is; I ra ra re 0 re re to o- ra ra - 33 3 'SC- *o o N - ■§5 I" a 3 a> 2 j? •S a 1 t> Vï >a 5 2 I e.«ö M a^a -• a m .t n o O S2 ssIa-SSs =r a a. cl- o O- <1^0 ?5f53 SH TO o ÜL -» °«2.ft.2n>r2 E-. :r o "1 rt .-•-na a c g'~-« ?rs ■?sa?HaS Ce sa. O ra O, ro rt o. fl rc 3" a 2 s.ss; j D. u ra O Q g- i B f 5 2. - 3 n «re - 2 s o 2 O - re a.«> S.s.a-.5Bn3^ re 53 a er On ra «!"1 o2°S'~ °- E 2 2"- tr o- 2c2^»0~rr«' o-°^ - - tSra-rt0* '2. 2 sT a «iissss-ss? S-3 S 2 s S 5 S 21 o a'° 2. q 2. OBf'ïi*5" O JD» ET a ,2 TO Q. 13 ra "O '"«"E °gg-|»8S- ra o •-* O o a O -.ra o n O re cl ra 5» p. y ra ra n O »- O i*r o O _°:j -p?~ 1 G rc s S tL O VJ "3 T3 O O -n' rt> - - o »r pr fco •fc «3 £- J- S <T*Ö 11 f r O I ra 3 S- a »C4 "O o; 8? S <5 -' a k n - g - 2 - o 2 H b rs 2 P3 s; S.- 2 71 s.s:s a N - o O. 2 ra ra ra K a 3 i v: co ra J} s» O- rr - cr pr cs -» ra o -» H HJ m -■H ö'S j's aH TC (13 o ra jrj c o c ra 0 zr ra o. 2. Q. 2 "J c w t T 1 2 ra ra CL t-r, t a E ra o* a O. O r* 0 O '-i*. 1 a<7 -° 3S G* i° 5-„ 3 tfl a. ra -« K"i— «2 S - B a: 3" 2 co - O. 2 r,^N - 3 »«3 o; g 02 i-l S.— 5 2 O 0 i B - re S- ra* 11 0 P F Wre O 3^ rê a? r Ci E 33 - S 5 Q. S a 2, Sr a E:.- f-s - O 3 n 5° O T j» *n O t"z 3 2 ra 2 C3 B m o ra 5 - 03Q w n. ra a O* 3 *o o^tza e- 22 o, B ft: •"EO-ff -2«Srf ►-ï"ra - o ra e w o - O a Z ra gtn ra 2 S ca Z. ra B o. Z? ra H- - z psj =T 3 ra ra - 5. O T3 g r ra 5? o w o r O O w TO n a m ra J A - B* o ra ra ra O ra 2 ra o. o w r pjo. a "o sa Ca b o ra 2 5>* - -< n R O ra TO B O JS S I M ra O re Sr'Dj —a O* n 2 B o *T3 a. JC BW E?u» 2 E< ^2"- c 5 S 2 E ra rr re •j p3 3 SoS??* =T 2 5 B O O* J 1 O n' w - O »t JOS> j? d ji3 pd2.HU ra c a S -■ö - DO S 2 55g 5» I N N RO Q.O ff f"8 K» >2-«2.S.ILraB2<:a''05:ra 2 L^d< •fi Ü;?;s i" S n,5-2"2*«b-=!ï^'» f. B O a'Si":»;;»» s r» B-« Q.W-.3 CT CL «raOijap-, ra v» Jz ra ra ,ra ra •5■3 3 Si 5 - 80 oS°"D-.. s s-g ca5 |3 n FÏSHÏ'; S 5<;; S^to - ?»3<:a5.»ag C C Oj-riraaranOC^** -O cr a a o. _s 2öe-£-">oO_g-?so J b a ra. o IT."aci0.acr(-.o C a H "O a' O raC,Ja ^3|-N^!4i5ï?s: o b> ÏT 12. a -n Q &Na 5" o „K0,0 - KSS;isï°N ra o. Q. S o d S ra ra to a O 5 n ®2. n O.* 2.C5 S 2 ca. <S2* C?^««Ss3raO S!s£-S.b1?2- B™ 2 eU ro o ra 0 H »:o °S:;s»a::; ra3 o D. ra. D-2 O o» w a S i I B m It O I 2 5? P5 ETtJ K.ra 2 O - pj- z; - a o ra rr a|> 3i 9- kirfen v^i ¥coen GfRcfcr vsd her marlffme oefiïeweze* II. C DupbuirgeVome» vvsar in, wepens Roslard, Z^f-r hc-largr^ke cpmerkirgeo vooiknBt°n. D° fïeer Dupin prils r de oogmerken, met welke deRosfjfcbe R.egeriog de onde/fcheider.e volkeren ooder haren ScKepce'r weer te vereerfigen, hare veroverlogfen nit te "b'rniden s* re onder- boo'dc-ö. vindt die bedoelingen hoofdzakelijk daar io gelegen dat zij allen dezen volkeren hunnen Godsdienst bünce taal, zeden en gehrniken, die van eeoe oude her komst zijn gelijk bij de Polen en Fiooet laat behou den. 