Z JZ Z a z -3 X O c T A°. 1824. LEYDSCHE V R IJ D A G KENNISGEVING. EURGËMEFSTERF N DER STAD I-EYDEN oor vaogen hebbende eene Refolutie van Hun Ed. Gr. Achtb. de Becren Ge'tep S?at»D vao Zuid - Holland van den 9 dezer maand, No. §f G. S Nn. 6.— Heri-neren bij dezen de belarph?^ -de Ingezetenen dezer Siad tan ZtJneT Msjefleits Befluir van den II December des verleden Jaars SrsatsHa.d No. 5') houdende bepa 11 rg. dar er gebruik zal burn o warden gemaakt van iPboudsmaren 0it gegoten nf geflagen ijzer vervaardigd trie't ioachrneroing echrer van fie daar omtreDt bij dat Befluic vastgeflelde vernrdringen en waarvan de Arek- bing is om de aanfebaffing der inhoudsmaten minder bo 'basr en bezwarende te maken. Vermanende Barge- mees-eren voornoemd, de belanghebbende orn zich deze bepïlingeo ten rutre te rmkenen in het algemeen eiken een iegelijk om alle wenen en Befluiten omtrent het gebruik der nierwo Maten en Gewigten, en fpeciaal de Kcrtrfihétie vat> Hun Ei. Gr. Ahthvoornoemd, van deo 13 dezer maand, fiipttl^k te achtervolgen Leydcn den 26 J a•-11 a r1824 Burgemeesteren vóornoèml J G DE M E Y vt. Ter Ordonnantie van dezelve, P. A. DO PUI. OOST - INDIEN. BATAVIA den 20 September 1823 Wij vernemen dat de AardbevingweJke 'en 9 >?p dei^r, oroftreeks 8 uren voor den -middag. alhier en in de reG.ientieo Buitenzorg en Pteavger RcgentJcTiapfien ishefreurd, zich zeer Berk beeft doen gevoelen 10 de refinertie Cheribon en aldaar vergezeld js geweest vao een ratelend gedruis voorafgegaan en gevolgd door een zwaar geluid gelijk san het onwéer offchooo op die oogenblikken de lucht zeep helder was D» fchrik was zoo groot, dat het volk, óp de Pasfer verzameld de vlugt nam. Men beefr •pgeraerbr, dat de Zee, tijdens de aardbeving meer dan ééoe vnet is gere/eo. Op deo s dezer is Zijne Hoogheid de Soefoeboenao van Soerakarta Pikoeboeana Seoopatti Ineologo Ab.1nl Rachmao Sahedio Paoatogoma de vijfde in deszelfs kraton overleden- Reeds federr eeuigen tijd was Z^jn#" Hoogheid onpasft-lök geweest, en deszelfs verergerde toeftapd deed. meerdere dagen voor zijn aflferveo leeds genoegzaam vooruit zien dat op «eeo berftel meer te rekenen was. Deze Vorst had flecbrszeer kort geregereerd ztJode la October i8so, bij opvol?»"? v»o zijoen Vader Pakoe- boeara de vierde, mt den Troon verheven. Hij laat geeue Wettige afgammrli-afn n». Io afwachting der hefchikkirg van de boog» Regering omtrent de Ttoorsopvolpine heeft de waarnemend Refident van Soerakarta dadelijk bezit geoomeo van de Rpkszegels. en zich eevestie in den kraton. Bij ons volgend cummer zullen wij waarfcbijalgk in de- gelegenheid zijn f d- clegrighrid de. uivoering van den nieuwen Soefo-hoenan mede tedeelea; zijde bet bekenddat de Hnoge Rege-in* zich onverwijld, met deze gewigrjge zaak beeft bezig gehouden, en bereids, met renboden, bare gemaakte fchin kisgen naar Soera- kerra heeft gezondeo. Den iften en 2den deze» beefr re Sanrmang bet jaar- 3ï?ksch examen der K weekelingeo vso de Miüt'ire School plaats gehad. Deze belangrijke plegtiffh-'id gef«.biedd^ in her bïjwe- 7sü van Zijne Excellentie den Lu't-tnant- Gece-aa! Luitenant-Gouverneur welke z»ch, ok io zijne ho» rian'gheid van Curator der School, exp sfe)i>k tor dit einde naar S3n>atao2 had begeven*, en wijj-rs to tegen woordigheid van de meeste Autoriteiten en Ambtenaren der plaats. Negen- en vijftig Kweefeelingen werden acbte»volgens ondervraagd io de onderfebeideoe vakken van A>-rebra Iperrfcheen regtl^nige driehoek s men np aar "ijks kun de Tekenkunst, ftuurtuaosfeuo*»militaire- enctvielehouw* litinde, omtrent den theoretilcben dienst der infantetia en artillerie, de nederdui'fche