.- ii* 3 re re re re re re re re re re to to re a re re re to re re re re to re re 2 re re. - s J g W 1 t: s-s 2 o» - r» o <-»i_ re aai" 2 a- C* »r O 2 o 2 *J O 1 Z i CL re w BC* 2g 2 3' g 2;t58 „^JTm-rere—.* «V res-.s 5 O tl JL <6 CL 99 2' o n 'O.na O 5 i re 0 a 5 3 5 2?-3 -* «ff" c B re~ re - - o, er -» re re X Z. ■a r< CL <r> re er a: O Q. re <J re O 5 2 - n O o re 3, re a J "O - J s Q- N to 3 0 S S 2 n» a !r* 2 1 s a f 2i re 2 f 7 1 T re n 2 O <T» O O Tl» O* 5-1 cl er Ore"* s 1 - e. O- re cl a T 2-, si o, 9 O" B a- W S" *o a Q- -§ re Z a. re S o s s s 5 3 s - 7Q CD w s- r re cl 2, re re =r M 2 *o o S* re 2: 3 O -a 2 **5 N re =r 5- - s 2..Ï re. ft. re O re 2 re cl 2 re 5 f" 5 3 W 2 O O. H 0 re "O S N 2 re o lï 1 O re re 3 a o re a -» S 2 o a. g a ar o re 2 B g 1 r. r O 2 2^5 •r a •0 5. 'T3- Q. PT n" er cr- Q. rê" rt a O êr ■O a O cr M* a a O BT- O 9 .o- 2 "re 1 t> H re 2 2 M O - 3 Vrê o 3 i a 2*S re re W«2. 5 re 3 B N re. re O. s. 7 S - 3 3 5 J i re 2 re •«1 70 Sa -> Bc >4 ÏT 2 Ci or re 2 2. re a - I S. re dtt n re 2 Z cl a O re re -Is 2. CL s 3 5 5 3 a 2, -• 're O H 6t N 5' 31 3 2. re re re o - cl 3 D. Z. TJ re a 3- Q- Z. 3 re •23 „re o Z X. re ra 5. 2 3 re r 2* o. y o ™- a» re, J* o w er re" er 3 Ba? O. 2 rt O n o 2 re »r S-« 4 tr m O. Q. Q« re re tn 2 3 re CL <X re wr a ■H s. 5 3 Z *a 3 o c 0- re, 2. - - B N a o a; S 3 2 NO y> 9 O 0 rê" ■0 O O <T re X 0 a' r s 3 5 a "Z *1 re 0 CL Q. 0 O B cr re D •O a - m- O 3 3 a T3 CL 0. 0 re 3 ere 8? B B a 5 n re er re 3 N m re TJ 0 re D or re O B ►d S CL N a CL re i rt 2* 0 a 2 3 0 CL re n 0* 8 I s re 2^ a a o Q- S tr M er 2 a's; ie re r a N 2 - ao 2' re o 3* er a a B re re o re S S re O re 2. s: a a a a a" o o S* s 2 £i - re J*, B n. 2»° 9 o re n or m o 2 0 s-s a re n re re O =r S* cd' ^•S^ O 3 -*2 re m o - W re .2 a:' sr cr 2 re a o CS 2 Z - I O.-O re a..; s 2" 2 5 B 5 0 re O Z a &fi,o--SL S q. re 3^2; re - re "o er a r1 a* oj N ,,re 2 W ft H 11 S .5 cr 3 5 «2 2 re 2 2 re 2 3. 2. re CL re O 2 W O re o •t -» n z z. re 2 CL CL M a. 2 S wa B -re re s z s 3. 3* =f B a: 2 re O O m re a 3- O 3 2 2" Ö-' Z 2 re 2 3 S re a M 2 o. 2 3 S 5- k 2 re a 2 re Q> 'I i T3 3" p S? 3s e* a J s 2 S 2 re 3 2 3 >S 2 - o re Sr 2 e» .5 a- o re o er O re re f» 2 a re re m re 3 S 3 s Z. N a JO' i CO w- W" r >- z o w z Gfl O Cl CÖ -Cl o. 5 i? r w KJ en O ffi w I fkMm O O G 2" H 2; ■re bC! d febeokomst van oor k»Woet gevolgd zii wordek- vao de erkeooiog der onafhaokeJQkbeid van BrarHien, ea de daarft' lling van eeuen douizaioco vrede lasrchen d»i Xjjk en bet Moedfrlaad- Voigeca de joogfte i^djofen v«o