LEYDSCHE COURANT. Burgemrester en wethouders der stad Leyden. G R R O A'. 1824* p MAANDAG 116, M M A. Jodién er eenige gebeurtenis merkwaardig kan genoemd vrordeoin de jaarboeken vin het oude Nederlanden verdiende door bet dankbaar uageflacht in blijvend atodenken gebonden té worden, bet is die v«o Ltydens beleg en ontzetin den jare 1574* Befcbonwt men de dappere verdediging der vest, eokel door den arm der burgeren, isonder eenige hulp vin vreemd or inlandsch krijgsvolk tegen eenen inagtlgen vijand, maanden lang gedurende; door geeo geweld ter nedergeflaeen, nóch door beloften verfcbilkt, nocb door bedreigingen tfgefchrikt, in het midden van den bangften nood, daar alles bopelooa fcbeen tn de vreesfelfoke honger töoe fltgtoffers bij duizenden maaide; nooit hebben vaderlaodfcbe kloekmoedigheid en onkreukbare burgertrouw op beerlöker fchouwtoooeel gezegepraald; en zoo de namen van vaw deH. werp, van der does en van hout, nog op dit oogenblik geen' regt- fcbapen Nederlander onbekend zijn. Ja nooit anders dan met eerbied en dankbaarheid door hem genoemd worden, die namen herinneren beiti de fanfche fchaar van brave Leydeoiren, waardig om door zulke Hoofden beftuurd en aangevoerd re worden, in onbezweken ftaodvastighefd en edele zelfopoffering, het veorbeeld der volgende een wen. Slaat men hetoog óp bet belang dezer gebeurtenisen hare onberekenbare gevolgen, in de» veegen toeftaod des Vaderlands welks beboud of 00 ier gang van het behoud of den val van Leyden fcbeen af te hangen zoodat j»et aller eenftemmige oitfprsak was. de goede zaak der burgerlijke en Godsdienftlge vrfibeid, is, naast God, door Leydeos trouw gered; en inen geene vergeldiog heerlijk genoeg koo uitdenken, voor zoo veel ibeldhiftigbeid en deugd terwijl de wereld.beroemde zetel der geleerdheid, jn haar midden opgerfctaan allé volken ten getuige verftrekt, hoe Nederland z$ne heiden beloont, welken loon Nederlandfche helden bet begeerlijkst achten! Én klimt men hierbij oog hooger op met zijne gedachten; vestigt men ztjoe aandacht op het aanbiddelijk beftuur der Goddelijke Voorzienigheid, die Leyden in den uiterften nood niet verliet, den moed levendig hUld in bet hart harer verdedigers, de ontwerpen barer vijanden verijdelde, en ren liatfte met winden eo golven voor hafr ftreeddan mogen, dan moeten Wij bet onzen vromen Vaderen nazeggen: God Almagrlg heeft Leyden voor bet Vaderland, heeft door Leyden het Vaderland behouden! Wie, die dit alles met belingftelHnggtdeflaat, billijkt niet de wijze eo godvruchtige voorvaderlijke inftelling, om den dag van Leyden» ootzet Jaarlijks, in alle de tempelgebouwen der Stad, door herinnering van het gebeurde, door gebeden eo dankzeggingen plegtftatig te vieren; eo met de buide, aan heldenmoed en burgertrouw toegebragt, de hulde aan den God der videreo de, Befchermer eoRedder van Nederl«od te vereeolgeo» Docfc hoezêer bet eeoe dwmbeid ego zon de wezeelflke eo eebt Va. derlaodfche bejangftetline in deze gekeorteiis naar de herhalioi der Jaar. iflltfchegedachtenlsvietlng van dezelve af ie tseteo j het vflfde halve eeuw feest derzelve kon echter niet lanhreken, zonder opeen meer bijzondere wflxe het dankbaar gevoel op te wekken, dat het ona no nog, na tolk een tijdverloop, gegOnd ia, ala een onafhankelijk en gelukkig volk. ónder het wfls en vaderlijk beftnnr van eenen Vorat uit bet Oranje, huis, waaraan Nederland tfln eerde volkabedaan te danken bad, deo grond te bewonen, dcor goo veel bloed, vr|Jgeftredeneo In Godtdleolilge en bnr» geilflke vrijheid, de vruchten van den voorouderlijken roem te genieten. Het