0 I i s -és' z w z Z t» H fa ft - A0. 1824. '5 4- LEYDSCHE COURANT. ."Si,.- *>v WOENSDAG NOORD - AMERICA. NIEUW-YORK deo eer i? en April. De Brik de Mtrrisis van Rio Janeiro ^«Baltimore aange. komen, aan boord hebbende de Heer J. Sll- vestre Rebello, Minister van het Bra&liatssch Gouvernement bij de Vereeoigdé StateD. Men beeft bier verfcheide brieveD van den Generaal 3b Fayette ontvangen, waar bij hij berigt, dat bet ge voel ziener pligten befn nog langer io Europa zal terug beu len en hem aldus noodzakenom Z0oë voorgenomene reize rratr de- Vereenigde Staten uit te (lellen. De magt der Vereenigde Staten, zegt die Generaal in een zftoer brieven is gelufekiglijk van alle betrekking met Europa viiJ en dekt met baar rcuzHsfchild de onaf hankelijkheid en de vrijheden van de gsnfebe Columbia, febs Natie. De boodfebap van den Prefidenc heeft in alle deelen van Europa den beerlQkften en nuttigden in- dmk gemaakt.0 Wjj Vernemen, dóar een van Guadaloüpe reWilmiog- tér aangekomen Schipper, dat zich in de wateren van dat E land verfcheide Franfcbe Oorlogfchepen bevon den, en dat men algemeen geloofdedat zQ oaar Haïti zouden devenen zoodra zich een nit Frankrijk verwacht wordeöd eskader bij hen gevoegd zoa hebben. Het dagblad fre Haltiaanfche Verbreider geeft voor brieven van Parys omvangen te hebben welke de tijding bevestigen dat zich in die boofddad een comirté beeft yevormd tot regelipg van de aan de kolonisten verfcbul- digde *fcbadeloosft$llin,gen, en de grondflagen van ecu handelt»actaatbetwclk Frankrijk voornemens is aan Haïti voer té dellen als voorlopige maatregelen tot de «rkentenis dei onafhankelijkheid van dat Eiland. Het fchij'ntvoegt er dat blad bQdat toen in de Raadaver-' gaderingen van ZtJóe'Allercbrisiel^kde Majedeit, vre* delievends gezindheden jegens de Republiek van Haïti doet blijken»" De Kapitein van de Schoboer Mo/es. van Cayenne io ocze Haven aangekomen, na eene reis Van 29 dagen, meldt jj da*» een te Caijenne te buis behorend Vaartuigte Para Cin Brafilien) binnen gezeild zijnde, verpligt is geweest met zijne ladiog terug te keereouie hoofde eener bloedige omwenteling welke in die Stad was uit gebroken, De Gouverneur van Cayenne heeft een Brik rso 20 rttücbeD en een Scöoner afgevaardigd, om aaB de peifocen, welke onder de FranfcheVlag eene wijkplaats gezocht hadden, hulp toe te brengen. Wij vernemen door Kapitein Rnsfel, dat de Militie van de Havana den 10 Maart voor het Paleis van deo Gouverneur iï vereenigd geweest, tot bet booreo lezen van eene precismatje, behelzende dar Koning Ferdinand in de volle uiioefecing van zijne volidrebte magt her- field was. en dat mes dienvolgens van haar begeerde om de wapenen nederteleggenbetgeen zonder wanorde hééft plse 1 s gehad. Een Spaansch Fregat was te Havana aangekomen. Het ontwerp vïn bet nieuwe tarief, fcob'dt fteeds uit fluitend "de aandacht van de Kamer der vertegenwoor digers eo van den Senaat bezig. J De Kstoer der vertegenwoordigers beeiTc met eene tóeer- derbeid vs» 80 tegen 60 ftemtaeo. den Heer Raadolphe ffioagtigd, o'm op het bureau der Kimer een voorfte! te deponeren ffrekkende rot befluit dat, na de tegen woordige zitting de dagelQkfche fchadeloosftellinff aan öe leden te verleenen 6 dollars zal ztJo, en voor hunne reiskosten 6 dollars voor elke twintig mijlen- De Senaat beeft de bill in overweging genomen, wel ke de affebsffiog van opfluiring voer fcbulden ten oog- merk heefr. Verfcheide Amendementen zQn ten dien opzichte