LEYDSCHE COURANT. 5 s - S31: slf 51 :3 1 i I? 151 22 15 Ti I z t N3. 6f 1 2 3 z s p s 1& li i 3 5 2 A*. 1824. WOENSDAG KENNISGEVING. Burgemeester 11» wethouders der stad IEYDEN. ontvlogen hebbende h() het Staats/lad jj„ j7 een exemplaar via Ztjner Mijefteitt BeQait vin der: 31. Mei 1.1 ttt uitvoering tier Wet via dien dié Staatsblad Ra, 36, omtrent Se heffing der regiea vin ie(el ea regllttitig. op den leh Juno I. ia wilting gebrift ea waeivia htt tweede utikcl it via deo vol, lieden inbond! Tea einde wet oitawkeatlgheid te kuseea bepalen, vin welden dig if de overtredingen door de imbiena- ren, pablteke Officieren la ptrtlcallerenregen de bepelingea dezer wet, «nderzoebt, eo de deervoor "bedreigde boeren evenraeel loegepttt kannen worden, zil die Wet befebonwd worden, ib iedere Gemeente algemeen bekend te zBn vier en twintig ateinidit derelve h|] bet Pleiifeljjk Beftanr ildnr zil zijn na* gekomen." Stengen zalks bi) dezen ter kennis ven de ingezetenen dezer Slid, met infortrtiie, dit de voorfebrevene Wet dietivolgens ilbier zil worden befebonwd algemeen be leid te zQn op morgen den 6eo dezer maand. en van dien dig af zoiien worden toegepast de boeten op de gonrriveotlen g.fleld. Ab'os gedsao eo gepnbHceerd bö H. H. Borgemeefler eo Weiboadets der Stad Lr ij den, op deo 5. Jont) 1)124. J. G. D z M E Y. Ter ordozBintie vsn dezelve, P. A. ts tr PU I. SPANJE. MADRID den ep Mei. Dezer drgen hebben er zlbler gronte opfebuddingeo ea ongeregeldheden plistrgehsd, welke de febairfte vsn levensmiddelen en inzonderheid van brood tot voorweodfel of oorzaak bidden. Vele Bikkert-winkels zf)n bi) die gelegenheid gepltinderd en vtticbelden petfoeen mishandeld geworden. Men beeft, «m verdere hoiteofporigb'edeo te voorkomeo. piketten fpstrfebe Soldaten voorde Bikken-winkels geplaatst, «1 fOa die brood komen kopen, worden lorden achter •lksider gefield en moeten afwachten tot de beurt esn elk gekomen te. De Regering heeft In de Hoofdflad «ene proclamatie doeo nitvssrdigenwasibi) de Inwo- «ere np bet ndtvkkelQkst vermaand worden, zich ge. fait eo OU te honden; terwijl dezelve tevens alle die ■•afregelen neemtwelke nodig zijn, om een bongers- Xeód te voorkomen, die nier uit gebrek aan granen, ■air llleen olt voordeell.bejagvin zekere perfonen en b£Bof werken vin anderen zonde kannen pliill hebben. Alle de Portugezen, welke zlcb te Madrid of in indere Spatnfebe Orden opbondenmoeten zich bi) de daartoe be noem de perfonen bekendmaken, ea worden, bijaldien *8 hierin nalatig blijvenela verdachten befebonwd •a aai bet toezlgt der politie overgeleverd. DÜITSCHLAND. LEIPZIG den dl Mei. De Jiarmia is thans voorbij en beeft tal bet einde goed geween; men meent dat fe- dert twirtlg jeren, geen mis beeft pliita gehad waai zoo veel zaken zfjn gedsao, doch meer voor den handel in bei groot els voor den verkoop in bet kleio. Er zQn vreemdelingen geween welke men nog nimmer op eer onzer tpisfen beeft gezien, onder anderen verfebeide kooplieden vtn Tiflis in Ginfinien; vele Columbia, ten hebben eene groote hoeveelheid lijnwaad gekocht. Dlsr alia wiefcibrieven in conventie-krodnen betallbtar zt)nen er van dezelve niet genoeg tot voldoening der wisfels voorbinden waren, hebben zlcb zei onzer voor. Itamlie benkiera een bet Goavernement gesdiesfeetd. en eene vootfehot van 600 duizend kroneo gevrzagd met btiofre