m mitilifif! COURANT. LEYDSCHE f c - C - Z 6 5 52 A°. 1S24. -y 't;* ,f I?* - --2 2 9£ -k 5 >0^ V; 'r ir£J ""V% MAANDAG »V:1 =?SiC--„ IS 5l|a-:ïs|«r J 13 J S S f, f <n "a SuMVa L-ï® 2 tl nft 3t 9t M b a O o 3-3 e d E N 7 J u N Ij. ^5' e -a o goS-|l£-S32 ct a r— 5 a "D,'Snu O-'u l> ütJ= O *J C -C o CJ I O p "O f e a w .'C? [do vert rgo 'i&, >4» den Btfi» 1 OCR 2 ib ihek do to dere ip do ropto 834® lescft 3 utd gsdsg rstS extra Miser LEN; ODS' hief. er da(0 nes ft npjon Ceo«9<J Rt. ITEr, van An 3!flin Mei «834. houdende een'ge nieuwe bepalingen omtrent ae /ltfii-.g eter resten van zegel en registratie- W!WILLEM, Ui de gratie Gods, Koning der Nederlanden Prins van Oranje - Natje u Groot. Hertog van Luxemburg enz,, enz. en'z. Allen, die deze zalleo zien of booren lezen, falset doen re weren Alzeo Wfj 10 overweging hebben genomen dat de wet *10 den iaden Jol*} l8fll de herziening van bet rtelfel der indirecte belattiogeo doet vooruitzien, doch teven» bepialr, dat daarin inmiddels» de vereischre wijzigiogen bij eene fpeciale wet zo Hen worden gebragt, en dat, ter- wtJl de gebeele berzieoicg waarmede meu zich bezig houdt, uit hoofde van het moegelijke van dit werk vooral ook in verbard met andere werrelflfee inrteJliDgeo' nog eeneo geruimen rijjd kin vorderen, het iomiddel» noodzakelijk is, door de vereischte wijzigingen jD het beftaande verfcbll te voorzien rosfeben de ramingwelke bij bovengemelde wet tot grondflag is geDomen eu de ©pbrengften der belastingen en tevens verbeteringen aan te brengen in de beftaande wetgeviog-op dit ftuk, en om tevens, bij deze gelegenheid, in de beftaande wetgeving omtrent de hoitenlandfche teldligtfngeo en vreemde effec* ten. de veranderingen te maken, welke de ondervinding beeft nuttig doen oordeelen, cd waardoor dit punt in ver band met de bepalingen' der wet van den iaden Julfl 1821 zal worden gebragr; Zoo ia ber. dat WjjJ, den Raad van State gehoord, en ®ec gemeen overleg der Staten - Generaal. Hebben goedgevonden en yerftaao, zoo als Wjj goed* vinden en verftaan bfl deze: ALGEMEENE BEPALINGEN. Art. i. De tiende verhoogm? op de rcgtca van i6- gelregiftratie eo griffie, mitsgaders op alle boeten zon der orderfebeidgeheven gordende, wordt afgefebafr. 2. Oovermfuderd het hierna bepaalde bjj art. 5, tf, u «n ia, wordeo de. vaste regten en boeten van zegel, regis, trarie en grifle, waarvan bet bedrag b^j de beftaande wet ten in franken of livres is uitgedrukt, gefteld op 5ocenta voor iederen frank of livre, eh voor de mindere fommeD in evenredigheid van dien. De proportionele regten en boeten znllen worden bere* kend tegen zoo vele guldens per honderd guldens, als er daarvoor, bij de bt/ftaande wetten francs of livres per honderd francs of livres zfln bepaald, eu voor mindere getalen naar evenredigheid van dien. bijzondere bepalingen. Regten van xzgel. 