A®. 1824. LEYDSCHE COURANT. I '6 1 ta ra a u Z B 1 I I 5 5 s a 5 I' ta 2 s - I 1 ,sl s WOENSDAG N\ 3 6. DEN 35 MAAR. T; r* U G n S g -i g jj u a O 0 i QJ ft. HOOG GEREGTSHOF 1 N 's GRAVENIIAGE. V HOF VAN ASSISES provincie HOLLAND ZUID-ER KWARTIER. v bevelschrift. wij Mr. CORNEI.IS FELIX van MAANEN. Ill- nhter van JuJIItlt lis door Zijne Msjefteit h|J voort- daring bel.st mrt de wasmrmiog der fooctien vsn Eerften Prefident vso bet Hoog Geregtthof io'sGravenbage. Bevcleo oit kuchte van de Wei, dar de AsJI/es In de Provincie Hollend, Zuiderkwartiervoor het tweede vierendeel jiirs van den Jare 1834, zullen geopend worden te 's Graveohage op Maandag den derden Mei geratkotneodedes morgeos ten tien nren; op den voet bepaald bi) de artikelen 1617 en 18 der Publicatie V40 den IIden December 1813. Benoemen om dezelve te preliderea den Heer Mr. Hendrik engelen Prefident io bovengemeld Hoog Gereeisbof; es tot verdere Regters de Heereo eo Mrs. JACOBUS DOUW loke Jonkheer jan DE la bassecoor «aan, Jenkbeer theodoros van nerzesle eo Jook- heer ïrans AeelakrtS van blokland, allen Raden in bet bovengemeld HoAg Geregishof. En gelasten, dat deze ter diligeotiftvio den Heer Pro, Xurenr Generaal zal worden bekend gemaakt en alge, Joodled. jr.....' Aldns gedaante 'iGravenhagc Aeo nden Maart 1824. v aai MAANEN. Vsn wege deo Heer Eerden Prefident: £e fungerende Ecr/lc Grijfiir ven het Heeg Geregtthof J. H. S P E I R M A N. NOORD - AMERICA. PORT au PRINCE (S/. Domingo") den 18 Janmrfj. T)e Oföcieele Courant dezer Stad bevat een belangrijk Ar tike* waarin onder andere bet volgende gezegt wordt: Wjj zijn op eene fteltige wQ» onderrigt, dat tyet de 'ontwijfelbare bedoeling der vijanden van Haïti*» onaf hankelijkheid ts om alle fpringvereo te doen werken •ten einde het Haïufche volk te fcheideo van bet hoofd In wie'n bet z$n vertrouwen gefield heeft. Het middel Ittwclk de kWaadAardleheid ter bereiking van dit oog- saerk bezigt, is een gerucht ia omloop te brengen als of de Prefident vin Haïti, door hoogmoed beheeracht, de geldvergoedfng, door Frankrijk voor de erkeooing dier ooif baskelQkheid gevorderd, niet wilde verleenen. Dit flinkfebe middel ia reeds met de daad in het werk gefield; geheime zendelingen deelneming veinzende in Haiti's zaak, geven la bQzondere gefprekken voor, met leedwezen te zien, boe het Haïtifcbe Gonveroement door zijne hardnekkigheid omtrent dit pont, nog einde lijk de rast. welke het land geniet, zal in de waag- fcbaal fteller.** Offchoon, volgens de ondervinding van het verlo rene, geènszlns te vreezen zij, dat de Haïtiërs zich «jcor deze dsbbelhavtigheld zullen laten misleiden ver- pligt ons onze liefde voor bunne belangen, om deze aieawe kunstgreep te ontmaskeren. Niemand is vm den nitflag der uit Frankrfjk naar Haïti gezondene misfiëo onbewnsr, vermits de brief- wisfeliog omtrent die punt door den drnk gemeen ge. maakt ia. Ieder een kent dus de vorderingenaan <deo eenen kant in deze zaak gedaan, en de roodborflige «n eerlijke antwoorden daarop van den anderen gegeven. Sedert dat tgdflip hebben de balf-ofijctele agenten nim mer andere voorflagen gedaan; maar, het moet gezegd zjjn, fchrandere vonden behendige nitvlugten zQn door hen gebezigd, om de Heilige verklaring te ontduiken dat het eiland volilrekt onafhankelijk zijn zou- Ik vraag bet ieder onpartjjdigenkon het antwoord der Haïti- tfche Regering aodera ztJn dan het geweest is. Tbacs veinst her Committé der Colooisten, pleg- tlglijk afdacd te willen