A'. 1820 LE Y DSË COUR A NT, ,n- B sjg SsgsI=»5|#4 !I -lift-si!* "1*1 z J 'pi V R IJ D A 6 DUITSCHLAND. WERNEN den 3 Deéetnber. Het geruft der be noeming van den Veld - Marfchalk GradF van Bellegarde als Civile en Militair Gouverneur van het Lombardisch-Venetiaansch Koningrijk; heeft zich niet bevestigd. Voorleden Donderdag is de B.urgrgraaf Lodewijk vap Marcellus Secretaris van het Fraofche Gezantschap te Cooftantinnpolenvan den Levant alhier aangekomen. Al het geen de publieke Dagbladen zoowel inDuirsch- Jand als in Frankrijk gemeld hebben ovec eene verdeeld heid van gevoelens tusfchen de Ministers der onderfchei» dene te ïroppaii vergaderde Cabinetten betreklflk de Kapelfche Zaken, als ook van ingeleverde Memoried, dan eens door den Minister van Rusland, dan weder door defi Ambasfadeur vaD Frankrijk, dan ook door die van Engeland t.-o einde de groote Mogendheden zich niét met de Napelfche zaken inlatenis valsch én van allen grond ontbloot. Men denkt, dat de Vorst van Hardenberg tegen den 15 dezer alhier zal aankomen en ingeval er conferentien te Laybach mogten gehoüden worden, die Vorst zich pok derwaards begeven zal. om deel aan dezelve te nemen. Niet dan met het grootfte genoegen bemerken wij de Heeds toenemende verdraagzaamheid, tusfcfien de Rooms- gezindeo en troteftanten in de Osstenrjjkfche Staten, en de voordeelen welke laarstgemelde aldaar vergund worden. De beide Proteftaotfche Confiftoriën in deze Hoofdftad worden als Lands Cöllegiën behandeld, en genieten bjj bare correspondentiën vrqhëid van Brievenport hare Leden worden uit 's Lands Kas bezoldigd, en nemen aan alle Emolumenten der overige Staatsbeambten geleken aandeelalle Superintendenten trekkeneven als veele Evangelifche Pastoraten Tractementen vaö *s Lands wegen, en de Weduwen der Confiftoriaalraden hebben utDfpraak ep een Penfioen uit 'sRflks Kas. Kortlings is de kleine Proteftantfche Gemeente te Venetië als zodanig erkend geworden. Alle deze maatregelen hebben te weeg gebragt dat federt eenige jaren weele vlijtige en brave Proteftanten uit Duitschland en Zwitzerland zich in deze Hoofdftad en door geheel Oostenrijk hebben nedergezet, welke ter bevordering der induftrie des Koophandels en des burgerlijken welftands veel hebben bijgedragen. BERLYN den 7 December. Morgen zal het Hof voor 8 dagen den rouw aanoemen over H. K. H. de Prinfes Maria* Anna, Zuster van Z. M. den Koning van SaxeD. Dezer dagen heeft zich eensklaps het gerugt ver- fpreidt, dat de eerde Huisbezorger van het Gjjmnafinm van Joachims-Tal M. Sverdwenen is eö pen aan- merkelijk te kort in de Kas heeft achtergelaten. In bet eerst geloofde men dat hij voortvlugtig was en er werden maatregelen ter zijner vervolging' in het werk gefteld; maar kort daarna vondt men hem in de Diergaarde liggen dobr een Piftoolfchot gedood,, en in een zijner zakken een Briefwaario ceoige aanwijzingen, betrekke, lijk zija perfoon. H(J laat eene talrijke Familie na, en het te kort ifl'de Kasfen wordt begroot op 30,000 Daalders betgeen te möer indruk verwektdaar het groótfte ge deelte dier Penningen aan de Kasferi behoord, welke met zulk eene wijze weldadigheid zijn daargefteld voo^ de Weduwen der Profesforeo vio bet Gijmnaiium hetwelk aanzienlijke Grond-eigendommen heeft. De een denkt <dat hij te veel verkwistte, en den ander dat hij ongeluk kige fpeculatie op de