3. Het formaatzegel wordt bepaald: Op yo cent» voor het blad groot registerpapier, 60 cent» voor bet blad groot papier 45 cent3 v«or het blad middelmatig Rapier n 30 cents voor bet blad klein papier w 15 cents voor het halve blad klein papier 4. Alle opgavco van advertectien of bekendmakingen beftemd om in eenig daartoe ingerigt blad, of in eeni„ sieuwfptpier of courant geplaatst te worden, zullen op /ornaatz-rgel moeten worden gefteld. Geepe advertentieo of bekendmakingen zullen mogeo geplaaisr worden, indien de opgaven niet zfto op beboor. Ifik zegelop ftraffe, tegen de uitgevers, van vflf gn: dens voor iedere advertentie of bekendmaking onvermin derd ber regthetwelk mede dadelijk van bem bthou dens zljt» verhaal op partjjen, zal worden itgevoröerd De opgave oaar behooren gezegeld zijnde, zal deadvei tentie of bekendmaking gedurende een jaar in beizelfd blad nieuwspapier of courant kunneo geplaats worden zonder dat er een nieuw zegel ooodig zij. lo de zes eerfte maanden van bet volgend ja ar. zullec de opgaven, door den uitgever, aan 's Rgka ambrenaar cp deszelf* vordering, moeteD uitgereikt woiden; bfl gebreke daarvan, zullen dezelve, mer betrekking rot dt toepasfiog dezer wet, gehouden worden, niet op zegel te ziJn gefcbievcu geweest, 5. Het proportioneel 2egel voor de wisfclbrieven ei overige daaraan onderhevige ftukken wordt bepaald: iDgeval bat bedrag is 300 guldens of minder, op 15 cent9; boven de 300 guldens tot eD met 600, op 30 cents co voorts boven de 600 guldens, tot eD met 6000'gul- dens op 30 cents voor iedere 6oö guldens of mioderen boven 6coo guldensop 60 cents voor iedere JSCOguldeos of minder. 1 6. Aan bet proportioneel zegel zullen mede verbondco ïflo: Alle ooderbsndfche ikte van verhuring, onder-verbu- ring, buurvernieuwingoverdragt of weder afftand van boor van onroerende goederen. Het regt wordt bepaald; Ingeval het bedrag is Öbguldeo» of mioderop foo 15 ct. Boven de yo guldens toe eD met iao 30ct, En voorts hoven de iao guldens, op 30 cents voor ie dere iso guldeos of minder* Het bedrag, waarover het regt vetlchuldigd is. zal leftian In deo huurprijs, over den geheelen hoortod berekend warneer deze op twee jaar of minder ia bepaald; dutb »oor verhuringeo, enz., voor een bepsaldea tQd vid twee jaren, in den huurpiiJs over de twee eerfte jaren, met bijvoeging van de helft vto den huurprijs voor deo gehee len overigen hourtijd. Bjjaldieo voor dén of meer jaren een andere prfla mogt 2'Ön bedongen d«D voor de overige, zal de iaatlgjkfcbe buuvprijs gemiddeld wordeo berekend over den geheelen knunijd. De jaren, ter keuze of opfcegging van huurders of ver. huurders ftaande, wordeo onder den buurtijd begrepen, v- t zoo verre niet mogt bedongen zöo dat, bjj hei i d io dezelve, eene nieuwe akte van verhuring zaJ worden gemaakt. Warneer de verhuring voor het leveu is, iD tien maal dtn jasilökfcfceo bcutprija; eindelijk waDiaecr oe huur lijd onbepaald is, k> twiotJg maal deo jaaiigkfcbcn buur Prtfs; onder deo huurprijs wordf verltaso de.fota door dea huordet aan den verhuurder te betalen benevqus al de I J 5 1•«*-« -oZ-Anina nPOmr IP aan oen vernuur-ict ,c «aio.., die de huurder vdor zjjne rekening neemt ter ont heffing van den verhuurder. Voor de verhuringen, waarvan de priJ» in hntura of door een gedselie der vruchten betéaibaar I3 gefteld zal de berekening gèfcbiedeo op deo voetzoo als bö de beftaande wetten voor de regisrratlé is bepaald. 