dhm LEYDSCHE I T A L I N. c a A°. 1824» WOENSDAG N°, 4y t X: t^Xs DEN APRIL. N T t F I '6 A T I E. •nURGEMEF.STER EN WETHOUDERS 'DER &J1 STAD LEYDEN geven b indexen kennis aan de 'Ingezetenen dezer Stad dat het Kohier dtr Belasting o|> de 'Gebouwde eo Ongebouwde Eigendommen bij be- fiolr van Mjjnbeer den Gouverneur execotoir verklaard zgnde, de gecen, welke na den ontvangst der ken nisgeving huneer aanflag, zich daarmede bezwaard tekenen, ingevolge de Wet verpligt zjjo binnen d»je ïtftande'n na de bekendmaking van bet executoir ver klaren van het genoemde Kohier, daarover hunne be- zwaren aan de bevoegde autoriteit io re brengen; terwijl de zoodanigen welke zich dezen tjjd niet hebbeD ten norte getnaakt* zich zelfg de daaruit ontftane fcbade te wijten zullen hebben. - Wordende wijders de Be- jMtingfcbuldigen bij dezen geiDformeerd dat vóór het «inde der maand April aaoftaande fs der gemelde be lastingen zal moeten betaald worden. En vermanen Burgemeester en Wethouders voorot. wel expresjeiflk bij dezen een iegelijk, w:ea zulks aangaat. 'om'*in de voldoening zijner belastingen, op den termen bovenge meld en vervolgens# niet te vertragen, ter voor koming van boete eo fchade, tegen de nalatigen bij de beftaande Wetten daaromtrest bepaald. Aldus gedaan en gepubliceerd bjj H. H. Burgemeester en Wethouders derStad Leyden op den ay. Maart 1824. J. G. DE M E Y. Ter ordonnantie van dezelve, p. a. d o p u i. RUS LAW D. PETERSBURG den 06 Maait. Eergister werd de »3(te verjaring der Troonsbeklimming van onzen bemin, des Monarch in all^ publieke en bijzondere cirkels met de hartelijkfle vreugde gevierd. In de Hof-Kapel van laet Keizerlijk Winter.Paleis en in alle Kerken dezer Stad, werdt een plegtig Te Beum gezongen, en dca avonds was de gebeele Stad geïllumineerd. for bevaarbaarmaking van de Zwarte- eo OoitZee ia alhiermet booge goedkeuringeene Mtarfcbsppj) van A'crionariafenonder den naam van RtraGfebe Zuidwest- Compegr ic cpgerigt. Perzelver doel is om de binnen. laodfche fchéepvaarr op de binoeo rivieren aaar voor- noemde Zeeën zoo veel mogelijk te volmaken. De voor. saamfte ondernemer» zijn: de Vorst GagarinSenareur er Stalmeester van her KeizeiIQk Hof, de Staadsraden j Fusl.OWsfey CaïIèwItBCh de Overfte Saclcer. da Mar. fcbalk voa Minsk en de Heer Sinewitsch. Het beeft Zflne Mij den Keizer vao Oostenrijk goed guöftlg behaagd, den titel van Doctor id de regteoaan teneme'n welke de Ucivetfiteit van Kafao aan Z. M. heeft deen aanbieden, voor de boogstbillflke overgave van het Astronomisch iuftromentvoor die UniverGteit, in het alles omvattende., ieeifchool te Weeneo vervaardigd. Het diploma is 10 een buitengemeen prachtige Iflst gezet. jkOME den 31 Maart. Het wis op den 17 dezer dar bet lijk van Hare Majefteit Maria Looife van Bour- "bon Infante van Spanje. Hertogin van Lucca, in de Iterk der twaalf Apostelen werdt ten toon gelegdgekleed volgens de begeerte der overledene, met het kerk ge waad van de Orde v?o £r. Dominions. Bij de koets. wette het ftoffel^k overfebot der Prinfes bevatte, ging de Hertog de Laval - Montmorencybuitengewoon Am- basfs 'eur vao ZQa Ailergetroowfte Maj. en Gevolmag- tigd Minister van de overledene bjj den Heiligen Stoel uithoofde van zijne ocgefteldheidte voet- Degeheele ftoet was uit het diplomatiek ligchaam zaamgeftéld door detechrrneoftn Kavalletie voorafgegaan tn gevolgd. Deo volgenden dag verrigtte de Kardinaal Grcgorius Óoor het g8nfche