'Bijzonder fchets'-e h^j eeo 'zeer levendig beeld van de gewigtigheid der opgerigte militaire kolobien, of lie ver militaire-kastenzoo als hij ze noemt, waar door Rusland, wanneer zij tót (land zullen gebragt Z^jn drie millioeneo krijgslieden zal verkrijgenvan welke de Keizer op'êene enkele ukfffe, ten miofte '1,500x00 man zal Ifnonen laten msreheren. De rot hier opperigte mililaire koloniën tellen 40,000 Soldaten. De Heer de Pradt zoekt Rusland, bijzonder door eeoe barbaarfebe magt gevreesd voor te fteilen. De Heer Bupin daar en tegen beweert, d?t Rusland bijzonder als eeo befchaafd en ftaatkuodig Rijk alle opmerkzaamheid waardig is. Over het algemeen bunnen Daar z^jn gevoelen, de vorlkeren hcnoQ oe^f hackelijkbeid en eer niet langer door een denkbeeldig, of afgefmeekt evenwigt behouden, maar ZÖ moeten hun geluk voortaan in eigen krachten, voorna melijk io bet zedefgke zoeken. Over her algemeen (lelt de Heer Duf in met opzigt tot de befebaving Rusland beven Oostenrijk Onder aodefé kostbare voorwerpen, welke de Heer Cuillrtudnit Egyrte. beeft medegebragc munt uit een zeer fchoore Mamiewelke eece vergulden krooD op bet hoofd heeft. Op den grood van de kist of van det) i'arkofaag, waar io dezelve ligt, is een dieren kring g'êteekend, welks figuren zeer naar den dieren kring van Denderah gelfikeo. Op het defcfe! van de kist is eeri b^oa uitgegaan Griekscb opfdirift ee de naam Peremecon. Dewijl deze Muraie ontrenend zwaar was vermoedde meD dat zich welligr in dezelve eenige baodfebriften op andere belangrijke -zaken zouden be vinden do'cb men beeft, bij de opening, niets gevon den. De Heer Cailliaud opende, hierop, eeoe tweede Mumiewelke door de wflze der balzeroiopwelke tot bierroe van alle bekenden afwijkt, eeo bijzonder belang verwekte. De 5pCrs. zflb 93 1* 30 C.de Bank - Actiën 1620 fr. NEDERLANDEN BRUSSEL den 4 Januarfj. Mijn Heer de Baron Nagels welke zijn eervol ontïlag, als Minister van buitenlandiche Zaken beeft bekomen, is heden avond van bier vertrokken nanr Londen. Z. E. Lord Clancarty is beden, tegen dén middag, In deze Stad aangekomen uit *s Gravenbage. j[n den nacht tusfehen 31 December en I Jan'mrïJ, is aan her Kantcor van Registratie te Turnhout geftoleb dé fora van f 1200. In bet Orakel leest men dat de Heer Verhuist uitBrusfel Kw ekeling van her Athenaeum te Geor en Kandidaat in de Wetenfcbappen aaD de Hoogefchool van de-zelfde Stad, de prijs heeft behaald op de vraag voorgefchreven door de Univerfiteir te Leyden Theoria de maximts en minimis èxvUectur el variïs exemflis illtjfretur. De Heer Verhuist bad eenen geduchten mededinger aan den Heer IVerdham Student te Leyden* TerwÖ1 in alle gedeelte vab dit Koningrijk de w^ste maatregelen genomen ztJo, •«erfDreidiog der Koepok inenting febijnt het dat zulks bet geval to irrankrijt niet is. Mpd beeft reeds gemeld, dat