7. Voor ied?r der' akten, bij bet vorig artikel 6 ver meld, zal, wanneer deceive nier behoorlijk zijn geze» geld, verbeurd worden eene boete, ten.belobpe vao vjjf. maal het bedrag van het gefraudeerd zegölregtdoch welke, io geen geval mioder zal kooneu zön d»n vijftien guldens. De oodertee&enare-s sullen in Jolidum geboudefl zi)o rot de betaling van het regr cn van de boet*. 8. Het zégel voor de'buitenlaodfthe dagbladen couran ten nieuwspapieren nieuwstijdingen periodieke werken gedrukte prjjs cdnranfèB aaoplakkings-biljetfen aankon digingen en berigreo wordt gefteld op bet dobbel van betgeen naar de beftaande wetten voor de binnenlandfchc is yerfchuldigd. 9. Van het zegel worden vrflgeftelds I®. Alle registers of boekep gebouden wordende döof Bankiers, Kasfiers, Kooplieden, Reeders Winkeliers# CommisfiooDairs Handelaars, Makelaars Eabrjjkanten Kunstenaars en Werklieden. 1 a®. De Kasfiers-brlefjes waai onder in geeo geval kao» neo begrepeD worden briefjes aan order. 3®. De opgave van Advertectieu of Bekendmakingeo vao wege opeDbare Autoriteiten gedaan, voor zoo ver dezelve betrekkelijk zQn tot *sR.ijks, Provinciale of Ge- meeote - belangen. 4®. De reeistersbewijzen vao beleeniogen io hef algemeen alle ftukketibehoorende tot het beheer vao Lombarden, op openbaar gezag opgerigt- 5°. De registers van outvaog en uitgaaf der Godshuizen en Armen-inrigtingen. 6®. Het Muzijk-papier. 7®. De Profpectusfeo en Catalognsfen vin Boekwerkeo* 8*. De verhandelbare Effekteo io 'sRtjks Koloniën op gemaakt en aldaar vau zegel voorzien 9®. De Zeebrieven eo Turkfcbe Paspoorten. 10. Met opzigt tot de invoering van het nieuwe zegel, papier, en bet gebruik of de inwisfeling der nog voor handen oude zegels, zullen door Oos nadere voorzienin gen worden gedaao. Regten van registratie, 11. De vssee regten van registratie worden gebragtr Het regt van 25 centimes op 20 cents. w O ti-j x: o o - 5 O y d .e 1 II S s l Si B J g K - w v -o 2; o -a •a°.. >-o =a o o^?S S 0 S 5 5^2^16 old s ÏS-I si 6 ?I-5 S B t:** s -5 O Z V I i ia V *s|S i. w o öb -2: - - -4 \éC i'zï Z -a e - S" "Je" O Cl 1. 4» O <U Ai £l O 1 -U~Sj5°10®p2 ,T> v a w O «J JZ C« V 5» a a ei jl o C g <y O U M S - Z 2 s o w "O *- 5 •- w C S ï- t S S 05o.«> -0 S m-° o. 2 S s OC O a o. 5 w B 0 °'- o?>- N Si 5 -2 o o i o o ti a a u O u 2 .5 *a - a o a o S w .2 2 u O o o a> oc p T °'S- o> ir -c ai x - O O O I u "g-o-5 ja 9 w a S S So" B U O c o R J P W O 5j s g -s 2 O OO a> "O a w ta -O -O a a >«55- M. 4. JT i"L «i O B w s - i O O w m o T3 v N C 1 4J JOL lï O "O t v, <u0-C,o «*2 o j o «2 f» ït' «'-s-ëss-s-osïieg-s «a." o"°2i c s s js 22^ p aj n o li a m3 "o S Cct 2 - 2" 5 o o - T3 - «*"0 os OS "O M j 0 M D s t, <L zal 1 frank 2 3 5 10 15 *5 2 *- b 5 o o ■o 2 S M Ij U <u -o j:; s S.' l-s S 'O s» - *t3 [r ti 1- p li - - 1 w jj w> n J? O *-• »- T3 a D .51 £5 l ja -1 9 o •- w 'j a a< -a o j- u Ïjfg-Sï ■O? O 80 H i guld. do cents, o n 4° w 4 ,ft n JJ ,1 20 ia Er zal een regt van registratie, ten bedrage ils hierna is vermeld geheven worden te weten; Vijftig guldens', voor vergunningen tot bet veranderen van geflachcoaa.m of toevoeging vao eenen andeten naam aan denzelven. Honderd guldens» voor verheffing van den Adelftand en verkrijging van eenen boogfreo rang vao Adel, Voor brieven van oaturallfatieeen regt van ten hoogfte tes honderd eo ten minfte bnaderd guldensdoor öds caar de omftaodig.hedeo te bepaleo. Van