Heilig Collegie en alle Prelaten ge- tdfifteerd. den Lijkdienst. In de geheel met zwart "behangen kerk zag men, op de meest verlichtfte plaat- fen, htgnfebe en italiaanfcbe Infcriptien bevattende éen titel eo de öeugden'der doorluchtige afgeftorvene. Na <2e Godsdienstoefening begaf zich Z Exc de Hertog de Laval - Montmorency in de Sakristie om de begrafe» nie»ahte op te maken. Het Ink, vid bet paradebed af genomen zjjode, werdt in eene doodkist vao cjjpresfen gelegd met zwart fluweel gevoerd welke tot nader ordre in de Kipè-1 van bet heilige Kruis zal bljjveo. De ingewanden der Piiofes zijn insgelijks in die Kapél gedeponeerd. Het lijk der ongelukkige misf Bathnrst(van weiki wij het rpmpzalig Uiteinde in buste Courant van den 2 de- iter onder Parys gtmcld hebben} is eindelijk gevonden. De Tiber had hetzelve door de bouwvallen van bet ende Rome, tot nabij Ostia, op eeólgte mijlen aftiand van de Zee, medegefleept. SPANTEN. f" UITTREKSEL uit een particulieren BRIEF van MADRID den eerften April, De Zoon van den Markies Cafs-Irujo, is tot Gezaotfchaps-Secretaris vso Spanje te FaiS» bczotmd; fcjjj is te joeg en te nieuw ia dc zaken, o jj ~l u 0 2 o n Jh 2 O COURANT, o a - f f - t i 2 ca 4. -• 4» "w Cö (U ~z R •-5 8 Et 1 O O - s-a X -f= p S a om vee! van ztJse diensten te kannen verwachren. Meo (preekt zelfs vea eeneo oieuwen Arabasfadeur te PartJs het Js de Grafif de Revilla Gegids welke te Lisfnhoa Ambasfadeur geweest is tijdens de herfleilioe der Coo- ftitutie. Het fcheelt veel dat hij den Hertog de San Carlos bö het Fraofcbe Gouveroetnent zoo kvinoen vervangen. Men beeft met verwondering oliede franlche troepen welke io de boofdftad it»;gareïfoen waren zien vertrek, ken. De overheden, welke vreesden in de magt v«a eenige ongeorganiseerde Spaaofche troepen re zijn, heb ben met veel moeite vier bataiiloos behouden. Even wel is bet vertrek van bet hoofdkwartier reeds bepaald eo gedotencle de eerfte dagen van April, zullen de hos pitalen en militaire boreaux naar Pinto Valdemoro. lllescosCbincbon en Öcaiioa overgebragt worden. Bour- mont is io het Paleis des Kooiogs te Aranjuez gehuis vest. Io weerwil van dit gUDStbewjjs, meent meo dat het riof hem met evenveel vermaak naar Frankrijk zal zien tertfgkeereoals het hem zal doen om zich aldaar io de Kamer dar Pairs te zién. in plaats van altoos in het midden V3n waobcrop, vervolglDgeoea woe dende dweeperfj der vervolgers te verkeereo. De Heer Corpaswel bekend ce Parijs door zgne werkzaamhedeo vijdeas de daarüelliDg van bet Regeat- febap, is benoemd tot Cooful te Hamburg en buitenge woon Minister van alle Hanzee - (leden. De Heer Ugarte zal gedurende de afwezigheid van Zftne Maj. den Raad der Ministers prefidceren. Om de kosten van de reis naar Aranjuez te bedraden, Is men verpligt geweest zich meester te raakeó vao de opbrengften der Bul van Cruzada van het gezegeld pa pier eo zelfs van dé regten der verblflf brievenwelke men ssn de Policie betaald. Sedert het dekireet nopéna dè órganifatie der konlngs» gezinde militie, is de Minister van Oorlog Crux aao da grootfte onaangenaamheden blootgefteld. Het Is meer dsn waarfchjjjnlOk dar deze nuttige ordonnantie een re- geopartQ van het dekreet van Aodujar zijn zal eó dat zQ bQói dezelfde gevolgen zal hebbes. nOlTSCHLAND. WEENEN den 3 April. BQ de op eërgister plaats gehad hebbende aanvullings- of 33de trekking vao dc oude reotegeveade Stastsfchold. is het lot gevallen op de 10de