LEYDSCHE COURANT^ II 13 fc I'S 3;, -3 0 0 v 01 3 ti A :-s f A°* l824* A i jmtmicif -M 'V Jp^*55iTF5Ei35sIg maandag N\ 38b DEN 29 MAART. O S T I N D I E N. BATAVIA den 8 November Zijne Excellentie de Gouvemeor Generaal over Neuerland?cb Iudië bfeft de volgende benoemingen gedaan: Tot Refident van Padang en ooderborrg- beden. de Luit. Kolonel, Sous-Chef van den elgemeeneo Staf, A, T. Rasff, m plaats van den Heer du Puy aan wien op zfln verzoek verlof naar Europa is verleend tot berftel vïd zijne gezondheidtot lid in den Raad van Joftitie te Samarang Mr. 'C. de Haan; bjj de algtmeeoe Secretarie, tot Chef, J. van Schoor; tot boofd-Comroies J. E. Niemann; tor ade Commie- l'eo P. W. van Frarqnemont eri W. H. H. van Riems dyk tot iften Klerk, J. Wooning, en tot 8de Klerken, J. D. Schaap, W. E- Schenck H. G. Esfer en J C. V, Lange; fcy de algemeene Rekenkamer, rotCoofron- tist van de ifte klasfe, M H, W. Feogen, en tot Coofroetist vao de ode klasfe, J. Pifchêr; bij de lan delijke Inkomften en direct* Belastingen, car Opzieners van de ifte klasfe in de refideorie Cherlbon J.C-Scbafff en J- S- M. de Ne'ysfeltet Opziener van de 3de klasfe jo de refidentie PekalongaDJ. Althing Siberg en tot Opziener van de 3de klasfe in de refidentie Cheribon L. Vitaüa- Bti de 19de afdeeling Nationale Infanterie, ifte bar., tot Kapt. J. M de Lizer, en 4de b»t.tot Kapiieio 3. D, vao den Velden; softe afdeeliog, Ifte bat., tot Rapt- E. G. Bootmy; fcQ het regiment Artillerie No. 5 tot Kapts. J, H. L. de la Chaux en J. J. Nasfon; btj de Militaire Adminiftratietot onder Infpeéteur der £de klasfe in de ade groote Militaire afdeeling H. G Heekert, tot adjonct-Infpecteura der ifte klasfe. P. Oostbont en J, M. Slangen, en tot adjonct - Infpect? or der ode klasfe, J- F. Halftenberg; b0 het Mi'lne-De- parieroent tut ChiruretJo der 2de klasfe, G. ÈiÖDger ©ok i* aan den gepenfioneerden Loit. der ifte kla«fe bg de Koloniale Marine, W van Fioreofteyo de rang van Xapt. Luit, van de ifte klasfe dier Marine J N. Olyvc provifiooeel de functien opgedragen van Havo- en ip.quipagie meefter en monfter Commisfarls te Bafvla. *Voort£ zijn geplaatst, bij de I8de afdeeling Nationale Infanteriede ode Luitenaof L. A. Bricbeau; bij de 19de afdeeling, ifte bat., de Kapt. j. Ie Bron de Vcxela. •0 de 2de Luit K. K. Wiockel, eo 3de bat,de Ifte Xui». J. F Langer, Ook is honorabel ootïlagen de Infpecteur der Koffij- cultuur in het regentfchap Sumadang. J. R. Ermatin- geperöoneerd de Cbirorgijn der 3de klasfe J. M. Heeroao, enontflagen, de ode Commies ter algemeeoe Secretarie, J. Olivier, eo de ifte Luir.-Adjud. bij de Bcbetterij re Samarang, F M. la Ros. j f Het berigt, nopens de aaoranding van het Schip «de £et/y en Carolina, gezagvoerder CSchrSderzullen In onze volgende mcdedeelec^. duitschland AUGSBURG den sa Maart. De Algetntine Zeitung <vau beden bebelat eerige tgdineen welke vao het groot» fte belang zouden zijn, z®o men niet aarfelde om'daag. aan geloof te beebten. De eerfte ia een brief van Kor. 1 nvan den 98 Februarfj meldende, dar men aldaar den 05 de tiding der overgave van Coron aan de Griekeo op den 18, ontvangen bad. Te gelflker rijd bad men van Miafolucghi de bevestiging ontvanp-'n van bet nemen der bttitenwe« beo van Lepante. Bij deze gelegenheid hebben de Officieren der Éngelfche Genie, welke tot de verdediging van de