geheim aanblaast, boewei anderen Baande houden, dar I een veel bekwamer perfooo dao bjj hetzelve regelt eo j beftuurr. Deze Dlvifie heeft zeer groote bniteofporig- beden bedreven io de Steden eo Dorpen, waar ge- kaatonreerd ligt, eo onder anderen eene Vroow dood* gefchoten, welke door deo Alcade vao eeo Dorp, met h«t brengen van eeaen brief aao eeoeo anderen Alcade belast was ten einde dezen te waarfchuweo iepen de ongeregeldheden van welke het Dorp des eerden het flagroffer was geworden. De hieromtrent te Madrid ingezonden tjjdiogeo hebben eene bijeenkomst veroorzaakt vao deo Generaal Benrmont en *s Konings Mioisters, eo dieo teo gevolge ztfo twee bataillooa van het safté vao linie eo iwee eskadrons vao her 9de lagen tc ytard1b deo avead yso dea 17 dexer nar Segovie op tnarach gegaan teo einde die oproerige zoogenaamde Kooiogsgcziodeo tot buooeo pligt terug te brengen. Meo vertelt', van den Trappist, dat hfl zich, voor zjjo vertrek, bfl den Kooiog vervoegd heeft niet eene jonge Vroow, welke hij eeoe -heldin noemdedie door bareo moed veel rot bevrijding dea Vjderlaods bsd bijgedragen, waarom de heiligen man er op Bood, dat ztJ deo rang eo bet inkomen van Luitenantkolonel zoude ontvangen de Kooiog' heeft echter de zaak' In nadere overweging geoomco, DUITSC H L A N D. FRANKFORT den 3 Muit. Z. K. H. Prins Triif j rik dei Nndcrliadca it deo ly dei vooiledese msttdfta. Muncheo re lofpruck aangekomen en heeft van daar den volgenden dag de reis naar Italië voortgezet. Van Augsburg meld men in dato 37 Februari] dat men aldaar brieven uit den Archipel heelt ontvangen berig* tende dat de Grieken op twintig mijlen afftaads ten noor den vao Smyrna, eene nieuwe landing badden gedaan, dat ztJ aldaar eene buitengemeene Oorlogsbelastiog had den geheven eo zicb eene aanzienlijke voorraad hadden weten te verfchaffeo, waarna zzich weder badden in- gefebeepr. Aodere oordeo op de kust vao klein Azia zjjn ook door de Grieken veronrrustwelke, meester van de zee aüode, de rQkile turken vao Natoliën naar begeerte weten te koeveleo. Alle deze tQdiogeozegt men wQders in die brie- Iwbbta vao SsaiiB» doen btfluiies, om raet deo meesreo ijver de reeds begonnen werkzaam-- beden voort te zettenteo einde die beltugrQ-ke ftid voor een Bout beBaan te beveiligen. Meo vervaardigd hasstigijjk verfcbaoBogeo van de landzijde, ea- voor ziet dezelve vao eeoe talrjjko Artillerie. De werkzaam heden, om de haven voor alle aanval te dekken, zijcr met den naeesreo fpoed-geëiodigd. Van KonBanrioopolen meld meo dat verfcheidë bloe dige gevechten in het Pachalik van Bagdad tusfeheo de Perfianeo eo dn Otcaraaonifche troepen hebben piaate' gehad. Een geheim Agent, welke door ?de Potte n^ar] Teheran gezoodeD is om nieuwe voorBellen san- deu< Shach te doen, is niet toegelaten geworden. Die Per-' ftfche Sottvexeio wil geeneu afiHod doen vao zijne* fiffiig op éi vfrré# tiladtrrfr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1