LEYDSCHE COURANT» I sf '33 'i'a - O a» 3 k S' fi A". 1824» V R IJ D A G RUSLAND.. ODESSA d»» 3# Jnlg. Volgen» de Jongde be. rillen vit Koafticrioopolen behoeft uaeo Diet meer atn de inneming van Ipftn en de vernieling vin de gekeele Bevolking vin dat Eilied te twQielen. Het II de fnnfebe btlk VAmatBnthi welke dc eerfte tijding vin dit treurige gebeurtenis oetr de boofdftid *10 Turköe beeft evetgebtigt. Voleeci let zeggen vin den Kapitein. li bij verligt geweest zicb een weg done de Iflken te biéen. Be Kiplten - Éacbi welkt vee des Soltao bevel bekomes had om, tot Welk nenJprQi ook. dat Eilabd te veroveren, verliet tin dies eiode in den baeht van den s op dén 3 dezer de baal van MitQlese. Zoedrn de Brimates en de Oppethoofden van den optiand bemerkten dat zijnen ontwerpen tegen Jpfare ornltig weiden, befloten t& naar Motee te ving. tenen verlieten met ille bonne roerende goederen het Eiland. Her getabdcr uitwijkelingen, op den bde, waa pon aanzienlijk en de vtngr zee overhiair, dat ver. febeide kleine veartbigen zonken. Op den jj JulQ vertoonden zich Vooteerat twee tnrk- febe fregatten, welke bnnne treepen zooder legenftand gan land geiteden en welker» getal eindelijk tot 18 duitend mhb tangtbelde. Deze rlgteden bonne koer» naar bet fcafteelhetwelk alleen door Albanezen verdedigd werd. Bakt begon due het eerlte gevegt. Waarbij (volgent de asrkfehe berigten 509 ruiken fseuveldes. De berigten over bet geen verder beeft plaati gebedzQd zeer dnister. De Grieken befchnldfgen de Albanezen van het iffchuwelflkst verraad. Mes moet sedere tijdingen afwachten. De Öosttrfchi Sfetaivr, die onder denbiam vin Smitnjen uit den dondeo is opgedaan, befcb.dldigd de Grieken van lafheid maar de jpfarioten hebben tot hier ros neg gene reden gegeven om ben io dat op- Zicht te verdenken. Ipfari ia tbissees ketkbof, Welks gezlgt ongetwijfeld ée Ottotnincifcbe tiot» ftreeld j Ook heeft de Sultan een (efebenk van 15 dnizend pfastera gegeven aan de Blut btfcbiwelke bem de eetde tijding der behaalde over- winning beeft aangebtagt welker gevolgen voor bet Overige vat) generlei Bat voorde tavkenkanoëntflo vér- mits de Grieken alle de vestingwerken vernietigd hebben, Be Jongde iQdlngen vsb Alexandrite in Egypte, met* den dat de Oodetkoniog, in weerwil der verklsting vin bei Griessch Gouvernementfleed# trachtte enro. pefche fthepen af te hnten tot bet zenden van troepeb. Issaaei Gibraltar wis reed» in bet bezit van bet eiland CatfO. Wegen de ontruiming van Moldavian, geide men te KooftintinopOlen dat de Hospodar Stourdza daartegen jrlertig had geprotcdeird en op nieuw de aandacht ven de Verte bad Ingeroepen op de griekfebe voArtvlogti- yen, welke vreedzaam In Reeferabieo leven. Maat de Divan zei WlttfcbBnlIJk daaraan bet oor niet leenen, veimlts bQ weet dat die perfonen ten getale van «o. geheel ontbloot ven middelen, ondet de befebermiog der letotiteites fltin. SPANJE. UITTREKSEL uit een particuliere* BRIEF va* MADRID deo 29 JoItJ. De diviQe Infanterie van Qnefida heefr deze hoofdftad verlaten eo rigt zicb naar de greozen vso Portugalom aldaar een obfervatie-korps re vormen. HvtfcbQnt dat dit een foort van vergoeding is voer den franfebeo Generaal. Het zfjn de foldateo Van Qnefada welkegedurende de onlusten van deo 95. het eerst op de franfeben gevnörd hebben. De fpaao- fche Officier, die de post commandeerde, van welke men ep hen gefeboten heeft, zal voor «en krijgsraad te mt gefield worden. De vsn Karthagepa aar?ekomene