K A°. 1824. LEYDSCHE N*- 53* COURANT. I DUITSCHLAND groot-brittanNien. z w O z *3 Bi W D U z E Si li 5^-s|-5 3 *1^ ".|3 13 - t il;L- II; 5 8 -1 4 - s 0 §1 MAANDAG ,JS V a fc- M 3 5 DEN M E ti u R K Y E N. ONSTANTINOPOLEN den 35 Maart. De RtisOfche Staatsraad voo Mlnciaky is io fane- tie getreden, eo tbans koonen de Rusfifche onderdanen hunnen papieren by bem dóen le* faüferen. De Krijgstoerustingen der Porte gevoegd bij de be loofde expeditie vao des Pacha's Zoon B geven deeDivaa de meeste boop op de onderwerping der opgedane Pro vinciën eo men gelooft bier dat deze veldtogc teo dien opzichte beflisfende zal zflU-, Eanige Bojaren van Moldaviëo bedden klagten tegen hunne Hospodare ingebragtdoch de Soltao heeft zich met deze zaak niet willen onledig honden en de aan de Bojaren op te leggen draf, voor hnnne enregtma- tlge klagten, aan de befcbeidenhëid van den Vorst over gelaten, hetgeen het derkde bewüs is van bet ie den Divan heerfebend verzoening».delfel. Men fpreekt op nieuw van eeoe aandaande ontruiming der beide Vor stendommen van Muldavien en WallacbQeo, waarop Rusland zoo érndig blijft aandringen. 1 1 E N. 19) i t 7Si 4*1 r 93| 4 «1330 a s< 3 Dij Heqt tie 'J'l f p liif h LM ft te vlei iün I.HYN icMass" ïcc rit! •rzijfi LENj li ROME den 15 April. Me» fpreekt op nienw »i» Tooverbeodeodie op o.derfcbeidene ponten der Ro- neiofche Staren, ti)n verfebeoen. federteeoealgemeens jiBt, op last det Koning) vin Nipels gedun bes ge» noodzaakt heeft bet grondgebied vio dit Kooiagrjjk ie verlate». Het Gonvernemtet heeft naietregeleo genos sen. om honne tlrooperQin te keer te gun. Hei DUrlo yen Rome bevit de ooderiliinde briefdeo loFebrtti'jj door den Heer Jofcpb BoktyConfnl Ge «praal vin Zweden te Cniro (boofdfted via Egypte san den Heer J10 Biffi io deze Stid getdresfeerd M De Oodar-Knning (vinEgQpte) ii voorleden week »ir bet Hoofdkwartier terng gekomen. De Verhevene Porte het ft bem tot Geoeritl eo Chef beooemd van de expeditie tegen de Grieken en bijzonder regen Mores. Hi) til ilcb in de miied Mei aanftasndc nn bet boofd vaneen leger vioao duizend man o.decn nienwe troepen dcroaarda hegeveo. Dien ten jr.nlr. mikl men gtOOte KrOsetotrsatlegen te land en ter zee." M Egijpte werdg thane herplaatat I» de tfjde» vin Sefnflrie. Frolnrteoi en der Arable ree. Hee ie zeker dar 30 doizend Egijpteearen in de brbendeiing der Wa penen even bekwaam *Qo ale de Enropefcbe Soldaten. V» vtiwachten groote (ebcorteaiafeo." Het tegenwoordig jaargetijde heeft geen de mlofte ge- lfk.ia mrt de lentet de omfttekee onzer Itad zijn net fnreew bedekt. De veelvoldige riekten welke kier beer- fcheo eo verfcheide perfooeo in weinig tijde naar ber graf flep-o worden ten de bnitrngemecoe koude roe. gefchrevca, welke onk isvloed beeft op de volkomeoe bcrflrllleg va» Zijne Heiligheid. Me» verlangd vorig dar de Heilige Vader weldre kfjn gezag weder in per toon znl kknnen gitoefenen. FRANKFORT den 29 April. De Ooster/ehe Spectator bevstere brief vtnSuslrna» in dato IS Maart meideode, dst de Vastenavond «vermaken aldaar zonderde minftë wanorde geëindigd zQn i en men traan weljjks de vorming vao 5 i 6 regimenten Zee-troepen bad béfpeurJ.' Dlc troepen zijn naar de Dardsoellen op marscb gegaan