w N. - - u m. A®. 1824. LEYDSCHE WOENSDAG N°. 3 IV «J u X1 - r> fc. JD i- 1 oq -C o O C3 j= I 1 -So- «3 a> m 5 o COHRANT. f-'f - -' s bfeyN/j- JANUARIJ. tj «J 2 *1 o O a *J rt Ï1 61 KENNISGEVING. BUK GE ME ESTER EN DER STADLEYDEN. geler op arr 51 eo 52 der Wc: vao 28 Junij 1822. Staatsblad No 15, op het Perfoneel; gezic-n den brief van deo Ontvanger der directe belastingen dezer Stad bondende aanvrage tbr kennisgeving. Maken bi) deze aan de inwoners dezer Stad, bekend: Dat de Ontvanger der direc;* beladingen voornoemd, aan dèrzelver woningeovao den 2 Januari) 1824 en volgende dagen zal doeih bezorgen een befchiijvings- hetwelk irhoüdt eene korte fchets van de grond- Hagen der voorco mde belasting, zijode: 1°. De buurwaarde„ 2°. De deuren en venders. 3°. De haardftedeo. 4°. Het mobilair. 50. De diersiboden, CB rt®. De paarden bij welk hiljerwaarin deszelfs verpligting jegens %R0k$ febatbist. in betrekking tot de belasting, zal worden opgegeven aan ieder irgezeteo. de noodige vra- gen dienaangaande ter beantwoording zullen zjjn voor» gefteld, ren einde hij hetzelve, met de meeste naaow- kcarigheid invulle. Dat acht dagen na de uitreiking van voormelde bil- jettea, dezelve, ingevuld ojd de woningen der inge zetenen, van wege den Ontvanger, zulleo worden af gehaald, ftaande het echter aan ieder vrg de invulling te doen veTtigten eo het biljet zjjoentwege te doen on- derteekeneD door den gemagtigden des Ontvangers- Dar de ingezetenen, welke bij de befch ijving geeo biljet zullen hebben ontvangen volgens art 62 der wet, verpligt zijn binnen acht dagen na den r0d tot de op- haling vsstgefteld "een biljet ten kantore des Ootvan- gers te doen afbaJen en behoorlijk ingevuld, terug te bezorgen. Dat de nalatigheid iu de invulling binnen den bepaal den termjjo, als ook onoaau wkeorigheid of valscbheid in dezelve, ten gevolge zullen hebben de toepasfing der boeren en peoaliteiten bij art. 63 eo 64, mitsgaders bij art. 85 tot 88 der wet, vasrgefteid. Terwijl, eindelijk, tot narigt der ingezetenen, met berrekking ror de berekening van buonen aanflag in de deuren en venstersaan hen wordt geadverteerd dat de bevolking dezer Stad bedraagt een aantal van 29,839 Zieleo. Wordende een iegelök mits deze aangemaand, zich ten ftipfte naar de bovengaande bepalingen te gedragen, ten einde, zoo veel hem berreftde orde en naauwkeu- rigbeid in de befchrQving van voormelde belasting te bevorderen, en zich voor febade te wachten. Eo worden de ingezetenen bij deze al verder geïnfor meerd dat het werk der hefchrtt vincr i« her o* voor 1824, almede ten zelfden tiide zal claats hebben, tv alzoo namens den OrtvaDger voornoemd, met het be- fchrövings - biljet Per/one eleen befcbrjjvings biljet van bet Patentrtgt aan de belanghebbenden zal worden uit gereikten beide die biljetten, ook te gelijktijdig wor den terug gebaald; alles onder verdere berrinnering aan de patentabelen van hetgeen teo deze opzigte is voorgefchreveob\j Notificatie van den 27. October jongstleden- Eo opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwen de, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt alomme waar zulks te doeo gebruikelijk is. Terwijl een afdruk zal worden medégadeeld aan den Ontvanger der directe belastingen tót deszelfs informatie. Aldus gedaan en gepubliceerd b0 H. H. Burgemees- teren der Stad Leyden, op den 31. December 1823. J. G. de M E Y vt. Ter Ordonnantie van dezelve, P. A, jd u PUI. N NOTIFICATIE. ATlONALE MILITIE Ligting van het Jaar 1824* Oproeping tot de Iofchrjjviog. T^URGEMEESTEREN DER. STAD LEYDEN. gezien •*-)hebbende arr. 51, 52, 53, 56, 57. 60 tot 63en s66 der wet, van den 8. Januari) 1817, als mede art. der wet, vin den 27. April 1820, Brergeo bjj deze ter kencisfe van de Ingezetenen de zer Stad, dat de iDfcbr^ving voor de ligting der Na tionale Militie van dit Jaar gefebieden moet van de zoodaoigeD, welke geboren zjjn in het Jaar 1805. Dat alle Ingezetenen zonder onderfebeidwelke re denen tot vrijflelliog van den dienst zij ook zouden Bnogen hebben-en of zij zich tegenwoordig of afwe gend bevinden, verpligt zijn zich te doen iofchrjjven; dat Ouders, Voogden, of Bloedverwanten, in dezen voor hunne naastbefta&Bdeo of pupillen mitsgaders Re. genten van publieke Gedichten, voor de onder hun beheer Baande, de belaogen moeten behartigen, door de bij de wet gevorderde opgive te doeneo daarvoor Verantwoordelijk zijn. Dat onder de Ingezetenen teo dezen ook worden ge- jrekend de Vreemdelingen, die den zetel van hnn vermogen of hun verbI0f in bet Koningrijk- komen vestigen; alzoo zg even als de Inboorlingen. Verpligt zijn mede te werken tot de gemeeofchappeljjke verdediging vao den Staat, welke hnn veiligheid en be. fchermicg verleent. Burgemeestereu roepen dien ten gevolge op, alle de in de rerroen vallende Ingezetenenom te compareren io de Borger - Hoofdwacht Op Donderdag den 8. Javuarij 1824, Des namiddags van 3 tot 5 uren, de bewoners van Wijk 1 2, 3 en 4. Op Vrijdagden 9. Januarij 1824, Des ncmiddags van a tot 5 uren, ae bewoners van W0k 5 en 6. En op ZatartjdgGèn 10 Januarij 1804, Des namiddags vat? 2 dot 5 uren de bewoners vstï Wijk 7 eo 8. Vermanende Bargem»:sreren wel expresseljjk de be langhebbenden, zich,/door getrouwelijk op. te komen, vri) te waren tegen ,oe nadeelige gevolgen, welke uit nalatigheid io deze* onvermijdelijk zouden voortvloei- jen, de boven oppegevene tijdsbepaling io her oog »e houden, en bi) de infcbrjjving zich te voorzien vao hunne d'oop-cedul, als uiede fcbrifceljjk op te geven hunne woonplaats, eo het w0k en nummer hunner huizen; reB einde bierdoor voor te komen ds onaan genaamheden, welke voor de ibgefchreven volgen moe. ten uit eene verkeerde fpelling van den naam, of een abuis io de opgave! der woonplaats, waardoor dik wijls de ingefebrevén re vergeefs worden gezocb/'bij oproepingen, welke voor bu» weZeoljjk belang gedaan worden. Zullende er, vao heden af, ter Secretarjj gevaceerd worden ter afgifte der doop - cedullen vooir diegenen welke binnen deze Stad 20» geboreo *s mor gens van 10 tot 1 ure. Aldus gedaan en gepubliceerd bij H. H. Rurgemees. teren der Stad Leyden, op den 2. Januari) 1824. G. de M E Y. vt. