a n WW 4 «VO - «Wt 3 E Z -**2 a s B o S I 6.J 5- B.H ->««-« Q-HIS Ï2? :s s";2t«ïï fff" 3 S w| 28-' »-=r~Ï2"--i O 2 3! «XV» n r* ry r, - ?JeS'S-oS2 3S5£-s-S:=S-Ss=. S-« *J"»»^0(i3ar a. o 2 2 «"■f. i n !9 2 CS O. ff"5' 1< e-g s-es i' owo a C. ff< sf S 2-s 2 5 i ?"?(»,,22l,nffl" Sn«,,n?B2 2 A 33» o «3 B° v„ •*Swra eo»»*> n a <3r» era b-2 ?2»< a a. - 2« O.S a p.„ i - U5ÏÏ3 9 2 Ii*ï!*ï*3ssa?s K t/> n a rs v 2 a. "S'S'lS.SrS 3 55 -M ?ff_Gv, 2 _tr 2. :r,g^;?ï2ïh0. - f3ïT4?sFa.5S£'?: c wh g 4 d 2 -es» cS«; o3® 0RB!a*ï:®",®2 2 2-a 2* o w s g-- 2 53 d K* ^75 W "2 o Z 2 2. X a 3' C! "SfBSsI ~B Wl 5 3 B-t -£s£<v-* Is -l fi <5 X o r« SI^iie; -E 3»? S-ï-NraS-S 5 »3;;ro, -g d e ft W M M 2£ £§°-<-°- - rr a* r S "wS O C itlst; ;i e s B O. <-. -, PC rt rs O Q. pc i »-»ï."ï« S n.3~ w* sï n H 2 ff 8 S S 3 S sf .3 --3 - =1 r>ï •S 0 oa Cg 2< B M O A JJ 5f o o 5» o ifr? »s tr S3 cr ri «1 o o Cr *o b ►o a B NM 52-"2h!:K^0^ - - O* g go s?-s|ff"S?r."- ffss w2 S - afHg TN J?3 o 5-5 - L?=s3ff -s£s: -• a y, - n W b - n -d fsj^- bjSd ?s 5S&Ï-*|p- A232§ s' -|pP:R^5£3S.. rt O a r» O k w, a n *T3 -• OS i n! ^r*a d:K1 m k,W|^.-5^IS* ?r»*x o o a 2 er a, o -r 23 S 5-" 5 V»a" c"S»2 |3« ?|sff-'-r| n?z 2?5r?ï|^S?= l*Q 2 f* 1 !T a° ^rti.1 ii s?5UaS^|4- 5SÏS-S* 51» S s's 1ft S"- ss 2s5«a «sli- 2 *i. 5"o>i,2 É8-2E* 5?S|? r 7 T fo W o S 5 3«3N - sop Ss-r.« O M r:s* 5x» n JO n 3 2 2 B='V B B «•s S 3 fis» ss-s - o a SS-? g* a I* 5* Sa 5 S"5-S S3" pa ra ft a c r s 5 w 0 z o S «•ffl DO O ?t CL - I a £S a B w i sa 5 2 o t— b S-Mtro a a W n jr*« a., «3" 8 2 2. ÏB« I» M fl 1 £fl* sv-p. 0 - v* t°" jjti; f s| 2.Ï - s-3-1? O o» èJ'1 "*33 o 3 2 IS S )S'S*->aSfi0 S b s. S t» 2>- <M. |552; -■ S-lpa'n? S 3 SS£ 1 3 O- OB O - PJ f? - I» "i* e. n - Oiyg Vitt rleze öttftsoÜgfceld gehtmik f€ roiV^e, treH:e tï*r tJttdé^ligeo Jorlruk moer pehad hebben op de-traas, porten Vat» geïJ welke tnen Bit Engeland vcVwachtie, Deo 7de is de franfche Gezant Grsaf Gtiilleminot met een taltak eo fchittereod aevolg aihiet* esosekomeo, en Js op de getrooe WyCe dö»r eer» tolk vaa de Porte ge- 'cotoplimenceerd. SPANJE. MAÖRID i*n eefftob JnliJ. Alhier blflft deielfdt ftll* rwtJgendheid over de zolren v>o Portogil heerfcheo en onze policie is zeer wxltztiiB op tiles* iep op- Ziebre *«n dtr land gefproken wordt. Men verzekert, dzt ZÖPe Mij. (leeds bedse'kt is op de dairftelline vin een troepen - kordon ssn de grenzen vin bet Koniog. rijk. Het is zeker, dtr ons Oouvernemenr nier door Engeland gerost gefteld wordt, en men meent zelfs, dat er In de bsrens vin dit Rt)k eene expeditie naar PortDgal wordt aitgernst, welke meenlog zeer wel ge. grond kan ztfn. Er is, doch zeer helmeijjk, eene ge. waande proclamatie van den Generaal Mina aan de Span- jamden, in omloop, naar welke dn policln een ilerk onderzoek doet. Eenigt Portugezen, welke federt een gemlmen tjjd in dit RQk wonnen, hebben bevel heko. men, om onverwijld Ipanje teverlateo. Dezen maatregel verwacht men