P II LEYDSCHE COURANT. ht dï »e. C3 A0. 1824. WOENSDAG -**"y^ - t RUSLAND. ETERSBURG deo 13 Jinniti] N'. ,8. D E N II FE BRUARtJ. Door eeoellgte ODgcfteldbeid van Z. R. H. den Grootvorit Michaöl is de dag van Hoogstdeszelfs Huwe* ;Qki - plegiigheid nog niet officieel bekend gemaakt. Aan den Kollegie* raad Solonitzin is de St. Anna Orda tde klasfe, met brillanteoaan den VleugelAdjudant, van Zijne Koo. Hoogb. den Kroonprins der Nederlan- landen, Graaf van Limburg - Sty rum aan den Overfle Oppeoheim Cbef van de Kon. Deenfche Garde dezelfde Orde zonder briljanten, en aan den Redakteur van bet Dagblad le Con/ervateur Impartialde Wiadimir-Orde 4de klasfe, vereerd. De George - Orde van de eerde klasfe v door H. M. de Keizerin Catbarina II. gedicht bezit op dit oogeoblik niemand ander», daD Hechts drie doorluchtige perfonen namelijk de Koning van Zweden, de Hertog van Angou- 3éme# welke dezelve dezer dagen verkregen heeft voor zijne roemrijke daden in Spanje, en de Hertog vin "Wellington. Ingevolge eene Keizerli) ke Ukaze.zal gedurende dit jaar aan alle Tol-kantoren de zilveren Roebel voor drie Roebels 6o Kop. in papier aangenomen worden. In de maand October I. 1. is te Taganrog voor 391 duizend 855 Roebels aan waaren ingevoerd en voor één miliioeD 57 duizend 134 Roebels uitgevoerd. Gedurende de tegenwoordige betrekkingen met de Forte en Rnslaod beeft de handel vau Odesfa buiten* gemeen geleden. Z W E E D E N. STOCKHOLM den 37 Januarty. Gister gaf Zijne XooingliJke Hoogheid de Kroonprins bij gelegenheid van des Konlngs geboortedag een luisterrijk diner aan de KoningliJke Familie, waar na Z. K. H. op het Lust- Hot de regimenten Garde te paard en te voet, de Noor* weegfcbe Jagers eo de Zweedfcbe Artillerie heeft lateo paraderen. In de zitting van den Noorweegfchen Staatsraad, voor* leden vrijdag avond gehouden, beeft Zijne Majefleit I Seo Kfoooprin» tor Onde.lconinar van Noorwegen be- zoemd. De Lniteoiot Danker, vin de Noorweegfche Girde, li belurmet bet overbrengen dezer tijding nier Cbiistiict. die tldiir, st de berekening, te midden der vletlsg vso "sKociogi veijurdig xtl «inkomen. Deze mire zii 'In Noorwegen vrengde, en bi] het publiek dezer Hoofdfltd leedwezen vet wekkendoor dit hetzelve vin n.bj) met de tninzime eigenfchippen ven dee Prins bekendis; echter vleit bet zich ds;, in weer wil der aitdtukkelQke beptlingen vin de Noorweegfche Grondwetdit de Onderkoning zicb niet linger din drie Blinden in elk jur bnlten het Koningrijk vermig op te honden ten dezen iinzicn zulk eene verindering ztl kannen gemnkt worden, dit Z. K. H. de zes winter, aisnden slbier en de overige zes misnden teCbrldiinii zil doorbrengen. Men denkt dit de Prins tegen het «inde der volgende mund af in bet begin vin Mittt nut zijne nleawe bedemmlng zil vertrekken. De Jut- wedde vin den Prim in die nieuwe hoedinigheidbeeft Z. M. tin de Storthing [overgeiiten. Men gelooft dit de tegenwoordige Rijks .Stedehouderde Generiil Grsif Sindeli, wiens ambt door bovengemelde benoeming vervsir, in de pints vtn den onlsnga overleden Grsif Von Wrede, tat Veldmirfcbstk zil verbeven worden. Ten einde de misbruiken met de Zweedfche vliggen|en pisfen zoo veel mogeiyk te beletten heeft Z. Mij. op den 14 dezer bevolen, dit het Hindel-kollegio jiztlijks lijsten vin de Zweedfche en Nonrweegfche Schippers en Schepen, nn en op welke Zeepnfen zijn ifgegeven, moet liten drukken, eo sin de Zweedfche Confals bni. tenslsnds mededeelen. De winter is tot biertoe een meogfel