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. du PUI. 2 e v - «1 S "O 5-° S.=5ï® ifi "J I I - M O r ó- - N J* a 5 S *2 gr- S tu o S - w a> a - v. v 'B «rt t* 9 JO p O S Q <S 3 M c SU 1 *T< 2 o k s sf «4* 8 a k «O S ej 5 5 tos -0--0 -5 X P •- w R - 4> O® .T3 Sri-S öoej,£2 D bt u R O «o o a O ■D "O w - j C Ï7 C CT r 0 1 iï»!"!"?tiï:ï t ïïc "-=25as S-e o V <üt»tr o ui ft u u 2 n s q u«> - <u O o p «a p - iC* O _M e C- 4/ -it Cl M •O a Z. ^3 V -T3 zz g,- s 'S 0 e w oi»3 o 1. 2^ m «a--®:;;? sS a - O«o»-?w'S;cca<U a o üj a»ji P o G >?4:0oo^a«' 3 -f 2 'lSS:|:Hsi-a NAPELS den 8 December. Eene nieuwe zamenzwering houdt het Miliraire Geregtshnf hezif?. Een nieuw ver bond der Carbonari git ordonl di Napolthad niets groo. ters teo oogmerk, dan de Monarchie om verre te werpen eo eene Republiek op te rigten. De medeleden derzelve hadden reeds de waardigheden der tienmannen Seraro- rien eo Confuls ónder zich verdeeld. Een zekere Mlnlchini, welke reeds in den opftand van ber Jaar 1820 in Saleroo eene groore rol had gefpeeld was eerfle Conful. een hoedemaker, genoemd Espofito was de naiste bij hem. De beide Confuls zijn tot een levenslangen dwangarbeid en de tienmannen eo feoatoreo tot eene negentienjarige kettingftraf veroordeeld. DUITSCHLAND. ÜAMBURG den 31 December. Van hier af tot vóór- bij Blankenesfe bevindr zich zoo vee! drijf. 0s dat men het niet meer raadzaam ooideelr, de fchepen te laten vertrekken welke reeds zeilvaardig waren. Eeu vaartuig hetwelk echter afgezeild was is door het fjs genoodzaakt geworden herwaarts rem#? te fc«reo, uie Zweden fcbr0fr men, dat op de kusten aldaar op nieuw verfebeiden fchepen eo iÜ,"8'!! 3'i -v-.o is.asie 1 wordt gemeld dat aldaar bgna drie eo een half uur voor den opgang der zonne in het Zuid. Oos ten, bijna 15 gr vao den gezigteinder een komeet is gezien, wier kern klein en onbepaald verfcbjjnt, doch wier febijf leer glaofeod is. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 31 December. Dingsdag is dc Heeé Canning voor de eerde maal weder op het Bnreau van bui- teolandfche zaken geweest, eo heeft er, hoezeer hij oog pijnlijk fcheen eeoige uren doorgebragt. Hij heeft eene boodfehap voor den Koning naar Brighton gezonden. De Admiraal Jaiatde Spaanfche Minister der Cortes te Londen is terug gezonden. Behalven een aantalSpianfcbe Emigrante», die bier eene wijkplaats zoeken, zgo er ook eenige Portngeefche uit. gewekeneo aaogekomen en onder dezen dé gewezen Pre- fident der Cortes Meira» Z. M. heeft het berotmde Augerfteiofche Kabinet van Schilderijen gekocht voor 60.000 p. Sr hetwelk de grood- flag voor eene Nationale gallertJ vormen zal. Heden waren de 3 per cents gecoofolid. 