Compagnie Artillerie ls naar Sarrsgosfa vertrokken. Men vetzekert d»t de Generate! Digeon iich veriet heeft regen de aaoftaasde komst van verfebeide bataillons provinciale militie te Madrid, zoo laog de hoofdftad door franfeben zal bezet zjjn. Het Gonveroement is tegeo gewoonte ijverig wetkzasm aan de orgsnlfafie der pro vinciale muitien en aan die van het derde bitaiilon Koninklijke vrijwilligers van Madrid. Men weet dst, zoodra de franfche Generaal onderrigt Was van de jóngfte onlöafto, bij een Courier naarParya en een naar den Koning van Spanje te Saéedon beeft gezonden. Thans verneemt men dat Koning Ferdinand aan den Generaal alle door hem te elsfcbeo vergoedin gen beeft saDgebodenen men gaat zelfs zoover van te zeggen, dat bö aso den franfeben Generaal én Chef bet regt verleend om over de io Madrid zjjnde fpaaofebe «roepen naai verkiezen te befebikken. OfideniffcbCa K"é 97: ©EN 13 A UC US TÜÉj weet men niets ftelïiga ten dien opzigte. Alleen weet men dat de franfehén boe langer boe meer honoen invloed verheien, terwijl die van Rnslaod vermeerderd, en dat de rufiftfehè Arabasfadeur illeén meerder kan Uitvoeren dan alle gewapende frsbfcben. Het zou zelfs mogel$k zfji», dat dé tegenwoordigheid van een franocb legér veèl zal bftdrapeo tót aanprikkelipg der fpaanfche trorscb- beid. en tót bet zssfyen van foisaoegenwelkers uit roeiing zeer moegelijk is. Tót hiertoe heeft bet mt6* noegen zich Hechts io Madtid geópónbaard; maar het vertrek van den Biron ó*Èroles w^kt vermoedens op co doet vreezendat de jlloezQ tusféheu de fpanfaar. den en d« franfeben (heer vorderingeo gemaakt heeft dan men dacht. De Cooftitmiooelea zien met angst defce oneenigheid want zij gevóelen Wél dit dé fiiufcheo bun eesigftó ftetin zïjii, GROOT-BRITT ANNIE. VÈRVOLG van LONDEN deo f Augustus. Gister is óp bet bureau van btiicealaadfche zaken een kahiners- raad gebonden, waarbij étt Lord Kaofelier, de Graaf van Liverpool, de Graaf van Westmoreland de Hertog van Wellington, de Heer Caoëlog, Lord Bexley en Kaofelier Van den Exchequer tegcöwodrdig waren, co twee uren heeft geduiird. Het Ministerieel Avbodblad Zegé. van dë lastfte veran dering van bei frsnscb Ministerie fprekende. dat eigen* )§k bet Ministerie gebleven is zoo als het wafen ër wel eené verandering in de posten maar gëene ia de perfonen beeft plaats gehad, eb men das kan rekenen ob de Voortduring vit bet tot nU toe gevolgd ftaafckun* dig ftëlzel, zóó vóór binoen als buiten *slands, het geëfc de handhaving der rust tót hoofddoel beeft. Gok meent dit bladdat er in dé politieke wereld niets be- ftaat, dat eenige onrust kin baren, eb dst elke maand niet alleeu de gezindheid; maar ook de julddëlén moét verfterken om dfefl vrede te behobdeoó De dhecreorèn dér Afrlkaanfcbe Inftitdtia hébben bon schrtiendé rapport In het lichf gegevenomtrent den Néger -handel. Dat rapport heeft de aan bat Eneelfche gouvernement voorgeftslde bewijsftukkeo tot grondflag. Ni des tegéoWöordigen ftaat van óèo flavenhandel bloot* grfteld re hebben met betrekking toé de Nederlan den, Spanje en Portugal gaat de rapporteur tot Frank rijk over. fc Frankrok, gatt hij voort wij zeggen het met droefheid, bekleedt de eetfte plaats op het bekla- genèwatrdige tóoneeldst wfj zullen voordellen. De herbaalde vertogen door Sir Charles Stuart aan het Franfche gouvernement gedaan, aangaande den voort* dour van den fchrikkeljjken Neger-handel, béhbeh tot béden toe geen voldoenden tilifkg grbid. In 182a