Griekfche zaak veel bijdragen, zich op eeoe geheel bijzondere wijze onderfebeiden. Lord Byron wai van Tripolizza te Mis- lolucghi teruggekeerd en bad overal eeD vJeijend ont haal genoten. Een tweeden brief vbb Konftantioopolen van 24 Febr. meldt dat de toerustingen in her Arfenaal en laogs bet Kanaal voortduren en eeoen ernftl^en veldtoet fcbiJoen aan te kondigen. Onderiusfchen roeent men re weren dat de onderhandelingen van den Heer de Minciaky flechrs weinig vorderingen behbeo gemaakrep dat er nog ve el tijd zal verlopen eer toen tor bet verlangde doel geraakt. "Her gerocht loopt dat de Grieken op nieuws te Carabtuu in Macadonien zijn geland. Eindelijk leeat men nog in dat dagblad een brief van -Qdesfa van den 4 dezer, waarin bet volgebde wordt gezegd: Een Schip vat Ronftanrinopoleo alhier aangekomen na eenen huireDgemeerec korten overtogt van 40 uren, fceefc de gewigtige doch voor de Porte 'treurige tiding snede ethragt, dat Wobaroed Ali-PachaOoder-Koning van Egijp'en, eindelijk her masker afgeworpen, eo zicè onafhankelijk verklaard heeft. Men wisr reeds federt lang te Konftantiriopoleo dat hö oitgèbreide placcen bad, eo dienvolgens trachtte de Porte hem op allerlei wijze te verzwakken, en bad hem in de laatfte plaats bevolen om 10 duizend man ter beftrei- ding der Griekfche opftandeliogen te leveren. Io plaats vao aan dit bevel te gehoorzamer» befloot Mohamed *lcb onafhankelijk te verklaren et» zooder regeofpraak heef» bij bet gonftigst oogenblik gekozen. Alleen die genen welke bekend zijn met de betrekkingen van bet To'kfcbe Rfjk onafhankelijk van de gefteldbeid van tfotftaDtioopoieo hetwelk zoo veel voórtaad oitEgijp- ren ontvangt, kunceD de gevolgeo berekenen dier ge beurtenis, welke tot voorbeeld misfebien het geheel Oosten zal doen waokeler. Wij zfin van gedachten dat dezelve de vrijheid van Griekenland voltooien en aan de rr.sgt der Porte een dondeliJken flag toebrengen Zal. FRANKFORT den 94 Maart. Volgens brieven van Perersbmg van den 9 dezer, was de werkelijke Rujö- Icbe Gehèimraad van Tatitfohew. twee dagen re voren zat Weecen vertrokken, uit welke omftaodigheid de gunfrige vooruitzipreo eener (poedige vereffening der veifcbilleo met de Porte worden afgeleid. Van Acgstsrg ctlut aiecd*r, ca de Önitiog vac hst Vredes trsctraat vfn Errerrrm tnsfeben d® Porre en her r?of vsn Teheran» bloedige gevechten onder troepeD'de'r béfde Mogendheden van dep kant der Zuide lijke grenzen geleverd zijn, terwijl de Turkfcbe eo P"t- fifche legers, op de Óosrerfche grenzen van Arïneoiën «ecaotonoeerd ren gevolge der bekendmaking van den vté^e allés hebben vermijdt, bet geen r'ót', de roinsra öoeeo1gh:Md aanleiding zou hebben kunnen geven. H«t Ottomannisch Gouvernernentvan den (laat van zaken noderrigt, heeft aan Teheran voorftelleo laten doen, waar van cIpd uitflag, geweest isdat de Generaals vzelke de Perfifche troepen commanderen, aan den Pacba vati Bagdad c.fficieel hebben bekend gemaakt dat zij bevel bekomen bedden om alle foort vtn vijandelijkheden tegeo de Turkfche troepen te ftakèn. Ter zelfder ti5<l is ér eeoe nieuwe onderhaideliog geopend, ooi het eens te worden over de grondfhgen eer er fchikkiög wegens oe be.