ie hierom, dat de Raad dezer Btad, io derzelver vergadering van den 1. JuoiJ jl. befloren heeft, de twee booderd vöftlgfte verjaring van Leydeoa ontzer plegtlg en ala aen jubelfeeet tt vieren, door niet all»en op Zondag den yden October eeratkome.de. In alle de Kerken dezer Stad op de van onda eebrnikelQke wflze, Goda groote weldadigheid, aan onze Vaderen, in de VerloaGng van Leyden op dleo dag bewezen, dankbaar te doen gedenken j maar ook, enten einde da Codidienilige aandacht op den dag dea Heeten niet te verhinderen, op Maandag, den 4den daaraanvol gende, zoo door gepaate opwekking, ala door berimelflke openbare vreng* debedrflveo. tan alle de borgera en inwoners van Leyden de gelegenheid aan te bieden, om bonte deelneming, honne erkentenis en b!|)dfchap óp eens hartelijke en ongedwongen wflze aan deo dag ie leggen. De pittigheden voor dien dag door ona vastgefteldeo waarbfl Zfloe Excellentie de Heer Gouverneur dezer Provincie ona reeda zfloe tegen- woordigbeid heeft gelieven toe te zeggenzuileo in de volgende orde plaats hebben: De aanvang vanbetfeeat, op Maandag den 4den October zal 's morgena te. acht ure worden aangekondigd, door bat uitftekén der vlaggen van Stads totens. Vin den toren vso het Raadhuis zal bfl afwlafellsg, tfompetgefchal en lilokkenfpel gehoord worden. Ten half tien nre zal de Regering dezer Stad met alfa de geooodigde Collegien, Autoriteiten eo Perfooen zich verzamelen op het Raadhuis, van waar deZelv. gezamerlflk in ilatelflken optogt en behoorlijk eaéa- corieerd door gewapende manfehap zich znllen begeven caar de Pieters kerk, den weg nemende langt de B'redeftraatdoor de Mooflependeeg over de Pieterskerkgraehten Pirterskerkftrsatde Nooi.Idear in. Io de Kerk gekomen xtl de trein zich onder het fpeleo van bet orgel, begeven naar de platrfeu voor denzeiveo beftemd; wanneer de Hoog leeraar en Akademie - Prediker v ra dei. zalm. die oaa daartoe op ona verzoek, wel de toezegging beeft willen doeo, eeoe piegtige redevoe ring op afgelegenheid loepasfelflk zal houden. Na den. afloop hiervan. Zal de trein eodaa bet orgclfpel de Iteik vtrlatej ca door de Zuiddeur DEN fl? SEPTEMBER. liogsom, door de Nieuwfteeg, «ver bet plein der Ruïne, langt bes Steenfcbunr, de Breedeftraar op, naar het Raadhuis terug keereo alwtaz alsdan de genoodigden dte tuet huone tegenwoordigheid de plegtigheld vso bet iubelfeest, luister hebben willen bijzetten door den Burgemeester worden bedanktwaarmede tiet meer ftateljjke der plegtigbeid eeo einde zal nemen, terwijl de overige tijd der feestviering meer bepaaldelijk zal dieoen voor volksvermaken en verlustlgiogen, waartoe het volgende bepaald is: Vooreerst 9 z«l er gedurende den gebeelen dag, ineen der zalen van bat Raadhuis, de tentoonftelling plaats hebben van oudbeden eo bijzonder heden» rakeode bet &el£g en ontzet io het jaar 1574. Ten twaalf ure zal er, aan de armen der verfchillende gezindheden eefie buitengewone tsjtdeeling gedaan worden en de bewoners der Godshuizen zullen worden ootbatld opdat ook di» allen zich io dezen dag mogen verbeugen. fit) afwisfellog zal men het fraaie fontein kucstmatig doen fpriogen. *s Namiddags zal er op bet plein der Ruïoe etne mastbekllmmiug plaats hebben, tot her winnen van prijzen. Nd «o dao zal zich het muzflk doen hooren op de Koornbrug eo bet kleine plein der Raïne. onder daartoe geplande tenten, welke 's avonds zulle» geïllumineerd wordeo. Voor bet Raadhuis zal eene eerepoort met een Cbasfioet, verbeeldende het ootzet der Stad en bet bjBnen komen van levensmiddelen, naar bét tafereel vao rift t e ji van veen