n re 0 re re C re re to TO i ft ft ft ft WJ re TO 3 tb B re r-r H 2 a w* re *s?r. 5 cc ta re a rs N J ??£w ca re -» c r- Q- 3 r m y, g- "O. V &.SS '3 2 5=2-3 J5 a R. r* F? ere, c; 3 2 t-." 2 O V O P R t2* a &t, - 2 ff 3* S 2 -, a c a. T. n r a w Cc C-,N V 5J 4 V b« O •s >a 2 sas? 5 a tt. S" >3? a Bn»<S er 2, <J c S. p 3 i s Q t s;:?5 S 22 b. re r» ec re n <J w CO n r R C" 3- a a c 3 0 q S' a to TO •r> cn v> -* n 0 3 s? - a re re, a c 6 O e» S -| 3 «3 :X» -• to ?B B fc f 5 SS** S? ba 2 a; Cj O* W f* o 2 5 >9 f 3 Cr o» -3 a JO 'sn?S, a sS O «e E.<5 I §S N? o S3" TO «re re 3 ai 2 2.S *a 5 w a 3 C* ft- ff» - ft C» t"* p 3 re S' n a r n f" f O pi ^3 o a O ïlo **S P 3 re^ a a n ■tm w *H 2! a «s Sr y 5 tB S 3 sr <f n> -_ n> rr- o *Sï>r-0~ora< 2. a *o n o -• Q."5 o H •08-5^0.-" O t "O C 2 2!i 2 3 2 5 o? na; sjsjs-rl - »£=g-S 3"'5 o D. P r;j *o fS-s o. - «3 5 5 2 »-. fc 2 -ra0 w -a n n ft o o- -. cro 5' S o 2 Sb» u n> :r - 8?5?l?s ca. co **3 CT' n n MfS S.E 5~S3-"S 2 r> !L^ o o n 2S ff> a. ril 2S ?g a •a-a 2 w 3 O B nsTO W 2., o .- sr PT e a- c to 2 er er 5" T3 - 2 EL er 2 Jf o B r* I. -t TO S B ^■re N 2 5-S? D< 3* n ff*i TO H - S 2" 2 H -. n-?<5 n n 1 3" n as 3 O 2C TO O r-J -■£ 5'? er" s to g B 2,^ O Ba™' 2 P 1 N O* O.' CK 3 >TO 5'22-3 »?- •H» 3 X ™t o ^^13 S, 2 O f s fr o\ o B 2 B ft w a sn Q. PJ ►D o r •"S 2! 2 &O.N o i o 2 a o O 2- e n rt 2*2. 3 a 5 2. 2. u» TO Cro B rs n B n o, J N_o 5^N 5. N Q- 5*2. _N X r» e TT n -ï o t*3 f*1 J r» o. n O 1^'*^' o I 2 CL o a o r dw t I M o 3 2.3 'T3d<c«P;jd. >2 li o - - i te 1 2.tc a B 3 T2 S" aa g 5 M a -• O. 3 2 o a 3 "O e** zr cc'Jo»05'2. n *ff 5. B W N O^o 2 TO ro j; - w o x o b 22 a ^2»<1#s-- o a^e— 2t1'aSt0 2 ?T 3 22 ='- TO 2. £L^n"»a< s b 5 2 i rï pp' Q si pp ro CX Cl £5,»«D oSl|? ïgl§:sss»ï?o? -- O TO e o oo.p.eMia s °- O <J -» Cu re N ra to D. 0. re 8P 0 •0 D. 03 0 a. s Vi w a 0 a. re Cn O re 0 a Z- cn T3 O re O M O TO 3 S i i B O-, 'TO /V B>" Jtoa O tq o •SS' w -ff» e s r a B w er S S- o- to T3 T5* crï O" TO 2L HI S 2 er? M O TO e s- S. B r»« g -ff. Cl l C O a una -t «r preteoGêo (eo ssnï'ïêi) vin eeniqe TarVrtTie Provtseiês welke bö aan Z0oe St?<?o wil verbiodeo. Opdegfeozeo van Artneüifi» heeft men ook flaags geweest, alwaar de Pergeo eeöe aap-zierl^ke mngt btJeen hebben. Handelbrieven van Livorno zeggen op eece ftelUge w^jze dat het te Maltha vereenigd Eskader op bet pont ftord raar Algiers onder zeil te ftaan; om voldoening te eisfeben yoor de beleedigingen dobr de Regering van Algiers het Eogelsch GouverneimeDt aangedaan. Men heeft opgemerkt dat dit Eskader verfebeide boöibar- deerfloepen bQ zich heeft. GR O OT-SRI TT ANN IE N. LONDEN den 2 Maart. Eergister beeft Z. M. in de Ktpel van het Kasteel van Windfor den Godsdienst bid •gewoond. Hetoognnftige weder beletre Hoogsrdeozelve «ra ztJoe gewoneljjke d'ageltJbfche wsndeüogen te doen. Zondag middag is eraao hetbnreau vaD buirenlandfcbe Zaken een Kabinetsreao ge honden welke drie uren ge duurd heeft. De Lord