K fe fr Ja s .;:S' 1 A\ 1824- LEYDSCHE IOp; a ij B 4 s W" Jjj kg. JMfk r AVl ftr* ScpiaS» r° »i£>"'j A~r.^a~—-j DEN IS SEPTE MBER, JONISCHË ËtLANDEN. OR.FU deo 6 AagaitBe. Aadèrniil 14 de zee met de vrekken dor OttomaDOlfchc vloot bedekt. De ftrtnden van deo Archipel weer. (•Iaën van bet geroephet Kruis heeft oner- wonnen I Griekmlaoda held, de ooverztagde Caoarla, beeft lo deo oacht vao deo 34<len eo ssftea dezer, io de baveo via Mityleoe de torkfcbe vloot la braad ftokeo. Te oamwer oood la da Kapttaa-tacba met ceo kleia gedeelte zf)aer fcbepea oatfoapt en Biar deo Golf vao Smiraa gevlnit. Het wit deo yden JnlQ dea Uorgeoa, drie degen aa de gebenrteala vao Ipfara, dat bet eikader vin Admiraal Mianlia Vocol voor do lao- diogtplaatfeo van het ellaod aaokwam, alwiar oegea dolzeod Torkeo bezlg wareoclkaoder ket overfckot der half veroielde Had, welko zi) io haddao te oot- rokkeo. Sedert vier ea twintig uien bad de ECapitaa. ptcha Zieb nit die wateren verwtyderd. Op bet gezigt vao ket Labirtifa de kroiavaaobeffen de barbarea eeo bralleod aOgiteefcbreenw tin. Z(J debken verra. deo te zöo i z(J bledeo eeeueo weer Hand, en twee dni- Zeod Mahomedaaofche Schypetara vao Salrrolka zijo ét ceoleeo. die kat vaar der Christenen beaotwoordeo doch bdooe pogiogeo zijn vrachteloos. Het ia vlam. meo opgaan van twee torbfehe fregatteo eo tieobrikkeo verfpreidt deo fchtik oodet alle de bogeloovlgcodie io verwarring naar zee foellea eo den loleo dea ivoods wareb reeds meer dao tien duizend vijanden om het leveo gekomen. Het ftraod lag met wrakken overdekt, de bergen rookten vao bloed eo het Grieksch eskader cto zestigtal fchaltea achter 01 geteild sQode dwong veertig derzelveta Chio op ftraod te loopeo, waar vele met mao ea mals vergaan tflo. Het getal der tarkfche Schepen, door de Grieken bt) de expeditie van Ipfara gekomen, wordt op honderd begroot, babalveo die, welkt varbtaod zj)n geworden, •0 bat zeheele verlies dar Tnrktk berekeod men op ts doizend mao, Toee dé Ipfarlotee husoe laading bij Policaatro bewerkftelllgdea, waa de moedige Caoaria bet eerst die het kraia plaette, ooder de kreet: Goi ai) geloofii If [era ft gewroken I Na dat alle Tarkea welke zicb op dat ellaod bevoodeeooder zfjo zwaard be* zwekeo waree, giet Cabarls naar Mityleee onderzeil, om dea lCapltan.Pacba gade te dato. De iowonera van Samoa haddec gedaréode eanigen t(jd de balve maan opgedoken, om daardoor de Torken te misleiden, die inderdaad geland wareo, ca our men verzekert bebben 3eoo van dcozalvea deze llgtgtloovlg. beid met huo leven betaald. Sedert Zilt deze gebturte. «isfazfcbflzt dea Peloponoefna te berlevtaeo wen. leer Hechts de helft wasr it van hetgeen de Griekfche dagbladen melden wegena de toemtjjke ktQgsdiden re watet en te lsad, zoo de Porte dit Jaar de gevoellglte Cu oodetvoadeo hebben fedeft bet begla vaa deo op. ftaed. Overigen! heeft meo dikw0l» bö dézen gedenk- waatdlgao worftelftrtjd opgemerkt dat talkeos, waooeer de vijanden der Grlekeo ban doel dachten bereikt te labbee. joist bet tegendeel plaets had. Mee febtQft van Malta dat de Pacht vah Egypte alle de eontraktea vao fcheeps-bunr welke hj) aangegaan bad, om troepen naar Griekenland over te voeren ver nietigd beeft. De beweegredea vao dit veranderde ge drag ZQa oog niet bekead. Becomraisrarii der Jooifche Ellen deo, Fredérik Adénlé, heeft vao dea la Alhsaien reGdeereoden Eogelfchen raad, de olScieele tijding oatvaegea. dat