A*. 1824. LEYDSCHE ^KP"55JÉÉ~ «Mm i Jjff^ I ^'4^2 S ^5 COURANT. nu- f - 5 5 I 2 "S 2-1 - ti\ 8l s ft 0 z. v a IJ D A G ^NOTIFICATIE. DF STAATSRAAD, GOUVERNEUR VAN ZUID. HOLLAND Gezieo de Migfive van Zijne Exc dea Heer Opper jagermeester van Z. M.Opper - houtvester voor de noordelijke provinciën, de dato den 5deb Jolij 1824, Ko. 09, hoitdende voorftel tor heropenen der jagt op Ganzen, Eenden en Warerfoippan, Gelet op arr. 11 der wet van den tlden Jnlij 1814, No. 9. op Zr Ms. befluiren in dato deo $deo Ju IQ 1823 eo op de deliherinen vao Hun Ed. Gr. Achtb. de Hee- jen Gedeputeerde Staten vso Znid «Heiland aangaande bovengemeld voordel. Brengt bQ der.c ter keoniafe van de daarbfj belaag- bebbeodeo, io Znid Holland. I. Dat de jagt op Ganzen, Eeodeo es Waterfnippen zal geopend ztfo op den srtea Augustus 1824.. <t. Dat. ten gevolge der door voormelde Heer Óp. per. jager meester, dienaangaande vastgeftelde be palingen deceive jagt niet zal kunnen Worden uitgeoefend, dan is de loealiteitenwaar zblka door deszelves zal worden roegeftaant zullende, wat de pubtieke jagt aangaat, dezelve alzoo fleebts op bet water, langs de Branden, oevers en meren, veenplasfen en rivieren, mitsgaders op lage en moeiatfige gronden, en bepaaldelijk nimmer in- en IsDgs bosfebe». of op bouw- eo weilanden, tot bet gewone Jagtveld beboorcode, mogen worden uugeoefend. 'Eo ten einde niemand hiervan eenige onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd en aange- plakt, alomme waar znlks te doen gebruikelijk is. Gedaan te •sGravenhage. den i7dro Juli) 1824. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, VA N DER DUYW. DUITSCHLAND, FRANKFORT den 17 Julö. Heden «vond wordt de Vorst Vao Mettertlcb «lhier verwacht. Verfcheide Gouvernementen van Dultachlanden vooral dst van bet Groot Hertogdom vacfiiden, doof regt 'Greeks vac Rio de Janeiro ontvangene rapporten onder. /)gt geworden zijnde, dat diegenen hunner onderdanen welke naar Brafilien 2$o uitgeweken, aldaar in ellende 2Öd gedompeld, eo dat het Brafilisanscb Gonvernemeot ben ib dién Raat geen bulp beefc willen verleenenheb ben door operbtre dagbladen do inwoners vermaand cm zich niet meer door de belofteo vin de Brafiliaan- fehe Agenten, welke zich toowel in Hamburg als io andere hsodelfteden bevinden, te laten tnialcidéa. Naar men verzekert zolleo zelfs de plaatfeljjke befturefi een wakend oog op die Agenten houden, om nieuwe be driegerijen voortckomen. In weerwil der öreoge maatregelen welke men federt eenigen Hjd in het Koningrijk Pruisfeo tegen de geheime genootfebappen genomen beeft, ftaan de Vrflmetfelaara in dat land onder eese bijzondere befchermiog. Alle de Loges van Berlijn eo andere Reden der Monarchic, hebben het fceac van Sc. Jan buitengemeen luistertak gevierd. Meteen RuafischVaartuighetwelk In veertien dagen nit Alexandria te Trieste ic nagekomen, beeft mén bet berigt ontvangen, dat de troepen van den Pacba van Egypte zich van den valfchea profeet, welke zich aldasr opgedaan bad, bidden meester gemaakt, welke op bevel vao Mebemed Ali, onthoofd was. Doch na deze feregtflelliog was er op nieuw teKairo een opfland uitgebarsten, welke de toebereidfelen tot de expeditie geer vertraagde. FRANKRYK. PARYS den 19 Julty. Zjjoe Majeftcit beeft beden met de Ministers van financien en van Marine gearbeid. De Kamer der Afgevaardigden heeft io bare zitting Vin eeagister de discusfien wegens hei budget van het Ministerie van Oorlog hervat, en alle