i LEYDSCHE COURANT. 1!lfi As. 1824. Burgemeester in wethouders der stad LEYDEN gevtcbg dezen kennis aas de Ibêezerenen derzeiver Stid dai bet eeneeelde Patent, op vertoon der kwltaorie vao dsn Ootvaoger der Directe Beligiinge, zal konneo worden afgehaald, reo Kantore van H. H. Zettera der Directe Belaatiogeo. op het EUadhois welke daartoe inliep vaceren van deo no. tot den go. dezer maand September ingcfioten, dea morgens vin tien tot één nre. SC- O. O) C T) fi s 2 E - O O fO v - êc - 5 I s b 5 'S fe j. 5S P. Z M O A 3 0 MAANDAG NOTIFICATIE. Watifchowende Burgemeester en Wethouders voor noemd, degenen, welke Verzoimen mogten zulkster plaatfe dagen en men voornoemd te doen, dar zg van zich neiveD ie wijten zollen hebben de oadeeligc gevolges en fcbadenwelke uit dit bun verznim znlies voortvloefien. Aldus gedaas eo gepubliceerdbQ H. H. Bntgeaaeeft'er en Wethouders der Stad Leydcn op den 6 September 1894. J. G. DE ME Y. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. do PUI. KEN NISGEVING. BÜRGEMÊEStER. *n WETHOUDERS de* STAü LEYDEN geven bjj dezeo keoois aan de Burgers en logeztteneo dezer Stad, dat ie de vergadering vab deo JEd. Achtb Raad, op deo 14 dezer maand albier geboo* deb b$ fteroopaeming is geblekeD dat door de ftem. geregrigdè ingezetenen bij meerderheid van ftemmeo ggjo benoemd de volgeode Herren; jookh. Daniel Fr anf.o is van Alphen. Prof. Jan Bake Thomas van Bergen. Abraham Blusfêde Jonge. Jookh Gerardus Andreas Mar tin us van Bommel Johannes Brill. Daniel de Pos Brouwer. Adam Bruin. Mx.Nicolaas Bueaiile Mr. Jman Bonifacius Cornells Peter Cau Mr. Fitter Samuel CrommelinEvert Hendrik Jacob Cuneeus Dr. Henricus Cuypers Mr. Martinas Gerard Ddceurt. Mr. An dries Abraham Dillii' M». Jdques Leonard Dozy. Casparns at Fromery. Diderik van Leydcn Gael 'van Vlaardingan. Mr Abraham van Gerven. Mr. Daniel van Halt er en. Abraham van HarteveltJz. Pieter van Hemeren. Jan van litakelom Junior. Dr. Paulus Godfried van Hoorn. Gysbert Johan Hoopegeyn, Mr. Paul Fratifois fiubrecht. Hendrik Pieter van Kaathovnn, Mr. fFillem Pieter Kluit. Mr. Jan Hendrik Krant Cornells Leembruggen. Hendrik Frans Leijendecker. Joe kb. Btrtael Leve tot Aduard. Mr. Johannes JHubertus Lisman. Mr. Jean Gysberto de Mey. Mr# Jacob FrcdrikConftantyu Moltzer. Mr. Pieter van Cuteren. Gualtherns Soetbrood Pieeardt. Mr .Samuel J.e PooleMr. Leopold Petrus Adrianus van Putt hammer. Hendrik Reskes. Gysbert us van der Spruyt. •Mr. Arend Bernard Swart. Jean Totes faint ca Mr. Jan Vtrfehuur cmingevolge art. at vie her Reglement veor bet Beftuur dezer Stad gearresteerd bij befloir van Z. M. des Koning, in d«ro 4 JaooarQ 1894. No. 108, bet vernieuwd Kiesfeollegie ter benoeming der leden v»q dee Raadtot deo 30 September 1837 uit te maken» Lijden, den 16 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. G. d M E Y Ter Ordonnantie van dezelve, F. A. bv F UI. De BURGEMEESTER der Stad LEYDENreeds de Welwillendheid vao onderfebeidene perfonen ondervon* dén hebbende v in het aanbod voor de tentoonftelliag op bet sncftsiode vQfde halve eeuwfeest Van het Óntzet dezer Stad, in den jare 1574* vao voorwerpen en ge« deokftukkeo het Beleg en Outset betreffende; eo veron- derdelleadcdat bier en nldcra oog anderh daartoe be* 'trekkelftke gedenkwaardigheden, welke vóór die ten- koooftelliog bijzonder belangrtyk ztfnen naa dezelve Meerder luiater zouden bezetten, sullen berusten, 000- Bigt bQ deze