fchreef Sir Charles Sruart èan deo Heer de Villèle: m Op eeo Óogepblik dat de wètgevéodë vergaderingen van Amerifeé en Spanje zicb geaegêo tooneo om op de kracbtdidlgfte w^js alle middelen aan té nemen, ten einde een voor dé menscbheid zoo belangrijk oogmerk té bereikenbewijzen officiële berigten Uit Sierra Leooa, dat de verfoeQeltJke Neger-handél op de kuct van Afrika in vollen gang isen dat zulks gefchiept onder dekking der Fracfcbe vlag. Gedurende de iDRtnden JnlfJ en Au gustus. zijn drie Franfche Néger-fchepen in de rivier Calabar gezien eo onderzocht géworden. Gp hetzelfde oogenblik wal de iivier Bosdq met fchepen bedekt, dié denzelfden handel drevefl en daardoor de Franfche vlag onteerdeó. Vier vaa deze febepeb hadden bunoe ladingen vso flaveo aa« boord. Tusfcbèn Sierra-Leooa en Kaap-Mont beeft een fchip der Britfcbe marine io eenen kruistogt van fleebts tien dagennegen Franfche Neger-fchepen ontmoet. Er zQb weinige punten aan de kuat, die geen fpoor van een handel eo der febrik- kelijkhedeo waarmede dezelve gepaard gaataantooneos De aankomst van een Franach Neger-fcbip, is altijd voor dé inboorlingen het teeken tot etsen oorlog. De dorpen der zvzakfte partij wórden in brand geftoken, en de ongelukkige inwoners voor flaveu verkócht. Het is bewezen dat bet getal der ladingen vao Haven, gedó- Téode bet vorige jaér, op de rivier Boncij Ingenomen, igien op dé rivier Calabar 163 ladingen bedragen heeft; bet kwaad heeft znlk éené uitgeftrektbieid ver kregen dat aan tiet franfche Gouvernement niets an* ders is Overgebleven, dan Zich tot vollttekteu beféher- nsér van den handel te verklaren óf voor de oogen der overige wereld deszclfs goeden naam van méoscblievend* beid te herkrijgen dëor de Franfche wetgeving gelfjk té Hflleo met die van alle de landen, welke opregte» Ifjk voorneméos zijn dien géeafeï af te febaffee,** Deze voorftellen, vaa echte be wij sft uk ken vorzeldj,- C liet vet velg op ée Kan} van éext e «o o "O O - Q B tl s 5 - 'O XJ ar, u (U •D b o» 1=2 V u w O .O o s s a g S o ja io v 0 a 5 Q B 2 Tl c ai - a O Jd o f J3 4» - S s - •c ,S w, - Be O J-i u. 7, c t I ro pe. J *2 c S 2 s ♦- a W tc o rr a o S O - fc 5 v o s "2 is S o u 00 v. a -91 U t O »- ~Z ^5 *1 .2 ^2 7 *a Q X5 r. a O ft o k 2 O u U -o a P3 - 5 4> oj 2 B - S1 - tS S •o 2 2 «a ft u - -2 A f - I 5 B -S S 3 o o ë-ê n J* 2-Q-O B 2 f o I t* £1 -s w 3 2 fl tsi 3 O «l .O O Sb e S w 2 i* f? o fa r, iS s> *3 r» -o <u s o AP <u a 2 ff - Q q o> 0 - s - -5 Q "O <2 o o g •2 O a s - -3 g a »- b -Ü v v -4 o Ki Q» <U - 1 -o o» 5 3 - "E. 0 a v Et n c O !J f!»" a - 6 a g-r. o 1 .13» N E N 2 Je 2 O tu I T3 f M E z l *cl U -I 44 "m l B S 2 2 O O *4 *v ft 5 ?;8 Cl oc a 0 O ai 3 "O OJ I W, JS - 1 '"S 5 fi 2 2 a. N w 0J> T3 G U» «J .2 bi a M -ra* O* 5 s X3 =0 xs. DA O O a B u 0. o -3 txo 0 •h u t) jd -•*. :p 01 q eo 3 5? O or 0 -o D .a jb w S n. a c 55 ■t> a - M b -C 3 5 a .2 e js a ."J Ci O - ix oi '•x O kj U u "2 -a- s 2 - s: - S T a M T -.-1 V O «u O O 4J •o a - 0 'Z t •- tt Q 4* 1* c u U 61 us -a a o •3 S 5 - 5 Jra u- tr 9 2 .2, O QX. T3 T3 ji o «h k N! ■o 6 s S O» i; 6, o z S t 'S o S -o - «j 2? a' t5 3 - s - - g 5j o Q 1 a> a w ja r 2 S 5 ca. S SJ O» a p» J- r. ;Oi O -Q 1 X? TJ s e <D S m -o h» O «u OJ - "c -2 "v Ei o co M <U B «- "2 43 v? T. or, U Oj t»r o» "S i a 3 E "2 - uj O o K 2 S J« g ■S 1 s «j r* n 2 p 4J ^■5 S 1 u. E ta D S "Q P -a c J«J v 4ül Z o C w t 5 44 =0 M It a M a> u

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1