DemerariJ vreesdeo dc iogejeieoen op det: 16 Augustas etneo nienweo op» ftaed onder de Negers,, doch welke- vrees-voornamelijk fproot uit den zwakken- en weerloooen ftaat der kotorle. De dood had zoo veel verwoesting -onder de Europe* fche troepen aangerjgtdat fleebts 17 perfonen in Aaat waren om dienst te doen, ren: gevolge waarvan de mili» lie den dienst in de Had venigte. Girter wtieo de 3 pCents jiecaoC 95 en 3 vierde, de Wufel op AmQerdzm ift eo 3 ca op Zigtia* op Rot- iCfdftm u ca 4, frankryk. PARYS den 9 October, Hunne Kon, Hoogheden de Hertogeo van Orleans eo vao Bourbon, benevens de Pdos van Casielcicala A.rabasfadeur van Napels heb ben hjj Z, Ivl. en bQ de Komnkl^ke familie eea bezoek afgelegd. Da Engelfche bladen fefcfjoen. volgens dt Rtoile vta gister, veel gewfgt te hechten aan de bewegiogefr onzer troepen in de koloniën, eo echter ia niets eenvoadiger Het ia eeniglijk de uitvoering etner ordonnantie vao deo 31 December 1843,'die deo dienst lo de bolooito aan de landarmee oporaagt. De beweging van verwisfeliBg cusfcbcB de tioepen der Maiiue en die der Armee te lande ibtfi op alle puoten plaats hebbende, zal eindigen wan neer die verwlsfeling tot lHpd gebiagt zal zijn. Aisdco zullen er geene andere dan regelmagtige vervangingen meer plaatshebben. Wat bet evoldtié'eskader betreft, dit is reedt in de middellandfcbe zee reroggekeerd. Volgens het rapport van Z^oer Majs, Goelet P/itn*I, ranthtwélfee van de zegepraal der Grieken op het torbscb eskader, ooggetuigen wasis Cóaftatiio Caoaria niet omgekotnen'. maar den 30- Augustus door een koopu vaardfj-fcblpper te Syta' afegebragr. H$ was bet voor werp vao algemeene.nieuwsgierigheid en lofiHitirgeo, HÖ "beeft voor de eerbew^zingen bedankt, welke nen te Napeli di Romania'voof hem gereed maakte ais ook voor de aanzienlijke begi^ingen, welke de Giiekfcbé Regering hem aanbood, zeggendedat hst hem alleen 0 out eenen netto en de cEifhankeltjkb'eid zijn Vaderlands te doen was. HjJ is van Sy/a veitrokktn9 om de Egyp^- tifebe vloot te gaan opzoeken. Gister ftooden de 5 pCents op 102 fr. 40 c. de Bank»" Actiën 1952 fr. 50 c. Volgens dt -Etottci5jn de(5 pCeots heden ion fr. 45 c» N R D E R L A N D E Ni1 a9GRAVENHAGg deo II October. Naar a'aclefding van de diartoe door Z. Exc'. den Heer Commifftrls» Generaal van Oorlof gedane voordellen0 heefc Z. M.?- in de afgelopen maajod goedgevondende hierna ver»'' melde benoemingen htf het leger te doen. alst Totlnfpccteur Generaal van den genteakundigen dicflsï*1 iliet vcfvotg t'C&igèhds s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1