Staatspapieren gemaakt hepft.. Djt js in weinig tjjd het zesde voorbeeld van een tebort van dien aart, betgeen men alleen kan toefchrijven aan de ongelukkige voortgangen van eene weelde welke geen palen meer kent. Al wat tot eer der menschbeid verftrekt verdiend voorgefteld te Wordenals een voótbeeld en tot de nakomelirgfchap te doen over.gaan als eeö eeuwig gedenk teken, welke de voortgaande verbeteringen van bos geflacht bewijst. Na de veldflagen van Jeqa Lntzeh en Lelpii'g bevon den zich een aantal rondzwervende Kinderenverlaten of Weezen geworden zijDdebloot gefteld aan hej gevaar van eene volledige domheid. Sedert'éenigé jafèn beftaac te Weimar een Genootfchap van ware menfchenvjiénden teo doel hebbende het lot dier ongelukkigen te verbetëren <0 hen tot nuttige leden voor de maatfchappiJ te maken. "Tweehonderd hunner Saxers Rusfen Pruisfen Beijer- fchen. Bohemers, de een CatholiJk, dé ander Proteftanc of Jood welke de omftandigheden nabij het groote fchouw- toneel des oorloos gevoerd hadden, zijn door liefdadige handen opgenomen. Men heeft elk hunner de gelegenheid verfcbaft om een fatfoenlijk beroep te leeren zoodat de eeoSmit, de ander Metfelaar Kunstdraaier Timmerman enz. geworden is. De Stichter dier menschllevende MaatfchappiJdeHeer Jan Falck beeft göedgedacht een Gédenkteekeo te cïoën cprigten hetwelk te gelijk de gedachtenis .dier tijden van afschrik eó verwoesting aan de dankbaarheid kan vereeu wigen dièr geenen, welke het gelak gehad hebben'van een dreigend gevaar gered te worden. Het plan van den Heer Falck is het bouwen van een klein Bedehuis waar aan alleen die Kinderen, uitfluitend zullen arbeiden, en het van de nodige Meubilen té voorzien. Aan hetzelve tal geen flot, geen fpflkergeen bank eindelijk niets zijn, dat niet door hen bewerkt is. ïn bet midden van dat gebouw zal mén een zwarte tafel plsatfeü met het volgeqde opfchrift: Na de verfchrikkelijke oorlogen en het onbeflendig blikfemvuur hetwelk de velden van Jena Lutzen en Leipzig hebben verwoest, hebben tweehonderd geredde Kinderen eigenhandig dit Bedehuis gebouwd, hetwelk zij aan den Heere toegewijd hebben als een gedenkteeken w van hunne eeuwige erkentelijkheid.** Dë Uitvinder van dit ontwerji oodigd alle Vrienden der menschheid, zonder onderfcheid van Godsdienst uit," «m bij te dragen tot voltooijing van Zulk een voor alle gevoelige menfehen lofwaardig werk. Sedert zeven jared heeft het Genootfchap de middelen gevonden om vijf honderd yetiaten Kinderen te voedeawaarvan er twc«- 150. ,N ÖE N 15 DECEMBEI Si 0 o .2 13 o 'Si F O .-lïïï'-!: -n "5 H f tu 1' *-5 - s- s s P T? D O F -ó' S 5 s j f "t i r. 5* 0^1 tiz êj o i> O g 1» \^J g, o b honderd zeer^ bekwaam verkoken handwerken. gewutden zijn in de door hun E GROOT-BRITf ANN I EN. VERVOLG van LONDEN den 8 December. Men heeft thans AmericaanfcheDagb.laden volgens walkc het fchijot, dat de pogingen v?o den Handelftand in Noord - America tegen..het Tol - tarifzich niet enkel zullen bepalen tot voordragten vap edkelde Huizen, noch zelfs va'o afzon derlijke. Kooplieden maar .zelfs is in de vporledene week eene bijeenkomst té Philadelphia gehouden van Afgevaar» digdenwelke Daar het fchijotalle deStaaten van het Bond- genootfehap langé dep Oceaah vertegenwoordigen. Zie hiek de beflulten in derzelver Vergadering genoroeowelke voor de Fabrieken en den Handel van