franfche, malcifche en javaarfche talen, de g fchiedkunJe. enz. terwijl ook proeven zjjo aaesehnder» van teebeningen van ooderfchei- dece aard, door de Eiè"f's in dit jaar, vervaardigd, Curatoren hebbengeourende den loop van het ex men Sn her algemeen, reden gebad van zicb te verhengen over den arbeid der Leeraars die zich verdienfteljjk -van hucne verpligtingen hebbeo gekweten en over de vorderingen, welke meerdere der Kweekeliogen gemaakt hebben. De dag van dep a September, is fpeciaal beflemd ge weest tot de ptaktifrbe «-xercitiëo der infaoterie en ar tillerie bij welke her vuren van het klein geweer en 1 het gefebut, met veel oaauwkeurigheid en vlugheidis gefebfed. Curatoren hebber na den afloop van het examen de meest gevorderde élèves tot beroeroiog als Officieren voorgefteld en welT A. Casfa en F. A-Korts voor het wapen der Genie. J- A. BestelmeiJer S A.LAbhema, J. G- O. S von Schmidt auf Ahenftadt, en J. L. C, Liedermoo^, voor bet waren der artillerie, A. Zomer dijk, voor hr-r wapen der infanterieen W. A Wieling, voor de Marlre. Terwijl Curatoren zich eindelijk gpoooozaakr hebben gezien de verwijdering van drie l?weekelinpen uit de School vonrtedragen welke door aarhoudeod ocbenme- lijk gedrag, en onwilligheid in het leeren zicb Ie gunst van verder orderwijs in het inftltuut te genu-teo he'ohen onwaardig gemaakt. Zij te Excellentie de Gouverneur Gfneraal heeft zich Ujft deze vnorftellen dadelijk en g3af ver»eni?d. Zijtie Excelleptie de Gouverneur - Generaal heeft de volgende benoemingen gedaan Tot Opziener van de eerfle klasfe bij de landelijke ioko&fuo iu de uGdectie Souraba^ade Opziener van N9. 13. COURANT. DEN 30 J A N U A R IJ. tw-sde kljjfe in de tefidéntieBatttsm P. C. Rndntnh, Qt Opzif-ntrs vtr d- tweede klo-fe in de refiden-ie S-nnin, de fiewe^etiOfficte-eo b(1 de armée ]onker, en j. L. B Engelhard. Tot Opziener ran de derde klasfe in de refidentre Tagal de tweede Komtties bi) de dirtctie d-r landelflke inkonilten en directe belistin- gen. J. A. Vriesman. Aan deo Opziener van de eerfle klasfe in de reGdeoHe Bantam, F. deBruya, is deo titel vefleeod ris asfifleor refideDt. Toe kommies bij de direcrie der civiele g»bn„wen de Klerk J, A. de Roos- De Opziener van de UtHeltfka iokomften van de derce klasfe tn de refidectie Tagal C. W. W. T. van Teylin^eo. Tot Secretaris der refideo'ie Barjermasfiog de eerfle kommies der eerfle K.'jvf? op her reGdenne kantoor .te Sonrabaija J. M. Esfche Tot eerflen kornmiés ter refidentie kantore re Sourabaija de eerfle gezworen Klerk bij den raad van justitie aldaar, D L ftaumgtfdt. Tor ade Luitenants bjj het korps ingenieurs <ie élèves der Militaire Schooi, A F. Casfa en F. A Knrrz. T >t ade Lnirenants t) het Regiment Ar'illeri- No. 5 de élèves J, A. Bestelm tJer S. A. L. Abbema G. O. S. von Schmidt auf AJneofladr en J. L. C. Liedrronooy. Tot ade Luitenant bij de Infanterie de ève A. Zomer- dyk. De ade Luirenanr Ingenieur C. A, Braesler is honorabel entflagen. GRIEKENLAND. CHIO den 26 November» Dezer dagen naderde een Griebsch Vaartuig onze kust, met vijftien odd bemand, welke zich aao land begaven, het vaartnig op her ftrand bragten eD zich in eene holte verborgen; fl?cnts drie man bleven aao boord. Weldra kwimen twa.