aangenomen- De Heer Benton, fprekér vat» het Comittd der Indi. fche zaken, heeft een rapport oirgebragt over eene bill Ürekbecde oto den PreCdent te magtigeo tot het In werking brengen van bet tractaatdea 24 December 1814 te Gend gefloten krachtens welke de vreemdelingen ztJo oirgtfloteo van allen hiodel met de Indifcbe gedach ten, aan de grenzen der vereenigde Staten, en om op di«* grenzen den handel vao pelieijjen roet de Amerika- fche burgers te onderhouden. Bij die bill waren ver. febtide documenten gevoegd, de belangrijkheid aanwij zende van de jagt, door de vreemdelingen op ons gfrond. pr-bied gebonden, en de ultroeiking welke dezelve beeft gehad. De tweede lezing dier bill is zonder tegenflahd .doorgegaan. ZWITSERLAND. GENEVE den 24 April. Dezer dagen beeft men alhier iets buitengemeens bekecd gemaakt} het is de DEN M E I. s e- om^3ndige gefekiedenis der grnweleo onlangs door eeoe bende dweepzieken in het CantonZurlcb gepleegd. Men fiddert bij bet lezen van zulk een onbegrijpelijke zamenweeffel vso vrijgeesterij en wreedheid. Eeo jonge Boerin, federt lao-gen tijd eeo bciteofporig leven lei dende verbeelde zicb eensklaps dat God haren dood vorderde, om ten koste van haar bloed, het heil der Zondaars te verwerven. EeoeZuBter, door ba ar onder- weezen, wilde zich op öé2eifde wijze opofferen. Zij wapenden de banden hunner Ouders eo Vrienden, en gaven langzamerhand onder hunne fl9geo deo geest. In gevolge hunne uitdrukkelijke last, hechte men de lijken san kruishouten en de beulen bleven gedurende drie dagen, geduldig wachten, opdat zijovereenkomfti* de plegtige verzekering van de jonge Propheresfeweder uit den dooden zouden opftaao. De Moordenaars en hunne medepligtjgen elf in getal, waaronder een Vader Broeder, Zusters en een Minnaar van de voomaaroöe heldin, zijn tot dwangarbeid veroordeeld voor hun leven of voor een zekeren lijd naar mate van het min of meer werkelQk aandeel, hetwelk zij aan dit bloedig fcbouwfpel genomen hebben. Het buis, waarin dit feest werd ge pleegd. is geflecht en verboden om bet op dezelfde plaats weder op te bouwen. Zender dat men bier bednebt is voor znlke ongehoorde buitenfporigbeden merkt men echter met bekommering op, dat de Godsdienftige Maatfchappijen vermeerderen, dat de dweepzieke leer thans de hooge klasfcn der Maarfcbappïj bereikt, en dat de voorbeelden van Gods- dienflige zwaarmoedigheid, rot volftrekte ziels - verbijs tering gebragt, zicb vao ja3r tol Jaar vermenigvuldigen. DUITSCHLAND. FRANKFORT deo eerden MeQ. Over Odesfa heeft men tijdingen vao Konffantinopoleo ontvangen, tot deu S April, meldende dat, met overleg vao den Heer Min- ciaky, en met ter zijde ftelliog van alle zwarigheden het oude handeltarief ter weder opening dér handels betrekkingen metdePorte, fot grondflag vhor de ban» dels belangen der Rusfifcbe onderdanenwaa aangeno- men geworden; men zoude zicb daarna met een nieuw handel, tarief bezig houden. Den aafte Maart had de Heer von Minciaky daarop eene cercuhlre rondgezon- deu. waarin bij zegt, gelast te aïju, den Rüsfifchen handel in de Levant te befebermen. Men verbergt io- tusfehen in Konftactisopoieb biet, dat de ontruiming van Moldavien en Wallachijen nog vele zwarigheid ont moeten zal. Lord Strangford en de Oostenrijkfcbe ln. ternuncins van.