LEYDSCHE COURANT. sr. A0. 1824. WOENSDAG ZWITSERLAND. LAUSANNE deo 25 December. De Hser OviedoSchrijver van tent Gejchiedkundigt Voor/lelling der Volkerenwelke hei Spaan- fche Schier Eiland beoorloogd hebben dié Zich, reeds federt eeoige jaren, hier ophield, heefc Zich nolares naai Lyoo begeven» om daar eeölge vao 2$Joe Werken te verfpreideni doch hQ werd daar fpoe* die door den Prefekt van bet Fransch grondgebied af- gewezen en over de grenzen gebragt. In Geneve glog heiden Schrijver niet beter: ook van daar ver dreef hem de Politie, eo hij is thans weder bier*. DUITSCHLAND. FRANCFORT den 31 December. De plast- fen Bieberlch en Moabocb maakteo te ftmen eene Evangelifche Gemeente oit. De daar wonende Katfeoiijken waren tot nog toe genoodzaakt, in bet, van daar een zjnr afgelegene Wiesbaden ter Kerke te gaan. Thans leeft Z. D. H. de Hertog van Nasfan bon zijne eigene Hofkapel, in welkeo elke Zondag de Evaogelifche Godsdienst gebonden wordt, ook voor het gebruik van lüonen eerdienst toegedaan. HAMBURG den 8 Januarjj. De Heer Hanfenwelke den Heer Profesfor Schumacher in Altona in zijne fter- zekundige befebouwingeobtyftaat, heeft de Komeet, gister ochtend bijna 249 gr. opftflgiog eo 23 graden io noordlijke afwijking waargenomen. De Komeet gaat, regen één ure des nachts, io het Noordoosten op, en om vjjf oren des avonds in bet Noordwesteo ooder. Zij is zeer goed zigtbtar, heefr eeneo Zeer beperkten kern en eeneo fchQf vin bjjoa vijf graden. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN der j JsnnarfJ. De Koning heefc deo Majoor- generaal Sir Benjamin iPOrtan lof Luifentni - gouverneur vin Dement!) en Esfrqueboea .Sir Hud jon Lave, wnr- fchijnlijk dezelfde welke zoo betucbr f. zewordeot door *ijne bewaring vis Napoleon op Sr. Heleoi toe Gou- veroeur •commindant eo Chef van her ntl.nd Ami.n. benoemd* Hei Parlement moet Zlcb bij de opening der saoftaaode dieting bezig bolden met eene Acte, betrekkelijk de vermeerdering vao verfchllleode Regemeoteo. Uit deo officieelen flut der publieke lokomlteoge durende het laitflc vierdejairs, blökr dat dezelvea meerder bebbeo opgebragt dan io dezelfde drie maan» den vao het vorige jaar behalve echter de zoogenaamde asfesfed tutuin welke eese aanzienlijke vermindering gemaakt wai. Alle voorname takken van inkomften, 200 als de Donanen, Accijofen, bet Zegel, de Poste llen es de vetfchillende andere regteo hebbeo eene Vermeerderde opbrengst opgeleverd. De inkoroden van bet vierdejaars voor bet gecoofolideetde fonds bebben 3.104,773 pond Sterl. meerder opgebragt dan de uitga ven voot hetzelve, zQode 3 millioen meerder dan het. overfebot van dezelfde drie maanden van bet vorig jaar, 3d hetwelk echter de nltgaven voot de rednetie der satlooale fchuld omtrent n millioen meerder bedroegen dan die van bet na geëindigde vierdejaars. In het ge. beelelaatlle jasr bebben deinkomfleo S30 ooopood Sterl. minder bedragen dan in bat voorgaande, betgeeo roege. lebteven moet worden aan de vermindering der regteo op Kerke Dranken en aan de reductie, welke alsroen de asfesfed taats bebben ondergaan. Maar de Douanen bebben daarentegen éëo millioen meerder opgebragt «bet Zegel, de Posterijen en de verfebiilende todore regten hebben ook meerder dan io bet voorgaande jaar opgeleverd. Gednrende het Iaatfle vierdejaars bebben. boeleer ook de genoemde taxes minder bebben opge- brsgt, echter in bet gebeel de lokomflea 3*2,000 pond Sterl. meer opgeleverd dsn in hetzelfde vierdejaars Vao i8sa. Zie bier, wat men nader vernomeo heeft omtreot het jefebil met de Chinezen.