Insgelijks en met reden, rot wedervergel ding vin het Portugeefche Gonvernemeot. Is een brief van Lisfsbon wordt gezegt dat de oodt Cooftitutio eenlge wijzigingen overeenkomftig den geeat der eeuw zal endergaso: de verkoop der nationale goe deren en de affchaftng der majoratenOnder het beheer der Cortes bevolen, rollen gehandhaafd worden. Ten opzichte van onze Araerlka'a is bet zeker dit de Koning thans meer dan ooit bedoren beeft, om de on- afhtokeigkbeid, zelfs van de kleinlbe provincieniet tt erkennen, en men gelooft dat bQ daartoe door eene groote noordfebe Mogendheid aangefpoord ia. Voor her overige heeft ons Gouvernement eene nieawe lee. oing van gö mlllioenen franca met neoige bollaodfche kapftalisteo gefloten welke fom In zQo geheel dienen moet voor (ene expeditie regen onze nverzeefche pro vinciën, GROOT-1RITT ANNIE. LONDEN den lojnltj. De oppeGtie-peplertn vet» zekeren, dit het Gouvernement, behilvc een kotpa Haoovéranen, ook nog een dntaehement engelfche Mari. nibri naai Portugal zal zendenen dit de teretzeilesde Llafabonfche Piketboot de conventie zal overbrengen Inhoodende de bepalingen en fchikklngenvolgtna welke Portngal door Brltfche tioegeo bezet zal worden. De mlnlstcrielel bladen tpreken dit flellig tegen, en bonden Gaande, dat er nog geen befluit genomen ie op het verzoek vabden Koning vinPortugal, om militairen bflftand; ook febfloen zfj te gelooven dat het Gouver nement niet fpoedig tot een befluit zal konten op deze zaak, die zf) befebouweo vla van een zeer moefjelijkeo en rederen aard re rjje. Zfl meeoen, dat de moegelijk- beid niet zoo zeer gelegen ia in de vraag, hoe groot of de verzochte bjjftaod zjjn illeo boe of de onkosten of uitgaven, daar voor nodig, zullen gevonden of be taald worden, aair dat er zich zwarigheden van veel meerder gewigt opdoen. Ei) (temmen gitroe toe, dat het Gouvernement gezind moet z|)d, om ecnen ouden es tronwen Bondgenoot bQ te fttao, wanneer de noodzake lijkheid daartoe klaar bewezeo ia, maar zagen liever, indien dit eenigzins gefchiedes konde, dat door middel vat den Invloed, dieo Engeland op de zeken ven Ports, gal heeft,er eene genoegzame aagt georganifeerdwierd, om bet gevreeade gevaar af te weren, zonder dit mes toevltgt tot vreemde militairen behoefde te nemen, het geen z|J verltngen, dat in alle gevallen beproefd worde, eet men overgaat tot het zenden Van bolptroepen. Indien men al mogt beflniten, om den verlangden b(J- (land roe te flats, verzekeren de Mitiaterleles, dat daartoe geene Britfche foldateo lollen worden gebruikt. Men wil vnorte, dat er eene diplomatieke note van de geallieerde Soevereinen over de zakeo van Portugal ten buone Ambaeftdeurt bQ de vcrfchillesde Hoven binnen kort bet liebt zal zien. Deze nota tel in bei algemeen den toeftasd vis dat land omvatten, en het befluit ken, bear maken der gealliderde Mogendheden, om dien (laat ven onrust te doen eindigen, ten eindegavslgcs te voor komen, die aadeelig