^ttebfels hebben dezer dagen nog een bezoek bj(J den zieken Saida Eflaódi afgelegd, ora hem over deze zaak te raadplegen; eerstgemelde zoude eene nota deswege hebben overhandigd. Betrekkelijk de Grïekfcbe zaken, zondyj er ook eenige conferentien hebben plaats gehad; docb dezelve kunnen niet worden voortgezet, dewijl de Porte van hare tegenwoordige groote uitrustingen; gevoegd bij de beloofde hulp van den Pacba van Egypte, alles verwacht. Bijzondere brieven uit den Archipel melden de aaukomst aldaar van nienwen toevoer iti wapenen en geld uit Engeland. Ia de tijdingen van Morea, welke door het Oosten. rïjkfcbe half. officieel blad worden medegedeeld, wordt gezegd, dat de nieuwe Griekfcbe uitvoerende Seoaat, die bij uitfluiting bet werk der Hidrioteo eo Spezzio- teo is, te Rranidi gevestigd blijft, een Dorp aan de oostzijde van den Argolifchen Zeeboezem nabij hec eiland Spezzia werwairrs na de bekende expeditie, in de maaod ^December de tegenrtanders der partij vapt Colocotroni de wjjk genomen hadden. Deze raad bad eerst drie van deszelfs voorgangersPietro Mauromi- chali, den Bei der Manioten. Soter Karalampi en An dreas Metaxaopenlijk aangeklaagd in een befluit, dat uit 18 artibeieD beftsat en waarin Bun de zwaarfte mis daden ten laste gelegd we-rdeo. en daarna ook Colofco- troni in ('laat van befcboldigiog geffeld, die eene ver dediging in bet licht gegeven beeft, in welke vao ter zijde 'ook van Maurocütdato Sn zijne vreemde Bondge. nooten op eene zeer fcherpe wijze gefproken wordt; voor bet overige ftoort bJJ zich. evenals dé anderen weinig aan dezen raad, die geené magt bezit en zelfs zijne zwakheid heeft betuigd, door in een zijner pro. clasnatien zicb te beklagen, dat men bem de archiven en bet zegel, dat bQ den overval te Argos geroofd is, Diet wil uitleveren zicb dus van een provifrooeel zegel van ftaac moet bedienen. Zoo lang de zoon van Colocotroni meester vaa Napoli-di-Romania ia eo eeo afgezant vaB Nlcetas in bezit van Corintbv blijftziet m?o geen einde aao dez?o ftaat van regeringloosheid. IItl vervolg cp dt Kar.t ran deze ètm S -22 O - O O -O 03 9 o o ■M hf! M "p 2 O -Ö .2 u «u c: w -a Cd a i O ei M Z at b 1 A s 2 -QJ 'C 11 -fj -a a u •"V u *1 S? s 'tn S t ■S X} 5C a -a ■S a 4T r>l 2?ï u 1> 'Z O 6= '5 <a J* 2 i 2 5 "5 w S - -s Z «2 M 2 •a o -S Cm m <a cs ra -O m Q O O, V u O O - O m a N 'Z .5 •O O O a S 8 w I 1 .0 z b S NJ s g •o .t - Pc <L> U - O B u o S ^2 a o s Si; i n -6 a - e O a ct> n> at a js u> u Bnn O O 9> .2 00 2 pi O O u - B. S o o g O ■fs-0 S ö»1 «B <U t; o ■m O Z a c r-, U Q «2 u u -a b u a 5 ïS'. r qj c O 5 - O» ta« O o - .a a ,5 -a S s;1"1 0 S 2 2 a 2 "g 63 U> H, Cl "o a -O Qi S *a 2 S -o S "-S k tl Z -f? a O. a- Q 'cj 'pjJ M id tl (3 n 1 a» "BI 0 2 a -o O -X3 0 «s o -5 «"O -a ÖO QJ <U (U "T3 a> o - N 2 w a> V" qo B o Q O CJ -n M O SU w 15 -* 's c .01 H h ca .O Q W XI 0> w o <u M tl T) öfi C3 •S f tó *s 5 Sr 5- a< w 1 S O S S O tt3 bft &3 w a <u a> w ra o ta a J -j -a >2 o J» z 2 - 8 - g a S o S W 41 9 ti - 0 3 a "O u. «- Cl rv n, b. C 2 o P a a 3 M T3 M' tl C - S H "S -o 'ja o w J t r «i o »- C Q S Q o O. C» O fcS 'jD N 2 NH at ra 1 H O O at O 0 S 2 B -O «•aio u aj —r o a 4» *5 B tc tl R S - S - s w O a o 'a 4^*0 aj «i Xï X? 5 <u N N M "2. 0 «O S n tM «i c O bfi rO *2 23 i* S 4» M 41 Z 41 n T3 o 00 2 c: - e ka O CO 41 O CJ M W O Om J3 O O u O O jO •4 S JJ" M os a O CXi O - T3 41 - -a a eo ojD "O t. f b, O O •5 Tj <v -•01 u 'S os o s» 3 w O O t - - S a •3 2 cl a «2 a 2 •n 3 2 0 6» «I N O eo en 9 SsjS to *5 a :1s «tu u - U w 2 - C 2 u - "S gsi 5 w aa O -3 o 2 toJ T3 ca w >3 a io 5 e r a «ïk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1