gefcbilderd geplaatst worden, *t welk '«avond» zal worden verlicht. Op de Vlictsbrug zal eeoe fraaie Colonne geplaatst worden met een cbasfioet, toepasfe)|jb od de eerfte invoering van levensmiddelen bij hee ontzet der Stad, welke mede 's avonds zal worden verlicht, beneveua de lanen en voetpaden der pleitten langs het Steenfcbuur, tusfehen de Nieowfteegv en Groeoe - bruegen terwijl de Ingezetenen worden verzocht» om fot eeoe algemeens illuminatie der voornaamfte ftraren eo grachten, zoodanig als bun die door de Heeren der respective gebuurten is voorge meld te willen medewerken en het hunne bijdragen. Zier daar Mede.burgers en Mede.ingezeteoen van het zoo regtmatig van ouds beroemde Leyden, op welk eeoe wtjzs w{5 gemeend hebben de pleg* tighedeo eö vreugdeoedrijveo van bet aaoftaande jubel te moeten iniigten.— Wij vertrouwen bierme'de io uwen geest gehandeld eo uwe gevoelens t« bebben uitgedrukt: wij achten her daarom ook onnoodig u aantefporeu» dat gij een iegelijk het uwe bijdraagt, ora deze feeatvlerlng te verboogeu» t« veredelen eo luister bijtezettenen daarbij op allerlei wijzen aan den d«g te leggen dat Gods weldaden bij u opboogea prijs ftaan; dat gij waardig zjjt deo oudften eo beroeradften zetel vta vaderlandfdhe wètenfchap geleerdheid en vetlicbtlog als de beloooing van de trouw uwer vnar. oudéreo, ic uw midden te bezitten; en dar gij niet flechts van den naaai dier voorouderen maar ook van bunne burgerlijke en maatfcboppel$ke deugden, de eebte en onmiskenbare erfgenamen zij-t. Ook opUlieden voortrefTelJjke kweek lingen der Leydfche Hoogefcbool durven wQ tekeneoop olies, wat uw vernuft, uwe befch3viog Uwe erkende vaderlandsliefde, tot verfieriog van ons volksfeest zal kunnen toe brengen eo houden ons verzekerd, dat de zonen der Leydfche Psllas nu gelijk altijd, waar bet baren roem eB deo roem des Vaderlaodg gold, ffich barer waardig zullen hetoooeo. Aldus gearresteerd in de Vergadering v»n deo Raad der Stad Leydea op Donderdag deo 9, September 1824. J. G. D B M E T. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. DU PUI. brengen bfl deze ter kennis van de daar bij belang hebbenden, dat dft CATALOGUS van oudheden en bijzonderhedenrakende bet Belege» Ontzet in het Jaar 1574, welke ingevolge bet Progrsmtna van den Ed. Achtb. Raad van deo 9 September ji. op den 4en October aanftaande zullen worden tan toon gefield, op Zatardag den aen October bevorens, gedu rende den gebeelen dag, tegen betaling van tijf en twintig cents, ten voordeele der algcmcene Weez&n verkrijgbaar zal zöo aan bet Hetlieea Geert ef Armen Wees- eo Kinderhuis binnen deze Srad zullende de ten toon Helling plaats bebben io de Raadkamer op bet Rasdhui3 ten dage voornoemd, vao 's middags ten ltor's namiddags re» 5 ure; sis mede oog op de twee volgende dagen, van 'a morgens ren 9, tot 's namiddags teo 5 ure, tegen afgifte van toegang.biljettenmede «au veorfz. Godshuis te bekomen. Leyden deo 23 September 1824. J. G. Dl M E Y Ter ordoooanne van dezelve P. A. do PU h De foegaog.biïjetre», ter bijwoning van de plógtite Redevoeringwelke gehoudeo zal wordeo op den 4-n October aaoftaande, in de Pieterskerk der Stad Leyden, die 00e megren voorbanden zijo, rullen op Diogsdag deu a8 September bevareos *smcrge»s van 10, tot 'a namiddags teeaare veikt^jfhaar zö" *>P «en vertrekken van het Raadhuis. b|j eeneCom*i misfle, die daatroe v«D wege HH. Burgemeester eu Wethouders zal vice- reo; ais me.la ten volgende dage eo uren, b^aidien har getal der hiljèstes' tuaiiikend wo^t vrorhea kevetues.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1