de Kinderziekte, in den afgelopen zomer, groote verwoestingen te Metz Rijsfel en In verfchillende andere Steden van Fraosch Vlaanderen beeft veroorzaakt; thans rigt deze affchuwe- JÖkeziekte talrijke verwoestingen inNormandiën en vooral te Caen «po. De Fraofcbe dagbladen beklagen zich, dat er nog lieden beftaan, die hHnne vooringenomenheid tegen het gebruik der vaccine, waarvan de heiljiaamfte uitwerk- felen zoo algemeen bekend zijn. nog behouden. Het was in I-80I» dat, in geheel Fraokrflk en in Belgie de Koe. pokioëntiog werd ingevoerd het Keizerlijk Gouvernement had niets verzuimd, ten einde deze behandeling in bet geheele Rijk te verfpreidenen de uiifhg deswegens had VólkomeD aao bet doe! beantwoord. Ook in de. Zuidelijke Gewesten der Nederlanden wordt dit heilzaam middel algemeen gebezigd om deze pesthefmetting voor te ko men en zelfs fcbaamteloos veroordeel to onkunde zullen niet in üast zijn de wel beraamde maatregelen van Zijoe Majesteit en de edele pogingan vao de voornaamfte en ver- ftaodipfte Artfen regen te werken, 'b GRAVENHAGE den 5 Jannarij. De zitting van de Tweede Kamer der Staren - Generaalwerdc heden middag ten half cén ure geopend. Metden Prefident waren er 88 ledeo tegenwoordig. Na het refutnereo eD goed keuren der notulen van bet verhandelde in de zitting van eergister, doet de Heer Coppietersnamens de Commisfie tot de petitien verflag op eeD aan de Kamer ingediend ver- zoekfehrift van distillateurs van brandewijn uit aardappe len in de provircie Luik, daarbij hunne belangen te kennen gegeven en verzocht hebbende dp daarftelling van boogere regten op den invoer van buitenlandsch gedistil leerde fterke dranken. De Commisfie advifeerde tot het nederleggeB van het gemelde verzeekfchrifc op de griffie, ter inzage van de leden. Dè vergaderingsfeh toet de?* cè'oclufi* vao brt rap port vereeöfgfcnde befluit tevens op hervoor«eft elde ;aa deD He r de Stazfartdoor eer.i2e leden order/lcond tot het doeo drukken en ronddeeJeo vao bet ia dezen uiraebragt rapport. VervoigeDS gaar de vergadering over ?or de op he3eq aan de orde 'géftelde beraadflagin?en over tft?! 13: in uitvoerders van uiterflen wilshefchikkingent::>f 14: van het regt van beraaden het voorregvan boedel-bs» fchrijving en titel t^; van het aunViarden -n vu werpen van èrfentsfen allen ui'ojakende esa gedeelte van het Ilde boek van her burgerlijk Wetboek. De Heereo Nicolaï en van Combrugghe fpr°ken redsvos- ringen nit, 'tot tnelichtio? eo ten voordeelt der groodea en bepalingen van de io deliberatie zijnde titel?