doen, van bet geen zij nog (leeds hunne eigendommen noemen tegen eene door het Fransch Gouvernement bedongen* vergoeding; doch dat Gouver. netnent begeert daarom niet te min een Opperleenheer»- xegt over Haïti te behouden. Blijkt bet uit deze daad zaken piet duidelijkdat afle rondheid uit deze voor liegen verbannen is, en dat elk, die niet blind is ge makkelijk de valflrik onderfebeiddie aan de Iigtgeloo- vigheid der Haïtlër» gefpanneo wordt? De Macbiavelis- ten aan welken de beflnrlng van dit clan is opgedra gen houden bjj alle gelegenheden aan de Haïtiërs die naar Europa overkomen, voor, dat het van den Prefi- deitvao Haïti afhangt, de erkenning van Haïti*» onaf hankelijkheid ie ethugeo, ea dyeo ttna de rampen voor' ftJ O w O W H - 1 ïf SP! A- T3 O n* O -1 a 2 o «J "O uitzien, die onvermijdelijk voo'tkomen zullen uit dé hinderpaleo. Welke deszelfs hoofdigheid aae de voltooi- jiog dier groote zaak in den weg legt, Zfj verbeelden zich, dat die valfche voorgevers het vertroaweD onder- miJoen kunnen, hetwelk de gezamenlijke Haïtiërs met zoo veel regt in zjjpe vaderlandsliefde gefield hebben. Hoe trouweloos! maar ook ce gfeljjker tijd hoe blind!'* SPANJE.N. UITTREKSEL uit ten particulieren BR. ÏEF van MA DRID van den 9 Maart, De Heer Perez jusna eeo der Le den van de Regtbank van Madrid, ij, vergezeld van Fraofche troepen naar Toledo vertrokken met bevelen van het Gouvernement, om oit de Gevaogenisfen dier Stad een aantèl perfonen te doeo vertrekken welke al daar federt negen maanden verrmaebttenzonder eenige andere misdaad dan de begeerte van eenige overdreveoen dje hen naar de Gevangenis hebben doen brengen, zeg gende "dat z0 negros waren. Men moet weten, dat bet beflnit om die perfonen op vrije voeten te fielten reeds federt eenige maaoden door bet Gouvernement ge* nomen wasmaar dat de onderfcheidene bevelen welke door hetzelve naar den Regter van Toledo tot de uit- voering van dit bcflait gezonden zflnfleeds verijdeld werden, om dat, zeide hi)het leven der gévangeneo in gevaar was, wegens dé haat welke bet volk eiken liberaal toedraagd. Mén fpreekt thans meer dsn ooit over het aankomen van nieuwe Fraofche troepen, en men zegt zelfs dat de Graaf de Bourmont in bet Opperbevel van bet legef in Spanje door eeneu Merfchalk zal vervangen worden. Men verzekert ook, (maar meo weer niet op welke groodeo), dat de Markies de Mata Florida welke fe dert een geruimen efjd tot Ambasfadeür te Turin is benoemd, niet naar zjjoe Ambasfade is vertrokken om dat bft zich bezig houdt met eene bijeenroepiog der Corteswelke volgens de oude wetten van Spanje zou plaats hebben. IR UN deo is Maart. De hoevelaken van allerfel aard, tegen de inwoners, welke voor Ceoftitarloaeelc gevoelens bekend (laan en inzonderheid regen diegenen welke tot de vrijwillige Militie behoord hebben duren onophoudelijk voort; men verdrukt hen en bunne fa- milten door onwettige belastingen. Sedert eenige dagen wordt men op verfebeide punten vau Guipdscoa nach- ItJke bQeenkomflen van Priesters en Moooiken gewaar; doch het doel dier bjjeenkomflen weet men niet; eenige perfonen menen dat dezelve volgens de Inflructien van de Apostolifche Junta plaats hebbeo. Eergister arresteerde men bier een Splansch Araeri- ksanscb Colonel, die in de gelederen der Conflitotionelen had gediendh0 kwam met goede Paspoorten voorzien van Paiys en begaf zich naar Madridom aldaar eenige taken In orde te brengen en vervolgens naar Amerika terug te, keereo de reden van zflne