uit en verzoekt alle degenen die zoodanige voorwerpen onder zich, of in eèn kabinet of vèrzime* llng hebben mogt, om dezelve aan de2e Stad tot dat hindevoor een korten tjtjdte willen afgeven co daar* van aai heen opgave te doen vóór of op deB 95 Sep» scmber aaoftaande, zBllende daarvan doorhem behoor lijk te$u worden afgegeven; terwijl een ieder wordt verzekerd dat voor allea de beste zorge zal gedragen# en na deo afloop van de ten toon flailing VractUVrg terug bezorgd worden» Ley Jen den 17 September ilt4» iia..- DUITSCHLAND. UITTREKSEL uit u» fdUleUliert» BRIEF ian LEIPZIG des 10 gepiamber- Uil de Jostiie brieven vao R.siaad blijkt bet, dat het vertrek vin den Heet dt Rlbeinpierre gevolmagtlgd Miolster vao het Hof van Petersbnrg tg de Porte, onbepaald ia uit geluid, ces gevolge der va. Odeafa eo Kooilaotinopo. ]e» aaegekomene ddpdcbca. De Heer de Ribeanplerre had reeds toCbereidfelen tot 1Q0 vertrek gema.kt, <0 wachtte enkel naar bet bevel om zich op teia ie 6e* ge.eo, omdat bet RmOsck Gouvernement oVertdigd was dat alle de hinderpalen welke zich rot hiertoe ais de ostrulming vin Moldavieo e» Wallachijeo hadden spgadaav, geheel uit den weg gemimd wateoi en Jat m i r 37 DEN afc SEPTEMBER. de koerier welke de rfldfirvg vin bet vertrek der turk* febe troepen van deo linker Öooau oever moest over brengen elk ©ogenblik verwacht werd. Hob veel móeite mén ook gedaan beeft om niets te doen uiilekken vac deo ioho'ud der te Konftanr'ioopóleo ootvaó. gen dépéebes v ii ber evenwel zeker dar dezelve öiet zeer voldoende z^Jn geweest en dat deo inhoud dea Graaf van Neafelrode buitengewoon gehinderd fchjjot te hebben. Id bet vervolg zullen Rusland eo Pruisfeo behalveo dé te Petersburg en Berlyn refideerende Ambasfadeurs* particuliere militaire Reüdecten bonden welke beftemd fcböoen to z(Jt» om aan hunne Gonveroemeoten rapport tfe doen van èllerlei roHiuire zakeu. De msflfche Ad judant* Generaal von Esfen zal die fuocrieo te Berlyn uitoeffeneo alwaar de Heer Alopeus als Ambasfade'ur van bet Hof vao Petersburg zal blijven. De Groot-Vorst Nicolaas zal den geheelen winter fo Pruisfen en de Nederlanden doorbrengen, en niet voor de maand Mei aaoftatode met rij De Gemalin in Peters burg terug komen» Men gelooft, dat hflna zijn verblijf Id de Nederlandeo zicb ook naar Parijs zal begeven. GRÖOT-BRITTANNIE. LONDEN den 15 Seprember. Zijne Maj, de Koning heeft Sir William A'Court, tot nu toe gevolmagtigd Minister b{) den Koaiog vao Spanje, in diezelfde boe- danigheid benoemd bij deo Koning van Portugal. Da Heer William Noel Hill tot nu toe afgezaot bij dei Koeing van {Sardinië, is benoemd bij het Hof van Na pels. De Heer A. J. Foster tot cu toe afgezant bfl den Koning van Denemarken, is tot de nzelfden post bevorderd bft den Koning van Sardicieo. De Heer H. W. W. w'ijon vertrekt van Stotgard naar Kopenhagen, ep Lord Erskinë is benoemd tot Ambasfadeur bjj deo Ko ning vao Wurcemburg. De Heer Canning is voor acht of tien digeti nftar Dublin vertrokken om aldaar de Markies Wcllesley, lord Lu!