LEYDSCHE COURANT. ssil 1 "6 5 2^8 ||-|: A°. 1824. NOTIFICATIE. TOT OPROEPING VAN VRIJWILLIGERS VOOR DEN DIENST DER NATIONALE MILITIE Ed wórden de ingezetenen bjj deze al verder geïnfor meerd dat het werk der befchrïjving in het Patentregt voor 1804, almede ten zelfden tiide zal claats hebben, en alzoo namens den ODtvaDger voornoemd, met het be- fcbrjjvings-biljet Per [one eleen hefcbrjjvings - biljet van bet Patentregt aan de belanghebbenden Z3l worden uit- gereikt, en beide die biljetten, ook te gelijktijdig wor den terug gehaald; alles onder verdere berrinnering sao de patetscabeien van hetgeen ten deze opzigte is voot gefchrevenbij Notificatie van den 27. October N°. 2, SS f'WJ 2 Hsl°ï 1^5=1 o*:8>"s'ï i ft S S s o 11 MAANDAG BURGEMEESTEREN DER STAD LEYDEN gezien hebbeDde Art. 30 der Wee van den 8en Januarij 1817 No. I. waarbij aan elke Stad of Plaats de vrijheid 'ver leend wordt' om derzeiver Contingent in de Nationale Militie, geheel of gedeeltelijk,* in Vrijwilligers te leve ren, peveD bö dezen aan de belanghebbende kennis, dat het daartoe beftemde Register, gedurende de maand Januari} 1824, except (Zon- en Feestdagen ter SecretariJ dezer Stad, van *s morgens ten tien uren tot 's middags ten éco uur zal openleggen en noodigen mitsdien alle ongehuwde maosperfonen uit, welke op den ieD Januarij 1824 hnD 19e jaar zjjn ingetreden, en hun 30e jaar nog riet hebben volbragt; ten ware zjj reeds in dienst der Nederlandfche Armee of Nationale Militie hadden ge- ftaanin welk geval zjj ook rot den ouderdom van 35 jaren zullen worden toegelaten; de lengte hebbende van een El v|Jf Palmen zeven Duimenvoorzien van derzelver Doop-Cedol en bewïjs van goed gedrag en inwoning van ten miefte 15 maanden binnen deze Stad geteekeod door eeo' Heer der Gebuurte, waarin zij woon achtig zjjn, om zich, tot deo dienst der voornoemde Nationale Militie, vrijwillig te verbinden, en daartoe in. voorgemeld Register te doen infehrijven. Zullende aan hun worden uitgereikt een haoógeld van DERTIG Guldens, zoodra zij tot den Dienst door ;den Militie* Raad z(Jn goedgekeurd. Aldus gedaan en gepubliceerd bjj H. H. Burgemeestereó der Stad Leyden, op den 30. December 1825. J. G. DE M E Y, vt. Iu kennis van mij P. A. DU PUI. KENNISGEVING. -DURGEMEESTEREN DER STAD LEYDEN, gelet op art. 51 en 52 der Wee van 28 Juni) 1822, Staatsblad No- 15, op bet Perfoncelgezien den brief van den Ontvanger der directe belastingen dezer Stad, houdende aanvrage tot kennisgeving. Maken bfj deze, aan de inwoners dezer Stadbekend'; Dat de Ontvanger der directe belastingen voornoemd, -aan derzelver woningen, van den 2 JanuariJ .1824 en volgende dagenzal doen bezorgen eeo befcbrjjvings;. biljet, hetwelk ioboudt eene korte fcheta vao de grond- flagen der voornoemde belasting, zijnde: 1°. De huurwaarde. c°. De denren en venders. 4°. Het mobilair. 