, de kapt* R. D. Kumfins, toe* gevoegd als adjndant aan den gouverneur en militairen bommandant van Makssfar. BQ bet battaillon Pionoiers, de kapt. C. de Ceuvélaere, van bet 2de bat. der 19de afd. nationale inf.; ter dispofitie van het militair depar tement, de majoor G.F. F. L. de Rothmaler, komman* dant van Batavia. De eeifte der bier boven gemelde benoemingen, heb ben betrekking tot een opvoedingsioftituut voor jonge jufvrouwen, welks oprigting in de nabijheid van Bata via, en onder de onmiddelbare befebermiog en zorfc vao her gooveroemtetiü een beiluit van den Luitenant* gouverneur in Rade b&-afwezigheid van den Gouver neur geneiaal op den I3den Mei genomen, befloten is. SPANJE. MADRID deo £1 October. Eergister avond is de Echtgenote vao den Infant Don Carlos, van een Prins bevallen die de namen van Ferdinand Maria Jofeph heeft bekomen. Bij die gelegenheid hebben de leden vao bei diplomatiek ligebaam uitgezonderd die der Ver- cecigde Maten, zich heden naar het Eskuriaal begeven om den Koriog met die geboorte geluk te weofcheo. N«»r men verneemt zullen in alle de provincies Staats - junta's ongerigt worden, laamgefteld nit geestelijken en wetgeleerden, bekend door hunne getrouwheid, deug- dto cd kunde, en welke door den Kanunnik Hétcrard gepr< fideerd zullen worden. De Opper I ntendtnt - Generaal vao politie des konio- i£ks., beeft aan alle de provieciale Intendanteneen be- laojffCk beflnit bekend gemaakt, betrekkelijk de nota's vK-ike da pollrie moer inlewereo wegens de peffooeo brkeod door bucne gehechtheid aaa de gewezen* Coufti- tui ie. -Gc-'" K". 133' DEN s NOVEMBER.' De Ronipklftke garde wordt met den graotfien fjver georganifeerd, Z. M. zal, naar men verneemt, dezel ve op deo 28 dezer io oogeofebouw nemen, als wanneer ZÖ uit ia duizend roatr van alle ^capenrustingen moe* bedaar. Thans boudr ods Gouvernetnent zich bezig roet eene ligting van 40 duizend man, welke in February asnftaande moer beginnen. De Officieren asn wien men het bevel over die troepen zal opdragen, zullen gekozen worden uitdezoiken welkers ftaatkuodfge groadbegiefels en volkoraene gehechtheid aaodeo perfoon des Kooings niet io twijfel kan getrokkco worden. De aandacht vao het Gouvernement is tbans bijzon der op Mc publiek ODdarsofts gevestigd; hetzelve ver* laDgd dat de daarmede belaste perfonen geenszins aan revolutionnaire grondbeginfeleo gehecht tjjn; zelfs zijn de oude Hooglecrarenwelkers ftaaikundlg gedrag ge. durende de drie omwenteiincsjaren zeer gematigd ge weest is, op peofioen gefield, fommigeo op de helft van bun tractemeot en anderen op twee derden Z. M. heeft aan de Pastoor Merioo eeo penfioen van 15 duizend francs verleend. Op den 28 of 30 dezer zal het Hof'oaar Sr, Ildefonfe terugkeereom aldaar de koiast vao deo Vader der Koningin afweebteo. DUITSCHLAND, AUGSBURG den ay October. De brieven van Alexandrie vao het begio van September, over Ancooa ontvangen, deelen eenige bijzonderheden mede over deo kommervollen tocfiaodwaarin zich de egyplifche troe pen van de expeditie tegen de Grieken bevinden. De bclmettelijke ziekten, welke zicb aan board der oorlog- fchepen en transport vaartuigen van het eskader vao Ismaël Gibraltar, hebben geopenbaardhebben een aan merkelijk getal foldaten eo matrozeo weggerukt. Vele bonderde zieken zijn vao Rbodua naar Alexandrie ge. zonden, waar hunne aankomst eene groota fenfatie ver wekt beeft. Mehemet«Pacba bewoond voortdurend eeo fraai lust* buis in deo omtrek van Cairo. Io de hoofdftad v'an Egypte was een gerucht io ouiloop geweest, dat de Onderkoning voornemens was eeo referve - corps in