van berfit en lente geween. Wij hebben geeee konde of foeenw gevoeld of gezien en op deftriten werden verfebe Groen, «en te koop iingeboden. De Scbeepvurt gut oogehin- derd buen ging, doch er komen en vertrekken weloige Schepen. In den hindel heerscht (lllteen in de pij), zén der meeste artikelen is geeoe verandering vin isn* belang voorgevallen. I T A L I E N. NAPELS den 19January. De geruchten eeoer nieuwe geldlening zijn van allen grood ontblootzoo men ons ministerie van financiën geloven kan, hetwelk verzekert geen geld van vreemden nodig te hebben. De rol* directie alleen heeft met het einde van December 600 doizeod Ducaten aargebragt, en de ftapelplaats van koopwaren welke aan zwaarder regten onderworpen ziJa, li geheel «T3 p 0 w w o .5 Z .2 <u - o - -O <u g se o -0 -§ 1? s - o lediu. Voor het overige (laan *llè zaken Ailen vooral in de Provinciën, Is de ellende en het gebrek aan geld ten top gerezen i het volk i* in de onmogelijkheid oru de belastingen te kunnen voldoen en alle voonbrengfe- len van deo grood hebben aanmerkelijk geleden. In het vorige jaar fprak men van een dekreet van Zflne Majt. waarbij op voorftel van deo Minister van Gratie eo justitie, de berftelling bevolen werdt van een pnctisch School van regtageleerdheid faaragefteld uit dertig jonge lieden Welke reeda in de Regten onderwezen zfto en zich oeffenen zullen in den loop der zaken bjj de Regr. baDken van Napels, om vervolgens bij de regterlijke overheid ambten te bekleeden wanneer zij znlka waar dig zullen zijn. Dit voordel is onder de heilrijkfte voorteekenen in werking gebragt. ROME deo a6 Januari). Eergister oamiddag teo half twee ure is Zijne Eminentie de Kardinaal Goofalvi overleden. Drie dagen te voren kreeg hi) eene bezet ting op de borstwelke in {den beginne van genen gevaarlijken aart was maar in de Jaatfle 24 uren verergerde zijn toeftand zoodanig dat de Geneesheeren nodig dachten om banoe toevlugc tot de Mostaard pleister te nemen. Desniettemin nam de ziekte biooen weinig tgds zulk eene droevige wending, dat men aan het leven van den Kardinaal begon te wanhopen. Men zegt dat bU zooder gevoelige fmart geftorveo is. Zijne Eminentie wu den 8 Juoij 1757 te Romen ge. boren, bad in 1800 het Romeinsch purper bekomen, eo heeft onder het Pausfelijk beduur van Pius Vil. eene groote rol gefpeeld. Z. Em. de Kardinaal Severoli, Prodataris van Zijne Heiligheid» ligt gevaarlijk ziek en beeft reeds het Heilige Sacrament ontvangen*] GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN 6 Februarij. Volgens de jongde berigteo van Brighton, betert de (laat der gezondheid van Zijne Maj. bi) voortduring. Toen Dingsdag avond in de Kamer der Lords bet dank* adres aan Z. M.in antwoord op de openings - rede voorgedeld werd, maakte de marquis van Lansdowne a«= laumcrkiDg dc Ministers des Konings na met zoo veel hevigheid io de vorige bijeenkomst van bet Parlement, bet begin van den laatden Spaaofchen oorlog afgekeurd te hebben, thans niet duidelijk genoeg bun gevoelen nopens den afloop te kennen gaven. Die afloop kwam hem allerongelukkigst voor met betrekking tot de regten en de onafhankelijkheid der natiën, welke men niet in bet fchier* eiland verkrachten koo zonder ons belang en die van alle vrije Staten aan te randen. Na den val van Buonaparte was, zeide hij, verklaard, dat de onafhankeiijkheid der verfchillende Staten vin Europè en het geluk der volken op eeneo vasten grond* flag gevestigd waren, en men beeft integendeel gezien, dat bet