-ANT. - «- i.s a 0 tt tt A". J 8 24. LEYDSCIIË '7. "l J - r/ "t vV, ft.. IWOIftSDAC ria| rw D r DEN >4 M' J U IJri - >0 *i efiAii,{(« - h j'T -4- I T~f I |Sf s I s .:M. S 3\7* e J s u-ss- G. •-- - t3 •f.*r r i: E i o *v 3 2 E? -f; 3? c 5 .7? .2 ty "J- - 1 e "5-5- C, S.Ö Sé^ïü-S .5P -r. a -5 P U I I E. ff ii 7 it if n 8 tf it M 9 11 ti 11 10 tf ti 11 9 ti 11 M 8 11 tt 7 it 11 6 n Burgemeester, en'wejhouders der. stad LEYDEN. brénjecV-8 «e2-.n te/ fee oei? vao de logezsr pen dezer Sfsd en v»r een ieder diet) zaiks verder aangaat bet navolgendeo»ar aanleiding van Zijöer-.Mijeftelrs "be fiuu, van den 23. Jul$ J8J23, JS.o. £5„ door d.en. R.aa ©Dtwoirro en tij opgevolgd' r(7aic van hooggodachtt Z£ls fcifejefteitvan den 24. Mei fl/Nn. 165 geairesteerde REGLEMENT ep het'fluiten cv openen der Poorten tu fPaterbootnen1 der Sl'dd Lsydcn $11 tarief ran htt joort <- en Jroonfpeid 9 dat hij de pssfage moet 'worden betaald.. Art. I. De poorten Jtnliea voortaan op, bet klinket worden fëfteld, en de waterboomen gefloten, des avond», óp de hierna ifeiheide uren waarroe reiken»een vterde tur bevorens de groote klok in den toren van bar Raad bui», en gedurende dit kwartier ter aankondiging t gal worden geluid, en wel: van den i- tot den 31 Jdnti'arif, Vsvonds ten <5 oren m fiirttarif, »- 31 Meer', 5» n n 3° April i. Utel rot de 31 Juli/, Is tot den 3! Jugustus 9» »f 3 O September,. 9, n I. h 31 October n I. iVov, tot den 31 Decern fft Art. o. De fluffing- op bet klinket zal eindigen des avonds, waón'eer de klok in dco Raadhuis - toren el/ uren zal hebben geflageo, op welk uur dezelve Aoaal zullen wor éèn peflo'eo. •s Morgerrs zullen de poorten ea warerbomeo geheel ■wöf'deD geopend, met het ophouden van bet luiden der pnorrblók te weren vlo den f. fan, tot den 31 Jan,*8 morgens tec <5f our 15 Eebr af 1 rr 4 Muütt 3' 30 Aprils 31 Juli/, 31 Aug., I.} Sept. 30 x'4' OU:, 1 3i '3ï Dtcemb blx de fiirale Uniting sullen de Wi «0 ft.jgosb,urgir poorten kucnpn worden ccpasfecrd tegen hëra.liog van tor bier na vermelde poortgeld; doch zulleo gedurende dien tijd, geene der waterboomen zonder fpe* ciael conf.ent van den Burgeweester, wogen worden ge pasfèëf'd, 'dan door de veerfchulten die aankomen en dc atad'móeten pssfereo» pe.:Z^I,Koe-, Mare- co Morsch-poorten sullen, gedurende de. finale fluitirg, mede niet, zonder fpecinal «pcjeisf van den Burgemeester, mogen worden geopend, «11 zulleo zelf» de fleutëj» van de Morsch- en Zijlpoorten /eo van den waterbooin ann gemelde Zijl-poort'gnachts; ten elf areo. b^J den Directeur der Nacht - brandwacht ZDoeten ^eordeh gebragt. en *a morgeDS bij bet ophouden de/.poortklok weder von daar wordes- gehaalde Zul lende'aan de Roe-pooit de Jagers der fchuiieu vrij mot. ^eb woirden doorgelaten. Art. g. Deor-de poortiers zaf. van oen ieder, tn<*?en worden Sogcvorderd her volgende poort- en bn^mceid: ft i. toir. 91 tr Hf aart 15^. 19 I. jipril 19 r J&ijr M t- s> 1. 15; w tt 1. Oct. v» 15. »9 INe V. if ff 5.1 19 91 tt Si 1* 19 »s .4$ 91 4i 19 n 3? i» s» 11 3 i 11 it 3l tt 9# tt Ai.n ft ti 4i tt 19 5^ 19 s> .5$ M e-, Hoogewoerds' V A fh aooi "l Van ieder perfoo»zosder on- der?fcblfd vöu jaren", i'ihdtrcn bevedwn de drie fcren vrij Voor een Jos pssrd den jTeJei- der mede gerekend Voor een 'paard ooder den mar Voor pescfial», kar of foorrge- 18fcrÖrüJk.