* tenant vaa Ierland te gaao bezoeken» Zijne reis beeft volftrekt geene bedoeling welke met bet flaatkundige io verbaod flaaf. Voorleden Vr^dag Is des Konioga boodfehapper k»ija van het ministerie vao buitenlaodfche Zaken met dÓ* pèches naar Wecneo vertrokken. De leenitg voor bet napelfche Gouvernemeotdoor den Heer Rotfchild gefloten, moetin drie gelijke ge deelten iet markt gebragt Wördeo. Het eerfle gedeelte is reeds in deb handel en de twee andfcre gedeelten Zullen In 1835 en 1826 in omloop gebragt worden. Volgecs de jongfle berigten van Lisfabon ven den jode, voedde men aldaar de boop dat de Koning on. derbacdelingèo met Brazilieh Zoude trachten aab te knoopen. Het was aldaar zeer matig. Te Liverpool zfln tijdingen uit Perti aangekomen. Welke geeoe bflgbndtrhedfeb bebelzeo, maar eCbter be. veétlgen dat de Generaal Olanetadep Generaal Cara. talé had verflagen en gevangen genomen Zicb vervolgens bü de foldatea van Cbily gevoegd, eo Zich voor de vrtyheid eo oüafhaókêl^kbeid verklaard bad. Dit zoude bet lot van Zoid.Aserikt kennen beflisfes. Glater waren de 3 per Cents geconf. 93 en 7 achttien; de Actiën van de bank 934 en 3 vierden. De Wisfel op Amflerdam !a en 3 ed op zlgt lsop Rott. ia cb 4, F R A N K R Y K. PARIJS den 16 September. Zijne Majesteit Lodewyk de ivill», Koolog van Frankrijk, de Vader des Va derlands, is niet meer! Deze treurige gebeurtenis werdt rëèds ia de jongst verlöpene dagen door geheel Fraökrök met angst te gemoet gezien, vermits de laatfte bulletins wegens dea tóeflaod des Kontogs gêene boop op bet be houd van deo dierbaren Monarch overlieten. Het dertiende en laatfte bulletin* gister avond ten 9 ure be- kepd gemaakt; behelsde dat de koorts dien dag heviger ddó ooit geweest was dat de adefnbaliog veiflaanwda en dat de pols afgaande vm. Doch te middernacht Was de Koning rustiger, en de hem omringende perfooeo verwijderden zicb vèof eeoige uren. Evénwel bad eeo der geneesheeren atogekoodlgd dat de noodlottige flag tusf^bfn drie en vjjf u»e kon gebeuren. Ten twee ore gaf de Kovtog aan zijnen blegtvader te bennen, dat hij dé woorden vaa vertroosting, welke de Godsdienst den flervéoden geeft, wilde hooreo. De polsflageo werdec bt)ó» gevoelloos doch niets fmartelQks noch fluiptrek- kends kondigde ztjoen dood aan. De KoBioklflke fe. mille, dé Groot Aalmoezenier en de Groot - otiiciereo van de Kroon omiiDgden de Voifleljjke legerftedetoen des ochtends ten 4 ure een van 'sKooiogs Geneeaheerea Hit vervolg op de Kdnt van dszd blaii-J -J2 h e 3 fc_ <L» O Z '5 6 e Sf ls O O .c. o I '2 Q. a Q a «D -a o C «s 0 - J» 04 r 0 s to a .a v «- I S V s H te c. 1» J Kt S3 41 W CS z o a <U V, - ij 4, 4> <u o >- ;o -0 <u B -ï - *3 y J: 2 «i o, 2 c - s X t 'Q Z 0 O Ci 0* •o "O •o 2 u 'zr N B o a O -o «4 - s - - 5 v- 2 S f 2 ■5 s tn «1 ■s te U V «sjj 8 •S I S 0 O Q ■O H I* Z a M "O 5 2 •Y3 o 2 r te «w 5 E *0 S M 1 Q PI S H a a o O 4» je w ei O u. a 4 S - «i M Sk - Pt w 2^c 111 2 fe S "to TJ O GD C O »- Cl O •S o M u o 0 2 u 8 J S •r 5 <u o ■m e a t» .T? e O «- T* E KJ r, c 2 2 04 n a a 00 c m - 1, SÏ3 - o a u, a. ÏT «i* O o y p CU fi w wS a is a .T a O m a w a S ff 5 0 - g -S te l l T3 a> Q, P M V 0 "E D S s o 4» ra X s j. b 5 M 73 J- O. ■5 *S g t i S ju 11 a ft ti o - 2 R - s -S T3 1 Z a a e te O O te i. B 5 -ë - w O '5 h m - s II n?:Ï 5 5 t f IS *- at M Cl 0 O 2. -r "2 a a o- gl J s M Z jo w P 1 s <U ju 0 "O Oi H - A O 13 13 P - - s S i 5 - s A en o u s '5 -o o m fi *4 'O T- u 0 0 Jü W -o -i UB® O OJ 0 tj s S 2 O 2* -n te. O O P o u fcd o - C 5 B 0 M J» s U -O u e fi - - •5 2 o 0 u e u u u "2 - ■S g S •5 - - I S f 1 u s 4> X? es N •o x B a O kq S s 2 S 0 e r~\ o 2 -r 3 u u 0 s fe u 2 U :o s cL 0 o 2 0 0 c fete S O c 55 M m 2 P «J 5 c n .z w, w «S -O E o - 4. o «- 5 -s 5 s -S f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1