I -> fc. 0 A® 1824, LEYDSCHE V R IJ D A G \&*v I T N°, 49. COURANT. D F, N 23 APRIL. i S 3 - f S? s U m - S I i a a a O "c S» M S, "3 5 - 3 *- - oc f* 2 j= x* -° o S "3 A -a - Q S «J «J M 5k i 9 WIT WILLEM, Hi de gratie Gods, Koning dor Nederlanden Prins van Oranje - Nasjau\ Groot- Hertog van Luxemburg•?b2. rn*. ena. Herzien Oos beflnit van den aprteo Maart II. Np. 163 Mondende oprigting eècei Nederlsódfche Handel-Maat- tfebapptj. Gezie» bet rapport van OnzeoMinister voor da Nationale ^flvetheid en de Koloniën v4o deo f/den dezerNo. gf, Weget»9 den ftaat der infehrijvirgen10? deeÏLeahng iq 'gemelde MaaifchappU welke reeds op den eerfieo dag der iofchrtJving waren geklonimeo tot een kapitaal van 'f$9.5Ö5»350,i terwijl b$ Ons voorfz. befluit was be paald, dar bet oorfprorbel^k foods der M&atfchappij jou bedragen is tuillioenen guldensdoch zonde kun nen worden gebtagc tot op 24 millioenen En willende zoo veel met de belangen dezer lnrlg> rating beftaanbaar is gehoor geven ann het tlgemeen verlangen, betwelk blfjbbaar ia oit de opgewektheid lot deelneming gelijktijdig en op verlchillende punten des Rijks sen deo dag gelegd, om het Msatfchsppelijk fonds te zien gebtagt boven het aanvankelijk bepaald maximum. 4 Art. I, Boven en behalve de vier millioenen guldens voor welke Wij, bfl art. 14 vao Ons befluit van deo S9rten Maart 1824. No. 163, voor Ona en Oos Huis behbeo ibgefchreven worde, bfl alteratie van art. fl. van Oes eveogemeld btfleir, hel fonds van de Neder- landfche Handel - MaatfcbappO door Ook bepaald Op •fcece fom van drie tn dertig millioenen guldens der geda. ®e infebrBviogen en alzoo op zeven en dertig miliioe» T>eu guldens io het geheel; wordende san dit bedrag de zelfde waarborg verzekerd, welke bfl art."13 van Oos voorfz. beflait, is toegezegd. 2. De gedane isfebrijviogen voor twee aandeelen en fcinder en gevolgelQk ook die voor gedeelten van aan deelen, zullen zonder reductie worden aangenomen. Die voor vier aaodeeJeo of daar benedenboven do twee aandeelen, znllea voor twee worden aangenomen, de icfebtijviosao voor meer dan vier aandeelen gedaan, zullen veer de helft worden aangenomen. De iDfcbr^viogenwelke onder zekere voorwaarden zjjo ged&ai, zullen almede in de evengemelde evenre digheid wot dan aangenomen, mlt» door de infchrQver» vsn die voorwaaidan worde afgezien- De bovengemelde bepalingen betreffen alleen de Io- TcbrftviDgeo, welke bfl de K«mers van Koophandel en ïabrijken hebben plaats gebed op den inden dezer, sa welken dag geene inichxjjvingen meer geldig zijb. 3 BQsldien, ten gevolge van deze redoeHen het bedrag der aangenomen wordende Itfckrjjjvingen de in artikel 2 bepaalde fomne mogt te boven gun. 3*1 a»t „eerdere word.» -fg-crohbeu -bj» HClgeSD WÏJ VOOÏ Ons en Ooa buis hebben iogefebreveo. 4, V»a de alzoo gereduceerde aandeelen, ga]op grond var art. 4 van Ons befluit vao den 29 Maart 11., den a6fteo dezer loopende maand, ZQnde veertien dagen na de flattingen gedurende de acht daarop volgende date», vijf ten honderd voor rekening der Nederland* fche Handelmaatfchappij worden geftort b$ ds Neder- landfche Baakof bQ de algcmeene Nederlandfche Msa'fcbippijter begunstiging van de volksvlijt, of de Agenten dier MaatfchappflWordende Onze Minister Voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën gemag- iflgd, om daaromtrent de toodige fchikkiogen te maken, «n te zorgen a dat de belanghebbenden in tflds worden ©nderrigt» Waar zij bunoe ftortiogen