Kaofeiier, de Graven van Har. Towby, Westmoreland, Liverpool en Bathürst, de Heeren Peel, Canning de Hertog «ar Wellingtonde Kanfelier van den Exchequer, de Heeren Wynn en Hoskisfon. Lord Bexley en de Burggraaf Sidmoutb bebbeo dezelve bijgewoond. Gister middag ten drie oreH is andermaal aan voornoemd bureau een Kabinets raad gehouden, welke anderhalf uur geduurd beeft. Zaturdag ochtend is de ïtaliaanfche koerier Bego met depechea\van Sir William A'Court. voor den Secretaris van Staat Canning van Madrid alhier ategekomen. Even ba zijne aankomst is een Kabinetsraad h^een geroepen, welke aan het bureau vao Buireolandfche ZakeD is ge houden, omtrent twee uren beeft geduurd en door tien Kabinetsleden is bijgewoond. De jongde zittingen vao de kamers der Lords eo der G<ftaeenteo hebben weinig belangrijks opgeleverd. Zoo men zegrzal het Parlement den ifj Maart, pefebeiden wordeD tor na Pafcben of den c8ilen April aaoftaan de; de Ministers hebben zulk een foelleo voortgang. Zoo met het Budget als de jaarljQkfche Bills gemaakt, weJbe allen, is dit oogeoblik aan de beraadflagingen der Kamer onderworpeü zfto; dat men in de Gouverne» men's - bureaux het daar voor houdt, dat de tegenwoor dige Parlements zitting niet hoger dan de maand Junij Zal duren en hij gevolg eeae maand vroeger dan ge- woonlïjk, zal gefloten worden. Een van Buenos Ayres naar Bremen bevracbr fchip hetwelk Falmou'b aangedaan heeft heeft aldaar brieven vsn den 9 december afgegeve», welke vele omftandighe- den behelzen nopens den ftaat van onrust en regering loosheid waariD dat land federr eenige tijd gedompeld Is- De Indianen uit deJ^ionenhndeD zjjn zoo fterk ge worden dat zfl de Stad Buenos Ayres zelve bedreigen De l'andel was er in eere volfl'geo fteinmiog de pu blieke fondfen waren er 40 pCt. gedaald en enen vrees de dat Rivadavia de eenige man die bekwaam fcheeo om nog een weinig orde in die Tepubliek te houden, zich uit het beflour verwijderen zou. Een dagblad behelst bet volgende: Zoo er een eska der moet uitgezonden worden, om den Dejj van Algiers tot rede te brengen febijnt het ons nutteloos met dit hoofd der barbaren een nieuw traktaat te fluiten. Straffen en bedreigingen zullen hemkwalijk nopen om van gedrag te veranderen, of. duidelijker, om vao het gepot der Zeeroover6*Miatfcbappij af te zien waar v&o bij het hoofd is. Zoo het anders was, zou h0 het bomharde- ment van Lotd Exmoutb niet vergeten hebben. Er is dan flechts een middel tegen zoo veel onheilen, name- lijk dit Zeeroovers-nest te vernietigen: van de zedeiy. ke, zoowel als van de flaatkundiee z^de, fchfjot ons dit regt onbetwistbaar; de volkswetten kunnen nimmer het plegen van barbaarschheid en plundering duiden; en de Algerijnen hebben zich buiten de wet gefield door de orde te febendeo waar van de befchaafde Natiën de eerbiediging eisfehen, Algiers moest, om vele rede nen aan ecne Christen Natie toebeboorendie de aldaar beerfchende woeste borden naar #t binnenfte van Aftika terug dreef. Die