- Daarna voer^o npvol'gelfjk Over dezelve het woord de Heeren van Asch van IVyck LiefmansKemper en Beelasrts van Blokland Niemaot meer het woord gevraagd hebbendeverklaart de Voorzitter de disciisfieo g iljten. Tot de (lemming voor eiken der drie in, deliberatie zijnde titels afzonderlijk overgegeven zijode worden dezelve allen aangeoouieo te weeteo; titel 13 eo 15 met eenpa righeid vao flemtneo, eo de 14de titel met 82 ftemöisa vóór en s regen. Deze dr-ie wetten zullen aan de Êerfte Kamer worden gezonden zonder refumtie. Wo'den gelezen drie algerneeoe rapporten der centraid afdeeling omrrent de na te melden ontwerpen van wetten: 1. Dat, betrekkelijk de verboogioz ?vao de regren van invoer op eenige goederen en waren van FraDfchen oor* fprong enz-. Dit verflag loidt, dat géenè der afdeeliogeo op bet voormelde ontwerp vaa wet eeoige aaninerbingen zijn gemaakt. 2. Dat, vastflellende ee'nigë vsrandericgen ia fomthige "artikelen van het tarief der regreo vaD in-, uit- en door voer van goederen en koopwaaren. En worden de beraadslagingen over de twee voormelde werreo aan de orde gefteld tegen morgen. 3. Dat over ttoee titels, Ye weten den ïöden en I7den; van het I ld e boek van het burgerlijk Wetboek. Beflo- teo dit algemeen verflag te doen drukkenen ronddeelen voorts deberaadflagingen over de getnslde twee titels aao de orde te ftelleo tegen Donderde den 8Reo dezer maand. De Commisfie tót de petitiën bren?t vervolgens nog oncWfcheideo rapporten hithij rot a 'e h^rer *nedeledee de Heeren Heemflra 'van der GoesCoppieters en Loop. De vergadering, zich -net conulv.-jén der rapporteur® vereenigendebefluit tot net ne'eM 'ggen ter griffie dec in gemelde rapporten betiatdèid? 'rekè:ten. Ten balf vier ure wordt d? er^aderiog geadjourneerd tot morgen Dingsdag, tèo haf? T2 ire. Men verneemt, dat op bet 1 a'tle dez?r week de bei de Kamers der StatenGeneraal namens den Koning zullen gefcheiden worden. UITTREKSEL uit een BRlÊFva» AMSTERDAM deta 3 Jannarij. Sedert eenigeo t'fld houdt de algerneeoe aan dacht alhier zich bezig met deoieuwe voorwaarden van den Handel. Reeds lang zag men met leede oogen de Koop» handel zich van deszelfs oude zetelplaats naar andera Steden verleggen; men zag in. Hamburg vooral dagelijk® veele rflkheladen Schepen binnenkomen, daar deze Stad er jaarlijks flechts weinige mogt tellen. Dit deed veel® Kooplieden alhier naa: de oorzaak van dit verval omzien; en meD meende hetzelve gevonden ce hebben In de Con ditiën hij in- en verkoop plaats hebbende, die in vergeljj* king vaó Hamvt'g zeer bezwarend, worden afgefebetsr. tvien vcrtiectooe zien «irccc?* rfen Handel te ?zien herle ven wanneer fbchts de oude Conditiën werden afgefchafr. Eenige der eerfte Zeehandelaars riepen biertoe de hulp en mèdewerking io van de Kamer van Koophandel en F&brij® ken, die zich daartoe dao ook gewillig leende; eo om trent aebt dagen Voor Niepwejaar de flotfomharer werk zaam^eid in een uitgebreid tarif van Conditiën van ina* verkoop van goederen aan de Beurs van dmflerdain bij den Boekhandelaar H. Blikman io het licht gaf. Doch wel verre van hier door bet doel bereikt re hebben, verhief zich van allen kanten een gemor dat men de eerfte hand fDet vtrvnle oO de kant van deze Bladx.