dei aj det vootledeae meaad zich de peat te Arta geopenbaard ea met degrootfte foelbeid tot de otbnrige dorpen verfpreld bad. Aangezien den aoinatigee toeftaodwstria zich de omliggende plaitfen vao Aft. bevinden, ao overwe gende dat de handel-betrekkingen welke tnefchen do Ellaodeo eo dergelver omftreken beftsao, de eerden aan bet gevaar der befmettiog blootftellenbeeft Z. Exc. da invoering der gezoadshetds - wetten bevolen. SPANJE. VERVOLG fan MADRID deo ö<J Augustus. Zijne Mijt. beeft ee» dekreet uitgevaardigd, wiirbfl de bur gerlijke eo militaire overheden worden aangemaand om illea te deen* wit z|j vermogen, iet einde de Spanjaar delf aan ket ver Rand te Krengen, dat zij geen bêrer Vrienden hebben dan dé foldaten van bet franfebe leger én bet ftanficbe Gouvernement vooral in deze omRandfg. beden, waarin de franfeften den Ifoning en de nafin Su>ke nitftekende dienRen hebben be©e*e,6. Dezer dagen heeft meo een befinit der politie berci'éu wd, hfl hetwelk aan een tegeoijjk ten Rreogfte verboden Wordt om wapenen in boia ie hebben». JE ei "O o a t> w- 3 COURANT. Isi De onbedachtzame espeditie der naar Gibraltar gèwekê- ne oproerigan, is geheel en «1 geëindigd maar w^J zien met leedwazeó dat de voornaamfce Opperhoofden Van dezelve nist gearreftee>d zfjo. Mett verhiald, dat de opRaodelicgen bet eens waren methnnoe, naar de hives van AodaluOen gevlugto, birosdsrs welke hen dédéo geloven, dat zoodra zij geland waren, zich veele per- foneo hij hen zonden voegen. De revolutionairen gé* loofden ligtelfrk hetgeen xfj begeerden, doch de samen zweerders ontdekten weldra hunne dwaling. Want dé inwoners hadden zicb overal tegéb ban gètirlpend ea de verbittering Jegens die lieden ic hog (1 erker géworden. Zij hebben zicb ebkel door bedrog meester weten tè mabeo van TariFa, alwaar zf) met cenige misnoegden ia ver* Raodhondiog Rondeo. De politie moet thans de groótRé waakzaamheid io dé Zeehavens uitoéffeoen, want aldaar hodden de zooge naamde ConRitutionèleb eéne geheime corréspondentie met bunoe naar Frankrijk of Engeland gewekene vrienden. DUITSCHLAND FRANKFORT den September. De daitfebfr Bonds vergadering zich rot den 15 jaouarB geadjoBroèerd hebbeode t is de Frefidént dèrzelve df» baron von Muecb* Bellioghabfeo eergister oaebt naar Weeöën vertrdkkèo; De baron vab Nagle'r prblsfiwch gezant b|j de bonds, vergaderiog, Is iosgelijkg naar BerltJo wedergekeerd, dm aldaar de zakto van hét algemeen beheer der posterijen té hervatten. Volgens de jongfte óvör Od'ésfa ontVaogéne ttfdingeo vla RooRantioopoléo zou bet^opperhoofd der Albané* zen Cêia genaamd die op Ipiart de hrm tóevertrouwdé batterjj tan de torkeo oa eenige fchoten Overgaf, loön naar werken hebben ontvangen. Me» verhaald dleoaan- gaindé dat de Rapirao P acht hem zoodra de landing bewerkt waa bfj zich lan boord lier komen 4 om meer» dere inlichtingen van hem te verkrijgen. Cota gaf Lem toen den Raat op van alle de troepen eo van den geheé- len voorraad van krQga- en mondbehoeften, die ziek op het eiland bevonden; doch de T«rk vatte argwaan op. toen bg zag, dat niec alle Albanezen de Gritkto Verlieten en Zelfs eeo gtdehlce boboer dapperen weer* Rand bood, en nasuwelgk» bad de vitberftjng van St. Nicolo pleats of ijjo toorn Reeg ten tcp daar bi) tflëen dé, dat Cota onderrigt geweeet was, dat er mBheo aan gelegd waren eo hem dit verzwegen b»d. HU wilde hem door folrtringeo tot bekentenis dwioge» en gaf hem