meatregel had al voor laog moeten genomen worden. Ook leert de gefebiedenis ons, dat verovering befchaviflg, van tijd tot tijd, den barok* ren zekere deelen van de oevers der zee ontrokt hebben,, welke is hunne raagr waren. Her beftaan der Algeria- febe regering is eenè fcbaodvlek voor bet befchaefdö Europa. De vérflerkte post is lleeds de verzamelplaats der woeste Afrikanen eo Rene'eares van de Christenheid geweest; het geral der laatflen die sich thsos te Algiers bevinden, is zeer groot. A! hetgeen de raeosehheid geleden heeft, eisebtdat dir Dest van veraroesrers vaa den handel in de Middellaodfche Zee voor alcijd ver nietigd worde. n De grootte en feboonheid dezer ftad én de haar om ringende zo,000 tuinen befproeid met het zweet en de tranen der Chrisren-flavenis eece eeuwige (chinde voor bet Christelijke Europa; onbegrijpelijk is bet, dat de BrirfcHe vlag riet op de mureo van Algiers wappert* De Groore Heer heeft flechts eene opperbeerfchappQ fn oasHi over dien ftaatdeszelfs verlies kan hem niet bedroeven De Actiën van de Bank zijn 1230 en l half; de 3 pCr*. gered trie. 94 en l vierde, dito geconf. 93 én I half; de Wisfel op Amfterdaip is 12 en ea'op Zigt II en 9 op Rotterdam 12 en 3. NEDERLANDEN; •a GRAVETS5.HAGE den 5 Maart. ZtJue Mafesteft deKoDiog, bi^befloit van den 23 February 1.1. No benoemd hebl^nde dé perfonen, welke het eerlle fle- delijke bedaar op den voet der nadere of herziene reglementen vao beduur binnen de Zuid - Hollaodfche deden, zullen uitmaken, zoo hebben de Heeren Bur* gemeestereo, op heden, deD bft die reglementen voor- gefchreven eed, inbandenvao Z. Exc. den Gouverneur vao Zuid - Hollaod in de Vergadering der Gedeputeerde Staten, afgelegd; terwijl de Wethouders en overige leden vsd de dedelijke beduren, dien eed zullen af»" leggen in handen van den Burgemeester vao elke Stad B in eenè algemeene vergadering, op Maandag den Sftea dezer, als wanneer de bedoelde Kollegiën van beduur zullen worden geïnftalleerd. De benoemde BargemeesterenWethouders en Se cretsrisfen zijn de Heeren; Voor Rotterdam. Burgemeester: Mr. M C. Bichon san Tsfelmonde Wethouders: Grave J. F. san HogendorpC san Volhnh$stn JanszMr.7\ L. Prins en C. J Blankenhtym Secrerarisfen L. san Oijen Azen Mi. J. A. Baroa san Zuylen san Nijeselt. Vcor 's Gravenhags. Bu'p°m°esterde Staatsraad L. C. RCofss san Cattenbureh Wethouders: tF Hoen, A Bachman san Schipluiden* Mr. J. C san de asteele en Mr- J. A. Schicfbaan Secretarisfeo Mr B. san der Haar en M. Emants. Voor Leiden. Burgemeester*vir. j g. de mey. Wetbouders: Ihr G. A. M. van BommelA. Har i esc ld en D. Muller Mas fis Secretansfen Mr, P A du Pui eo E, H. SCuntsus* r Utt vervolg op de Kant san deze èladz.