50. De dienstboden, co 6°. De paarden;, bij welk biljet, waarin deszelfs verpligtiog jegens *9 Rijks fchatkist, in betrekkiog tot de belasting, zal worden opgegeven aan ieder ingezeten, de noodige vra gen dienaangaande ter beantwoording zulleo zjjn voor- gefieldteo einde hij hetzelve, met de mecwe naauw*. keurigheid invulle. Dat aebt dagen na de uitreiking van voormelde bil jetten, dezelve, iDgevuld van de woningen der inae- aetenen, van wage den Ontvanger, zullen worden af gehaald, ftaande het echter aan ieder vrg de invulling fe doen verrigten en het biljet zijnentwege te doen on derteekenen door deo gemagtigden des Ontvangers. Dat de ingezetenen welke b|J de befcbriJviog geen biljet zullen hebben ontvangen, volgens art. 62 der wet, verpligt zijn binnen acht dagen na den tjjd tot de op- baling vastgefteld, een biljet ten kaotore des Ontvan gers te doen afhalen, en behoorlek ingevuld, terug te bezorgen. Dat de nalatigheid in de invulling binnen den bepaal den termijn, als ook onnaauwkeurigheid of valschheid ia dezelve, ten gevolge zullen hebben de toepasfing der boeten en penaliteiteo bij art. 63 en 64, mitsgaders bjj art. 85 tot 88 der wet, vastgefteld. Terwijl, eindelijktot narigt der ingezetenen, met betrekking tot de berekening van bunnen aanftag in de deuren en vensters, aan ben wordt geadverteerd, dat de bevolking dezer Stad bedraagt een aantal van 29,839 Zielen. Wordende een iegelijk mits deze aangemaand, zich ten ftipfte naar de bovenftaaode bepalingen te gedragen, ren einde, zoo veel ,nem betreftde orde en nauwkeu righeid in de befchrtJving van voormelde belasting te bevorderen, en zich voor fchade te wachteo. j< Dgftleden- En opdat niemand hieromtrent onwerenbeid voorwen- cU'zal d'ze worden afgekondigd en aangeplakt alomrae va*-' zulks te doen gebruikelijk is. Terwjjl eeo afdruk zal werden medegsdeeld aan den C&iyar.:er der directe belastingen s rot deszelfs informatie. Aldus gedaan en gepubliceerd bij H. H. Burgemees- tereu eer Stad Leyden, op den 31. December 1823. j. G. t>e M E Y vt. Ter Ordonnantie van dezelve, P. A. ou PUI. DEN 5 J A N U A R IJ. NOTIFICATIE. NATIONALE MILITIE Ligting vao het Jaar 1824. Oproeping tor de InfchriJving. nURGEMEESTEREN DER STAD LEYDEN, gezien bebbeode art. 51, 52, 53. 5<557. 60 tot 68, en 166 der wet, vao deo 8. J^puarö 1817, als mede are. 5 der wet, vao deo 27. April 1820, Brengen bij deze ter - kennisfe van de ïogezetenen de zer Stad, dat de infchriJving voor de ligting der Na tionale Militie van dit Jaar gefchieden moet van de zoodaoigenwelke gebjoren zjjn in het Jaar 1805. Dat alle ïogezetenen zonder onderfcheid weike re denen tot vr^ftelling van deo dienst zjj ook zouden mogen hebben, en of zij zich tegenwoordig of afwe gend bevindenverpligt zijn zich te doen infehrijven; dat Ouders, Voogden, of Bloedverwanten, in dezen voor hunne naastheftaanden of pupillenmitsgaders Re genten van publieke Geftichten, voor de onder hqo beheer ftaandede belangen moeten behartigendoor de bij de wet gevorderde opgave te