>nïM t paard befpao- nen en met een perfoon daar op Voor leder perfoon diar boven Vont eeW koérs, tvape*©, calecbt of ander foortgeljjjk rtjrulf., wet twee^paarden befpaonea Voor ieder perfoon in hetzelve, (behalve, den voerman 3 Xw voor ieder paardmeer dan twee voor hetzelve Wanneer -voerlieden eene vraebt in de Stad hebben ge- hragten voor bet fibaal openen der poort weder terug keerenzullen alsdan om niet word*D doorgelaten niii 20 door dezelfde poort weuer rerng lteeren, cn bet pfiortgeid rp dar uur niet bocger zijais zij bij hutioe komst hebben betaald in welk geval zfj aoders met betaling van her enkele poortgeld zullen konoeo velflaan. Insgcl^ks zal er, waaneer er een Genees - of Heelmees- meestrr caeb-ts ca elf uren, uaar buiren deze 3iad ontboden wordt, en her i^tuig telkens dezelfde poort pas- teert. maar eens bet bepaalde poortgeld voor deze her kaalde patiage behoeven betaald tg weiden.» POOR TGELD. V"A vond» totelf uren <*c finale fluliing. *s Nachts n» de finale flpi, Heg tot'smor- «e?s met bei ophouden der poortklok, of het openen der p orren. BOO MG Et O. 1 -j,i Vaa het, ropuoudep der flon/r- kJ«k 'iavnods, |.ot hsropbou deu der?e!ve, *a fborlenr, of tldf' ber openen der boofeen. IfHr.n 1 f "V»ö 0H ió zal ecb?£r"Ui de refpedtfve -c* o. S c P -gt ',-v> ca Ti w* a. «-1 'Ci „n, f <u o 5 '^'"*1 '2 X 5- a .O1 o "5 S 'S "5 *JS' - "H. S m it -f *T---r Voor elk fchlp of febnir Doch voor iedere aielk- fchuirflecb^s' Ied^r, ^des^..begeerende Z*ï ?chfer aan dè refpetftrve poorten dézer Srad'u>t&ol)p knoncb'dóen'hetzij vdoir één of meer p-erfoaerr vAo'herzelffle' huisgezin, alsmede v»or de pasfage m:r T^jcuigen en t Ait; "V t Behalve Z, M. den Kooingv het'ICotJtnklÖk ijqjs. ^n desz-lfs ontniddelijk gevolg, 'aftrt.dp voorfchreveDe poort- en boomgelden geheel,vrCeöftcld?^ 0. A.lle militairen zonder oodeifcbstd.vaa^rapeal» ook .de. officieren eo maefchappên der 'Stedel^ko fcfiuttèrtj allen in dfi toitoefeuing van hunnen dienst. b. De beï'mHteo bij de idvófderiog en recbercfiè» der Rljk-s- en Sfedelök® betastingen, in officio. 6De Directeur en Gommisfïrisfen van Poliaie der- zelvet dgeoreo en de dienaars .van Juftitie ip ojf.cior. d. Geestelöke perfoceDj mede in de uitoefeciDg.vau hun beroep. Aft. 5» De poörtiers of pachters der. poort eo boomgelden ?^n gehouden, dadelQk op de eeffte aanmelding, de poorten eo waterboomen te openen, eeo iegelijk met befcheideo- beid te bejegenen en de passagè-zoo veel ihogelijk te be. vorderen, op rtraffe, zoo als bavooden zal worden te bebooren*. Goedgekenrd bjj Roninkl^k béfluftvan den 24. Mei 1824. Nu. *65. - Mij bekend. De Sczrctarii van Slact Grf.J. G. DE MEIJ VAN Streep^É^K; Acóördeert'met des zelfs origineel De Grijter ter Staats'Sebrttarie (Get. L. H. ELIAS SQHÓVEL. Voor eensluidend affebrift. De Secretaris Generaal b|j het' Miriisfefie van Öirinéa- iindfebe Zaken, Onderwijs ta Wtterftatt. (Get') WENCKfiCACH, Voor bopjj. conform. De Griffier der Siateo van Holland,. J. van de li S LEY DEN. Met 'hepalftfc'dat vóorfz. Réglóroeui! op Donderdag d«ó 15» dezer maaod zal worden ingevoerd,. Dat evenweL echtex ,ter behoorlijke furveillaoce van Stads middejen^ de poorten en waterbÓooiéb *'s a'vÓdÖ» óp het klinket zullen worden gefloten -n'fffflelflk: van den lJan. tot den 14. Jan, --V.aVétsa-5- uren, 31 «9 w Si Pebr.w i/l Vtbr. w 6 f» f? so- 6jr Ihaart, 14. Maarf. ,7 ft 31 1* fp ?A wf t> tf