Jaar- op re Mitftlcoe aio de woede zjjner foldaten over, wel ke hem van een gefekenrd hebben. Men meld van Augahurg, dar aldaar eéo brief cat- vacgen ia van een duitscb genie.Officiertot den Waf van den Prini Maorocordato behorende aan een zgntr vrienden im het zuidel^k Doitschlaed gesdresfeerd. Zie hier «en uittrekfel ven dien brief, gédagtcekeod van Miatalanghi den 27 joiij II.: HetgrootRe gedeelte der Doitfchers te Misfolnngbi aaogekomen, zt)o b(j het nieuwe Artillerie.Corps io die Stad opgerigt, ingelijfd. Andere» zijn door wtyli-n Lord Byroo, de Iofaorcrié geplaatst met een tracremeht van so piasters en drie rarioos daags; maar kort voor ztjneo dood bevond fafj zich in de noodzakelijkheid* om bet grootRe gedeelte vao dezelve, wegéns hub wangedrag, af te dankena Later tieeft de Prini Maurocérdaro dié vreemdeliDgeu Rreoger behandeldten einde ben onder bét juk der kifjgttticbt terug te breogen. Niettemin hebben de griek« febe Opperhoofden veel achting voor die genen onder de Pbilbellenendie Zich wel gedragen, én waar onder tóen Poolen* Zwitfera* Italianéb ea aodérea opmerkt.** De Overheden vin Misfoluoghi hebben vfln buona Lodgenooten op de Jooifche Eilindeó eené aanzienlijke gift oétvaBgen. Deze hulp ter regter tjjd gékomen en zal enkel beRemd worde» tot foldfj der troepe», welke zoo heldhaftig tegen dé pogingen der turkfefae legera worRelen. H lo weerwil van dé beflommériogeo des oorlog» it het grieksch Gouvernement Uvérig werfczasno aan afles wat de onderrcbéidcoé takken van de faod» admioiRra- tie betreft. Voofal vestigd bet pübliek onderwU» der), zelf» aandacht.- Men beéft féholen opgerigt waarin dé lancasterfcbo leerwijze wordt gevolgd. De jonge Gfie. ken oefenen zicb b^zonder in bet worffekn, eo fchU* néo zeer gefchikt te zijn voor alle» waf de wiskunst en aadéré wétenfebappen berjefté** NEDERLANDEN ••GRAVENHAGE den 8 Srpteniljer. Heden 0|k' deo middag II Zijoe Maj. de Koolof eo Z. K. H. ntrnoli of kant ran iexe Biaëx.'i O a 5 X t I! Ho O a 'O - o «S SS - m jffl .5 e ■- R 'O X3 O p s* - S O f V3 'Jt 5 èf 5 5 4» J3 is 5» - s, t S o r* o V. .5 ÏS», B f t -O Jü w e s k 5 i - s s •- rb T3 -O O 2 -T- •a - o> e o O O •o i B 2 m O a 2 «9 t> o "te E «Q - 3 •o ja 3 c "E w Oi. c Ui'» •o r y s e 5 (O 1-3 i "O O. M 5 - H 2J o c a i 5 e t <u t£ 5 13 l M w 5 2 5 ^5 2 "3 3 5 D o« n B "O o rj, S a •s o- 2? JÈ fc. 63 5 9 f-» ja •s O -O w tl tü w (a V -- Bi <M «5t 8 r o ^3 «S o 5 S 5-sl sl o 1 a a E s M el t -O T3 -2* Zx a ï-s "O a *- te- S o eu rr* o e< u 5 a j B a S'B - h r V» S H b z 2 3 Cé. C M a o o 1 z -o e- - o s ad aa n s t ta E s - a.S i V "O ta ta *2 P -ta •j a a w co o ta T3 "O a - u, - s a .Z m O M ■o .S 'Z 73 J O '.o ta ©3- ïi-s ta 3 ta Z e* r* -o a ta P o x o> •J- '3 -S - 5 A£ -O O m 5 És| Ë2- - S o •O «I J jG J= U s -s -s 1 h o. -3, - d C ta. -o T3 O Q, -n fc£ - ta ta ec -e Kfc - JS c a - «5 a 2 o 5 C Ze h m -e e a c r 2 xs a u ca o m s. s - 2 c ja a 4J I» ta n 3 S .9 Xt £•>©"-? ta 5 t> -3 H N JJ a 5 ta w N ta e o O J" k •o o <B O O c - o 73 - s S o S .t> s N 2 H B 2 s H o - ~S 5 e© p, a a O ta O ta O i: »- 5"2 5 5 s b B o Cta ta 2 W ta DO ta si.-SSs c - 1 -S I J 1 - 5"? 2 S 2 s a 32 -= ïf - i "O J 3 ta a - •o 5 5 O o 5 i o et W o S o i-Ëi 8' s f 2 1 H o 93 -O i na O - E -o g O a -® o» H O M 5 P v b* s -5 2 - 5 H sa n. O. CS ta 1 8 2 o a 3 ta "ia O Sia p ■Q <U B -n S -*E> B ct M *5 re 2 P» M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1