deszelfs hoofd- Bokken achrervolgeljjk aaogenomen. Vervolgen# ging men over tot de beraadflaging van het budget via Ma rine waarvan de tien eerfie boofdrtukken zonder dis. cusCe werden aangenomen. Toen men over het elfde boofdftuk betrekkelijk deo bnderftagd der kólonieo zou de bandelen, vroeg de Heer Benjamin Conftant het voord en liet zich hevig uit tegen het beftaso van «enige fubfidie aan de Kolonie van Martiniquebewee- rende, dat dezelve niet het minfte voordeel aanbrengt, en voor den Par^fcben Koophandel veel grooter bczwa. ren oplevert dan het bedrag der gevraagde fom het welk 7jjDs bedunkens wal toe te febrijvea san dedecbre Administratie welke aldaar gebonden wordt. De fpreker beriep zicb onder anderen tot Raving zjjoer gezegdeó op het gebeurde met de gedeporteerden, die onlangs her waarts waren overgevoerd, en omtrent welke men zicb aiet alleen re Martinique maar ook io Frankrijk zelve zoo ocbit:$k bad btroead. De Minister der Marine beweerde •V" O .V n al f= N 0 C m *2 J I t 2 •- B 3 5- D E N 53 JULI); daarentegen, dai hét Zeer verkeerd zonde de voor Martinique gevraagde fommea niet toe te ftaao omdebe» (ienkia'gen die men over deszelfs wetgeving mogt be^beo dat bovebdieo dé gelijkheid in de régtsplegiogen |ldaar wérd op het oog gehouden, - dat een iéder aldïar in regteD behandeld werd naar mate vao zijnen maatfsbsp. peljjken Rand en dst de politieke order al.daar anders wat dan Id Frankrijk. De Minister befloot met dé aan. merkiog dat dé Gouverneurs der Koloniën altijd bet regt van deportatie hebben gehad, en de gedeporteerden dérbalven niet wederregtrlQk behandeld zjjo geworden, en. voegde Z. Exe. hierbij doch dit gezegde verwekte een algemeen gelach in de Kamer, bij hunne aankomst In frankrijk waren deze gedeporteerden niet vrij want het i$ niet gebruikelijk dat een veroordeelde vrijgefleld wordt van zijn vonnis te onderg'adn Nj vele discusfien werdt beüoten de aanspraak van den Heer Benjamin Conftant aiet io drnk uit te geveD en werdt de voorgeftelde begroeting voor de Marine eo Koloniën aangeBomen, Io de zitting van bedèö, z(Jo de beraadflagiogen over bet Mioisrerie van financiën begonnen. De vijftien oorlogfcbepefa die zich naar Radix en van daar naar de MiddeUandfcbe Zee moeten begeveo -, om aldsar te manoeuvreren en evolntieo te verrigted, eo die eindelijk tegen het einde van September te Ton- Ion zullen moeten binnen lodpfnbeftaan uit het.oor- logfcbip le Jridentwaarop zicb de Schout bi) Nacht Baron Duperré bevindt, benevens uit bet fregat rjm- phitritemet den Schout bij Nacht Rousfin aan boord de fregatten la Vestalela NympheVArmide, en de goelet la Fauvette; voor Kadix zal dit eskader verflorkc wofden door bet fregat l*Amazone bet fcbip le SantU Petrimet deo Schout bf) Nacht, Baron des Rotonrs aan boord, de fregatten la VenusVHermione la Thé- tis, de kójvetteb la Diane, Is Psmonede brik U Zebrt en dé goëlet la Dauphlnoifc Deo 22 Jnoj) beefc de Schout-bjj.NÉcbtdesRotourl met bet linie fchip Sant» - Petri d*« T«»g voo, Lisfaboa verlaten en ia naar Kadix terug gekeerd. AJvoreoa bad htj een affebeids - maal gegeven aan den Fraofcbeu Ambasfadeutden Pausfeiijken Nuntius en de voor- naamfte perfonea vao het Portugefcbe Hof. Volgent de herigten van Madrid, febjjot dé verande ring in^bet Ministerie geheel ten voordeele van de zdoge- naamde dweepzieke partij Uit te vallen, daar de Koning zich aileen op zijne reis beeft doen vergezellen door den Minister de