- Toeo de Thamesbet Schip, dit io de voorleden week van China terng gekomen la lo bet begin van Jung op de rivier van Canton arri veerde, kwam er Iemand van wegen den Onder-Koning ,ao bootd om te vragen, of hetzelve de moordenaars bad medegebragt der perfonen, die door bet febieten vao de Topcmt wareo omgekomen en of zij overgeleverd «ouden worden, teo einde door de Chinezen ter dood ae wordeo gebragt, als zijnde dit de bepaalde voorwaar de, op welke Zi) hadden ingewilligddat de handel we- dei opgevat wierdeo zijnde men overeengekomen, dat de zaak aio het Engelscb Gouvernement zoude wordeo voorgelegd en de fchaldigen met bet cerfte Scbip vin N'. 6 DEN 14 J A N U A R IJ. .2 ^3 •o Z b o «M v «al b O O a O -a J* "O "O U 2 S «J O Xt 2 7* 5 8 2 s 3 „•os. •05 2 o P o> a rz O am 2 a o 6 a x> a «5 - a s s - o S t ja o •S w a 41 s o Oft r; a s 8 s s 5 E 1 0 3 O s D o, o Z J* <3 2 w. 0 ■s 3 5 5 ■O X5 JB 8 2 a 8 io -s '.r -o *8 2 5- B *3 Qfi 2 "Z X> a, O ai »o CS X 33 o 3 2 1 -a rz 5 s g.3 0 S 3 S to M <u ja Fm F 5 h-t faizoen naar Caofbti tonde terug keereo. Dé Commandant van de Thames ontdook die vraag, door te zeggen, dat zijn Scbip niet het eerrte vin het faizoen maar het laatfte van het vorige was eo op zijne reis vertraging bad ondervonden. Hiermede fcheen de Doder- Koning genoegen te nemen, toen de Sombayt hetgeen wezeol^k bet eerfte Schip was, op de rivier kwam en de Onder-Koning zjjne vraag deed herhalen waarop bij geeD voldoend antwoord bekwam, hetwelk deed twjjfelen, of dat Schip de lading wel zonde mogen in nemen. Het was óodertusfeben naar Macao gezeild. Volgeoz brieven van Nsw-York heeft de Heer iVebflet in de Kamer der Reprefenranten een voordel gedaan, om een Agent der Vereenigde Staten naar Griekenland tc zenden. Hij zeide, dat bet zijn voornemen geens zins was om de Kamer io een der oorlogen van Ëoropa te willen wikkelen; maar dat, dewijl de Prefident in ztJoe boodfehap verklaard had, dat de Grieken da goede meofchen der geheele befebaafde wereld voor zich hadden eo de invloed der Turken op hao land ge- heel verloren was, bet hem voegzaam toefcheen, dat bet Congres ook eenige maatregelen in deze nam; te meer, daar de belangen der Vereenigde Staten In de Middelandfche Zee meer of min door de gebenrtenisfen van den oorlog konden lilden, en hij voornamelijk be* oogde, om aan de vergadering de gelegenheid te ver- febaffeo, van bare gevoelens openlik te uiten teDgnofte van dat heldhaftig volk, welks opofferingen het mede lijden van alle edeldenkenden zoo zeer verdienden. Zijne voordrage is ter tafel nedergélegd en zal weldra het onderwerp uitmaken der discusflen in de Kamer. Het Engelsch Mieiftrrieel blad keurt dir voorftel geenszios goed eo begrijpt, dat het niet behoort aan genomen te worden, om dat bet zich herinnert, dat bet zendeo van diergelijke Agenten naar de Gouverne menten van Zuid-Amerika gevolgd ia door het erkennen der onafhankelijkheid vao die landen met Griekenland zoude bet misfebten niet zoo gaan; maar btf aidiea de Vereenigde States zich kanten tegen allen tusfehen- komst in de zaken vioAm"Jfc-v'n «ie zijde van