eeoer reilitntie in drie tetmQnen van drie tot dtle maarden en 4 pCenr intrest. Zoodra de Koning vin Sixen van dit verzoek kennis kreeg, gaf hj) bevel en onverwijld 300 dnlzend kronen aan die zei baeklers Innder interen voor te febieren. Die fom ia eergis. ter aibier aangekomen en np den eerden der volgen de auad wordt eene gelijke fom verwtebr. De binllere hebben bet aaebnd van Zflne Mij. om geil Interest te betelen, niet aangenomen, maar ver blind dat zij dezelve zonden voldoen tot begnnitigiog Vin een door deo Rönlog tlüiewQzen grftfcht van wel. didigheid. Dit ie een bl|jk der edelmoedige gevoelens vin orzeo; Mootrcb en vtn de niimootende denkwijze der Saxen. Het zetal der Kopen van Polen Roeland en Ooaten- 'Sbscb Gallicien ie np bei midden der Kermis oog ver meerderd, en de z))de dodenlakens er lijnwaden, hebben federt een tintel Jeren zoo veel afrrek niet gebed. StJna voor alle artikelen beeft men min of meer aan. zienlijke hedellingen bekomen en meer dan een ribrtJ- kinf ie voor bet einde det Mis vertrokkenomdat hi) kltverkeeht wal. Menvleld zich dat de Kooplieden vai Ctnfmies en Zuid-Amerika op^Noe voigeiidc Jiaimis Villi te lies. DÉN J N ij. FRAN K F bRT dei» JuaiJ. VóTfeus bfJeveo van Petersbii'g vèn den 22 Mei, liep aldaar het gerucht dat de Keizer oler voor Augustus de iofpectle «reize 08«r de Oostelijke Provinciën des Rijks zonde aaooetneD eo eerst bet Nianfbèst van Zijne doorluchtige Moeder bewonen. Ook fprak men aldaar vin groote veraode- ringen die in det» Senaat eo Rijksraad zond» plaats hebben# Volgens het iéggeb van Schippers in Trieste stege* keiben, is de Turkfche vloot in bet Isitst van April buiten de Dardanelleo gezienóp de bdogcê van Mitjj* ne, het (leven om de Zaid wendende. Io verfcheiden duitfebe dagbladen leefit raen thaoé eene nota, welke op den pden April door deo Groot Viiier Gbalib Pacht aan den Heer Berto Pifaoi eerfteo Britfcheo Dragoman, voor ZExc. Lord Strao&ford ii overhandigd geworden; daarin zegt men onder anderenS dat de Groot ViGer zich beklaagt dat de Ambasfideur al gedurig b|J de Êorre beweerrdat dè wetten van zflo land aan bet Hof van Londen beletten, aan de Engel. - febeo te verbieden, om aao de Griekfcbe opftandeliogeu bflftand te verieenen, en dtn oorlog aaa de Mnfnlman* nen aan re doen, terwijl zoodanig ietl aio beeft Groot Viller ongelooflik én ongeremd voorkomt, waar oii. trent bij zfjne gevoelens omftandig ontwikkeld. De ■ots wordt eindelijk met deze woordeb befloteo: M De Hooge Porte vraigt het ^eeo hij regt beeft te vragen, en het geen Eogeland bet regt niet heeft te weigeren, te weten: Dat aan de Engelfcben verboden zal Worden om voortaan vQandeUJkbeden tegen de Mn* talmannen nit te oefenen, het zfl in perfoonhetzij door toevoer van geld eo vso ammnsitiéo; eeltyk zulks tegenwoordig openbatr gefebiedt; bet zty eindelijk door, zelfs obder de oogen vso bet Ionisch Gonveroe. meet, den zetel hnoner kuiperijen tegen de belangen der Hooge Porte te vestigen. Het is klaarblijkljjt dac bet Eogelsch Gouvernement dit alles kin beletten, io* dien hetzelve wil, ëo bet is tijd om znlks te willen.