<lf Tukken, die op de kruin eeoes heuvels geplaatst waren, en de onffchepieg gezien hadden van dezelve af, om aich van de rqninage meester te maken. Toen zij op dertig fchredeo van den oever genaderd waren, kwamen de Grieken eensklaps uit booDe fchuilhoekeo ten voor- fchijn, vuurden verfchriKkeljjk op de Mufulmannen waardoor vier van dezelve fneuvelden en de andere gevangen genomen werden. De Grieken, ra dezelve aan boord gebragt te hebbengingen vervolgens onder zeil, en eisfehen ou een aanzienlek losgeld. Ver- fcheide Gnekfcbe Vaartuigen verontrusten de geheele Kast van Siria, en makeo voorcciareod veroveringen »-onekiche Kaper welk» in bet Caoaal van Chio kruisteeheeft zich vao de Tu'kfche Paketboot, welke de overtogt tu.sfchen dit E'jrod en Caramacia deed, roeester gemaakt, en daarvoor een aanmerklQk losgeld bekomea. s P A N J E N. MADRID den 17 Januari}. Zijne Majt. beefr rot Commscdint-Generaal vao Aodalufien benoem 1 d-- Veld* Marfcbaik Don Jusn Dowoie uit aanmerking van «ijoe getrouwe dierflen- Het beefr deo Koniog ook behaagd om het beftuur van Ciudad-Rodrtgo aan den Veld-Mar- fcbalk Don Philippos de Freiles op te dr«geo. De Kooine beeft een dekreet uitgevaardigd betr-.ffende de militaire comptabiliteit. Her zelve is vervat io ver-' .febside hoofdflukk en ieder in een aaoral artikels ver deeld. Het perfte behelst de daarftelling van een alge meen beftnnr der fioancieele adminiflratie des Oorlogs hetwelk onder de bevelen des Ministers van financiën zal arbeiden. Uit een befluit, door den Kooiog dezer dagen geoo meo blijkt het meer en meer, dat de gernchten aan gaande de aaomerkel^ke wanorde, welke in dit onge lukkig rijk zoude beftaan niet geheel van grond ont bloot zijn. Dit befluit behelst ooder andere het vol. geode: Z. M, de Koning beoois bekomen hebbende, dat io verfebeidene oorden lieden worden gevonden die fleeds hun welbehagen vinden in wmorde, die de rust verftnren; io 't openbaar zich gefprebken en kreeteo veroorloven tegen het wettig regr vao deo rroon en teo voordeele vat? de afgefch»fte coDftiturie en leugenachtige berigten verfpreiden, met oogmerk, nm zijne getrouwe onderdanen te verootrosteren wijders nnderrigt zijnde dat de veiliebeid der wegen door gewapende berden wordt bedreigd welke de handelsb»rrekkiogeo afbreken, eo de reizigers allerhande moetlpbh den rokk»nen beveelt dar, onmiddelijtt na het ontvangen van dit d?kr»erin e'k? hoofdplaats e?n»r rrovincie eene permanente M'1'taire Re^t^ank zal w -teo in?e- fleld, belast mer her te regt flfllen en ftrgffen van de perfpoeo, die zich ra den eerflen October 1823 b-hb-n *oen kennen to zich oog verder zullen doeT k-noec, ais vjjandeo van der t oon, of als begunstigers vin de voormalige cb^flitorinnele orde van zikeo. G -oemfe Regtbanken Zullen *1 ver r t reit ftel'eo rn IVaflen de fchijjvfrs v» blaaowboek esof ander der? i)ke Iht vervolg op de Kant van deze Bttdz,) - - -■ss D. *- Tl «V *0 5 oc' z? r •- n Z Cd t X 1 s 2 -o 2 «ri - O ai ■o trï U 1 f ox. a 0 w P w C C Tl Cl - C -G e <s O ït - s a -V 8> •3 0 0 V N V üJ c V JS <J s V Tv te Erf tu a i; 0 2 c e x» •j O r. G 0 a .3» "O j£ op -3 a a CO e &J <0 JZ -c c <L> X - c «9 c c X e 6 s> fcM w a IV "O Zr C S 0 s 2 jj -e x, u 1 f f o c c 9 X u. c O co Z JZ - p f <0 .M w S - -» 1 - ni «c Z r cn -n O cl v— co cc Z - S Q 2* •<-. Q C >o - i- sp Hl.® L, 2 c T oi >0 X3 D «O 0 2 CN •c No "O «T i O O -c j i 1 s - z 13 u M - V SJ a O u -3 CUL a tU Z - 3 j; S {-. c -e - Z, C9 O va .2 jd r - -o C .2 S mt o T Z c. 0 s ■o 5 - -s - D 3 «O 10 V Z 01 te a q= c s* -e 00 es Bi - c 5 ZL si N -3 m e S o o ca -re.*- ee g B - «O. c O 6 2 O -Sö si; ts -*» ft w E - L4- ZZ c= z. Q "O NO U «ra a o c E 3 V Cf- co 8^« o - O J» 0 O V T3 Q 5 ■Sï i va -o ad 00 a O w- J2 rS a -1 X T ~~Z i O ca O v G V V L- a f- D Q MS »- o C TP O T? u V 1 's O x cS 5 a E 2 O O O O 0 - 1 e e* O t3 S Z t tl o X V t eri o r* <v 3 c c <u X> KNS - e 3 W m C 2 C. V 'w c «o Pa l!>s Of - - ia o> u o n e,* o c o a B - - 2 5s s "1 Sr t T» x s s e 1 B< - e.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1