zullen moeten doen. 5. Op Vrijdag den 3cOen April aanflatndetollen door de deelnemers, ingevolge artikel 6 van Óns befluit van den 29flen Maatt 11., de afgevaardigden worden geko zen, welke met eene. door Ons te benoemen com- misfle* de artikelen van overeenkomst zullen ontwer pen waarop de M&stfchappij werken zal. Her getal der afgevaardigden wordt, io evenredig heid rot dat der ingefcbieveue deelnemingen, bepaald ftlft volgt Voor Aroftèrdam. elf, v Antwerpen, zeven 3 Rotterdam, zes, Brnafel, vier, l m Gen?, drie, Middelburg, twee, h Leidentwué Dordrecht, een, w Brugge, ^en, y, Oostende, ato« 5, Schiedam» ten, Doornikeen Z De rednetie, welke de IngefchrevenO fommen, Volgens het tegenwoordig Bfflair, zullen ondérgisn. bij bet oproepez der deelnemers ror bet kiezen van de afgevairdtgdenniet in aanmerking komen. De (remming zal i$u hoofdelijk, zonder onderfebeid n her aantal aandeelen, waarvoor een iéder beeft in- «efebreven, zoodat niemand m^tr dab eene ftcm zal iebbené Onze Mfniarer voor de Nationale Nljverhèid en de Ko* Icrien is belast met de uitvoering van bet tegenwoordig Btflnlt cd olii daarvan, aan de belanghebbende kamers "v;o koophandel en fabrijken, keoDis tn verder aan h«t* ïrlve de noodige publiciteit te geven; znllende voorts tfcn affchrift dezes worden gezonden aan Onzen Minis ter van financiën, tw» informatie en nsrigr. Gegeven te ®s Gravenhagedén ijden April des jaara I824, bet elfde Onzer regering. giteeken dj WILLEM. Van wepe den Koning, Cf O J- de Mc* van Streefkerk. Accordeert «n^r deszelfs origineel De Griper t:r Staats Secretarie (get.) L. H. Elias ScbövbjLo I N. NAPELS deo 31 Maart. Sedert eeofge digen bevindt Zich Zijoe Koninklijke Hoogheid Prins F'edcrïk der Nederlanden binnen onze mure'a. Bij zljoe aankomst, heeft die Prin3 vergezeld van deo Baron d'Yvey. zijn Aide-de-Camp en deo Graaf van Limburg een bezoek bij cfeu Kooibg afgelegd. S P A N J E N. BARCELONA dt» 8 April. De B»rou dk6rolej. beeft vóór zijn vertrek uit deze Stad in eene dagordre., de volgende proclamatie, aao het koningsgezind icge-r uitgevaardigd: Soldaten t de koning vereerd mj) met zfln vertrou wen door mij te roepea om een gedeelte uit te maken van de Junta tot organifatie via bet leger. Ik erken dat ik deze onderfebeidiog teo deele verfcbnldigd ben aan nwe werkzaamheden en aan nwen moed, bewoo» derd door diegenen, welke geoegeB waren dezelve re waarderen. Ik wenschte u naar verdienste te kannen belooneo; ontvang evenwel als belooniog mijne begeerte en het befluit om u aan de goederciereebeid des Konings onzen Meester aan te bevelen. Soldaten ik vermaan u om onder het bevel van deb beroemden Generaal die tB0 vervangt, in die zelfde deugden tè bljjveo volhar den; hQ zal dezelve even sis uwen Generaal co wapen broeder weien te waafdecreo.'* f De Msrkies de Campo Ssgrado, welke deo Birou d'Eroles io het Bevelhe bberfcbap van Katalonien is op gevolgd* beeft aao de KataloDicrs de volgende procU- ma tie uitgevaardigd: KatalcnicrsUwe Kapitein - Generaal door des Koning onzen Meester ten Hove ontboden zijnde, om mede werkzaam te zflo io de organifatie van bet leger, alt lid der Junta, die zich hiermede ziet belast, Zaö beeft Z. M. mwel provifiooeel bet kommaodo óver deze provincie willen fcoebetrouwen op dat zijn vader lijk Gouvernement voortga met aldaar benleld te wor- -i. «li» Je tibfcco det publiekeidmlnitlritie. n Eene zoo moeUelljke onderneming zonde ver boven mijne krachten zijn, zoo ik