*? GROOT-BRIT TANNIÉ. LONDEN den 5 JnotJ. Diogsdag namiddag terporen hebben de Miniarers op bet Bureao vtn bniteoland- febe zaken een kabincts-raad gebonden, welke bijna itss nnr heeft gednnrdca door hei grootSe gedeelte der Ministers ia bijgewoond. De zittingen ven bet Parlement hebben weinig belang, rijks opgeleverd. De Heer Brongbttn beeft de zaak van den zendeling Smitb In DemerariJ ter dood veroor deeld, voor de Kamer der Gemeenten gebragt eo inge bonden op wettelijke verordeningen, ten einde aan de negerflaveo een godadiehftig onderwijf te vCrzeketen. Door loafchenkomir van den Mitizter Cloning it de beraidllaging nitgefteld. Gister hebben H. H. M. M. de Koning eo Koningin van de Sandwich Eilanden den Schoawbnfg van DrnrJ. Lane bezocht. ZjJ werden aldaar met een hartelijk God /art tlie King verwelkomd en fcheneo de idoneel- vertoonlog met hnnne goedkenrlng te verwaardigen. De jongde berigten vin Rio Janeiro loopeo tor dea 19 Maart en z|Jo met de Blos/on aangebrigt, welk viattnig 800 dnlzend ponden in fpecie azn boord bzd. De Keizer had kou te voren twee dekreten genomen. Het eerfle vtn den tden wat gerlgt tegen eenlge vijan den vin het Goavernement, welke de openlijke rost verdoren door middel vin oproerige en voer den Keizer beledigende p'roclimiiieo. BQ kil tweede vin it Maart wordt de grondwet verklzztt door de groote meerderheid vzo Brazilianen met geeztdrift te zQn geedgekentd. en maakt Zijne Keizerlijke Majesteit bekend, dathQ die op de» Mairt zal bezwerenwaaruit den oj> de gebrul- kelQke wjjze aan ber volk allerlei voorfpned en gelnk voorfpeid wordt. De Heer Wilfon en andere hebben de Briziliaanfche geldleteing, een millinen ponden fter. lings bedragende, ondernomen. Volgens db berigten van Jamaica gaan de zaken der independinten in Pera nier voornlr. Van Liafabon fchrijft men in dato sS Mei dtt alles daar te lande in mat waseo ieder zicb gelukkig re kende dat de taofltg van de hevige koningzgetindfh om bet hoog gezag meester te Worden, mislukt wt>. Gister waren de 3 pCta. gered. 94 en I half; dito geennf, 95 de Actiën vso de Bank 237 ea 1 half. De Wisfel op Amflerdsm ie 12, 3 en I btlf, en op Zlgt is en top Rotterdam id, 4 en 1 btlf. FRANKRYK. PARIJS den s JnriJ. Bergiiter z(Jo ia de zjttfngvz* de Kamer der Pairs het ontwerp van wet op de vermist (.Htt rarteli of di Kant ran dtxt bladiuj u i s •S S 0 ii S w S 10 s S B 5 "00 e a S"5 s O - 0 s s en O U 'Q G o -p M f ft 41 2 .2 «3 In a S s r o o o -S - "S5 O. *c o t a i- -8 Je A» ■•8Ï ss !s 5 5» es o &C -O o 2 o -o s WO S N Jé T3 S 4i 5 B 5 5 H JS O ««e N W w. 2 2 •- o 2 a 0 S W S B w o X» N Q V 2Ü O 5 2 pS cd fl 2 f ro <L> •s -• va T3 2 O 2 - ft S a* S S o S o *2 1 O S - f5 O U >»1 M 5 <3 "O g N j,( a o N o •8 g i O 8 B. <u w w a 5 •s 2 5 TJ v X9 t 5 2 2 s s U V b m O «0 5 eP H 3 s S "O Z 2-222 ju O J3 I 2 z 2 U -O O S O 0 B O Y w "2 vf -S o 2 slf 5 ci 5 H w 5 Cl •n -O -r C, M II B CU <u 1 a J (O fc Z !5 -o 2 9 - 5-0! p o* 0 o M ""a 1 *o a u c w M 3 S I wn al O o 2 O Cl o - 5 •S ïo s •a M a ai S 01 b m E 5 "5 3 3 «o o 'JJ S;! 5 8 1 5 5 5 "£d ïs O 3 - O tri o k. o o o co ft a C 5 -5 s v - N M - "5 s P 2 s -5 «j w. w O it <£Z s 2 «i O "b V e 8 tae a w O M V O 2 e J 5 z z ta Q Z éi ta O O 2 0 O a es o - 6 60 Ja K 5 -S a - - S w M o li Cl s ■n to a C Z M ca o SC O 1 O S Cr C* Ï7 o 41 TJ Q V O T3 o «i ti o o 'Z c tr O* - W o o O rxi XS «O CS c= JU - o w. r* O o ta UA 2 - -S 12 h Jj jt 5 I s 0 5 ct C. w TT Cl ri ft Cl e Cl T3 1 e- M fi C - H T3 u «ïöl 2 ■a t>. a 0 2 O ii -Q O N S l. S S S a 15s ;ïsss?J«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1