feriebevittende de 5 pCta. Bank-Obligarieo, van No. 8012 tot 9059 iog-efloten een kapitaal vormen de van l.cca 803 fl.. en waar van de renten op den geredaceerden voet bedroegen 25.070 fl. 4$ kr. AUGSBURG den 5 April. De inoerlljke ooeeoigbe- den, waarvan de bijzonderheden door den Oostcnrijk/chen Opmerker getrouw zflp medegedeeld, konden inderdaad flechte gevolgen hebben voor de rust van Griekenland, maar gelnkbiglijk zijn de ztken op eene voldoende wijze gefchikt onder invloed der Overhedtn vao H^dra ea Spezzia. De oude leden van het uitvoerend Bewind hebben eene opoffering aan het Vaderland gedaan, door verzaking van hunne particnliere belangeo. Deszelfg President, Mauro Micheli. Bag van Mainaheeft zich gehaast om naar Maina terog te keereo alwaar hfj troepen bijeenzameldwaatmede bij zich naar Livadie moet begeven en aldaar het opperbevel zal bekomen. De thans benoemde Ovetbeden zijn te Napoli dl Romania geinftalleerddoch ban verblijf ia die belangrijke plaats is llecbts provifioneel. De troepen weifee Colocotroni heeft gecommandeerd zijn onder de bevelen Vaa bet Opperhoofd Nicetag overgegaan, die belast is met de operatien tegen de vesting van Patras. Sedert de eensgezindheid onder de Opperhoofden der Helleóen hcrfteld is, beeft men de werkzaamheden^ver dobbeld voor de toebereidfelen van den aanfra/ndeo veldtogt. De eerde aanvallen zulleh op het Eilaöd Ne- gropont en op de vestingen van den Golf vea Lepante gerigi Zijn; vérvolgeBS zullen de Grieken aanvallen, der wïjz? ngseren tegen Tbesfalien enMacedooien; over al eindelijk znllea de Ojreratien met de meeste dapper heid volbragt worden. Meo weet, door berigteo vao Korflaotinopolen dat de Turken het plan gevormd hebben om eene landing dp een der ponten van Morea te bewerkftelliogeo. zoodra hunne vloot in de Duda- nellen In ftaat zal zijn 7,ee te kleaeo. Het is in het westelijk Griekenland dat de Grieken de aanzienlekke magceobijeenverzamelen onder het Op perbevel vso deo Prins Maorocordato, Diar is bet ook dit zicb alle Êuropeanen vereenigen zullen, welke ge komen om onder den (landaard van het kruis tegen de Ottonsannen te fh^deo. C&tf rtrr;Jf op de Kant Man ie^t bletdi»} B 0 o rt -a o - y. J3i o li o a o o a u a» js o a Q. 6\ g o 2 e ty 'i 5 1 0= -0 >-08 BJ s o o zz O -a 2 5.S S 3 9 Q. O. O i s S fl u w O 0 a a» ca x? -a a S - 5 - 2 06 O 5 5 n ee v 5 E a J u fi O 0 a o s w Q -5 5 2 a S e - X -O t> 2 ■z -2 25 g - -5 .3 3 O e '-r S s o iM -S o- Q k- W 5 •f3 - J JJ T3 "3 1 s -O u X* 9 -C <0 o 2 o N - - S o -2 ,ïl" - S o -s a» r. 1 a <U a W «J *4 "o -a Q <U O S-- 1 «m a •2 O 5 o S 8 Z e t 3 i O a 3 o 2 r» 2 <U 3 tsd W9 -if O O - - "2 fl Oa ul O <u tr "2 w JA -5 u a s u 2 - s u 5 5 - s> O t n 1 U? CU M a O «J J g V - N 5 c p 2 0 a o 2 5 s 2 B y o v SS. a o "Z 0 •- *W hj u cr fl C z a O U "2 2 O t» -a s 9 c i> a O B O S C x. o -J a d Nt bo -a - ?s o» 2 s 2 2 *5 E! V 8 fe xs o *a <U ru "a a -a ai - B «2 e v O s k a» a o g» w o 3 B •5 x* 5 bd A B* O a» cj P. -a tS 2 S - g o B fl X- s y je S o a o ft •S i. ?a «ca, 1» o a C J»- Q a a o o ■u -i -a -fl O nj e o G ,i. M w V— G 3 CU tu fD j- rrf-t O t3 a xx 0 3 1 s M X. O X 9 cu xz x: w a 3J 01 6 6 .3 ja 5 Z a u. a <o o O .Z a <u £2 O If C> ■a xz w s si tr, -Z - - 3 3 a o 0 a TJ .e 1 o 5 o w - CJ h. -c o 5 2 s 2 Z s I 2 •2 -4 9 S ta w H 0 5- i co 2 - -•> O 63cs fj m3 S H r r o 5.® O - ai 1 1 -ïd 1 Z "o w ir? X o u O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1