87 a 1 half- FRANKRYK. BAJONNE den 27 December. De toefland vao Span je blfjft genoegzaam dezelfde. Op vele plaarfeo wor den de bevelen des Konings miskend. In Toledo eo Cuen^a, b0 voorbeeld, heeft meo deo ftelligen last ontvangen, om de ftaarkundige gevangenen io vrQheid te (lellen, zooder.dat daar aao voldaan is geworden. Den 21 waren de Ministers des avonds op bet punt om hun ontflag te bekomen; een uur later werden zij echter weder verzocht buone werkzaamheden voortte- zetten. Men meende echter vrij algemeen dat hat ge- heele Ministerie binnen kort zoude veranderd worden. Io deze omilandigheden wordt het niet beter met de veiligheid der wegen, tfan Madrid ror Viftoria zullen fterke afdeelingen franfebe troepen worden geposteerd teo einde voor de geroeeofchap met de hoofdftad te waken. Io de oostelijke provinciën vfodt men boo- pen van h 400 afgedankte foliateo, die, onder aan voeling zelfs van hoofd - officieren het land afloopen, ten einde levensonderhoud te bekomeo. Mee fpreekt veel van het bijeeobrecgeo van eene nieuwe fpaaofebe armee, door middel der oude qulntaof fpaanfebe coo» fcriptie. Het ia echter niet te denken, dat bet land volk bij de tegenwoordige regeringloosheid dezelve voor eerst zal dulden^ De gewezen Minister San Miqufi is den 18 uit Sara- gosfa vertrokken om, als krijsgevangene, onder ge. ieide, naar Frankrijk te worder. gevoerd. Ball'Stcrós is, zoo men meeDt, reeds voor eenigen t0d onder een vreemden naamin Frankrijk gekomen. Men 2ieC in Saragosfa het vertrek der franfebe treepen met angst te gemoer- Men frreekt van eene zamenzweringWelke in Lis- fabon zonde zijn ontdekt, in deo öitra-monarcbsleó zin, en Blekkende, om den Koning het bewind te ont nemen. C He-t vervolg cp ie Kant van deze Bladz.} c w '2 w 3 1- Q/O— "o tl 3 £L c e; o 1 e»S 3 h. -3. w r «e da k r a w 2 '3 - M 5 I W u W 13 «V ■- T» m rj ii W "r T3 T? O "C w TL - j3 <u a -o "c o oo CJ I- U Q l— 1» O -ü 4> "3 JS X) a u u u T: tu-Ct,.. 00 C O 7; w n 0> a> w w q r* M «O .Z o-—u -ï tj M c w a Si- 2-°-s «I S -SS t C C S-O 3 Sè» - ?3 sf Sb<- J= - "V 0e10 - •Z s «•a - - «ooi e-*? i - L '98 - - §£2 S s v v S- •-M =Njts - -tg o-.w- 0 - cl -a -a c- - o r> •a r C ti'l T o a> '-O, - -7 r- OJ iS t v c a o «- a 3 St o a .H 0 v w w 2 3 -3 Z S o 2 ai Z. *-* T3 - o 3 t>t 2 5 -2 o S as s 0 "£s -O ~T> -N - V e - - <u I a a 0 J=.< fc u - - c 5 ï.ï?6ÏÏO,.8 O O "2>®Se O a G..Z It <u co J* <u ft M w u -v -v °g- j, :c? c. -3 W a> ■J o* °"3 a> ra Sf s2)>f 'X ;Q c -Ï5 j£aSS Si "T N U at» c n» o o 2 f Q N «o. .^aöco^o .S -S aio-biuSw-uSwOiScU J!* £sp 5 5 0 s S. o ^6 W. U M S n u 03} S> O 1 O "O o J3 u 3 O I g e o u -c - a B V ra B v- »s SD-5™-o.ëS c.= x; ai a> S«3--o 2 2 it a« 73i:ö£3 fl - tl w ">rara 3^-a-a a V, °N«5ra« S«o - - o a p, C OT»J« e 1 - S 2 du -- J-=£s a 5 0 M:ó »5 S - o- °;s"a uiS;» ïü'rSa S s 5 2 •o -o S X J? - o. S te B 7 4! O - -a - M "il ,r. je x: n. -1» "2 Soa»»," .f-S o"s2 .3 O» 0 r«v r «ra .1 te Ka G r: <U o K. o af n 'g® CU c o - j, i x?« Si's 3 S ji q jr '5 .'00 5 ï'a:ft£« »-£» -"SsSti X "»'i" 2SS*'"3 OcOi-«ïaDn - «S £,-r>-5 ai c u W'?'o2 o "5 S o S 4: 2. "SSS^D^'EÏ ja -o «atiSNAia» "O *a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1