de nabijheid vau Alexaodrie opterigten; doch in het begin van September wareo neg geene troepen derwaards op marscb. De Onder-Koning is buitengemeen misnoegd g-weeat op bec vernemen v»n de vermetele pretenfiec vao den ICapitan Pacha die aan het opperhoofd der egyptifche j expeditie had doen aankondigen dat hij zicb fiipteljjk naar z^ne bevelen moest gedragen vermits bij door den Grooten HeCr met de opper - directie van de laod en zee operaties tegen de Griekfcbe opfiaodeliogen was belast. Niet alleen heeft Mebemet - Pacha zijn zoon Iamaél - Gibraltar verboden, om aan de heerscbzoch» tige bevelen van den turkfehen Admiraal te gehoorzamen, maar zoüd op bet einde van Augustus een vertrouwd Agent Daar Konfiaorinopoleoom aan den Sultan ea ztjoe Ministers voor ooges te fiellen.dat het gedrag vao den Kapitan* Pacha ftiijdie was met de bepalingento»- fchen den Gezant van de Porte eo den Afgevaardigde vao deo Onder Koning, te AloxaDdrie gefloten, krachtens welke eene egyptifche vloot en landingstroepen zee zou- deo kiezen om mede te werken aan de operatien welke in de Archipel moeten plaats hebben: De Ageot van Mehemet heeft die reis fpoedig afgelegd, want io de eetfie dagen van September was bij reeds te Cairo terugo FRANKRYK. PARIJS deo eerften November. Gister ochtend tea elf ure heeft Zijne Majt. de Markies Alfieri de Softagno, Ambasfadeur van Rusland de Barou voo Werther, Minister van Pruisfeo. de Baron von Lucb buitenge woon Gezant van Zijne Pruisflfcbe Majt. ea da Graaf Juelgevolaagtigd Minister van Denemarken, io par ticulier gehoor ontvangen. Ten half rwee ure prefi- deerde de Koninc den Raad der Ministers welke ruim twee «reo duurde. De Hertog de Laval MoctmorsneiAmbasfadeur vso Fraokrjjk aao het hof vin Rome, eo de Markies de li Maifoofort, Minister vao Fraok.rQk te Florence, zija naar bunnen refpecrive poseer: wedergekeerd. Gister op deo middag is in de Protestaofche kerk een plegrige dienst gehouden ter nagedBchteoisfe vao wiJian Lodewijk XVIII. D* Heer Marron beeft bjj die gf*le- genbeid eene lgkrede uirgefproken welke eeo diepen indruk maakte op dev talrijke vergadering w*aron Ier £Hct vertolg op de Kan! tan dezt tiaae..^ tu 4> v W O O a '5 "o "5 - a e e, f T> - 2 "3 1 s -3* 2 3 re? a H o f H ai w 5 - E O «- J: s - I •2 S 1 m o o -rr ai N Jd o. O O 3 oj "a to 2 to E a w af V -o «Cl I i *t tc l -3 s- t C to W v. O •O o. "O o 0 to "m a ja e<0 iu to tl O. O 1 O O o a ca Tt O N 5 o -O <u O s O v M v M 2 A C O N O O. O to M M •5 o O g 5 .2 to a -4 o 1/ f-i, JJI *8, a. a X? j s r.s» c v o V £3 X31 - - .2 J» a a a Ja 5 c a to, S 2 0 *3 a S t .2 J j] u U 8^3 O O O to V to O w a> Q -e 5 j O M j* M CQ O op O «O «- s N Q «to a S o a B» Qü O o o UJ o a w N 4> M n -O 4. o 5 «i 0 a o- z 2 o u a a a a O to Q O -O 2 a> 2 a m c «o L|, 2 2 ;s- ~to U r» 3 :q 9 J3 V a 2 ,9 l B 6 - -O to M .2, ai o o v to "O P - B 2* »- Q. to t a "o tsü O Z Q •U AA Q - to O) O Jrf - r O (J M J3 -O T3 a U X> a o e s o 5 s - E S c "3 3 «- a> 0 fe 5 Ma" to T» M to O c to to 3 jr i O 6 - o a 0 o c Hi to N N to C TJ - S -S d ii •O S a 2. wo -2 o ft» 9 L M B to 3. :c? c S B a n W O M w a OJ to B to 2 o ■*3 «J g- - S a if «SP to o - S; „SC 0 O to o K «»- :c - e ^3 O O O a to M c "O to to a, T3 B a o a to a. - c V d 0< - - a a J* - a to q X m s to, .w a at, O to to .2 O o S B «o «to o F "3- •- S L to d< -o 2» C v> to L k J3 :1 ■<5 to 3 E - to «3a O o J9 "Z. N «w it - cQ -J ja a «-- 4/ JB t7. U .2f a "2 «22 to a u O t 4 4; - cd at OC. to s e 0 to a c a M M "S o t -o r J; 2 - 3 o <s 8 s c O O 2 q m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1