megtcn zQo voor den vrede van Europe es de eensgezindheid, welke tnafchen hire kebi- netten heericbt. Engeland zonde, ele oude bondgenoot van Portugal, tQoe troepen derwaetie zenden, om dn mat te bewaren, nn den Snnveieia te ondeifteuneni dock ar G.illifiardcO zouistt verklaren daf zjj alitn, indien dit onvoldoende mogt ajjo op vtïrzoek van den Kooing van Portugal troepen tot hetzelfde oogmerk euües leveren, In bet. EoideO eo Westen vso leriaad begiet ut, weder voor hongersnood tt vreezen. Koren, eo het geen voor die ftrekeo nog ereer is, aardappelen Hijgen hand over band In prijs. De regering en menschüeveo, de perfoncn houden zich reeds met maatregelen vso vootzorg bezig, zelf zjjn er, op fommige plaatfen onder de teekenieg dier gebcime magt, welke den naast 1 van Kapitein Rock voettbrieven aangeflageo gevonden, waarbijop de gewone flrafleo, dat la aanval ec mishan deling bij oachr, aao eeo Iegelijk geboden wordt, oa de eerfle benoodigheden des levens by voorkeur ooder de naaste landbewoners te verknopen, liever dan de zelve naar de fledea re voeren, waar men elzoo voor j opkoopiag fcbiJnr beducht te zijn. De Koniogin Tamabumalieebtgeooote van Z, Mj Tsmabnmahatweede Koning der Sandwich-eilanden is eergister avond ten baif zeven ure. aan de gevolges j eener borstantflekingoverleden. De Koniog, haar Gemaal, heeft, te midden eeuer diepe droefheid, veel vastheid vao ziel betoond, welke alle omflaoders mee eerbied vervoid heeft. Hoezeer vurig verlangende ont zijne droefheid op de wjjzc vaa zflo laad uit te drok- ken eo aan de overledene de febtttlag van achting te betalenwelke mes er aan de doden bewijst, onder,' werpt bj) zich met even veel gezond oordeel nle ge. dold sen alles wat onze zedeo voorfchrijven. De 3 per Cents gereduceerdeq flaao op 93 en f agrfleo tl cjato gecacfol. 93 eo 1 vierde; de Activa vin de BsnkJ 90$ en 3 vierde. De wisfe' op Amflerdim is tg es i„ en op Zigt 11 en 18; op Rotterdam 13 en n. FRANKRYK- PARVS den 10 Juli). De kamer der Afgevaardigden hoodt zich sog met het budget voor 1835 bezig Oa, der de menigte Spreken welke over bet ontwerp van wet gefptokeu hebben, heeft zich de Heer Beojamiai Conflaut osdetfebeidea. Hij voerde in de zitting van eergister verfebeide zeer merkwaardige bijzonderheden aan, en melkte eene menigte aanmerkingen op verfcbll- lende takken van uitgaaf; vooral fprtk taf) over betgecs voor het publiek onderwijs gedaan werd eo keurde tea flerkfle af, dn men in bei gebaim pogingen aanwende, om ondnrfcbetd re maken caafebeo families eo families en zoo doende Frankrijk, even sla Egypte in Castefc verfchiiiende volksklisfeo Randen of rangen te ver- deelcn. Nog verhief bj) zich met kraebe tegen bet is ftaod bonden der belasting te Parys op de publieke hui zen waar gefpeeld wordt en tegen .de intertjen, en be loofde bi] eene volgende gelegenheid de Minlttéra rs zullen afvragen, boe of bet mogeiyk ware. dat eene natie, die rijk genoeg is om