G.root - Brittannien van bet grootfte, belang zijn. l. Sefloten ais het gevoelen dezer Vergadering, dat een ftelTel van handels - beperking ongiinftig voor de nijverheid is en dat gezpode ftaatkuode bet minst mogeliJke bedwang van perfoonlijke onderneming en infpanning voorfchrijft. a. Befloten dat de grootstmogel^ke inkomsten welke de nationale beiangen vereifcheo mogten op den handel geheven behooren te worden, pit hoofde van het gebrek de zuinigheid en zekerheid der inning; doch dat dit alleen bewerkftelligd kan Worden door de Oplegging van zulk eene hoogte van regtenwelke den invoér niet té keer gaatnoch aanlokfelen levert tot den fluikhaodel. 3. Befloten dat door elke aanmerkelijke verandering in het Tarief, de Natie een onberekenbaar verlies aan voort brengenden arbeid ondergaat. Een welberaamd Tarief behoort derhalve nimmer veranderd te wórden, dan mee oogmerk om aan de ooderfcbeidene bronnen van beflaan in bet Land gelijkmatige befcherming te verleenen of ook om in de Lands behoeften te voorzien. 4. Beflotendat wij het verkregen van Staats-inkoms ten, als het wettig doei befchóuwenvan wétten op de Tolregteo. 5. Befloten, dat de werking van betvoorgefligen Tarief zoti zijn, onzen Uitvoer en Grond - producten grootelijks te verminderende waarde van die, welke in het Land blijvengrootelijks te verkleinen den Invoer mede gfootelijks te doen afnemen, door ónze middelen van aankoop, beide Binnen- en Buirenflands geringer te ihaken; de Staats-inkomsten tfrelke de bandél oplevert zoo goed als te vernietigen; deti pröa yan defl handarbeid te doen dalen, en de Witwtéo van den Tijken Fabrijkant te vergroeten terwijl het gelijktijdig de winstéo en loonen van ieder ander Lid-der MaatfchappiJ verkleinen zou. 6. Befloten dat de aarlneeihing van het, voorgeflaged Tarief een zeer uitgeftrekten .fluikbandel zou te weeg brengén én de daaruit Volgénde noodwendigheid dér oplegging van binnenlandfche regten en Zware .directe belastingen, welke, jn gevalle zij ingevoerd werden, eene wederwerking door geheel de maatfchappiJ zonden te weeg brengen, en alle de Fabrieken van het land io èenen gemeeaen ondergang zou taedeflepen. 7. Befloten .dat de affcbafÜng van de reflitutie bij weder u[tvoer Qdrawbacs")den vracht-handel .in buitenU.ndfche Warén tot heden toe zulk eeöe br.oo van ónderneemzucht eh rijkdom voor onze Burgers vernietigen zou onmete lijke verliezen aan fctapdelFabrieken en Landbouw Zou te weeg brengen eneenen boogstnadeeligeniavloed hebben Zóu op de iDkomiieo v«d dén Staat. 8. Befloten,dtt.eenc wet, walrbJJ de betaling der regten in klinkende munt gevorderd wiérd eene zeer ongunftige uièwerking op den ondernemenden geest onzer Burgers zou hebbent door de verrigtiugetr onzer Werkzame Koop lieden te beperken, den ptijs van buirenlandfche Waren voor den gebruiker te verhogen, en ten behoeve van den rijken eene, voor de dierbaatfte belangen des lands hpogat fchadelijkè monopolie te beganftigen. Beflotendat, b^aldien het Congres niet dienstig rtogt oordeelen de reeds bevorens met andere bedoe ling dan het verkrijgen van iokomften vonr ..dén Staat gelegde rëgten in té trekken, bet nochtans even min Staatkundig als regtvaardig zoy zijn, nog andere en hoo- gèlé rëgten in te voeren welker fchijnbare uitwerkfelen zijn zoudenFabrijkahten te verrijken, ten koste van elke andere klasfe van