gevolg der neerlaag van Buonaparte Hechts ge. weest is het loc van Europa in handen van 4 of 5 Vorfteo te (lellen die hun gezag op eene willekeurige en zelfs tirannieke wijze uitgeoefend hebben. Op verfchillende punten vin bet vasteland, voegde bij er bi), beftaan klagten, en tot zelfs de Zwitferfcbe republiek, eertijds onafhankelijk en vreedzaam, is aan eene tnsfeheokomst onderworpen. Hij zag in dit alles eene (Irekking om een fijstbema van dwang te vestigen, teneinde andere Stateo van hunne onafhankelijkheid te beroovenbi) zag daarin eeneo wezenlijken aanval tegen ons laid, eene vernietiging van bet door ons land altoos gevolgd begin* fel, van de balans der magt te bewaren door den zwakke tegen den (lerke te befebermeo. Iodien dit de (laat vao Europa was, indien de talrijke kleine Staten aan de bevelen der groote onderworpen moeten zijn, dao vroeg bij of men zulk eenen toeftaod goedkeuren kon? De Minister Graaf van Liverpool, heeft, oa den voorfpoedigen inweodigea roeftand des laods boogelljk geroemd te hebben de voornaamfle aanmerkingen van den vorigen Spreker opgevat eo beantwoord. Met be trekking tot Spanje, zeide hi): dat hij den inval in dat land afgekeurd bad niet alleen uit bet begiofel dit geen laod het regt heeft om io de Inwendige zaken van een ander tusfehenbeide te koroeo maar ook omdat hij meende dat Frankrijk oiet genoeg de noodzakelijkheid van deszelfs tnsfeheokomst bewezen hadhij was er voorts voor geweest om Spanje aan zich Zelve over te laten, maar had teveos gezegd, dar, waaneer het ge vaar eener rusfeheokomst dreigend was het de pligt was van ben, die aan het boofd van het Spaanfche Gouvernemeot waren, om tot toegevingen te bomen niet voor FraokriJk, maar voor Spatje zelve doo» {Bet rervolg op di kant van dtzt Blad».') t*r r- a ~Z ro ■- O- a 04 a O 11 5 -o to m t 2 N W O jr - o tz 10 - -TT «3 5 3 -M 5 2 o *- ■au" z «5 t a a Qü -a -o 0 "q. a J* M o 2 o 3 c 3 S 13 3 .«s 3 5 s s 3 M -a i X3 J* S 3 t O. .3 -2 3 8 3 - - S 0 S o v E v u. t "J Eïf 5 1 -5 iit' .«2 5 CM T3 T3 m ,2 2 5 x 'v w». 5* a* o g -o a -ra 0 3:? -rj - 2 o O ^3 £3 *- CU - 0> "O T3 ja S - tjg U m 4* tas a> cm 5 S 2 TT S 2 js 2 0 s -S 2 ft» D *T3 ea -a SÜ «g N O so O w Z9 Q N •- t3 a «1 Q O "O O w M 2 SiTï a a o (jg u 12 T3 O 2 5 m es tg S -o a w u I 2 s 5 'S o 5 e O "2 S B II - 2 S >N S <u X? "O 1 O. *r 2 p v xi Al n X? a *a a Jé v Jé e 2 S 0 o b o ij a u w 5 a a 2* o s w* C 3 0 3 2 :r> -3 e* -o 5 -X ■s ci <u o B U c - O O o 3 1 Sl a 2: B T, 5° a s at y .0 5: O O J3 •- «i M .5 2 1 I 5 O £3 1» N 2 a N j» JS u ■O u o 5 S a - o a i a o *a 0 o s - -è s 2 o> V w <u a -o - (3^2® N <U nc M n S c M N *5 5 2 - Q O s S - ft 2 6 q> o -o SS B o cu «00 0 s 2 w •«o»a-uar «D "O -• -W n -a Q 2 0 2 «ca £A O o «J a cs -o u s— O O» t« B 2- a "2 s U B .T3» •Ou0 "n x> o,1: o a 5 Z s 5 S N s I w a 2 0 "3 Q fl. «4 10 g 2 a o 9 s - a B Z o. "2 w 30 fl* OT Cl] 2 2 S .5 H f o N S -s - a - 2 a <u a» 2-5 o 2 M - O U Si 2 B 2 -n a a S - S 2 a a Z -a - S a C M **2 *Z o w JS w a 2 S I a a 2 's® 2 5 o "32 S g T> 4J S a> ÜI; 8 00 C 1 B a j o sis .2 M M -O M U X3 rS* - Jd v Q fc o o N ^3 "2 o w ,2 V u u 0 44 w u cm ^3 O O g 0 -s s x? -o j= - s s <a J3 O X at X> 5 S s n: o fie 0 .'?5 s s. s 2, O fl be o ■a -2 JS «V* M a N at •a u .O a V *0 if <u <u CU K a> ct< bc £3 £3 "M ca s O t* 0 a s 00 a 3 a T3 CJ a at -0 5 a 6 a O 0 a 4. u at V u x? -a -T3 5^5 a 2 n Ut Q J> o w 5 2 2 ■o J» Ju •a a X Sl - .s O O* B a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1