April., I5a. April, 8 *9 15- ft If ft 39j> tf j, t- Mitj, j, 3' J*hf tt tt ti if ti I* Aug. i 3i'-^Angfié tt tt J- Sept.14-- §epPf.t w 8 ft tt ÏS1 ti tt »i j$f ii ti Zi itt v I. Octob., 14' Octob.7 tt ff ft 15 *r ft tl 3'- t 't rt H ,'t 1. Nov., ,f I4».;iVoV..f it U 6; 'tt ft 1f '5 tt if v 39* fi tt ti 5i y> it I Dec.., j, t, 3*« Dec., 5, y, 5 doch door nienasod eenig poort - óf boomgeld zaT vërfchul- digd zön dao na dar de uren, bepaald in arr. 1 van bet Reglement hiervoren gemeld, zullep 2fjo geflagen, en.die een kwartier te voren door be^ luidep der poor/kjok zul len worden aangekondigd. En worden de poortiers of pScbtêrs en verder 'cfaariu geconcerneerden gelast zich bierrra flipteljjk te gedragen. Aldus gedaan en gcpnbiiceerd fcö ff. H. Burgemeester en Weihou^pr»- def Stad Leydep op den 12. Julij 1824. J. G. DE OT E Y. Tér öfdóonaólie vao dezelve P. A. DU. PU.I; IS' L 15 I. 15- P u B L I C A T I" Burgemeester en wEtrfoUDERS DER stad LEYt)EN ió aannsérking neraen'de de onheilen dfó in dezen r$d van bet jasrdaor het losioopen van onge- rauilhande bonden.-, kunnen ooiffaao en daarin zooveel mogelijk de noodige voorzieningen willende daarffellen Hebhên"*goTd?évonden te verbieden, gel^'k gefchiedt bt) dezen, het fosloopen van fills ongemuilbande hónden hoe ook g-etraarnd", laug» de (IratéD "en grachten of -ws- gen biooeo deze Stad,e:n zulks va~xi'Z'ènda* den II dezer maand af to^aao den vijftienden Augustus dahflaanda op eepe boete vao eeo gulden, ten laste van den e:gen3ar van deozftlvep, en daarenbovén dat dezelve hooien, tnee üiczondering echter van de zcod?.oigeo die bij een rij. ruig. waarbij zjj blijkbaar b,efiopren. zichbevjndeo terflocd zaljen worden gedoodwaartoe bijzondere pér- fooeo /Qn gequalificeerd. Ali'us gedaan en gepubliceerd bQ H H. Biirgem'eeflec en Wetboude.rs def Stad Leydén op den 5de' }ül|j* 1824., J. G. e ME Yo T«r ordoPQictie van dezelve, P, A. &V PU "Zjrpm .-CC*- 3 cl ti - 7» "ca 3 .ïü^ir;11 si wtam g-ö^ 2 "*°-C S 3 "2- 2o 'iJ luli-g S -a> 0> rt Q> 2 <s X. 5 o- c a Z- Z tz.~ Z 'O I - ïïl q. u"s -o «-„O n S -tJ -c,u-2 n'O K S T3 -C S S-- s 0. 2 5' -» o'- ..S o X3 n m u o 3 js r* .y - r S» b .2 •- 4 •-O T3 c J3 -Q J> f* o 7= b® s a t£ d jc wc - - tg 3. -*< Cl Jn !J" - 7." u t: v3?fcu t> O w «J O. - i.' 'J, R 8> B1° -U '3 u' Tl. 'S »,a - - <S yië ë-'S ■r 1 W "aj - X-' Ml "O G -c •sL;SS|^8 11 «,.'5 5 7* 7= a s 'S f r.-r i - of» sa- c LC f te^i o*.3 -2 v - s °-:ï;5|3 Ss S' -u 5 r - t -cr O B a *4 JS -a O w - 01 E S -Ijb 'td I o A CiT *3 u. ^4» O*. •iO w. A tl- •tJ e v b t3 - -er a E 0 c s QO o QC 1 O - •O Q c O 9 - 2 0 -.-Co 15 O» -2 o lr'<* 0 *7; -S 4I> ÏO S 5 o» fc„a O -O si - 2 I. 5. S S S S W - S 2^-2 a u. o T3 a» CS O Km ■tj «4 9 e »TJ p V -5 6^ '5 !j Q JW •- n - 9 ■G n» 5.^ ït"P a u a N- S - G Q 3 «4 2 Cj-ÏD-U-Mhl «a "a 5. r -* t f a o- C. O "A .0 ,T3 ta c D b* - rr v r «rf I S - f s ;s 2 8 i 7 "3: svf (A O JJ1 w o O w o t* u. -u "o O f B]| c: II 5/3 "3 J* o o fx- «a UI 0 S F**" W.B E .-C •o x; S O B H H V) 5C O SM tC^ V V u» a> at q. m B «4 14 a - wi -aj «a-a-iu J? -G SJ M, - J3 .QT3 *7 y 5 - Ï.Z a - s 's O T D *4 2. 5 - 5.5 j. os s .2 1> O "*3 se o B - ."S* ...ja M -g! •o a 4» -i -1 5= 54 'OW 6 2 S S^C d "S 44 -f d jï" a 9 «o .43 ca O (B y- 3- ■C s 1 0 5 2 xj r£* a® g - o -- 8ï»SB*fe2ïs <U s: ■O fl 5 - o -o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1