Calomarde, die io grodte gunst bij da Apoatolifche Jnnta Raat. Voorts beeft de gewezen Biegtvader en Minister dea Koninga Don Victor Saez vao den Hciligtfn Vader zijne, benoemihg ontvangen tot Prelaat bij bet Huls des Kooiogs, en, zoo men verzet keft, daar en boven dé belofte van een Kardinaalshoed, ter goedmaking van de oogenadCi waarin bij federt eenigen töd gevallen was. De berigteo van Kadix,, te Madrid ootvangeo lopen tot den 9 dezer eo maken hoegenaamd geene melding vin eenigerlei toebereidzelenwelke io die haven noch op eenige andere plaatfen van den Spaaofchen Oceaan voor de expeditie van Znid-Amerika zoudeo gemaakt worden. Uit een brief van SeviHeo verneemr men dat de Ko ning van Portugal fteeds vertrouwelijk voortgaat met alle mogelijke gematigdheid en bedaardheid io bet oog te houden, doch evenwel nog een maatregel van geweld te baat beeft moeten nemen. De Koningin gaf een groot bal en had daarop meer dan drie honderd barer en harea Zoons vrienden geooodigd. Men zeide, dat dit gefchied- de om het gezag van het Gonvernemeot te trorferèb doch den volgenden dag werden alle perfooen die de danspartij hadden bijgewoond, voor eenigeó tijd van Lisfabon verbannen. Wjjdera had bet Portugeescfc Gonvernemeot aan alle Ministers en Coofula buiten *s laods kennis gegeven van 's Konings befluitom, vol gens zijne belofte aan zijn volk eene conftitutie te ge. vèo overeenkomftlg de verlichting d« eeuw en des- zelfs zeden, daar bet den Koniog toefcheen dat bij de rast vin bet land niet door ftrengbeid en vervolgin. génmaar wel doof zachtheid eo toegevendheid konde berftelleo. De Etoili van bédën deeld berigtea medé ven Londea tot den 17 dezer, waarin gemeld wordt dat er daags to voren een het bureau van bnirenla&dfcbe Zakeo cio grooten read gehouden is, welke door alle óe Ministère bcbalven deo Lord Ksofelier, ië biJgéwoood. De te Londen ootvaogeo rijdiogeo ven MfXtco'tfatï C Het vervolg op de Kant van deze Blaas,] a 15 o ct U eo - 5 - O h' O O wS Vj f O i -ï s O y- X 1/ u e Z >is cd TJ T w Oa, O 0,0 O o w fct- CJ S «u 4» a n a ".J» i 5 -2 5 2 r 2 u WK -S O "3 a. J»v 'S- fa. u a v -.ü O -fc a a O o «o «3 "O V3 <U a O fid T3 X/ *0 N B a 1 a L "S Sj ji N O O - .s 5 - O -T 2 o o o 'Q. z S 9 04 T3 O o .x -t» - -o K 8 O O 00 0 e a* o <u ja w CJ pO m «3 .Lbj« -o 2 -o 8 S s M O t* cj a> S fa o e» .2 W ai CO S J! «-» 3 *a c 3 B C. O ,0 ai o o u 2 8 S v c B c B JS ej e. w .25 E c o 6 -n 2? 2 coc-. O o. N OJ 0-' 4» OL J* a O W m 0 O 0 - - 2? ..es 1 5 o S Si Sd O a «k Ss.S "2 V 0 Ef <u e - Ja "2 g a S ■sil - Cl X£ O» 04 «zag -S s z g 3 Q o V tl U v -O R 3» a a q> «u J -a Ci. X cb 8 'êf. 2 S CJ s a - 22 j«t 0 ic? •5 X o '3 Z m o z -4 c4 w Q U z s f 2 mm 0 0 a X C* Q O O 2 "5 - s a 2 S -g 73 a g S3 M M W co N - XI '..S P ■O 43 O 2 te 2 2 o\ ox tr «O a w 55 O o O a B r O o 3 •c *1 fa a* H 0 c O t -a 2 E 8 R 2 0 0 rt o. w O "O t. 9 .üt o 2 u-o - m S3 "ÖJ 'S O JJ M 8 O «i s. «n .u •a txQ 00 D *3 o «4 O r O Q S w - - 2 5 -* 5 m -o a - Q M W U V X ft w U o -O O. - g o i »Q "O O o 2 - S tm «O ■a-=0-s aü«ï; 5 .a, ia S S 0 Q. -ï ro 2 V «HO OJ •a tJ a H 1 a 00 X -a a> H 0 g s - S - 35 5 3 - t> 5 C ■s. 2 a o g S 5 S o w Ci. -O a TJ U O - -a 5 10 o. B O 1 "O "O OJ m O 2i - 5 -s 8 j O OJ Ci g - o s r c OJ o o oj a O u IA C *o «- CC» ra 0> O U B S O fM O. -» te 0> o. e> d n -c «A S? 3 o. B a Q 5 - o S a a -* M g g fa. .2 0- o 2 00 o a. C. o S u 3 o* M g *r 5 S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1