*'t'.ir,g van zekere diftricten op de grenzen der beide Rijden (gelegen en bewoond dóór volken, welke onafhankelijk willen ztfo. dóór, noch de opperheer* fchappij - vin Turkijen noch die van Perfieo re erkennen. De Diva», welke mer bar Hof van Teheran daar ann zoo fpee ig mogelijk een einde wilde maken, heeft zich geh T3pt ?a'n hetzelve een fchittereode voldoening te geve» wevf.-og eeoe willekeurige dqad dóór den Pftch* van Bagdad, verrigt(jla zich eenige maanden geleden verrorJoqf.. had om verfcheide Perififche Agenten te doe êftéeren oen e omftaodi^héid welke door den 'Scheet- r'b ?r,e belediging voor de waardigheid van Z^jne Kroon is aangemerkt» Deo iidea der vorige maanddes morgefls om 9 .lire wèr e Merfe: g ia onderfcheiden ftrekeo een Régen- 'b- - bij //oudere fchc one kleuren zigtbaar, en des tiafr jdags volgde een zwaai* ooweêr, hetwelk met ligte febok^pfi van aardbeving vergezeld ging. Ten zelfden tiJdr v:j.-ii»ef zich eene hevige fXprm. welke hier en daar de boomer ontwortelde, d'e fchóorftenen en de padnen van de sben afwierp, eo met een «Waren fneedw ein- digd'Te E'lenburg floeg de blikfem in den Koepel vao d<=r- Toreö zoDder echter brand te veroorzaken. Den 18 F'hraariJ, dés avonds ten 11 uren, beviel de Vrouw v "1. S:. te Kiel, reeds móéder van drie leveode kiodereo van een meisje en op den volgendea ochtend rosfehen 8 en 9 ure, van drie andere kinderen zijnde een joogeu en twee Meisjes. Alle vier de kin» deren, offcboói te vroegtijdig geboren, waren lévend de Jongen ftiferf echter Ho u^en na zijne geboorte doch de drie Mejsjts zijn op dit oogenblik nog welvsreade, R A N K R V IC PARIJS den 24 Maart. Gister is de zitting vao 1894 mer d? gebruikelijke plegtigé 2atiieokomBf dér belde Kamers in de Louvre geopend. De Koning op- de ge- woBt w'tjze binnengeleid eo op den Troon gezeien^zyndc 9 heeït dè vpt?-nó«* A»-;fpraak gedaans MIJNS Hbsren 1 Hei is mij aangenaam, dat ik mjj zélve en a geluk msg w^nfeheo met óe weldaden, die de Goddelijke Voorzienigheid over mijne volke.n mijn leger en.milo geüacht, fédert dé laaifte zitting der Kamer, heeft oitgeftorr. - De edelmoedigfte »o te'-eos de regtvaardiafte onderne ming is door een voimrakten niiflag bekroond gewótden. Frankrgk darten «tJoent rdstjg is, heeft niets meerder te duchren van der toeftand van het Schièr - Eiland en Spa^je dat acn zijnen Koning is terug gegeven, ia roer het overig Europa verzoend Deze ;;ovnf, welke aan de maatfcbappelQke orde zóó zeke»ê'waarborgen aanbiedt, is dankte wïjteb aan de brijgstugt en aar de moed van een Fransch legér, be-welk door mijnen Zoon met even veel wQsbeid als dapperheid werd aansevoerd. Een gedeelte van dat leger is reeds in Frankrijk terug gekomen en het andere zil Hechts den nodigen ftjd in Spanje blijven om den inwendigen viede van dat land te verzekeren. Ato u. Mijne Heeren, aan uwe vaderlandsliefde |g het, dar ik her bekrachtigen vsn een zoo heucbelijkeo ftaat wil verfcbnldigd zijn. Tien jaren oodervibding hebben aan nlie Fraofcben geleerd, om de ware viïj- heid alleen, ie wachten van inftellingendie ik in de Charter heb gegrond. Dezelfde ondervinding heeft g^ijk^'e de Zwarigheden doei» erkennen van eeoe reglementaire bepaling die gewijzigd behoort te worden om mijn werk te bevestigen. De rustecbeftendigbeid zijn, na langdurige fchokken, de eerftd behoeften vin Frapkrjjk. De tegentkoórdigé wijze van vernieuwing d*r Kamer bereikt dat doel nier. Er zal u een ontwerp van wet worden voorgelegd, om dezelve door de zevenjarige vernieuwing