r to to, M 5 n 1 re Z a TO re 9 re to r» to rê 3 re TO 1 z fc. re to O re o re to N - re re re re re re re TO S to a to re to to. to re a. i s z Q Z 3 re to re re to. re zr sgr ïcZl 2 9 O ■9 bJ nr 2» re f» re to CX Q. tl a O Q. O re a 9 a. "2. a o. •ai 2 a O H «8 0» f- - a o- o S ex ra* a «T -t y s TT n 2 3 er <3! i*> n 3 to q O 3 w 2 o B o 5* D 2 a er 2 T er ra a - -• re 3 5 s M 3 - a ö- 3 ex K- U 3 iL O O O - (X o a <J» a r - Q. 1> 5 TO fB J"' g o f» 2 ;r 9 o "O o ^3 -». a 2. 3 o 8 "re ex 5 H j S- re 2. p. u» O •O O if a "2 PS 2. «o 7, S u 1 S O re <A 3 0 d 2 J s: ET S? *8 t 5 B 2 I 3 -< js. e ,K. n. u Ba O T3 Q. r> o CX O 5 - o a n 2 ex o ex 8 a r» s 5 a 2 O TO w C re 3 2. 5: 2 re f» sr Z 1 3 r* M 2 3 s. 5 a- 3 3 2- '3p; KP O O a D TJ n r 5T f» a. (TO w a n. o o o 2 n n> to 9 m 2 ex 2 cc 2 O 2* •o® P» O M a ar n 2 o 2 2 2 2; *0 n B«ï s 2. 5 rt 2 er o a s sr T3 tf n 5 o O n e o i. s 5 S O 2 v: S 0 o OW» o a o 5 o- O W b- 2 "2 2 o'Z. 2. o 3 S.Ö 54 O er Q- <1 o 9 - 2 r - 5 D (TO 2 -• «J ^2 O 9 e a SL 3 2 5 r 2 n 2 5 a 2 - 2 ^9 o B 2- 5 oor»" ex S" 2 j B w 3 5 n j? 7 3 S S 2 B- a 2, o PT - 5' 3 w. w 2 - O 9 5 a W M W I. o 2 ?5 5 9" -O 1 II. 1,1 ng o 2. M 2 - W I 3 er o re S g - - re a t5i r> 2 Z «r B 2. 2 a s 2 3 P? 2 r a re IT* a O - s IX to rr 2 re a K-crcxre re 2. 2 2: a m 2 r O er ■?l «s a Z *r i o a 3 <T 2 2 o- 3 3 s m re 1^ S 3 2 ex re a -5 o- *o 3 <8 e 2 2- b a s S 4 3 2 2 o 9 o o e 11 W> 4 g S - 5- B CX 3 - re m •(j re z TO (X O re o o "O o 2. 2 a: IS - B- 3 "2 i» B ex O a to. re to O B o O TO a T re 2 ce S 2 TO ST - 3 re re sr 5 o- o. a «o O .6 I-» er j O. 4 2 <35 ex 2 2 3 2. 3 |f 5 5 O. OJ 33 «o"? TO n -r 2 9 W e 2 3 0-2. 2 re a ex ex re 2 T2 Q. 2 3 "2 3 o a to 2 g - 2 TO re 5 TO TO TO a.) 9 a c g 2. re O W- TO Ï.2.HS B O - - O a a. Ll - fl re Cre^I 3. IT CS, O S 3 2 2 re - reh«» .?js re to a re 5" 3 ?3 a a O ex 3. M a 3 a 1 0 re J re 2 0 0 re -a g re a 9 O ?i s wr m re re - W a B re 2- a re re o o 1 «J m '«re1 re W re re to TO 0 -TO 1 3. B e TO O 2 rl w a C3 2 o t-t 5 o o k<3 en O 3 r U C/J O K 8 7> 1—. a x o 03 re -9k |!F| re S C3 er a W 4 xr 3 s< 0 r 3 2 J g K ex a to se erre*» 3' M 3* re 33 O a- re 2. 2r 1 re n» PT O 5C Sr 9T 9 s 3 3 ^23 2 3 a 2. re' O CX 9 re Q. 1 - =r to gore N 2 ex 2 re cr 3 2 TO a 2 a r rr CL. 9T ev o r H a to 3» 9 pc 5» 3 2. 9 3 o o a to CX a e« B TO - 3- 0 w* o- o- to a o g ou r to 2 2 N g 3" 3 v? re re to 0 a a 5 o 3 3 q. 2* Z B" rè re T i t - a. r* a. TO re 5t re S.: "re B 2 «- 2- J» to a B tr TO Ct a -to ex n 2 re S- 3 a cc re TO re e 9 2^o- •TO C ^-V TO c J re o 3 S- sr 2 2 a* a re ;2 3 -• S S i. i 2 2 g 9 3 2. s re Z a Z 2 9 - g o z» =r to a* n. o 2 S" 5 re re to- w re B re re to to s. s: s- S - 9 ex b 7 re E 5* n a 2 re re re TO o 3 o re re J TO O 2, re re to toj w 5 re a to- re mt O) 2 TO w. .re re S. 0 ct 3 «r, CX 3; re TO TO B £XS ere TO" t 3 ra" re cl a u C-» re' or 0 U re P? re w 3 Pt» n re 9 ar a* u Z1 Cl a 3 u 0 0 u 're O- pr <y> a 2 to 2: o 3 J B 5 o re 3 D 5» m re sf 5-J: re E. g re a jS y» re a S I - 3 3 S a s J a" *r re to a Z 3 2. re 9 5> 0 0 - S 3 a to to re J| - 9 5 3 3 O- 7 K- S. rv T 2 O re 3 a PQ to 3 2 n> TO O TO TO - 2 2 a i w w n o 2 E 2. ®- S 3 I ex m re 9 pt to re t«j 3 2 2 e 2 0 0 2 st z: 2 re to o «1 tnr a 8 S 2 S f 5 n 5Ï A a S- - "b re to 3 3 2 re re a a 2. e* 2 re a re U 1— re 3 TO O re J o; o ■a c 1 re rr o j-i! - 2. re to O TO O O H co 2 H H Z" TOH P3 a - X - - 1 S. 3 2 rê' PI n 3: o S 2 i 2 s •b 2 3 2 2 iT "a PT wS 2 re 3 re re U w TO re ex er o eo. g 9 T« Zere 5 1 2- 2 f 1 5 S S' 2 z 3 re 2 a re w f r 3 a- O S er 9 O re 2 to. w n 3 to jq B- - 2 re 0 N TO 2 -TO O O S =T. O re *f 2 re ex - TO - PT o. o to o re O £r TO or n r o- o r 8 O g -S3™ ÏL- 3 0 ex b we», O «3 M rt 3 o o - 2 re- e> w 3- 2 D O 51 o 2: 7 N R re re to M JT O b g N M =k CX - re N b* rod: Z. to a r- c N r» S ré rt 2 2. re b - 5 a 3 I i S -5 0 0 S A -■ 55 re J re E o 9- 2 - e; j Sol 2* S o 2 re re er 2 B 51 u TO r> 2T 2 5 - o 4« E B!