hare Itursfcbnldeo »f te loafen, sog ooodig konde bebbeo, om eeaize million- oen te trekkeo nit zulke verdetfeljjke en met de goede zeden flriJdige middelen. De Kamer befloot, op verzoek van Jen Heer Cafimir Peiler, om deze redevoering te doen drukken, waar- teieo zich üecbr, «oe (tem un de aagteretjda verklaar- da. betgeen verwondering baarde. Na dat oog eenige ledeo bet woord gevoerd hadden- werd de diacuafleo gefloten verklaard, terwijl gister ds diicnslien zonden worden gerefumeerd, ber geen das ook werkelijk lo de zitting van gister door den rappor- reut de FréniHy is grfchied betuigende dat zjjne taak C Hit lavetg de Kamt van iexe Kladt.. ZETTING van den prijs van hel MEEL, beginnende Woensdag den 14 Ju'.tj 182;, te verkoopen als Het best Boekweiten Meet, de kop, om het fchepel of de f o kop -het mudof de sofchepels Midden- of >w «e de Meelde kop, om het/chepel of ie so kop hetmud of deio Pchtpels; Boekweiten Gruttende kop, om het Jchepel of de 10 kop hit mud of de 10 fehepels meer en minder gedeeltens naar evenredigheid. 0:9e o: yo 9:0a o:5 0:5 s S--5* o: 10 o:9S 9:.5« 130fte KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. ZZSDt CLAetC. 35de LflitGeene. e6fte No. 0280, een prfli van f 1000. 07fte5941 «n 1713®. leder f 1000- s8fte 878$, 1404 en 15900. ieder f sooo. Mflne geliefde Echtgenoots ALIDA JOHANNA VA.N HEEKEREN. verloats heden avond zeer voor- fpoedig van een ZOON. AMSTERDAM den II tnlij 1834: ABRAHAM fOCl; Heden beviel vij) voorfpoedlf van eene weljefcbtz pene DOCHTER JACOBA JOHANNA NAGTGLAB VERSTEEG geliefde Ecbtgenoore van C. C. vam PIS. HOEK.' J LEYDEN 13 July tl«4. B m K S' BT Oa ^7 *"2 2 S 5 9 2 S 2. 3 .23 5«o o. «O J9 5 tr- g 2 P o w 5.Ï B»"0 LEYDEN. SIMON NATHANS DENTZ, Hoft andm cc sar van Z. af. dm Koningvan Z. K H.den Print va* Oranje y eB tevens van Z. JT. IJ» Prins Fredtrik air Nederlanden enz. enz. enz. verwittigd z^oe respecrive Geïboö# Beerden en verdere Beguoftigers dat bt? zal te fprekeo of te ontbieden ztjn op aaofttandeB Vrijdag den 16 JaitJ» bö de Wed, van den Heuvel» in dt ilatidtn Leeuw op deBrecieftraat Die gemelde Dentist over geb'ejgeaia de MOND of over bet aboooemeor toi bei foifieeren der TANDEN fpreken willenworden verzocht 2ich bij tjjda temeldeo.of daags re voren de Adresfen te zenden. Is woooicbtig re Amderdaio HoogftraatNo. 7, alwaar bj) afwezigheid de Affaire door deszelfs Broeder gecontinueerd worden, v UIT DE HAND TE KOOP eeo fraai IJZER HEK t mer dito Vleugels en Mkftene Pilasters 300 links MARMERS STEENR, 3|dubbelde bardfteese PAARDEN-KRIBBENmet fteeoc Piloten, dlro Stalen, dito Plipt bovei de Kribbe ea diro fteeoe RBifbooio; als mede 6oo,coo oude granwe LEYDSCHE STEENEN ea eenige bonder* de SCHUIF- en DEUR KOZIJNEN en. Te bevragen bij C. BLANSJAAR Junier eaK. KERKVLIET, te Lryden» De Brieveo FRANCO. te Ley des bg de Wed, ANTHONY bi KLOPPER x* ZOON, op de Breedeftrtat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 2