burgers. io. Befloten dat hef ontwerp, om ons zeiven onafhan kelijk van vreemde Natiën te maken, op kwalijk begre- p.ene inzigten van nationale onafhaokeliJk.heid gegrond is. FabriJken-driJvende Natiën zijn altoos van hunne kalanten méér afhankelijk, din die welke den grond bebouwen, het zijn van.de gebruikers hunner Producten. Dë Vérgaderibg Heeft verder mede bij eenparige fteip. men, eene Memorie aan. het Congres aangenomen, welk ftuk men, echter, beÖoten heeftvoegzaamheidshalve niet eer publiek te maken,, dan nt dat het ingeleverd zal 7-iJn. Philadelphia den 4'den November 1620. WilLem Bayard Voorzitter der tamenkomst. John Vaughan Secretaris. Te Boston is eene bijeenkomst aang.elegt een van der zelver leden is de éerw'aardige John Adams die in 17,>5 den Generaal Washington in het Voorzitterfchap heeft vervangen. Dezelve moet een nieuwe Conftitutle voor den Staat van htafachnsfets formeeren. Men gelooft dat dezelve de algemeene Hemmen en de jaarlijkfche verkje- ziogeo zal aa'nnëmen zoo al» de Staat Vvao Connecticut het onlangs gedaan heeft. Het Congres moet den 15 De cember bijeenkomen. Het Dagblad de Demócratijche Drukpers verzekerd (Veilig, dat het Tractaat hetwelk de afftsod der Florida's bekrachtigd', in America is aangekomen ep dat hetzelve in de boodfehap van den Prefldent aan het Congres zal bekend gemaakt worden. o 5 0 B 5* o-b *5 C 'L 0 - o n 2 "tf -a -O CJ 2 "jj c p o ot) n o>- w y N -O w O Jé T* fcO Jp tt N Sf ac - p. *1 0 C O O t> 1> S O o fl 3 "O-W C s S -S p Ji:5 - 2. - P Suf/c'i:'" N -T5 "2 S B -x: bo-*3 0 Q *r 57 w o p E a u 2 Ci ra f3 0[5<J|"ec£'* O O O ÓS u U C W Q t c. 41^ >-0 -o r* V fe -S z 51 n soa 2 i-SïjoTjïS .**11 Ji Ct w. ±1 ÏT o -O f. -O i Z s i o 12- O Q O o Q ra Cl E S w x>" 6' ïD a a c w a u a» Q o - -S 5-3 -• a» 55 SJS KT± -I gir'5^ «g.S u 3 O o oe w N 1 .HL a w a. a ~Z ©2 - a 5 1 k .2 o 3 - to X S to - 6 - - 5 M -C Jf-.-g.to 5 0 on m -a-!4 1 2. 0 o «SfSiSa ra-nO> 1- «i "O JU <>um OSOÜU a a o o>ra="C—roc DU «0 QC.C 3 X? o w Js S a S 7. W c -3 ëS s &3 O c I. 0 - -3 o O. O» - ^1-' O W O us E 3'&j= o to O w O a z 5'= °|-a 5 -® 5 ta £1 ,t> ra O C (J u u ...S3 s-e*s S 5^r 2 to.5 -r- .c> P «.- -a "ë.23 S" O Qg-S T2U Nu» -c «i: a O z WN. a w M u o. t n si P* o S S to s. B ta O u O w z to O; to to B-* .3 a a, Sf.s-8! n|J: s a 0 - .2 .H 51 l si e<= -.2 o ^«0,5 S O -T cO o-Sc s|5?s,-s>ss'S JT C ai 1 H p s S §-5 M O4 tflO I. <8 C. -< O* «a «s. o O 4 o 2 S fx? co Cd a o o at o N 0 D fcj c X - 9* ra 73 O ra J-o U h to at tn S'toï g li 5 cc - O o j, c .2 A 0 S 5 'b E *72 O - S S T3 5 po» a T3 n O 2 C ra s i e~ i SESfï s Si U. 3 J1 J O t "gütl t Jd-g 2 u v S »B° 3 at toto-rt T3 O u ."O o •O P 4i i. X) O ra O o N .2f oVgfe -n-av Xir- .2 2 o S «I s» .5 v ra -0 2 3 fl v ÖJD,©" O O N O -T3 3 SoJïi«u>- J 3 ii w 7 d i ©2 'Cu w 0 o ~z o o O .Z o O w O w O c O c 2, 2 ra 5 3 'Z co o 0-"oJ t» *3 a o n *3 R w N O O O O 73 Q u U o ca bo 0 •- O 2 O' q o Qua OW o J o a a 5 Z a S 'SS O z -g - (C M cz o o - -o -n 0 3 «I O U. •- o d* O O o 'v ja m w a. ra oj rTto, ^"73 'Z 4i^3 u c-ö 0.0.^-a —33°?? -2 o 2 .-o o b. jj a' fc. T3 O - •- '5 - c e.2fS> O z C to u Gfc.T O -73 cUfl frank PARYS den 10 December. R Y Gister is K. de He to® Decrès met de grootfte flarie Maarfcbalken droegen de flippen v«- Bladx.y f^Uet rerrar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1820 | | pagina 1