ï 3- S 9' re re g TO :- o u PU M JV TO TO O re to o re. g 9 ex O re D u 2 O e 9) e <r - s r a - o 0 O S. 2. 2 O. 9 B* 9" 2 3 re 9 2 2: Sr S TO re o er 2 «re R J J 2 a A o M - re B TO -O to at e re u 3 3 O PJ S3 W H P3 g t» Pi O O G 50 to. a TO Z re o* O Z S. TO -TJ 7!rea ra i» C. o n to re to re o ex b 0 s ra to a to C/l re i dtckb&aibeid welke ik veifcbnJdigd beo aan de nQ door de gehcele natie in bet algemeen bewezeoe geoe* geilheid, eo zonder eeoige herinnering der foeode laare* ring, waarmede mjjne vijandeo de vijanden oozes lands B^oen naam hebben getracht te bevlekken. fp Mqo eenige oogmerk is om met raad en degen mede te werken tot het behouden ven Mesiko's vrijheid eo ooafbaDkel^kheid., of om het begin dezer nieuwe en zeer noodlottige fhvemJJwelke magtige tmiën ocs voorbereiden«o dat zelfs door toedoeo van eeoige nietswaardige iandgeoooten en verfebeidene ondankbare S^pacjaarden tiet te overleveo. Ik wensch Insgelijks de onder n beftaande gefcbilleo te vertffeoeo geTcbil. len die alleen in ilaat zonden z^jn om u io het verderf iê üerten den oowaatdeeibsreo zegen van hoisfelij- ken vrede te heiftelleo 9 dat fletfel van beduur hetwelk het ruee6t met den algeaeenen wensch zal overeeako» men, zonder eeoige beperking re onderfteuoen, eo met u mede te werken tot het werkelijk bevorderen vin den voorfpoed der natie. s^Meaikaoen 1 weldra zult gij meer verneman van iweo opiegten eo toegenegen vriend AUGUSTAN I T UR B E D 1»'* FRANKRYK. PARYS den 20 September. Dezec ochtend heeft Z. M. de lede» vao de faculteit, welke dco dienat b{j wijlen den fCo^ing ver.rigt eo diegenen welke bet lijk gebalzeoid hebben ontvat)geo. D-aroa hoorde dc Ko ning en de Koninklijke familie de Mia tn de Kapel vie het Kafféel.' Vervolgens beeft Zijne Majt. achtervol.' gelQk gearbeid met den Prefideot van den Raad der Mioiaters, den Baron de Damas, den Hertog de Doe* deanville en den Greot Zegelbewaarder. Naar men verneemt zal de overbrenging der (loffelijke ovciblflffeb van wijlen den Koning, aanraasden Doo- derdag plaats hebben, en men verzekert dat deBisfchop van Hermopolis de lijkrede zal doen b$ de begrafenia* plegtigheld in dc kerk" van 3r. Denis. Ingevolge beduic van den Minister vin fisaociea is de beurs beden weder geopend, maar gedurende dc da* gen van bet overbiecgen naar St. Denis eo bet begraven van het l{jk aldaar, zal dezelve weder gefloten zijn. Mes gelooft nier, datbet Ministerie eeoige verandering sal oodergaan door de nieuwe regering. Het (laat, out men dënkfiftevlger dan ooit eo vcroral de Hier Je Villèle, die den invloed van eeeeo eerden Minister nic« oefent. Deze zag reeds voortaog den flag dreigenwelke •u gevillen is, en heeft zich dus in tflds daar rej»eo re* wspeod. Toen hQ In hetMiulsterie kwam was Mitjitur, thans Karei X, van de rtaatszakeo verwijderd eo had daaraan volflrekt geen deel. Maar her eerde dat dc Héér de Villèle deedwas Koning Lodeyryk XVUI orec te balen,.om Mtnfitar bij de gewfg'iglie beraadfl-agtogcB t,e doen medewerken: HQ keude io dc (ljaisaskso- even zoo aecr hem, wlen btj ali fpoedffen opvolger'der krocn opmerkte, nis den Kooiog zelveo. Mem fleur ii hem voor dit pedrag zeer dankbaar eo beeft mcermaieo gezegd dat Mf fut nooit %al vergeten,- (M*t vh volg 0/ de V9l(endé BiêJu.")

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1