gevangenneming is onbekend. Men heeft de Schoon .vader en Schoon - moeder van den Generasl Morillo door deze Stad zien pasferen, zich naar Parya begevende; ongetwijfeld zullen zij zich te Tours bQ dien Geoeraal voegen. Men brengt het ver lies, door Moriilo ondergaan op 18 Millioenen realen in nationale goederen welke hij gekocht bad, en gereg- feljjk teraggeeisebt ztyn; behilven dat beklaagt meo hem in geenen deele. DUITSCHLAND. WEENEN den 13 Maart. De Aartshertog Reloier; broeder van den Keizer Van Oostenrijk, die in de Óos- tenrijkfche bezittingen ln Italië de waardigheid van On derkoning uiroefend bad federt laifrz de begeerte aan den dag gelegd om, het zij naar Weeoen of naar de eene of andere groote Stad der Oostenrijlkfche Provin ciën, terug te keeren en aldaar zijn verblijf te vesti gen. Die Prins beeft in den loop van een jaar verfebei de malen zfön verzoek ten dien opzigte hernieuwd eo is eindelijk gèma^tigd om oaar Oostenrijk te komend Hij zal als Onderkoning vin het Lombardisch Vene- tiaanscb Koningrijk vervangen worden door Prins Frant tweeden zoon van 2. M. den Keizer, die voortaan re Milaan zal redderen en aldaar eene bofhoading beko men. Die Prins ia verloofd aan de P'rmfes van Befje- renzuster van Priafes Eliza die onlangs (het den Kroonprins van Pruisfen gehuwd is, en tevens bloed verwante is van H. M. de Keizerin bare Schoonmoeders Het hnwelÖk is vasrgefleld en Zal in de niaisd Mei aan» flaaode voltrokken worden. Op dien tfjd zal de Prins zich met zjjne jocge Gemalin naar Milaan begevend QHet ttrtolg op d$ kant tan tkzt BtaJ*.) N 2 0 a "2 41 61 c E Rp O 1 O J 5 o S 1 .a - ft. <U a eo JZ T) M 1 ,Z ca 3 k, te o c {«Sta*0 2 JD -C - s s 5 f 5 f 0 O S K 3 w «t s 3 2 -S a S o e O tt> QJ E* S - QJ •t A d d QJ W J3 rj a a u »- 2 -g Q ta •3 QJ S3 J W ta «J n T3 J» tas S 0 N 0 2 QJ n •O - 1 SP a •5 «J IJ ca 5 -<D 'S T3 3 "S QJ rs tu a QJ 9 i b>JO O QJ U iS - tu *3 O w g s o a O an Si Z 2 o a 2: ~z 5 tS e a «j> m C 1 QJ "4 T3 QA J3 2 «D U - 2 V QJ 4» O a as o 2 -o qj •&Z2 2 -• a n -a €J S O ba 14 'S r£ - ta M 04 -r 3 1 s s «o a> Jl J3 QJ U u oa 2 - It s O w - 2 - ÉS S a 2 T» tan- v2 M 5 z z H H »»«t C3 I f-* O O cA O ft- <y -a «j Q ago •a -a 5 ta QJ r; o *a •O "T k O O a R T S QJ W M a S <u •o -S Z s -ó e5 s, e r QJ QJ ta* T3 «J QJ a n *1 .2 <u JU •O J* o en O pi O Z -O jUl; »- - 'Ou 2 :n - s z z s. J. 3 s S j c M l QJ a -S M Z 2 öj 5 Q 5 Z Q 2 l a 2 cZ e< QJ Si£ O 4» 'S a ta Q> Z W 5 o 3 Z s - iis i' 1 c n a 3 5 i -s a T3 ca ja a a jb o o» ta. ta I» (4 a a •- o "a qj 3 0 t f °o ta ta S OJ a "3 g - 5 u 2 O B 13'S a Q. ta QJ LO J) Tl S s g 1 J •a z: a *2 eO w ft- ta- O X> J2 -o U u -r -S B e o - e M S x» l .S a .5 -s 00 SJ B 2 S fi 03 a u J3 JZ 13 1> U tj.ta.ta a S N a OA T3 i e OB O i a 2 c QJ I S a» QJ OJ •o 00 X? QJ es 0 O 2 2 *2 «M OJ •a QJ Z QJ T3 'S Q» 8 s a *5 QJ tu 0 QJ -0 8 0 C P ra N -O n •O- wo ta •3 B n 2 a •A »r-i ta «i O a tu W U - :-,s "e O QJ '.es. aa 3 M K i fc U O N -W o L) o T "o A a m - - ft - i?s3 - d O, A Q ft V v et o JO O ta O. s 2 0 §2° T3 S O OJ L® txO T- S 1 S et h. s ■o 4! a - S w flïï ft. OA O «j S t o o •s - -f s N h - ta 9 e rs u 0 - ta - Q «J O j •ta» Tl 13 Q a S S I a O !t> T». 2 -o bc O. o O ra o s "5 3 O - 9 O 5 3 JS ft. a 2 0 B -a ta tü - 2 3 5 o •s .2 o 2 o ti fu 5z A3 O 33 -is j o- 2 S|« 3 3 S Ï3» 3-3 li5 3 mt bi O 3 aj ta t» a «o 33 4 2 otf ;e a Ki O aiü M o <L O g 2 cf QQ QJ tbr o QJ O O o. ta M W «9 9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1