niet rekende op hét gunstig octbaal, het welk ik in vorige tijden van U ontvangen heb, en in het vertrouwenop bet welke Z. M. mfl bty een Koninklijk bevel gelast, U het rijk van vrede, befchermiag, verzoening en regtvaardigheid aan te kondigen. Wié van zonde eene zoo vleijende toekomst kunnen wederftaan? niemand. Ik hoop dat gQ door allen wrok tsr zftde te fttlleoen door alle fchnld van welken aard ook, te vergeven, zult medewerken tot heeling der diepe wonden, die zoo vele jaren vatt om ventalin gen aao uwe harten hebben toegebragten die de wel vaart dezer febooae Provincie vernietigd hebreu, Kataloniets! onderfieund door uwe ftver en uwe edelmoedige pogingen, boop ik eerlang aan Z. M. te kunnen verklaren: i, Er beftaat langer noch wrok, ooch rr wraak de Kataloniers zijn allen edelmoedige Sjaén- {aarden én getrouwe onderdanen van bonnen Konitig, »B allen, zoo wei als bonna provifiobele Generaal, H verlangen hunne gehoorzaamheid en onderworpenheid aan Hoogstdenzclveo aan deo dag te kunnen leggetr." MADRID den 10 April. De ftóaiog en dé gebeele Koninklijke familie moesten gister van Arsnjuez oaar Toledo vertrekkeo(, om naar men zegt, aldaar buB Pa feben te hóuden. Het groote hoofdkwartier def frab- fche troepeo moeten Hunne Majefleiten dervraarda vol gen en die, welke in de omflreken van Araajaeó gecantonnéérd liggen, zullen zich mede op dien-dag naar de contonnefbenteo èabij Toledo op marsch begeven. Ia die Stad, eVen als teAranjuez, bezettende Gens d'arriaes alle toegangen en laten niemand binóeo Zonder nitdrnkkelljbe last van Zflne Maj. t)e Generaal Bourmont Is federt den f alhier; men denkt dat hfl onmiddeljjk naar Aranjuez zal vertrekken. De Grenadiers der Provinciate Milities, welke alle eigenfcb8ppen in zich vereenigen veorgefchreven io het Koninklijk dekreet van deo 23 December 1. 1., «tillen bet regt hebben om bi) de Koninklijke Garde ingelijfd te worden waarvan den diensttijd voor de Infanterie op 5 jaren en voor de Kavallerie op 6 jareo bepaald is. De Diario vao den Öften maakt eene ordonnantie be kend, waarbij de iotvooers der hoofdftad gewmCcbuwd worden dat zij io weerwil vao het vertrek vao bel Hof en bet grootfte gedeelte der Laofcbe troepen naar Araó- C Het rervolg op dt Kant v(in dm Z cq -t: 0 o - 2 O 2 - a 5 Q 0 •- <1. u k a U t o "S a o - «t 9 Q Ou <U ja 1 .r -a xj u 9 1 *-«'*" 2 o 5 T3 O» CJ -ra s 2 •O A, l O* z k Z O u 3 U 4> •O Q O ZSt «x 5 2i r a i •3 a J 2 j= 2 '-'OM P o T? u o u -0 N 61 O S3 at 5 Q 5 S - «J - Q it p S 3 T: M S B •3 <s s 5 s a Jt •S s "5 o* a w o a* w a cw M ü-Z.ss.-SS^S". aiR>Q D a a S Jc tr a> -e? a o W Q O .S O O B O 0 O w M'O q. -e O 5 P - U u 04 O Q 1 _Q <u XS r S r r« 5 Mb a a* I* O O Si w - a sr 041 <u O O M C U U )J ja 2 at - s a -m - 5 oL -tj a •6 a rO t* - "L fit -o 'Z S I j SÏS SS 2" a 2 M 3 - Cm o - M .0 5 I 85 85 <1 B B S a a -s oS a j» H a O O ed O Q. 5 n. a a u a 0 S a a O a tJ -O 0 a X? W O O U M Cl O S 73 0 a - *- o o :c» o - Z W Q -O fl 0 a "S - 2 s - a 2 - "2 2 a 3; 0 w 5 a 5 H E s s 2 -las - O s 3 X 2 S ■5:.*? s z| td Q a 5. v O en; Q. g B.g - 0 -5 B,"2=e-»o«as""g O <U m «J. - m „•S^ssv-°sg 0. a K S - 8 o s i u -12 s •- O ha - Sc O "w 0 - rs 5 9i O - '5 - v.o «u -- *5 - '3 O "S 3 0 o Si - - e O 04 T3 - <u Q D a <u s s - p 55 N S 0 M -'o 5 k "S? S »4 O S O m *Z a Z. ."les :S-« i -3 M S 0 .2 "S S v X> O a .5 0—0 Si T 2 5 35. 1 a a «u o -. a c: T g JS 0 «j o. Jl -M -O O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1