om aldaar het Turksch eskader af te wachten. Vdór dér zelver vertrek var Struma bad deplaatfelyke Overheid Bit voorzigtigbeid bon verboden om als naar gewooatè, de ftiaten te doorlopen waardoor de Grieken in bUiine feesten en publieke maskerades geenszins geftoörd zön. In alle de Steden e» Dorpen van Natolies bCerscht even ols in Stflima. de grootfte orde. Samos» «egt men wijders in dién brief, verflerkt Zich in bet geheim; het is Hechts door efcn kleine arm der ree vao het vaste land afgefcbeidéc. Mitylene i9 voort' durend ruitig. Eenlge vaartuigen der opftaodelingen kruisfen voor bet eiland alwaar twéé fra?tje Turk- fchs fchepen geftationeerd liggen eo de bewegingen dés vjjands gadeflaan. sesostkïs en ptoiomeus waren beide Keningen fan E gijpte» Dt eerfle aanvaardde zijne Regering in het 1537fie jaar foor Christus geboorteen was het hoofd fan de 6$jle dinastie der Egijptenaren De rweede ttgeerde 40 jaren en werdt bij ziintn dtod opgevolgd door zijnen Zoon Ptolorneua de tweede, bijgenaamd Pbiltdtlpbu?. 5» o N c w a o o 1 O - Over Odesfa heeft men fQdingen van fcooflsotioopó- leo rot des 31 Maart, docb behelzen ciers belangrijks. De Öeer vod Mincisky had bij eeoe nota aan alle dipló ten herig*dat fiij in ftincrie was getreden, eb de wa pens vso Roslaod 8so de deur van z^jn hotel had doen voorhangen. De Grieken, wien dit ongelooflijk voor kwam, giegefc in mas'fa derwaarts om zicb teovertuigeó. Drie Fregatten en eenlge kleine Vaartüigen wareb den 17 naar de Dardaneilen gelievendonder voorwendfel om de aldaar geftationneerde Schepen afrelosfsnwelke 16 duizend man landingstroepen raar Morea moeten overbrengen. Saida Effendi was nog ziek; de Grootè H«er droeg de grootfle zorg vüór bem eb bad beih een'e jaarwedde verzekert. Men meldt van Stokhoïm dat Hunne tConlnkl. Hoog heden de Kroonprins ea Hoogstdeszelfs Gemalio deo II dezer van Zweden te Christfania zijn aangekomen. De jonglle berlgten van Wennen nieldéo dat Hunne MajeHeiten de Keizer en Keizerin vao Oostenrijk, in de volgende maaod naar Opper Oostenrijk zullen ver- trekken, vso waar zjj zich naar Praag züllen begfeven. Z. K. H. de Keurvorst van Hesreo K««fef heeft deo Heer Éaroo Vin Rotfchild alhier Geheimraad der financiën en ridder vso de Orde dea Gouden leenws hët Kommandeors-Krols dierzelfde Orde gefchonken. Ter zelfder tijd heeft Z. K- H. tot Riddert der Orde be noemd, de Heeren Geheime financie RadenBarons S. vao Rorfcbild, te Weeaen en C. M. van Rotfchild të Napels. LONDEN den 27 April. Z^ne Msjelleit Is dezen ochtend van Wiodfor op bet Paleis van Carlton Houfe aangekomen. Hoogstdezelve beeft wederom eenen ligceo tssval vab jicht gehad, en op raad zijner Geneesheren Is bet groot cercle, wélke Z. M. overmorgen op bec Paléis vin St. james houden moest, for Donderdag den 13 Mei ttitgefteld. Men zegt. dat de Koning andermaal voornemens is, om in den aabHaandeo Zomer kleins Zeétogtjes in de nabijheid van het Eiland Wight te doen. Ho* J.e« J, Zimja i Sovereign hetwelk tc jDeptford ligt, moet den 3° dézer gereed z|Jn tot ontvaoest van den Hertog van Clarence, die er zich dep 3 Mei met zijne Echrj»ènoote 0p infehepen maar de Zeerogtjes vao HH. KK. HH. zulleo Üecbts 6 weken duren, ingeval Z. Mo, gelfjk