de akten of ftukkeo, waarbij deze ooderfcheidene vergunningen wordeo verleend, zal geene afgifte mogen efebi-deo, alvorens het regr van registratie betaald zQ. 13 Voor verkoop bij openbare veiling van buitenland icfce eff»cten en aandeeleo io haiienlaodfcbe fonJfeo vao koopmans goederensis zoodanig io den handel bekend 710 hout op Ihm en van ooiogeoogfte veldgewasfen eo vruchten, wordt het tegt van registratie, tbaos een eb twee ten hondejd bedragende, verminderd op 50 cents per 100 guldeos. Deze vermindering zal echter niet toepasfelflk' zön, maar het volle regt betaald worden, wanneer, rast ge melde voorwerpen, andere goederen in dezelfde veiling rtln begrepen. In het geval bij de eerfte ziofoede van dit artikel voorzien^ zulle» de borgtogteu ter x*ke van de daarbij bedoeldé verkoopen gefteld, flécbts onderhevig zijo aan de- helft vao het regt van registratie, voor den verkoop ver* fcholdiod. 14. B^aldien de cffecteo en aandeelen, alsmede de koop- mans- goedereoio het voorgaande artikel bedoeld, bjj de openbare veiling niet verkocht wordeo, zsldesniet temin op bet bedrag derzelve een regt van 25 cents per loo guldens worden geheven, van welk regt alleen zal zijn vrijpeftel.-i datgene, wat niet geveild is, en teveos duags vóór de veiling door deo openbaren ambtenaar, ten kantore vao de registratie opgegeven is niet geveild te zullen wordeD Wegens hout op ftara en oningeoogfte veldgewasfen eo vruchten zal geen verder regt verfcbuldigd zij0 dan ovèr hetgeen werkelijk is verkocht. 15. Voor zoo verre de effecten eo tandeelen in buiteó* landfche fondfen vermeld ftaao, op de prijs-courantvaa wege bet Gouvernement uitgegeven, of dat, bij gebreke van dien, een prijs bjj de veiling ie uitgeloofd zal het tegt, io het voorgaande artikel vermeld, berekend wor den, in het eerfte geval, naar de waarde, volgens de jongst uitgegeven prijs-couranteo in het laatftevol gens den, bij de veiling, hoogst uitgeloofden prjjs Met berrekkiüg tot de koopmaos goederen, gefchiedc ttt.2 2 de berekening over den, bij de veiling, hoogstuitgeloof*- den prs eD bijaldien er geen prijs is uitgeloofd over de wnarde, naar de joogfte prQs-courantter plaatfe vao de veiling. Voor Zoo ver de waarde op eene der hierboven vermeld® het vtrvolg op ie Kant fan dtjee 2 - - s 5 s '2 s s S SS.S m -o cv" 2 l 0 «j a ja o =|s~ P.-F 11 M a 1 4» 9 ►- o -a - o 2 -a W» tj u U M 'mm 41 i - 4. D - U - e- a M W <1 .O sS M 2 01 ■a w «j as s'c" 1 o u <U 4, w 6 C3 i 2 U 'tl O O T3 c V o a S> 4» [-Ou ■il' V o g u ■-* - 2 NS a c2-i>.. [co '8 3 0»2 m O a->- o.c p M s - 3 41 1» «S 1 u Is u jz a - ca J ■=5 2' N k L o .3 2 fj r! - ^3 r 2 °-- tnï." t> o ci;i o o 1: S zaldeaoiet- rr js o J o c u ■5ïlS:fiSaS:«s5 A 5 i. 1, rvr - f 5 w a c k o o o 1 .m l«,TJ L0 2 S£3r jO a v O 4J 4> O O O» 4» r a 0 a o w T> -«2 0 5 2 o ?ctï SD O 5 ""*3 2 o u S o o >o e:?* *1 o o g -S - a 47 JO W O ea rs t> t> P» w 4j o 7 w 3 n O O p"jO^"-D^o'aO ïi 2 c c 2 w X> •- "M l^^n«2SÜ - r>». a -mm n "O Q S,°> «^2*3 5 v 5 5 n -o o ^«5 e u mi - M fc -c -a 5 5" O O w 3 a S3 -O B o» a 4* 4J 3 a> n^<0X !f»5 I t» O S t-S - tl ai 3 a C - LI O «2S .2 o - a o v m c. 4» v jfl 'c e," 5 S o w v u O ÏT>.x> f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1