} Ds Houtvester in hei eerftt Didrict der Provincie ZÜIO,-HOLLAND, geeft bij deze den belanghebbende kenois, dat de aanvragen voor JAGT eo VISSCHERIJ in den loop dezer ma^od teD zijnen Huize kunnen afge haald 'of door de Oppasfers aangenomeo worden; zul lende na dien tijd geeoe verzoeken, dan bg Request aangenomen worden. LEYDEN den eerftea Maart 1824. p* c n m u s. 1 LEYDSC.H E SCHOUWBURG. Onder directie van J. H, HOEDT en W. A.BlNGLEY, Maandag den 8 Maart 1824.' DE ABT deL'EPÊE, Oprigter san het Gefticht voor Doven en Stommefl te Parijsgefchiedkundie Blij'pd in vfjf Bedrijven, naar het Fransch van 7. N. Bouilly- Na hetzelve: DE TWEE JONGE SAVOJARDS, Blij- /pel, met Zang, QOperain één Bedrijf, naar bet Frarscb; waarin de Rol van Jozef door de jonge jufvrouw hoedt zal worden vervuld. Bij J B. van GENT gekwalificeerd Kollecteur te Leydeo, zijn io de 13 ofle Konlnglijke Neder landfche LOTERIJ waarvan de Eerfle Klasfe heden over acht dagen begint te trekken te bekomenHeele en Gedeeltens van LOTEN zoo in Huur ais in Koopalles Pi ijs - Courant. Bij Ic. NATHANS op'den Nieuwen Rijn te Ley Jen, b?J wlen in de 129/fe Kon. Ned. Loterij getrokken zijn de kapitale Prijzen, ais: I k 12.500, T k f30000, I a 80.000, benevens een aantal mindere Prijzen ra Premiën zijö oog te bekomen in de Eerfle Klasfe Ier i$ofle Kun Ned. LOTERIJ, die op aanllaanda Maandag begint te trekken. Heele eo Gedeeltens vao LOTEN in IJuur en io Koopals mede voor alia Kiasfe door gefourneerd. Prijs - Courant. Conditiën gratis Albier is gearriveerd FREDERIK FISSER uit Saxen -tn?t e"ne groote partÖ Saxifche KANARIE-VOGELS, fchooo van Zang, 7.00 wel bij avond als ^ij dag, flian de N igtegaalflag de IVaterrol en de Holle Fluit. Ia gelogeerd bij schoueour. in de omgekeerde Pot in de Mandemake/Ite 'g te Leydeti. *4* Op édoe der voorraamöe Grachten binnen Leyd'3n wordt tegen primo Mejj aanft'aodeof eerder. n?ar verkiezing, te HUUR aaoreboden, drie in één lopende ongetneubileerde behaogen BENE DEN - KAMERS roet de Bediening aan de Zon Z^jde geleceo waaronder »wee met Srookplaatfenen verder alle van Gemakfeea voorzien, hebóeöde zoo wel een vrolftk Uitzlgt over her Warer als over de Tuin. Iemaa' biertoe joclir erende adresfeere zich onder Lett. A aan de Heeren HAAK en COMP. Boekhandelaars aldaar. Brieven frdnco TE HUUR mét primo MejJ nanilaaode te aanvaarden een ner beiinómerr HUIS. voorzien von drie Ranaera en eere Keuken, open Plaatsje en mooije Droogzolder, Oaande en gpie^eo np een der aangenaarpfl* Grag'Cn eer Stad Leydeo. Nader informatie te bekomen bfj B GOF.Y Mr Timmerman, op den Ouden Rh0n te L^ydt 0» VFRKOOPING krachtens R EG TER LI JKE AUfHÓRHATlË <>f Woensdag den 1*24 dea iro'pers ten 10 uren, in bet Wckeliiksch F et koophuisop de Hopijgragrom. kontant Geldvan eenigé MEUBILAIRE GOEDEREN,- beflaande in eer Ledikant met BehaogfeleeuKabmet, een Hoekbufer/. eeü LesfertaarTafels, Stueleu, Spiegels, SchildetCeD tweeBedden wet Peulnweo, Kusfens, Dekens- Lakens, Slopen. Mans K lederen RoperTin Torfelpn en andere Goederen. Alle welke Goederen zijn behorende tot deo Boedel van wijlen KAR E L WjfNlCOOL Sr. Te Ley den bij de Wed. ANTHONY dï KLOPPER en ZOON, op de BreedeXraac.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 4