doenen daarvoor verantwoordelijk zjjn. Dat onder de Ingezeteoen ten dezen ook worden ge rekend de Vreemdelingen, die den zetel van van bon vermogen, of hun verbluf, in het Koning- rijk komen vestigen; alzoo zij, even als de Inboor lingen. verpligt zijn mede te werken tot de gemeen- fchappelijke verdediging vao den Staat, welke hun vei. ligheid en befcherming verleent. Burgemeestereó roepen dien ten gevolge op, alle de in de termen vallende Ingezetenenom te compareren in de Burger - Hoofdwacht: Op Donderdagden 8. Januarij 1824, Des namiddags van 2 tot 5 uren, de bewoners van Wijk 1 a, 3 en 4. Op Vrijdagden 9. Januarij 1824, Des namiddags van 2 tot 5 urende bewoners van Wijk 5 en 6 En op Zaturdagden 10. Januarij 1824 Des namiddags van 2 tot 5 uren, de bewoners vin WiJk 7 en 8. Vermanende Burgemeesteren wel expresseliJk de be langhebbenden, zich, door getrouwelijk op te komen, vrt) te waren tegen de nadeelige gevolgen, welke uit nalatigheid in dezen onvermijdelijk zouden voortvloéi- jen, de boven opgegevene tijdsbepaling in het oog té houden, en bij de infchriJving zich te voorzien van hunne doop-cednl, als mede fcbriftelgk op te geven hunne woonplaats, en bet wijk en Dommer hunner huizen; ten einde hierdoor voor te komen de onaan. genaamheden* welke voor de mgefchreven volgen moe. uit ccne verkeerde fpelling van den naam, of een wijïs de ingeïcbfëvW ïe vergeefs"woraeïï^fieiöcnt^öv oproepingen, welke voor hun wezenlijk belang gedaan worden- Zullende er, van heden af, ter SecretariJ gevaceerd worden ter afgifte der doop - cedullen voor diegenen welke binnen deze Stad zjjn geboren, *s mor* gens van 10 tot 1 ure. Aldus gedaan en gepubliceerd bij H. H. Burgemees tereó der Stad Leyden, op den 2. Januarij 1824. J. G. de M E Y. vt. Ter ordonnantie van dezelve, P. A. DU PUI. S •5%.ï C*e «s O *s.s :s s SS (na 33 £.8-, Ts 'Si as "O BS a "O a EC S N '<U ■o S *5 Se'1 -33 Hü 2 a 1. 44 I S"2 - «,2 M O *- a> a» ja a -a a <u atl.t: a S 3.9 -B» s »i a> t- 2fi a -S MO a ca. m _r ;|5«" S 5 uïs-i O - a 8 -óïiw c - S - s Jigg-fc Sa? J»; ,p 5« S a u. s «S a> 0 - N 9 o aj! O sua. -.«O aüo S J* V Ofc a 0 O S fa s 2 e g a S C* 00 a m 3 - "1 Q u 1 w T3 -o Kr. «5 •SbI D W n a ja Q o S 1> g O TJ -1 1 at -xj X 3 H 73 O T3 rn - O a o M o u 5 2 m2 g D -"2 3 S -o *a N 43 o t»-»-a -J3 -S 2 fc- JS at ■49 .{j u ol U u «o - p> -a o '■z'l M s "m 51 B cl V- e 113. o bott? a - N ft 2 =2 a K «- Q ■O g M •Suas ga »s e ■r-> fat, -VT Q, t» CiK 0,-Q.^ S e a a g - fc - - 43 at T3 t? Ofi M fe 04 OOST- INDIEN. VERVOLG van BATAVIA, den 6 September. Wegens de laatftelijk van Makasfer ootvangene tijdingen behelst onze Courant de volgeode meer omftaudige opgave In ons blad van deo 9 November 1. 