c o s 0 P- O TO WjJ r s f o ««-.^5 Tj i^-ov© i« o n a °-o a* 3 ÏOO» a - - -.2 r H o eu m co *5 r* ►-< Q O* 9 u 9 v v Lr-?;- »«ig o ::s-;Z5s- ssr-lfrS"? 2 Q.S 3 2.0" CO KJ (_N -, n a^ao a 73 2 „- -- <2 a 3 9rj 2 o. u c2.J»m-<O5* or 2 B -£ 5 2. - 2 2 2 9 3 22-j,3«n> -B-atk-DÏB y «os-dfl", a. »c£2»2-3 a- 3 2. o° 2 S r o75J8a O. - B 3' a 3 S ri;grs&j j?ls' srls-S- B> - Q. JJ' J) Q. o.^"* oy»" 2o*wn»-aB< a&®2.™ S3; a. jj 2 a 5 t 1 fs Ü-a n Q n K" t er O - 2 3 O* a 33 f» TL o_c3* a a r •a2®-7"ao A oiu -i-n aa "o s —»=r° 2 oo 2" - B9 iti M -i n Q -I O o TT4 od u R o o 3 S 2 o. n V» r> o cr o. 2 n m 2 -e 2S5?S D 3 pj tJ H W s e P3 o o 53 Z H •^t Ktrfttrtitepoleo crnaaki eg kj) ket vertrek van de Jooefte post t liep io die boefdtled bra eerucht del de ft apu rao Facba via afgeitr en dat vele ifjner voor. geamlte Officier» io ougcmde b$ dee Grootea Uetr vetvtlleo waren. GROOT-BRITT ANNIE. LONDEN den $1 Aaguffos Gister kondigde da Mernhg Ckrenicie erolge veranderingen io bet diplo matiek Jigchaaro san. Ouder anderen zoo, volgens dat blad. Sir William A'Coort als Ambasfadeor naar Lisfé* boo gaan, met eeoe Jaatwedde van 8ooo pondeo Sterling •n all gevolmsgrigd Minister aan het Hof van Madrid vervaogeo wordea door Sir Edward Thornton* Meo beeft ten eoreg it verfpreid dat Jofeph Buona. parte van Nfeuw.York hetwaarda was gtktimeo. ZtJoe docbrer is mtt de Criki oil voornoemde fiad gearri* veerd met oogmerk om zicb naar Brusfel te b^g«ven• Volgeas brieven van Madra» vat deo 3 April, be* voeden er zich vj)f duizend man troepen, welke ine»- fcheept moesten worden en fich naar Pon CorowaMia bepevetr, op de AudanaaD EiJandeo die emstert bal-* verweg tssfcbeo de kon- van Coromarde) en de koat voo Ava b^J ben biooer-lopeo van de ba-ai vao B-ogaleo gelegen 2Ü0. Daar moeten do fcbepen van Madras ot van Calcutta ticb vertenigeo tot eeoe expeditie tegen de Birmars en verder onder konvooi vac EQoer Majesreits fchip Li{fty.% Commodore Grsctcnocder de orders van SïrA*. Camp hel, deo militaire opper bevelhc bber teMadras, oiar Rangoon zeilen cm aldaar ecoe landing te doen. Me» dacht nier, dat zi) te Rangoon veel tcgerftand zonden ontmoeten, doch men hield het niet voor onwasrfcb$n« Ijjk, dat de vinden zonden trachten om de febepeo,- bi] bet ten anker komen, dootbet afzenden van brandende vlotten, dev nacbtr te vernielendanr dit een middel is, waarvan z$ zich meermalen bediend hebben. Van Maltha febrflft men dat men tijdingen heeft via Alexacdrie meldende, dat de Facba van Egijpte btflo. ten bad, om geene fculp te verleenen aan den Grootea Heer in den Peloponcefasdat bij diensvolgens order gegeven bad, om z^ne troepen niet in te febepeoen de contracten, die hij met transportfehepen bad aange gaan, vernietigd bad. In «en brief vsb DemerarQ vin éen is Juli) meldt men, dat bet aldaar zeer isstig li? co dat aeo boop; vcedr, dar de goede orde op eene dnnrztme wijze ïjI worden betHeld. De 3 pCts. gcredoc. lijo 94 eo 1 half; diro gecoof. 93. en 5 acbtften; de Actiën van de Bank 335 en i balf; de wisfel op Atzirterdam 10 en O eo op Zigt n en 19% op Rotterdam ra cn 3, frankryr. FARYS deo s September. Gister op den middag heeft de Koning eeo Ruad van Ministers gcprefideerd welke bjjna twee ureo gedonrd beeft, en door alle Ministers sla mede door des Bisfcbop van Hermopolis is bij^e» woond. Heden beeft Z. M. met den Psefident van d«n Raad der Mioirters gearbeid. Mtt wrtlg $p 4é wfgtaé* A&i».>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1