Europa au /.q zich ook behooren te onthouden van alle bemoeiing met die van Griekeoland. De Amerikaafche Couranten behelzen allen aanmerkin gen op de boodfehap van den Prefident, en maken daar uit op dat er met Engeland onderhandelingen begonnen z|jn tot het aangaan van eeo tractaat van offenfive en defenfive Alliantie, ten voordeele der Onafhankelijk heid van de nieuwe Stated van Zuid-America, Er loopt een gerucht, dat men tijdingen heeft van de Kaap de Goede Hoop, volgens welke het nieuw erablis- fement door eene groote overftroomlog fchrikkelfjk veel zoude geleden bebbeo, In het vorig jalt zijp in je Stad Londen en bare juris dictie geftorven20,587 meofchen, waar van 10,455 van het mannelijk, en 10,132 van het vrouwelijk geflachr. Onder dezelveo bevonden Zich vier perfonen, die den ouderdom Van 100 jaren hebbeo bereikt eo eeo van 102, eeo van 107, en een van 109 jaren oud. Onder de over* ledeoen zjjo er tl8 verdronken 39 verbrand, ai ver moord 6 vergiftigd24 zelfmoordenaars t van honger geftorven, en S door het onmatig gebruik van fterkeo drank omgekomen. Heden zijn de 3 per tents geconfolideerdenvoor re kening» 88 en 3 vierden, en tegen Februari) 89. FRANKRYK. PARITS den Januait). De (toning heeft heden aan den Marfcbalk Gtaaf Molltor en aao den Marfchalk Seult, Hertog vao Dalmatieeene particuliere audiëntie verleend. Z. M. heeft InsgelQlts deo Aartsbisfehop van Parijs ontvangen. Ten dén ute heeft de Prefident van den Raad det Mloiaters met den Koning gearbeid* Alhier li, heden, In het .licht veifchenen eene nienwe brochure over de aanmerking vin de leening der Cor tes. De titel is i „Eenige ssnmerkingen over het KoniokltJk bedilt vso den 19 November 1823 en de bereberming, welke de Regeling der Frsnfcheo fchol- dlg is san hun, welke, ingevolge der leeeiogen van 1820, en 1821 fchnldëlfcbers van Spanje geworden zijn." De Schtijver is de Heer Delhermev^ormsllg lid vso de Kamer der Gedeputeerden en van de Komoisfie tot het Budget io de zitting van 1814. Hij meent, dat Spanje, over het algemeen de leening moet erkeooeni wtot pelleld, dat-3e Konin^.tnen niet wss vt^ geweest, winneet bi) xijne toeftemmilig gif, te o is bet nogtang Het rernolg op de Kar.t y*n due Blad*. O u O st a Jp s 2 51 s fü* 2 O. u 2 a ■5 5 M O ?S 5 s S. - TJ O tu cx - "O o. O W 2 5 2 h 5 S Is B - 0 -O 2 o =5 - u o a s 2 u u "O o ja X F 5 ja -g - «o •s« ei; w q/ 3 t l 51 5 2 ~o m *S M S 9h -o Z "T3 B to Ct 2 §•- S - - - 0 "2 B S m ca O t> J B -S C X9 *2 5 2 o ■5 f 'S B v 2 .t; öc c S n a> 2 M O j- T7 S u V-S - 2 5 e iï S 5 8 - S T3 S M J 2 a (U S K. 4» Öfi 0 M '-o H Ja j* o - 5 2 S F 13 a> <u w bi o v - 'Z dd U JJ D S F -O w -O O v, o D if a b, m a J2 0 'S T n •S 3 h O ^3 Kp -W X? W 5» 2 v S 32 x> W 3 -o sü S B "2 - :s« 3 Z o D w O Q O <B a aa h g s - 73 ■-* - B 2 5 oiS cn y a *e U O x S 2 u tS J3 W O Xf O 4^ tu a sa w 9 T» O o t> XF 10 M -O S -S I A s a s q 2 -S f ja a z O O 0 2 .2? 8 it o a M a 2 B "O T3 il^s lila |l! -o a d a M ■Z a_ «J T3 O tic t> o 2 j; 2 S W va f- id *0 tm a-1 5 - S B ■O o - 9» ra 2 ■O S S O M - o *o S 2 O m <u tE 2 2? F "d d jj Q <u v r Q- E .Sf 2 9 J* a; 0-5 «I 5 a 2 o a o - SU! Q O -o 8 S I V 8 8- M S M p -2 a X <a z: o -o "ÏB a e 8 Sn® s 2 ,s J® XI - O U Sr"" a - a. ■a - a p p 9 2 .c -a -T - s 2 t» J3 k

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1