het voornémen fchjjetdé vereenigiog van her Koniiikl0k eskader tot z^Jd gebruik verlangen zal. Een der oppontiepapiéren heeft gewag gemaakt van eeua verandering in het B'itfcbe Kabinet, volgens welke de Heer Planca dén Heer Lusbingtos als Secretaris der Thefaiirië zoude vervangendoch dit wordt door de Mióistèfieele dagbladen tegen eeTproken. Mén beeft brieven vao Deraerarïj tot deo 29 Februa ry op welk tfjdftip dé geheele Kolonie volmaakt rus tig was. Oeze dagbladen déelen een brief mede, gedagceekeod van voor Algiers deo 13 April, waarin gecie'id wordt dat de werken welke cieo mond dér Éaven hedekren van eene aanmerkelijke uitgebreidheid z^jn. De groó- te batlèrfj. welke het boofd deT haven dekt en een halvén kring vorhid, is met 120 (lukken cefcbuc gewa- péhd. Men kan gemakkelijk de masréo van verfcheideos Frégat'teD of Korveiteo in bet binoënfte der haven ondef- fcheideh. Öe D-jr volhardt in zijne weigering om de 'BrUfchë viag op het verblijf van ónzen £ön(ol te doen wapperèd. Dè bergènwelké Algieri omrlnaen met fneeuw bedekt Men heeft bief berigten uit Livorno énGenua twaalf dagen oud, volgens welke de Eogelfcbe Koopvaarders aldaar behouden aabgekbhleo warrb zonder eenigRoof- fchip der Alger^oen te ontmoeten, wier kost (trengelyk geblokkeerd werd. Daarentegen berigt een laatstleden \Voensdag vanCette te Falrooorh aapiekomeo Schipper dat bij door eene Algerflofcfce Brikvan 24 Hukken gepraaid geworden is* De Barbarfjefs wilae bjj hem aan boord komen, maar werden door bet bol Haan der Zee daar in verhinderd. Dezen ochtend vr»èg hebben wij bier door expresfes van Pirys reeds verflag ontvangen vau de op Zaturdag aldaar door de Kamer van afgevaardigden gehouden zit ting in welke de di9cus(jen geopend zijnover de Con cept- wet betreffende de reductie der renten. Men (lelt bier een b^Zosdrr belang in den afloop dier discusfien. Volgens ons blad the Sun zouden, indien de reductie der renten in Frankrijk doornat en wel afloopt, waar aan niet te twijfelen vair, Oostenrijk en Pruisfen ook F*f vervolg cp de Kant van dsze bïfdz,\ 5 s> x? <u -p e - af u «s/O* to g o EL eo„°ejoo^ C3 ej a* •a u JD T3 C 52 0m LSu 'LS QJ 13 .T? a a> o e X* e - s s a. g O JH ot o w s» u •O "N <3 a "O 10 CN et &l OJ M "5 O*"1-- -sïs ooqo^. c> o ÜQ .ïs, w o b "o m ws g If 5 4 o 3 ■g 2 Si EG .2? ea a» 5 b3 3 lie w a. N .T? o O r b 1 dl n u u 01 f V 0 ta. T3 W TJ s (2 5» 5 Z Q o O O J! ta w 4* t s - s ja o •3 v ri .5 0 -3 00 W ra li o o a o. 5 e" J3 M ai O ft a o M "T. N n W n q a o "ar.»- «e q n 7- E _5 «2 2 "o -* IS t - N O U o u is- c S 5*8 N V s A 5 -z S. r 9 v - e S o w> W O - 1 1 *5 Z *q r I -2 - S W ao t=> a w -O - S t "5 E ■o "o a 0 - *iï - W S. 9*- a Q CQ - "S -O M g S a «i u. ïSÏ 5 - S w i 2 Q c Sj Q cd ai us Z ai k< «Si n 2 -5 .2 5 2 C t3 aj w o -o -S a - i. "r> Q> E - 5- - p, 'C r o co 5 A S O 2 Ën O a> «-. .1* T3' -3 - - - - 6 g -o s cd .5 S aï 3 -o 7 v» J= W - -C. T3 o jg *5 -2? MO o w w j - -n co o - »- aj xs o> o ft* S "V -a 5 S e C S S s a g !f - J S. *o w ai tm - s - o t3 0 UZ a qj e tu 1 2 a ?C? a -0 N a (j o S t> O "WO w U i. Q, O e a 1 Jé u 6 w 2 •L A 3 O Q 2 - *e» at 5-: ÖD u tm O 5 S 2 B o o a, t3 »-l Jö jf,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1