U dosfl vervangen. De korte durir van dén oorlog, de bloedende ftaat der openbare in&oroften de toeneming van het crediet geven mij het genoegen van u te kunnen berigten dat er noch nieuwe be1a«dcgen noch lééniogeh nódig zoUeti Zijn om de uitgaven van bet afgelopen Jaar te dékken. De geldes, voor den lopenden dienst aangewezen, züllen gecoegzaam zijn, dus zult gij geene hinderpalen in de vorige uitgaven vindenóm den dienst vast té ftellen voor bet jaar, waarvan bet budget a zal Worden aangeboden. De eendragt, welke rusfeben mijne Bondgenoten en mij heerscht, eo rnjjae vriendfehapsbetrekkinseo met alle de andere StareD waarborgen een langdorjg genot vao den aleemesoen vrede. Dè belangen eó wênfchea der Mogeodhede» komen daarin overeenom alles wat dien vrede zonde' kunnen ftorea, te verwijderen. Ik heb hoop dat ée zaken van her Oosten en die van Spaansch- en Portugeej-ch Amerika gefcHikr zuilen wor« d»o tot hét tneeste voordeel der Stsien en bevolkicreo. die daarbij belang hebheo en tot dt grootfte ontwikken liög dé! baDdels-betrekkingen vaa de wereld. 1 C üa vervolg of 4t &ant rir* itzt Blüd$f§ fa ï-.w e - ^5 1 c O, iu e »i M •- ra Ci te - O -0 O 41 w V <u ♦C fl Q. 1> ,0 t! o x - s - 2 «.f -u 5 c S - 5 1 - c 3 5:-rc5;k S *S •f e - u E •- c - v - 7? 0. T3 O r. Xi - S o 9 c a> Z Tl w, o o o o l J{ *rr~ X 5 T3 C H 2 t 2 a 2 - o xz - a H te l ï£-1 3 0 3 C 1 5ï -a >.;i5 4/ «5 -- xf X - V. tu c£ Sa a f i O JM 41 /O C C4 Z z s ta, l'lê f tin I 'C 2 g s 5 3 6 u - v o t, - g>T." -5.S SS.* .o> i* 2 e y xt a a J» X Wl o m $T il 5 5 "O «Vv - 2te<= 2 l^lpi j=> M Cd u o a» O u. c c3 m i 'ii u X a „Qty Jd S J Z -SS a o 5 o a -J -c a n v o» O t, 1 -r> -a 0 o "S uc 5? 4, J3 U - - «-» 2 iïZ ai C a. H £^=ggft-° £Dr» •O S*n ■a - M w t -r - 0 1 O 3 C.JS - S 3 <j o a ai 1 o a. t w 0 w 1 w w ja f *o -o t5 O fl c Z "O -e, a --S S T Q tl S5 xa T ai" jj a C -^ a c - a* v T r a:£Ss'°fi, 0 <*^2 - Z c"S t «-a - ja m fecü Q 8 *a o 2* 8 2 v - O gJ>N- B- w a c (k 5 s' '-~=2A X- D x. s ..Q J O O o 1 O O J2 tM. ai .0 3 2 ï/>o5 3 <U ft» TT o o a* a* BÜ a u - v a a 7 4» a o e 3 -o xs O N a jo r - o 3 ®,J •5 - 3, 3 C o 3 j. 2.2a .s tt± O» O J* O f w - m «i 3 3 v e T 2 6i \e a 41 i-s a ZD 4» CQ A H «- O -O 2 :.r a Z.T3 *3 O "5 - k «'I* S S3 I - 1 O M Q - M a. c o-a ai ft a» ai 5 p «r5=fi2 A .Z 41 6S 55 ■Sx o e. m a 5: b /3 .T -o a o I0r S td ai T3 w C. O X? tl ja a> CS X3 - - s"0 s O -o O a S -o e o o TJ o XS 2 2-.2 - - 'r* Nu" S «1 -a r XX a* a rj *n 5ïöi-'= i J £-*>* x3 n -O. g* a c 2 o a M J Sa «7. «u 41 O - w oa o"2 ltz TD o-U Q 2 o c c r *- £52«-§-a« G o :o r B. a- *a M. ja 1 rs S «"•a -£>*>■ o w a Q cs V «o -* T -2 4, 5 g Z Z 5 §5 0 - J-° c «u -a t: j® - OjO V 3ja •t3 - 3 V sa! 5 p 5 o 2 2 TJ n. a s- e, ;c> SS o."2 ïS? «1 N Z ^-4 O -ks 2 Ta -ö e. O s, s- ft. a C» Po-» JU 01 O S a it S 8 ti tja 0 .0 -w «f P Q O 5 5 3 g <u O fi>a Cd O 4. ■o««e 'tr ci Z 0 41 ïw3«2 0 ft W "P Cl a T v o o E °.3 5i 5 - -S» o bï ^2 c J" 5 5; t W C® feB S O 4. V ft. K G J5 Sc- "2 y»- 5 i-c;t =^ssa 6 -2 O t I •O e - i .A 5! O a SI X -3 ft t. 5 C M B M O y •b a U C3 V -T k E C c S -Z 81 - ■5 w o C I- 3 - "s S al"' O «- «1 s "O ft O Cl 2 4» Q «4 4» 3. U *1 -O G .2 o o ai C ft a s 2 C «,-© -a 0 o o u m |1= -5 o"1 S«2 S-S-- IJ c s ?s O Q j« «Al» ■§s: -Ö'o, 9f o O 3D - -W e - <U

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1