~)' 1291e KONINGLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Z F. S D E KLASSE. 19de Lijst, N°. 48Ó7. en 1.0174, ieder een prija Var? 1000. aofte 251211000 21 Ie13337 1000. 22de Geene. Getrouwd: C. S. BECHSC HNYDER, van Leyden MET S. M. VAN DER. PLAAT, van Amflerdami BATAVIA den 24 Augustus 1823. Heden overleed alhier, In den ouderdom van ruiru 29 Jaren, Vrouwe GERTRUDE SEBALDINE LÜCHTMANS, geliefde Echrgenoote van C. W. H. VAN KAATHOVEN. LEYDEN 31 December 1823. ra C ra O a ex a re to - - - "N re -t n o. Q. e re re ra 5 ra o S wo aB pa x~ S-S S *n: ■_.7>Z I« O» 2 re cr 2 0 °?p .«?o C X 3 re cr 03 S LEYDEN. SIMON NATHANS DENTZ, ffoftandmsester van Z,. c.I. den Koningvan Z. K. H.den Prins van Oranje entevens van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden enz. enz. ene. verwittigd zjjoeGeaboooeerdeo en verdere Beeunftigersdat bij op aanftaaode V'tfdag den Q J^nuar^ te ("preken of te ontbieden zal zijn bij van den Heuvel, in de Gouden Leeuw op de Breedeftraar alhier. Die gemelde Dentist confuleeren willen worden verzocht zich in t^jds te roeldeo of daags t- voren de Adresf°n rezeodeo, ls woooaehtig te Amfterdaui in de Hoogftraat No. 7 alwaar bil afwezigheid de A(?aire door deszelfs Broeder gecontinueerd wordt. Men prefenteert UIT DE HAND TE KOOP. om tegeo primo Meij 1824 te aanvaarden, een HUIS en ERVE voorzien van zeven Kamers. Keuken. Zolders. Schuur en verdere Qr, mmoditeiten ftaaode en gelegeo op eed der aangensamfte Grachten bionen de Stad Leijden. Te bevragen b(j P- WILLAERT IN COM P., Mr. Timmerman op oen Ouden Rhijn, te Leijden voornoemt. PUBLIEKE VERKOPING te WOUBRUGG Es Op Woensdag den 14 Jaruarij 1824, des avonds ten 6 ure* precies, in bet Huis der Gemeenten van Woubrugge: Van twee HUIZEN met TUIN en ERVEN, ftaande aan oe We^ zfl 'e der Woudwateriog ïn den Dorpe Woubruege voornoemd, (zijnde het eeoe Huis zeer gefchikt voor eeo Winkelhuis"); banevens eenige perceeleo WEI» en HOOI LANDEN. gelegen io de Ouwendijkfcbe- eo Boepolder, ec vonrrs ten perc?el VEENLAND en WATER gelegen in de Veenderij des Veeoderpolderonder Woobrugge meergenoemd breeder bjj geaffigeerde Filletteo omfChrêven. en Dader onderrigtiDg te bekomen bij den Notaris C. KEMPENAAR, redderende ti Woubragge meergemeld ten wiens nverftaan gemelde Verkoop zal gefcbiedeD. B0 J. J. THYSSENS en ZOON Boekhandelaars te Leyden is -.redrttlrr en alom aan de voornaamfte Boekhandelaarg Irt dit Koningrijk verzonder: IETS aangaande de TOELICHTINGEN van Mr. W. BILDERDYK betrekkelijk de Bezwaren tegen den Geest der Eeuw van Mr. J. da COSTA, door den SCHRIJVER der ZEDIGE BEDENKINGEN. De prijs is 80 Cents. Te Leyden bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER ssk ZOON, op de Breedeftraar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 2