1.No. 45 gaven wij verflag van den afioop eener expeditiedoor den Gou verneur v'an Makasfar met Zr. Majts. Fregat Melampus en eeDige koloniale vaartuigen, ondernomen tegen Ton- tólijbij welke gelegenheid een aantal der vaartuigen en veel gefchüt der aldaar genestelde zeerovers zflu vernield en genomen. Uit de laatst van Makasfar ootvangene depêches ver- nemen wij dat weioig tfld na het vertrek van den Gou» verneür met de Schepen uit de baai van TontoiiJ het aldaar door den Gouverneur achtergelaten inlandfche hoofd, door de rooveis, welke zich naar her gebergte terug getrokken hadden, is overvallen met zoo veel geweld en dat gevolg, dat deze de wijk beeft moeten nemen naar Dongala. Hier zfin kort daarop aangekomen eenige der hóófden vao de Bondgënöótenwelke be- ftemd waren geweest, de eerfte expeditie teeen Tontolg bij te wonen. Na keobts gekregen te hebben vao bet voorgevallene aldaar zijn zij met her teruggedrevene hoofd, gezamenlijk ren getalle van 1.500 manfchappea naar TontoliJ gefteveod. De roovers welke hun verbljjf thans eèoigzios verder de rivier op gekozen badoeo, namen aanvankelijk deis fefcijn aan, als of zij genegea waren zich te onderwer pen doch verfterkten iotusfeheo zoo veel mogelijk hunne politie. De onderhandelingen echter afgebroken zijnde nadat een der zendelingen van de boodgeoooten met fmaad af gewezen, en zelfs met febroot begroet was geworden, wefrd alsnu aanvallender wijze tegen dié van TontoliJ geageerd. Derzeiver fterkte werd zoogoed mogelijk ge blokkeerd, eo ca verloop vao vijftig dagen waren zij, in meerdere gevechten donr de obzeb vei ilageo éo vernield. Een groot aantal rooveis is eefneoveld, eo ooder dezen Radja Moedamet dertig Panghoefoe's of roovershoof* den. Onder de gevangenen bevioden zicb behalve den Suliao van TontoliJ en /ijo' /ooo, de vrouw, dichter, eo een klein kind van Radja Moeda, én twéé der voor vechters van üe roovers. CEet vervolg op de kant van 3 it Bladz.y 5 d. O id Q. o O -S .*s» Q JO N Z w O T3 o fe 7» a 3 o O SÏJ! S 2 5 <U a> ïvo O H 0» tlOu «- ui O cj -* a li 43 4: a uü Q 0 "D fe 2 J..5- -O at a b 5 o •S'o.S'S g=«S- °=-S S a m'B 6 *i'n 4> Si e|n 4C s- -5™"^ o «ti i:c?S j v O T3 D a a - 2 o o o o B0_. sS O 5 P s tM a> o TO *^S O O 3 Zt w O O tJ JS I 3 r" O W T3 O T) c 0 a 1 SM*™ a S0^2 - at S O w *---5s"flS <2 T3 "aj ri 0 2i -^Mo|»5b5o9 »1 '-O M "3 1 .ü*se> 25«ü?;aa a *B ft> a o. -n4Sr a :sau 2.^5 J-N C 6 3 S Sa°Q«1'>feï3 o a> 0 ïf ^d> U M 43 M v a u - (-■ a u ■je m ■S» 5? 0 r* 2*0 O w <U v w u U B T3 *- u q -o «"2 3 id 0>«>QOa>0-« w -J S O S o u Z Hz? - 'rr c 3 M 5 5-J -a ft Ja «b o!2 :o M W JO O w - u -S rs 2 - J i- M 2 0 «O S «i S 5 It I "-B O S T3 «i O.'fl' - 'S 2 I o 2 5 5 2 ~e; 3 «J fe "O o .2 Z u 5 M - -o -a .2 di i- a be I M «i O o O -S JJ O «C 4i *5 o' w 2 - «oeS v ai - is o Q O (J QJ O i| 3| 2 i U a a -a OJ m V OC - N Z "2 e i «-M 0 m e TI ,c?CT- „S.s- 2 *- 00 (a, «i 2 "H 0 o a o 5 O e* O 2 -O O 5 JU w O ^2 -e e 2 o W r, ii S 0 - 3 ot «o a j o utfl4 3Ö 5 5< OA. fe J .S5 43 J 5 - 1 O 1 n Kfci! r» Ti -J a o S Tl ^3 O 2 <- v at 2 o .2 6 e - O w S"2 a-S -o f 3 -o P

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1824 | | pagina 1